Upphävd författning

Förordning (2007:1173) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden

Version: 2007:1173

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1173
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:682) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Bestämmelser om Kriminalvårdsnämndens sammansättning och uppgifter finns i

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 §  Kriminalvården tillhandahåller Kriminalvårdsnämnden sammanträdesrum, kanslilokaler och personal.

4 §  Kriminalvårdsnämnden ska varje år före den 1 mars ge in en berättelse till Kriminalvården om sin verksamhet under det senaste budgetåret.

Ärendenas handläggning

5 §  Nämndens sammanträden hålls i Stockholm. För behandling av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden får nämnden dock sammanträda på annan ort. Nämnden får även sammanträda per telefon.

6 §  Om ordföranden inte bestämmer annat avgörs ärendena efter föredragning av en tjänsteman hos Kriminalvården.

[S2]Kriminalvårdsnämnden får bestämma att en kriminalvårdstjänsteman ska närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar.

7 §  Vid handläggning av ärenden som angår Kriminalvårdsnämndens administration är nämnden beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

8 §  Den som är ersättare för ledamot ska ges tillfälle att genom information följa arbetet i Kriminalvårdsnämnden.

[S2]När det är lämpligt bör ersättaren kallas till sammanträde även när inte någon ordinarie ledamot har förfall.

[S3]Vid behov ska särskilda informationsmöten för ledamöter och ersättare anordnas.

9 §  Vid Kriminalvårdsnämndens sammanträden ska föras protokoll, som ska justeras av ordföranden.

10 §  Kallelser och andra handlingar får tillställas den dömde genom delgivning.

11 §  Kriminalvårdsnämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta om vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

Undantag från myndighetsförordningen

12 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]3 § om ledningens ansvar,

[S3]4 § första stycket 3 och 4 om verksamhetsplan och intern styrning och kontroll,

[S4]5 § om delegering,

[S5]8 § om arbetsgivarpolitik,

[S6]15 § om beslutförhet,

[S7]16 § om brådskande ärenden,

[S8]20 § om föredragning,

[S9]22-24 §§ om anställningar och uppdrag,

[S10]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

[S11]28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

[S12]29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Ändringar

Förordning (2007:1173) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2011:153) om upphävande av förordningen (2007:1173) med instruktion för Kriminalvårdsnämnden

Omfattning
upph.