Inaktuell version

Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2009-12-21
Ändring införd
SFS 2009
Upphäver
Förordning (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Riksarkivet är statlig arkivmyndighet och har det särskilda ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet som framgår av arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och denna förordning.

2 §  Riksarkivet ska ha överinseende över den offentliga arkivverksamheten och handlägger arkivuppgifter som inte någon annan myndighet ska handlägga.

3 §  Riksarkivet ska ha nationell överblick över arkivfrågorna och följa arkivverksamheten i landet.

4 §  Riksarkivet är arkivmyndighet för

 1. statliga myndigheter,
 2. sådana organ som avses i 2 kap. 4 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) när det gäller arkiv som härrör från den verksamhet som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen,
 3. sådana enskilda organ som förvarar statliga arkiv med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, och
 4. Svenska kyrkan när det gäller arkiv som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

5 §  Riksarkivet ska särskilt

 1. verka för att sådana myndigheter och organ som avses i 4 § fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446),
 2. verka för utveckling av metoder för framställning, bevarande och tillgängliggörande av handlingar som ett led i förvaltningsutvecklingen,
 3. verka för ändamålsenlig gallring av handlingar,
 4. ge kommunerna råd i arkivfrågor och verka för ökad enhetlighet och samordning mellan den statliga och den kommunala arkivhanteringen, och
 5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.

6 §  Riksarkivet får, utöver vad som följer av arkivlagen (1990:782) och 4 §, ta emot arkivhandlingar från riksdagen och dess verk, Regeringskansliet och från kommunala myndigheter.

[S2]Riksarkivet får ta emot arkivhandlingar från enskilda om de är av särskild betydelse för forskning och kulturarv.

[S3]Riksarkivet får ta emot kartor och tryck av betydelse för forskning inom försvarsområdet.

7 §  Riksarkivet ska hålla handlingar som har tagits emot för förvaring tillgängliga.

8 §  Riksarkivet ska tillgängliggöra arkiven för forskningsändamål och annat utnyttjande, bl.a. genom digitalisering, tjänster för elektronisk tillgång och information om arkiven.

9 §  Riksarkivet får tillhandahålla digitaliseringstjänster som skanning och indexering åt myndigheter och andra offentliga organ.

10 §  Riksarkivet ska genom Nämnden för enskilda arkiv stödja enskilda arkivinstitutioner och verka för att samarbetet med enskilda arkivinstitutioner utvecklas.

11 §  Riksarkivet får ge råd till enskilda i arkivfrågor.

12 §  Riksarkivet ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

[S2]Riksarkivet ska särskilt främja samverkan med utländska institutioner och internationella organisationer inom arkivområdet.

13 §  Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet och ska särskilt se till att vapen eller heraldiska emblem som syftar på staten eller statsmyndigheterna utförs i enlighet med heraldiska normer. Riksarkivet ska också verka för att bestämmelser om Sveriges flagga följs.

[S2]På uppdrag av kommunerna får Riksarkivet upprätta förslag till kommunala vapen och genomföra heraldiska utredningar om sådana vapen. Riksarkivet får också göra andra utredningar och vidta andra åtgärder på det heraldiska området.

14 §  Riksarkivet ska ge ut Svenskt biografiskt lexikon och Svenskt diplomatarium.

15 §  Utöver de uppgifter som Riksarkivet har enligt 2–14 §§ får myndigheten inom ramen för sitt verksamhetsområde åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda, i den mån det inte snedvrider konkurrensen på marknaden.

Ledning

16 §  Riksarkivet leds av en myndighetschef.

17 §  Vid Riksarkivet ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter.

Organisation

18 §  Vid Riksarkivet finns landsarkiv och Krigsarkivet och i övrigt det antal enheter som myndighetens ledning bestämmer.

[S2]Krigsarkivet fullgör Riksarkivets uppgifter för myndigheter som lyder under Försvarsdepartementet.

19 §  Landsarkiv finns i Göteborg, Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund.

Särskilda organ

20 §  Hos Riksarkivet finns en nämnd för heraldisk verksamhet (Heraldiska nämnden) och en nämnd för enskilda arkiv.

21 §  Heraldiska nämnden ska lämna yttrande till Riksarkivet i ärenden om antagande av kommunala vapen, i ärenden som avses i 3 § fjärde stycket lagen (1982:268) om Sveriges riksvapen samt i de andra heraldiska frågor och frågor om Sveriges flagga som riksarkivarien bestämmer.

[S2]Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och tre andra ledamöter. För varje ledamot ska det finnas en personlig ersättare.

22 §  Nämnden för enskilda arkiv avgör ärenden om statsbidrag till enskilda arkiv. Nämnden är rådgivande organ i frågor som rör enskilda arkiv enligt 10 §.

[S2]Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och sex andra ledamöter.

23 §  Nämnden för enskilda arkiv ansvarar för sina beslut.

[S2]Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför Riksarkivets ledning.

24 §  Riksarkivets ledning ansvarar inför regeringen för att nämnden för enskilda arkivs verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Ärendenas handläggning

25 §  När ärenden av större vikt handläggs i Riksarkivets nämnder ska om möjligt alla ledamöter vara närvarande.

26 §  Nämnden för enskilda arkiv är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]Nämnden får besluta att överlämna till ordföranden eller någon annan anställd att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Anställningar och uppdrag

27 §  Riksarkivarien är myndighetschef för Riksarkivet.

28 §  Andra ledamöter och deras ersättare i Heraldiska nämnden än ordföranden utses av regeringen för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

29 §  Andra ledamöter i nämnden för enskilda arkiv än ordföranden utses av regeringen för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

Personalansvarsnämnd

30 §  Vid Riksarkivet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

32 §  Riksarkivet ska ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för

 1. material och tjänster, när myndigheten hjälper sådana myndigheter eller organ som avses i 4 § och 6 § första stycket med fullgörandet av deras skyldigheter i fråga om arkiven,
 2. digitalt tillgängliggörande som sker vid enheten Svensk arkivinformation,
 3. digitaliseringstjänster som tillhandahålls åt myndigheter och andra offentliga organ enligt 9 §,
 4. uppdrag som utförs inom det heraldiska området enligt 13 §,
 5. uppdragsverksamhet enligt 15 §.

33 §  Riksarkivet får inom ramen för full kostnadstäckning ta ut avgifter för

 1. att ta emot, bevara och vårda arkivhandlingar som överlämnas till Riksarkivet från sådana myndigheter eller organ som avses i 4 § 1–3 och 6 § första stycket,
 2. att ta emot, bevara och vårda enskilda arkiv enligt 6 § andra stycket,
 3. sådan rådgivning till kommuner och enskilda som avses i 5 § 4 och 11 §,
 4. undersökningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223), och
 5. tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd.

[S2]Bestämmelser om kostnadsfria exemplar av myndighetens författningssamlingar finns i 13 § författningssamlingsförordningen (1976:725).

34 §  Trots det som anges i 16 § och 21 § första stycketavgiftsförordningen (1992:191) får Riksarkivet ta ut en avgift

 1. för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor, och
 2. av staten för kopia eller avskrift av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag.

35 §  Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet.

[S2]Riksarkivet får disponera avgiftsinkomsterna.

Ändringar

Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2012:814) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

Omfattning
upph. 23, 24, 26 §§; ändr. 10, 20, 22, 25, 29 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:180) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

Omfattning
nya 14 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraftträder
2014-05-15

Förordning (2014:265) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

Omfattning
upph. 25 §; ändr. 8, 32, 33 §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:607) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2017:1347) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

Omfattning
ändr. 32, 33 §§; nya 9 a, 19 a §§
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:1051) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2018-07-01