Inaktuell version

Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

Version: 2008:1401

Uppgifter

1 §  Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som följer av diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen och föräldraledighetslagen (1995:584).

[S2]Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män.

2 §  Diskrimineringsombudsmannen ska följa och analysera utvecklingen inom sitt ansvarsområde.

Ledning

3 §  Diskrimineringsombudsmannen leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

4 §  Ombudsmannen är myndighetschef.

Rådgivande organ

5 §  Vid myndigheten ska det finnas ett råd.

[S2]Rådet har till uppgift att ge myndigheten råd och stöd genom att tillföra myndigheten sakkunskap och bredd i diskrimineringsfrågor och i andra frågor som har betydelse för verksamheten.

[S3]Rådet består av ombudsmannen, som är ordförande, och högst tio ledamöter som utses av ombudsmannen.

Personalansvarsnämnd

6 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Undantag från myndighetsförordningen

8 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 7 § om medverkan i EU- arbetet och annat internationellt samarbete.

Ärendenas handläggning

9 §  Ett vitesföreläggande enligt 4 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567) ska delges.

[S2]Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att den som föreläggandet riktas mot har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

10 §  Myndigheten får bevilja den som på kallelse har inställt sig för att höras under utredningen av ett ärende skälig ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle.

Ändringar

Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:169) om ändring i förordningen (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

Omfattning
upph. 9 §
Ikraftträder
2011-04-01