Upphävd författning

Förordning (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
SFS 2009
Upphäver
Förordning (2008:612) med instruktion för Statens skolverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen i den utsträckning något annat inte är föreskrivet.

[S2]Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever och vuxenstuderande.

[S3]Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

Uppföljning och utvärdering

2 §  Myndigheten ska följa upp och utvärdera skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Myndigheten ska rapportera till regeringen i de frågor som dessa uppgifter kan ge upphov till. Uppföljningen och utvärderingen ska öka kunskapen om hur verksamheterna utvecklats i förhållande till de nationella målen.

[S2]Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med uppföljning och utvärdering.

Styrning

3 §  Myndigheten ska se över kursplaner och betygskriterier samt ansvara för nationella prov. Myndigheten ska rapportera till regeringen i de frågor som dessa uppgifter kan ge upphov till.

[S2]Myndigheten ska utforma styrdokument som är tydliga och kan förstås av berörda målgrupper för att bidra till en likvärdig bedömning och ökad måluppfyllelse.

Utveckling

4 §  Myndigheten ska stödja kommuner och andra huvudmän i deras utbildningsverksamhet samt bidra till att förbättra deras förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheten för ökad måluppfyllelse genom att

  1. stödja och svara för nationellt prioriterad fortbildning och annan kompetensutveckling för personal,
  2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning, och
  3. svara för andra nationella utvecklingsinsatser inom prioriterade områden.

Hantering av statliga stöd och bidrag

5 §  Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda bestämmelser eller särskilda beslut. Myndigheten ska också följa upp de verksamheter som har fått statliga stöd och bidrag.

Andra uppgifter

6 §  Myndigheten ska ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

7 §  Myndigheten ska ansvara för den statliga befattningsutbildningen för rektorer m.fl.

8 §  Myndigheten ska ansvara för de nationella råden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan.

9 §  Myndigheten ska informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet både i och utanför Sverige.

10 §  Myndigheten ska

  1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och – i den mån det inte är en uppgift för Specialpedagogiska skolmyndigheten – inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,
  2. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som rör nyanlända personer, och
  3. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet inom sitt verksamhetsområde.

[S2]Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första stycket 3 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

11 §  Myndigheten ska ansvara för uppgifter som följer av konventionen med stadga för Europaskolorna (SÖ 2002:60).

Arbetets bedrivande

12 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

[S2]Myndigheten ska också i sin verksamhet ta särskild hänsyn till barns bästa enligt konventionen om barnets rättigheter.

Samverkan

13 §  Myndigheten ska samverka med Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet.

Ledning

14 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

15 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

16 §  Generaldirektören är myndighetschef.

17 §  Vid myndigheten finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

18 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

20 §  Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1–6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar

Förordning (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk

Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:8) om ändring i förordningen (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk

Förarbeten
Rskr. 2010/11:81, Prop. 2010/11:19, Bet. 2010/11:UbU4
Omfattning
nuvarande 16, 17, 18, 19, 20 §§, betecknas 20, 21, 22, 23, 24 §§; ändr. 9 §, rubr. närmast före 16, 18, 19, 20 sätts närmast före 20, 22, 23, 24 §§; nya 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2011:270) om ändring i förordningen (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
utgår genom 2011:503
CELEX-nr
32009R0279
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:503) om ändring i förordningen (2011:270) om ändring i förordningen (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 2011:270 utgår

Ändring, SFS 2011:555

Omfattning
upph.