Inaktuell version

Konkurrensförordning (2008:604)

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2008-06-18
Ändring införd
SFS 2008:604 i lydelse enligt SFS 2010:646
Ikraft
2008-11-01
Upphäver
Förordning (2004:411) om konkurrensmyndigheter enligt rådets förordning (EG) nr 1/2003
Förordning (2004:226) om underrättelse till Konkurrensverket om dom eller slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget
Konkurrensförordning (1993:173)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om

 • verkställighetsföreskrifter till konkurrenslagen (2008:579),
 • föreskrifter om behörig myndighet i vissa fall,
 • föreskrifter om underrättelse om vissa avgöranden, och
 • föreskrifter om länsstyrelsernas uppgifter på konkurrensområdet.

2 §  En anmälan till Konkurrensverket enligt 4 kap.6 eller 7 §konkurrenslagen (2008:579) ska göras skriftligen.

3 §  Konkurrensverket får

 1. meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en sådan anmälan som anges i 2 §, och
 2. fastställa blanketter för anmälan.

4 §  I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tilllämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget anges i enskilda artiklar uppgifter som ankommer på en nationell konkurrensmyndighet. I den mån motsvarande uppgifter enligt bestämmelser i konkurrenslagen (2008:579) ges till Konkurrensverket, Stockholms tingsrätt eller Marknadsdomstolen är myndigheten konkurrensmyndighet enligt den tilllämpliga artikeln.

[S2]När det gäller sådana uppgifter som ankommer på en nationell konkurrensmyndighet enligt enskilda artiklar i rådets förordning, och som saknar motsvarighet i konkurrenslagen, ska Konkurrensverket vara konkurrensmyndighet.

5 §  Konkurrensverket är sådan behörig myndighet som avses i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer.

[S2]Konkurrensverket ska vidta de åtgärder som ankommer på en medlemsstat enligt artiklarna 4, 9 och 22 i rådets förordning.

6 §  När en allmän domstol eller Marknadsdomstolen meddelar en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska en kopia av domen eller beslutet samma dag sändas till Konkurrensverket. Förordning (2010:646).

7 §  Länsstyrelserna ska i länet verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

[S2]Länsstyrelserna ska därvid särskilt

 1. informera om konkurrensfrågor,
 2. uppmärksamma Konkurrensverket på förhållanden som tyder på överträdelser av konkurrensbestämmelserna,
 3. uppmärksamma regleringar som hindrar en effektiv konkurrens,
 4. lämna förslag till och, efter samråd med Konkurrensverket, följa upp avregleringsåtgärder,
 5. uppmärksamma olika typer av hinder för en effektiv konkurrens i offentlig förvaltning och lämna förslag till åtgärder för att undanröja dessa, samt
 6. verka för att konkurrensaspekter beaktas hos länsstyrelsen och i regionala och lokala organ.

Ändringar

Konkurrensförordning (2008:604)

CELEX-nr
32004R0139
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2010:646) om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2016:241) om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2017:989) om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2018-01-01