Upphävd författning

Förordning (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

Version: 2008:850

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2008-11-06
Ändring införd
SFS 2008
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter m.m.

1 §  Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut har till uppgift att pröva tvister enligt 3 och 4 kap. lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. I den lagen finns det också bestämmelser om nämndens sammansättning, utseende av ledamöter och ersättare, förordnande av ordförande och vice ordförande samt om handläggning av ärenden enligt lagen.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 §  Kammarkollegiet utför mot ersättning administrativa uppgifter åt myndigheten enligt avtal mellan myndigheterna.

Handläggning av ärenden enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut

4 §  Inkommande ärenden ska fördelas mellan ordföranden och vice ordföranden. Grunderna för fördelningen ska anges i arbetsordningen.

[S2]Ordföranden och vice ordföranden ansvarar för beredningen av de ärenden som tilldelats dem.

5 §  Ärenden som avses i 3 och 4 kap. lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut ska handläggas skyndsamt.

Handläggning av administrativa ärenden

6 §  Förutom att besluta i de ärenden som anges i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) ska nämnden

 1. yttra sig i lagstiftningsfrågor,
 2. lämna en årlig redogörelse enligt 8 §, och
 3. besluta om annat skiljande från tjänster eller uppdrag än avskedande.

7 §  Ordföranden får avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

[S2]Ordföranden får i enskilda fall lämna över till någon annan ledamot att avgöra ärenden som är av det slaget att de får avgöras av ordföranden. Det får också anges i arbetsordningen att någon annan ledamot än ordföranden får avgöra sådana ärenden.

Årlig redogörelse

8 §  Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

 • 5 § om delegering,
 • 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
 • 15 och 16 §§ om beslutförhet,
 • 20 § om föredragning,
 • 21 § om myndighetens beslut, när det gäller andra beslut än dem som nämnden fattar i administrativa ärenden,
 • 24 § om ställföreträdare,
 • 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och
 • 29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

Ikraftträder
2008-11-10

Förordning (2011:838) om ändring i förordningen (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

Omfattning
ändr. 1, 5 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2015:1040) om ändring i förordningen (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

Omfattning
ändr. 1, 5 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2016:816) om upphävande av förordningen (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut

Omfattning
upph.