Inaktuell version

Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (2005:742) med instruktion för Kustbevakningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

Verksamhetsområde

1 §  Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och utföra räddningstjänst till sjöss. Kustbevakningen ska också ha förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer inom sitt ansvarsområde. Verksamheten bedrivs inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt på land i anslutning till dessa vatten. Vad gäller sjöar, kanaler och vattendrag omfattar verksamheten enbart Vänern och Mälaren samt i fråga om miljöräddningtjänst därutöver också Vättern.

[S2]Kustbevakningen får med stöd av särskilda föreskrifter eller beslut bedriva verksamhet även utanför de områden som anges i första stycket.

Sjöövervakning

2 §  I Kustbevakningens uppgift att bedriva sjöövervakning ingår att ansvara för eller bistå andra myndigheter med övervakning, brottsbekämpande verksamhet samt kontroll och tillsyn enligt vad som närmare anges i 3-10 §§.

3 §  Kustbevakningen ska genom sjöövervakning förebygga och ingripa mot störningar av ordningen i sjötrafiken. Kustbevakningen ska vidare i enlighet med särskilda föreskrifter förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, ingripa vid misstanke om brott samt utreda och beivra brott eller bistå med utredningen av brott.

4 §  Kustbevakningen ska utreda och besluta i ärenden om vattenföroreningsavgift.

5 §  Kustbevakningen ska i den utsträckning det följer av föreskrifter, och i förekommande fall efter överenskommelse med annan myndighet, bedriva tillsyns- och kontrollverksamhet i fråga om bl.a.

 1. sjötrafik, sjösäkerhet och transport av farligt gods,
 2. fartygs registrering och identifiering,
 3. personers inresa i, utresa från och vistelse i Sverige,
 4. in- och utförsel av varor,
 5. fiske och därtill anknuten verksamhet,
 6. jakt och annat ianspråktagande av naturresurser,
 7. skydd av miljö- och naturvårdsintressen, och
 8. skyddsobjekt, militära skyddsområden och tillträde för utländska statsfartyg.

6 §  Kustbevakningen ska utöva tillsyn över svensk kontinentalsockel och ekonomisk zon. Kustbevakningen ska också besluta om och svara för tillsyn i fråga om tillstånd för marinvetenskaplig forskning.

7 §  Kustbevakningen ska vara kontaktpunkt för sjötrafiken i fråga om anmälningar enligt föreskrifter om gränskontroll avseende personer och i fråga om sjöfartsskydd enligt överenskommelse med annan myndighet.

[S2]Kustbevakningen ska vara kontaktpunkt när det gäller fiskerikontroll enligt överenskommelse med annan myndighet.

[S3]Kustbevakningen är behörig myndighet att ta emot och besvara förfrågningar enligt tilläggsprotokollet mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.

8 §  Kustbevakningen ska utanför det område som avses i 1 § första stycket bedriva sådan övervakning av fisket som ankommer på svensk myndighet och som följer av

 1. konventionen av den 31 december 1932 mellan Sverige och Danmark angående fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande farvattnen (SÖ 1933:13),
 2. överenskommelsen av den 19 december 1966 med Danmark och Norge om ömsesidig rätt till fiske i Skagerack och Kattegatt (SÖ 1967:13),
 3. gränsälvsöverenskommelsen av den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland (SÖ 1971:44), och
 4. rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

[S2]För verksamhet enligt första stycket 4 får Kustbevakningen utse behöriga tjänstemän att vara gemenskapsinspektörer.

9 §  Kustbevakningen ska ansvara för Sveriges del av de kontrollåtgärder som Europeiska unionen genomför till sjöss inom det område som regleras av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC). Myndigheten får för detta ändamål utse behöriga tjänstemän att vara inspektörer och koordinatorer.

10 §  Kustbevakningen får utanför det område som avses i 1 § första stycket medverka i Europeiska unionens operativa samarbete för kontroll av medlemsstaternas yttre gränser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av en mekanism för upprättande av snabba gränsinsatsenheter och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen av gästande tjänstemäns uppgifter och befogenheter. Myndigheten får för detta ändamål utse behöriga tjänstemän att ingå som gränsbevakningstjänstemän i sådana enheter.

Räddningstjänst

11 §  Kustbevakningen ska i enlighet med särskilda föreskrifter ansvara för miljöräddningstjänsten till sjöss i syfte att begränsa konsekvenserna av olyckor och utsläpp. På anmodan av räddningsledare ska Kustbevakningen också delta i sjöräddningstjänst och annan räddningstjänst och därigenom bidra till ökad sjösäkerhet, att människoliv kan räddas, att personskador begränsas och att konsekvenserna för egendom och miljö minskas.

12 §  Kustbevakningen får, utöver vad som följer av 9 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, begära bistånd från och lämna bistånd till utländska myndigheter vid räddningsinsatser enligt

 1. överenskommelsen av den 13 september 1983 om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (SÖ 1984:13),
 2. konventionen av den 9 april 1992 om skydd av Östersjöområdets marina miljö (SÖ 1996:22),
 3. konventionen av den 30 november 1990 om beredskap för, insatser vid och samarbete vid föroreningar genom olja (SÖ 1992:16), och
 4. tilläggsprotokollet till konventionen under punkten 3 om beredskapen för, insatser vid och samarbete vid föroreningar genom skadliga och giftiga ämnen när detta är i kraft i förhållande till Sverige.

[S2]Kustbevakningen får även begära bistånd från och lämna bistånd till en medlemsstat i Europeiska unionen vid miljöräddningsinsatser till sjöss i enlighet med rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 oktober 2001 om inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten. Sådant bistånd får dock endast lämnas under förutsättning att den stat som har begärt biståndet garanterar Kustbevakningen full kostnadstäckning för dess insatser.

[S3]Kustbevakningen ska informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta före beslut om att lämna bistånd enligt första stycket 3- 4 och andra stycket.

13 §  Kustbevakningen får begära bistånd vid miljöräddningsinsatser till sjöss av Europeiska unionens sjösäkerhetsbyrå i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 724/2004 av den 31 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå.

Särskilda uppgifter

14 §  Kustbevakningen ska samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

15 §  Kustbevakningen ska medverka i internationellt samarbete för att utveckla gränskontroll, brottsbekämpning till sjöss, annan sjöövervakning och miljöräddningstjänst. Kustbevakningen ska vidare samverka med andra myndigheter för att främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

16 §  Kustbevakningen får bedriva uppdragsverksamhet.

Myndighetens ledning

17 §  Kustbevakningen leds av en myndighetschef.

18 §  Vid Kustbevakningen ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

19 §  För att bistå Kustbevakningen i arbetet med att samordna civil sjöövervakning och förmedla sjöinformation ska det vid myndigheten finnas ett samrådsorgan för civil sjöövervakning och sjöinformation.

[S2]Samrådsorganet består av myndighetens chef, som är ordförande, och högst tio andra ledamöter samt ersättare för dessa. Myndighetens chef får sätta en annan tjänsteman vid Kustbevakningen i sitt ställe som ordförande i samrådsorganet.

Anställningar och uppdrag

20 §  Generaldirektören är myndighetschef.

21 §  Vid Kustbevakningen finns en överdirektör.

22 §  Ledamöterna i samrådsorganet för civil sjöövervakning och sjöinformation utses av myndighetens chef.

Personalansvarsnämnd

23 §  Vid Kustbevakningen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

24 §  Kustbevakningen ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

25 §  Kustbevakningen får ta ut avgifter för sin uppdragsverksamhet. Myndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgifternas storlek.

Ändringar

Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

CELEX-nr
32007R0863
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:525 ) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

Omfattning
upph. 14 §; ändr. 1, 4, 11, 19, 25 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2011:534) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:593) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

Omfattning
ändr. 5, 7, 8, 12, 13 §§
CELEX-nr
32004R0724
Ikraftträder
2012-10-22

Förordning (2014:438) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:1556) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

Omfattning
ändr. 8, 12, 13 §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:306) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

Omfattning
ny 15 a §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2018:480) om ändring i förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2019-01-01