Inaktuell version

Förordning (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  I lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor finns bestämmelser om Skatterättsnämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande, val av ledamöter samt organisation i övrigt.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 §  Av 9 § första stycket förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket framgår att det inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden.

Ärendenas handläggning

4 §  Ärenden om förhandsbesked avgörs efter beredning och föredragning av personal vid kansliet.

[S2]Sakkunniga får kallas att närvara vid överläggningen men får inte delta i nämndens beslut. Detsamma gäller ersättare, även om ingen av ledamöterna har förhinder.

Avgifter

5 §  Avgift enligt 17 § första stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor ska bestämmas till högst 20 000 kronor och lägst 1 000 kronor. Om det finns särskilda skäl, får avgiften bestämmas till ett lägre belopp än 1 000 kronor.

[S2]Avgiften får tas ut genom postförskott på den försändelse genom vilken förhandsbeskedet sänds till sökanden.

Undantag från myndighetsförordningen

6 §  Följande paragrafer i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tilllämpas på myndigheten:

[S2]4 § om arbetsordning m.m.,

[S3]5 § om delegation,

[S4]6 § om allmänna uppgifter,

[S5]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

[S6]14 § om nämndens sammansättning,

[S7]15 och 16 §§ om beslutförhet,

[S8]19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,

[S9]20 § om föredragning,

[S10]21 § om myndighetens beslut,

[S11]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

[S12]28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

[S13]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:747) om ändring i förordningen (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2017:155) om ändring i förordningen (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-04-01