Inaktuell version

Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-03-26
Ändring införd
SFS 2009
Upphäver
Förordning (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig medfinansiering till

 1. trafikhuvudmän enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik för investeringar i
  1. regionala kollektivtrafikanläggningar,
  2. rullande materiel för regional kollektiv persontrafik på järnväg, tunnelbana och spårväg med de begränsningar som framgår av 2 § 9, samt
  3. fartyg för regional kollektiv person- och godstrafik,
 2. trafikhuvudmän för åtgärder som ökar tillgängligheten för funktionshindrade resenärer utöver vad som följer av de föreskrifter om handikappanpassning som Vägverket har meddelat med stöd av 4 § förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik eller de krav i fråga om tillgänglighet som kan ställas med stöd av plan- och bygglagen (1987:10),
 3. kommuner eller andra organ för byggande av flygplatsanläggningar med annan huvudman än staten,
 4. kommuner för åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator i den mån dessa åtgärder går utöver vad som omfattas av gällande kommunalt ansvar i dessa hänseenden.

Objekt för vilka medfinansiering får beviljas

2 §  Statlig medfinansiering får beviljas för

 1. byggande av väg- och gatuanläggningar för regional kollektiv persontrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
 2. byggande av spåranläggningar för regional kollektiv persontrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
 3. byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra liknande anläggningar för trafikanternas behov vid regionalt kollektivt resande,
 4. byggande av flygplatsanläggningar som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
 5. transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator,
 6. åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade resenärer i fråga om kollektivtrafikfordon, terminaler, hållplatser eller andra anläggningar i anslutning till dessa samt investeringar i reseinformationsanläggningar som underlättar funktionshindrades resor,
 7. byggande av kajanläggningar för regional kollektiv person- och godstrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,
 8. investeringar i fartyg för regional kollektiv person- och godstrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, samt
 9. investeringar i sådan rullande materiel för regional kollektiv persontrafik på järnväg, tunnelbana eller spårväg som utpekats i den banhållningsplan som fastställts för 2004– 2015 så länge det finns kvar anslagna medel för ändamålet.

[S2]Medfinansiering enligt första stycket 6 får beviljas under förutsättning att nödvändig samordning skett mellan en trafikförsörjningsplan för den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter och en trafikförsörjningsplan för färdtjänst och riksfärdtjänst.

[S3]Medfinansiering enligt första stycket 9 får beviljas för investeringar, miljöförbättrande åtgärder i fråga om emission och buller samt hyreskostnader.

[S4]Medfinansiering till anläggningar, kollektivtrafikfordon och fartyg får beviljas för investeringar, förbättringsåtgärder och hyreskostnader.

3 §  Statlig medfinansiering får beviljas för investeringar. Om medfinansieringen helt eller delvis avser järnvägsinvesteringar enligt 2 § första stycket 2, 3 eller 9 betalas hela beloppet ut av Banverket. Övriga medel enligt 2 § betalas ut av Vägverket.

Fördelning av anslagna medel

4 §  Vägverket fördelar anslagna medel på grundval av de planer som upprättas och fastställs enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.

[S2]Banverket fördelar anslagna medel för åtgärder enligt 2 § 2, 3 och 9 på grundval av de planer som upprättas och fastställs enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

Medfinansieringsandel

5 §  Statlig medfinansiering får beviljas med upp till 50 procent av kostnaderna.

[S2]För järnvägsinvesteringar enligt 2 § 2, 3 eller 9 får Banverket, om det finns särskilda skäl, bevilja medfinansiering med upp till 75 procent av kostnaderna.

[S3]För byggande av flygplatsanläggningar enligt 2 § 4 får Transportstyrelsen, om det finns särskilda skäl, bevilja medfinansiering med upp till 75 procent av kostnaderna.

[S4]För byggande av kajanläggningar och investeringar i fartyg enligt 2 §7 och 8 får Sjöfartsverket, om det finns särskilda skäl, bevilja medfinansiering med upp till 75 procent av kostnaderna.

[S5]För övriga investeringar enligt 2 § får Vägverket, om det finns särskilda skäl, bevilja medfinansiering med upp till 75 procent av kostnaderna.

6 §  I de kostnader som ska ligga till grund för beräkningen av statlig medfinansiering för transportinformatik och fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet, flygplatsanläggningar, kajanläggningar, väg- och gatuanläggningar för regional kollektiv persontrafik samt stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser, informationsanläggningar och andra liknande anläggningar ingår

 1. alla kostnader som är direkt hänförliga till objektet,
 2. ersättningar som ska utges för mark och intrång,
 3. förvaltningskostnader.

[S2]Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, får även ersättningar som ska utges för skador räknas in i kostnaderna.

7 §  I de byggkostnader som ska ligga till grund för beräkningen av statlig medfinansiering för spåranläggningar ingår

 1. kostnaderna för banvallar, tunnlar, broar och viadukter,
 2. kostnaderna för ballast, sliprar, spår, signal- och säkerhetsanläggningar samt anläggningar för strömförsörjning,
 3. ersättningar som ska utges för mark och intrång,
 4. förvaltningskostnader.

[S2]Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, får även ersättningar som ska utges för skador räknas in i byggkostnaderna.

8 §  Vilka kostnader som ska ligga till grund för beräkningen av den statliga medfinansieringen beslutas i de enskilda fallen av

 1. Vägverket, om det är fråga om sådana anläggningar som avses i 2 § 1, 3, 5 och 6 och som inte avser kollektivtrafik på spår,
 2. Banverket, om det är fråga om sådana anläggningar och rullande materiel för spårtrafik som avses i 2 § 2, 3 och 9,
 3. Transportstyrelsen, om det är fråga om sådana anläggningar som avses i 2 § 4,
 4. Sjöfartsverket, om det är fråga om sådana anläggningar och fartyg som avses i 2 §7 och 8.

[S2]Respektive myndighet fastställer därefter ett preliminärt belopp för den statliga medfinansieringen. När det objekt som beviljats medfinansiering är färdigbyggt, beslutar myndigheten beloppet för den slutliga medfinansieringen.

9 §  Till sådana större objekt som avses i 4 § 3 förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur samt objekt som avses i 3 § 3 förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur får statlig medfinansiering beviljas endast om

 1. objektet tagits upp i en länsplan för regional transportinfrastruktur eller i den nationella planen för transportinfrastruktur, och
 2. Vägverket, Banverket, Transportstyrelsen eller Sjöfartsverket i det enskilda fallet fastställt ett preliminärt belopp för statlig medfinansiering, såvida inte myndigheterna meddelat särskilt tillstånd att påbörja arbetena dessförinnan.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får regeringen i ett enskilt fall besluta om undantag från första stycket.

10 §  Medel för statlig medfinansiering ska betalas ut allteftersom byggnadsarbetet fortgår.

Bemyndiganden

11 §  Banverket får meddela föreskrifter om statlig medfinansiering som avser sådana anläggningar och rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9. Föreskrifterna får endast meddelas efter samråd med Vägverket.

[S2]Övriga föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får meddelas av Vägverket. Föreskrifter som avser sådana åtgärder som avses i 2 § 6 får endast meddelas efter samråd med Banverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Föreskrifter som avser sådana anläggningar som avses i 2 § 4 får endast meddelas efter samråd med Transportstyrelsen och föreskrifter som avser sådana anläggningar eller fartyg som avses i 2 §7 och 8 får endast meddelas efter samråd med Sjöfartsverket.

Tillsyn

12 §  Banverket ska se till att statlig medfinansiering som beviljats till sådana anläggningar och rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9 används på lämpligt sätt och för avsedda ändamål. Tillsynen ska ske i samråd med Vägverket.

[S2]Vägverket ska se till att övrig statlig medfinansiering som beviljats enligt denna förordning används på lämpligt sätt och för avsedda ändamål. Vid medfinansiering till åtgärder som avses i 2 § 6 ska tillsynen ske i samråd med Banverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. När det gäller medfinansiering till sådana anläggningar som avses i 2 § 4 ska tillsynen ske i samråd med Transportstyrelsen. När det gäller medfinansiering till sådana anläggningar och fartyg som avses i 2 §7 och 8 ska tillsynen ske i samråd med Sjöfartsverket.

Överklagande

13 §  Vägverkets, Banverkets, Transportstyrelsens och Sjöfartsverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

Ändringar

Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:145, Prop. 2008/09:35, Bet. 2008/09:TU2
Ikraftträder
2009-04-14

Förordning (2010:161) om ändring i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2011:381) om ändring i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:1130) om ändring i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 6 §§; ny 1 a §
Ikraftträder
2012-01-01