Inaktuell version

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
SFS 2009
Upphäver
Sekretessförordning (1980:657)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen

1 §  En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av

 1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap.3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör polisens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,
 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller
 3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen än som avses i 1.

[S2]I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras hos Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ska en begäran om utlämnande till en enskild av handlingen prövas av statsministern. I fråga om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller detta endast under förutsättning att handlingen inte har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv.

[S3]En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till regeringens prövning.

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

2 §  Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndigheter

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

Arbetsförmedlingen
 • handlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande
Arbetsgivarverket
 • förslag till kollektivavtal
Arbetslöshetskassor
 • handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning, och
 • handlingar i ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem
Arbetsmiljöverket
 • handlingar som ska ingå i informationssystemet om arbetsskador, och
 • statistiskt primärmaterial
Fiskeriverket
 • handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen, och
 • statistiskt primärmaterial
Försäkringskassan
 • handlingar i försäkringsärenden,
 • handlingar i ärenden om statligt tandvårdsstöd,
 • samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård, och
 • statistiskt primärmaterial
Försvarsmakten
 • patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal
Kommerskollegium
 • ansökningar och andra handlingar i licensärenden avseende import och export av varor
kommunala myndigheter och trafikhuvudmän
 • handlingar i ärenden om färdtjänst och riksfärdtjänst
Kriminalvården
 • handlingar som utgör underlag till det centrala kriminalvårdsregistret,
 • handlingar som hör till journaler som upprättats för enskilda i kriminalvårdsverksamhet, och
 • transportbeställningar
Kustbevakningen
 • anmälningar från sjöfarten om fartygs ankomst till svenska orter
landstingskommunala myndigheter och kommunala myndigheter i kommuner som inte ingår i ett landsting
 • bevis om högkostnadsskydd för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård
Läkemedelsverket
 • statistiskt primärmaterial
Migrationsverket
 • av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt kontrollbesked från Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • statistiskt primärmaterial
Naturvårdsverket
 • provresultat som utgör underlag till jägarexamensregistret, och
 • handlingar som avser inbetalningar för jaktkort
nämnder som svarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • handlingar som hör till enskildas personakter
Polismyndigheter
 • anteckningar om det löpande polisarbetet,
 • sådana protokoll enligt 27 och 28 §§polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisanden, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden, och
 • underrättelser från kriminalvården om permissioner
Premiepensionsmyndigheten
 • handlingar i försäkringsärenden enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
Riksbanken
 • statistiskt primärmaterial
Rikspolisstyrelsen
 • handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, kriminalunderrättelseregister, DNA- register, fingeravtrycksregister, signalementsregister och andra register angående brott,
 • handlingar som utgör underlag för sådan särskild undersökning som avses i 14–16 §§ polisdatalagen (1998:622),
 • framställningar om fingeravtrycksundersökning, och
 • statistiskt primärmaterial
sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter
 • patientjournaler,
 • läkarvårdskvitton, och
 • samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök
Skatteverket
 • deklarationer, kontrolluppgifter och andra handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt eller avgift eller som rör anstånd med eller krav på att lämna handlingar för dessa ändamål,
 • handlingar som avser beräkning, jämkning eller återbetalning av skatt, och
 • handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter
Smittskyddsinstitutet
 • remisser avseende patientprov
Socialnämnder
 • handlingar som hör till enskildas personakter
Socialstyrelsen
 • statistiskt primärmaterial, och
 • anmälningar till donationsregistret
Statens institutionsstyrelse
 • handlingar som hör till enskildas personakter
Statens jordbruksverk
 • statistiskt primärmaterial
Statistiska centralbyrån
 • statistiskt primärmaterial
Totalförsvarets pliktverk
 • patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga
Tullverket
 • handlingar som rör klarering av varor och transportmedel,
 • handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag, och
 • handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter
Åklagarmyndigheter
 • utdrag ur folkbokföringsdatabasen,
 • utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret och andra register som förs med stöd av polisdatalagen (1998:622),
 • utdrag ur vägtrafikregistret, och
 • rekvisitioner av sådana utdrag

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen

Register
allmänna domstolar
diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning
allmänna förvaltningsdomstolar
diarier över mål enligt smittskyddslagen (2004:168) och enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
beskickningar och konsulat samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer, dock inte Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)
samtliga diarier
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut
diarier över inriktningar enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och över underrättelser inom försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst
polismyndigheter
diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning
Regeringskansliet
diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden
Rikspolisstyrelsen
diarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet m.m.
Signalspaningsnämnden
diarier över ärenden om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Skatteverket
diarium över ärenden om könsbyte
Socialstyrelsen
diarium över ärenden som handläggs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor
Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)
samtliga diarier, utom diarium över EU-institutionernas officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden
Tullverket
diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning
åklagarmyndigheter
diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning samt diarier över förundersökningar som rör brott mot rikets säkerhet

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen

4 §  Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst

 1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör landskapsinformation om militärgeografiska förhållanden, rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk, underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar eller planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, och
 2. sjuttio år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten eller militärtekniska forskningsresultat.

Föreskrifter med stöd av 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

5 §  Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:

 • bankregistret som förs av Bolagsverket,
 • biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
 • diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
 • diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
 • diarium över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644),
 • EEIG-registret som förs av Bolagsverket,
 • europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
 • europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
 • filialregistret som förs av Bolagsverket,
 • föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
 • företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
 • försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
 • försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
 • mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
 • näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
 • patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
 • registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,
 • registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av Bolagsverket,
 • stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och
 • varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket.

Föreskrifter med stöd av 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

6 §  Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för

 1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs, och
 2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[S3]Verksamheten avser

[S4]centrala hundregistret

[S5]fastighetsregistret

[S6]kommunala fastighetsregister

[S7]Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för nationella identitetskort

[S8]röstlängdsregister

Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige

Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal

Statens pensionsverks pensionsregister

Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal

Transportstyrelsens vägtrafikregister

Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen

7 §  Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycketoffentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

 • HFD 2012:64:Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på tingsrätter i en tabell över utdömda brottspåföljder.

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

Boverket
undersökning av byggnaders tekniska utformning
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Brottsförebyggande rådet
kriminologiska undersökningar
Forum för levande historia
enkätundersökning bland lärare dels om Förintelsen, dels om hedersrelaterat våld eller förtryck
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och av arbetsmarknadens funktionssätt
Kommerskollegium
ekonomiska undersökningar på det handelspolitiska området
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden
Konsumentverket
undersökningar av produktrelaterade olycksfall
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

Livsmedelsekonomiska institutet ekonomiska undersökningar inom jordbruks- och livsmedelsområdet

Livsmedelsverket
undersökningar om matvanor, livsmedelshantering samt säker mat
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap olyckshändelser och räddningsinsatserundersökningar av
Premiepensionsmyndigheten
undersökningar om pensionsspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta Regeringskansliet
undersökningar i Justitiedepartementet om långtidsdömda (Ju 1986:C)
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen
undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvård
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU
undersökningar av ansökningar om och deltagande i EU- programmen för forskning och teknisk utveckling
sjukvårdsinrättningar, utbildningsanstalter och forskningsinrättningar
miljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studier
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Socialstyrelsen
undersökningar om hälso- och sjukvårdens behov av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor samt tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister på kort och lång sikt
undersökning om tilllämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Statens folkhälsoinstitut
undersökningar om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer
Statens institutionsstyrelse
undersökningar inom missbruks- och ungdomsvården under uppföljning efter avslutad vård
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Statskontoret
undersökning om medborgarnas syn på den offentliga förvaltningen
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av effekterna av förnyelsen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
uppdrag att utvärdera informationsutbyte mellan myndigheter
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av folkhögskolesatsningar för arbetslösa inskrivna i aktivitetsgarantin och för arbetslösa ungdomar
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av insatser för funktionshindrade inom arbetsmarknadspolitiken
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar och en studie om rekrytering med mångfaldsperspektiv
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar av Försäkringskassans kontroll av felaktiga utbetalningar samt av Försäkringskassans rättstillämpning
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar av Arbetsförmedlingens kontroll av felaktiga utbetalningar
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
uppdrag att utvärdera svenskundervisning för invandrare (sfi)
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar om erfarenheter av särskilda fortbildningsinsatser för lärare
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar av Centrala studiestödsnämndens kontroll av felaktiga utbetalningar
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Stiftelse och föreningsskatteutredningen (Fi 2007:09) undersökning om inkomstbeskattning av stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund samt vissa andra juridiska personer sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden
Strålsäkerhetsmyndigheten
undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetet
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Trafikförsäkringsutredningen (S 2007:05)
undersökningar om trafikskador och om effekter för den enskilde av förändringar i trafikförsäkringen
Ungdomsstyrelsen
undersökning av utbildning, sysselsättning och övriga levnadsvillkor för ungdomar i ett antal utanförskapsområden
utbildningsanstalter och forskningsinrättningar
sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studier
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård inom den sociala barnavården (S 2006:05) undersökningar rörande övergrepp och vanvård av enskilda vid institutioner och familjehem inom den sociala barnavården
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (Ju 2008:09)
undersökning om tilllämpningen av bestämmelsen om straff för köp av sexuell tjänst i dess nuvarande och tidigare lydelse
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Vägverket
haveriundersökningar
Åklagarmyndigheten
undersökning rörande straffmätning och påföljdsval i mål om misshandel, grov misshandel, olaga hot, grovt olaga hot, rån och grovt rån samt grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

8 §  Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen fått enligt avtal med:

 • Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,
 • The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,
 • Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
 • Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994,
 • Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,
 • Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,
 • Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,
 • De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995,
 • Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,
 • Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,
 • The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,
 • Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,
 • Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,
 • Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,
 • Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998,
 • Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,
 • Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,
 • Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december 1999,
 • Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,
 • Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,
 • centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,
 • Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
 • Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001,
 • centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,
 • Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
 • Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,
 • Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
 • Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,
 • Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004,
 • New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005,
 • Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005,
 • Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006,
 • Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006,
 • Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007, och
 • Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008.

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen

9 §  Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt

 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs, och
 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan.

[S3]Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

 • RÅ 2010:77:En miljöinspektör i en kommun har ansetts inte ha rätt att ta del av uppgifter från det centrala nötkreaturregistret (CDB) hos Jordbruksverket om vilka djur som är registrerade på en viss produktionsplats.

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

10 §  Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

 • allmänna domstolar,
 • allmänna förvaltningsdomstolar,
 • Arbetsförmedlingen,
 • Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder,
 • Försäkringskassan,
 • hyres- och arrendenämnder,
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
 • Jordbruksverket, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,
 • Justitiekanslern,
 • kriminalvårdens myndigheter,
 • Kronofogdemyndigheten,
 • Kustbevakningen,
 • Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,
 • Migrationsverket,
 • myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,
 • nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,
 • polismyndigheter,
 • Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott,
 • Rikspolisstyrelsen,
 • Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,
 • Skatteverket,
 • Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,
 • socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,
 • Socialstyrelsen,
 • Statens institutionsstyrelse,
 • Statens kriminaltekniska laboratorium,
 • Tullverket,
 • Vägverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort, och
 • åklagarmyndigheter.

 • HFD 2015:57:En parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövning. Dennes namn omfattas därför inte av personaladministrativ sekretess.

Föreskrifter med stöd av 42 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen

11 §  Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap.4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).

Föreskrifter med stöd av 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

12 §  Sekretess enligt 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos hyres- och arrendenämnder och Statens va-nämnd.

Bilaga

Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekretessen
1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och stödverksamhet hos regeringen i frågor som rör näringslivet
2. utredning och planering hos kommitté eller särskild utredare som har tillkallats med stöd av regeringens bemyndigande i frågor som rör näringslivet
 1. stöd som handhas av Arbetsförmedlingen och planering hos Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning och tillsyn med avseende på samkörning mellan kraftverk samt behovet, tillgången eller distributionen av kraft inom riket
 2. prisreglering på jordbrukets och fiskets områden
 3. bidrag till utvecklingsarbete som Statens jordbruksverk tar befattning med
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn hos Kommerskollegium
 2. stöd som handhas av Exportkreditnämnden
 3. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Tillväxtverket, Verket för innovationssystem, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Sveriges geologiska undersökning, Rymdstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Styrgruppen för Food from Sweden, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige samt Vägverket
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid Elsäkerhetsverkets tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
 1. utredning, planering och tillsyn med avseende på ägarfrågor och ägarspridning samt sådan verksamhet som bedrivs av bolag där staten direkt eller genom förmedling av ett annat bolag äger aktier
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
 1. utredning och planering med avseende på lokaliseringspolitiska frågor inom ramen för den av riksdagen godkända ordningen för lokaliseringssamråd enligt överenskommelser mellan regeringen och organisationer som företräder näringslivet
 2. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
 1. utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 2. utredning i frågor om energibesparande åtgärder inom transportsektorn eller om upphandling av olönsam interregional trafik på järnväg
 3. utredning, planering och tillsyn hos Konsumentverket eller Konsumentombudsmannen
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
 1. prisreglering och utredning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
 2. tillståndsgivning och tillsyn hos Transportstyrelsen
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte heller vid Transportstyrelsens tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt virkesmätningslagen (1966:209) och skogsvårdslagen (1979:429)
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel, kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg och utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt utredning som handhas av Försvarets radioanstalt till stöd för tillståndsgivning hos Inspektionen för strategiska produkter enligt samma lag, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 2. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
 3. tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt utredning och planering som handhas av Lotteriinspektionen
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (1956:413) om klassificering av kött, lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt förordningen (1997:969) om import- och exportreglering, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
 1. tillståndsgivning för nya verksamheter med påverkan på miljön enligt 17 kap.miljöbalken
sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
 1. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom jordbrukets, rennäringens och fiskets områden hos Statens jordbruksverk, Fiskeriverket, Sametinget, Kustbevakningen och länsstyrelser
sekretessen gäller inte beslut i ärenden med undantag för beslut i ärenden om exportbidrag, produktionsbidrag och stöd till marknadsföring
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 2. tillståndsgivning och tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813), förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land, kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och kungörelsen och de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen samt tillståndsgivning och kontroll enligt rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tilllåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
 1. tillsyn över hälsoskyddet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
 1. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd, epizooti, zoonoser, kontroll av husdjur, provtagning på djur, införsel och utförsel av levande djur, behörighet att utöva veterinäryrket och EG- bestämmelser som kompletteras av lagstiftningen samt enligt förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser och förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 2. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
 3. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt läkemedelslagen (1992:859) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt lagen (1993:584) om medicintekniska produkter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m., lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, tillsyn enligt rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem samt tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer, rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillståndsgivning för marinvetenskaplig forskning enligt 7 kap. 23 § miljöbalken
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
 2. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
 3. tillsyn enligt förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning som handhas av Skogsstyrelsen i fråga om produktionsförhållande hos svenska sågverk och producenter av skogsodlingsmaterial samt stöd inom skogsbrukets område som handhas av Skogsstyrelsen
sekretessen gäller inte beslut i stödärenden
 1. tillståndsgivning för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och för hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) eller motsvarande äldre bestämmelser samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsyns- verksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
 1. tillsyn enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed
 2. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
 3. tillsyn enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
 4. tillsyn över sådan dumpning och förbränning av avfall som anges i 15 kap. 31 § miljöbalken
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt miljöbalken eller enligt till miljöbalken anslutande förordningar eller enligt EG-förordningar inom samma område
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
 1. stöd enligt förordningen (1985:855) om statligt stöd till vissa tjänsteresor och förordningen (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt tullagen (2000:1281) eller motsvarande äldre bestämmelser samt utredning vid inrättande eller indragning av tullkontor och vid fastställande av förrättnings- eller farledsvaruavgift
 2. stöd enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt stöd till linjesjöfarten på Gotland
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 2. tillsyn enligt förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver och platina
 3. tillståndsgivning och tillsyn enligt minerallagen (1991:45), lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter och lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretess för ingivna undersökningsresultat enligt 14 kap. 3 § minerallagen gäller i högst fyra år
 1. stöd enligt förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. stöd enligt förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
 1. utredning som handhas av Naturvårdsverket i samband med ansökan om medel ur EG:s LIFE-fond
 2. tillståndsgivning och tillsyn med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor eller motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening eller motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
 1. utredning och tillsyn enligt lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen gäller inte för uppgifter som avses i 26 § första stycket lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården
 1. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt utsädeslagstiftningen och växtskyddslagstiftningen
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 2. tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller inte för uppgifter som ingår i information som ska spridas till konsumenter enligt 3 § tobaksförordningen (2001:312)
 1. tillståndsgivning enligt 3 kap. 11 § andra stycket, 5 kap. 9 § andra stycket eller 7 kap. 17 §årsredovisningslagen (1995:1554) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 2. utredning, planering och tillsyn enligt lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
 3. stöd enligt presstödsförordningen (1990:524), förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
 1. stöd genom garantier som handhas av Riksgäldskontoret eller Statens bostadskreditnämnd samt genom lån som handhas av Riksgäldskontoret
 2. stöd som handhas av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
 1. stöd enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och därtill anslutande förordning
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. stöd enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning enligt förordningen (1985:738) om dumpnings- och subventionsundersökningar
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt ransoneringslagen (1978:268) 71. planering och tillsyn enligt förfogandelagen (1978:262)
 2. stöd enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd, förordningen (1981:666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 3. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd till biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 4. stöd enligt förordningen (1993:449) om statligt litteraturstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
 1. stöd enligt förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m., förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag, förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd, förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling samt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 2. utredning och tillsyn enligt lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon eller enligt motsvarande äldre bestämmelser och enligt lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
 1. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 2. tillsyn som utövas av Nämnden för offentlig upphandling
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. stöd i form av arbetsstipendier till läromedelsförfattare
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt skogsvårdsförordningen (1993:1096) avseende införsel av skogsodlingsmaterial
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljöbalken, förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om tillstånd och anmälan för en allmän beskrivning av de genetiskt modifierade organismerna, för uppgift om vem som bedriver den verksamhet som omfattas av ärendet och dennes adress, för uppgift om verksamhetens syfte och var verksamheten bedrivs, för uppgift om klassificering i riskkategori, för uppgift om skyddsåtgärder, för planer för övervakning av de genetiskt modifierade organismerna och för nödsituationer samt för sådan riskbedömning som avses i 1 kap. 6 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och 7 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer eller uppgifter som en ansvarig myndighet har fått i enlighet med artiklarna 4, 9 och 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer och som omfattas av de begränsningar i sekretessen som följer av artikel 16 samma förordning
 1. stöd enligt förordningen (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 2. tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 3. tillsyn enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag
 4. beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning
 5. utredning, planering och stödverksamhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 6. utredning, planering och stödverksamhet hos länsstyrelser i frågor som rör näringslivet
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillståndsgivning och tillsyn som rör handel med skjutvapen enligt vapenlagen (1996:67)
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. stöd enligt förordningen (1982:1228) om statligt bidrag för investeringar som rör distribution av fjärrvärme och förordningen (1983:1109) om statligt stöd för vissa energiprojekt eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. planering och tillsyn hos Försvarets materielverk vid uppbyggnad och kontroll av företags säkerhetsskydd
 2. tillsyn över vattenverksamhet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. stöd enligt förordningen (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 2. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning hos Försvarets materielverk för bedömning av företag inför framtida materielleveranser
 2. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar, tillsyn över verksamhet som avser import och återvinning av dryckesförpackningar av aluminium samt över handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning i fråga om åtgärder som rör djur och växter som tillhör skyddade arter
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. stöd i form av projektbidrag enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer eller bidrag till projekt på filmområdet enligt förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Post- och telestyrelsen
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, särskild utredning som har tillsatts av regeringen för att utreda en sådan olycka som avses i 2 § samma lag samt tillsyn hos Statens haverikommission
sekretessen gäller inte i ärende som avses i 29 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen
 1. tillsyn som utövas av Granskningsnämnden för radio och TV samt utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Radio- och TV-verket
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning och tillsyn hos Kammarkollegiet
 2. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Revisorsnämnden
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillståndsgivning och tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400)
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning och planering hos sjöräddningscentralen i Göteborg enligt föreskrifter om informationsskyldighet för vissa fartyg
 2. utredning och stödverksamhet enligt förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning och tillsyn enligt lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden, lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, lagen (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, förordningen (2009:27) om ekologisk produktion eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, lagen (1995:1336) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m. och förordningen (1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
 1. utredning och tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning som handhas av Livsmedelsekonomiska institutet
 2. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om växtskyddsmedel och biocidprodukter enligt bestämmelserna om bekämpningsmedel och tillsyn i miljöbalken, förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel, förordningen (2000:338) om biocidprodukter och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om godkännande eller registrering av växtskyddsmedel eller biocidprodukter för en allmän beskrivning av produkterna och produkternas namn, för uppgift om vem som ansökt om godkännande eller registrering och dennes adress, för uppgift om vem som tillverkat ett verksamt ämne, för uppgift om namn på och halten av ett verksamt ämne i en produkt, för uppgifter om benämning på sådana andra ämnen i en produkt som betraktas som farliga och därigenom påverkar bedömningen av produkten, för fysikaliska och kemiska uppgifter om produkter och deras verksamma ämnen, för uppgifter om hur produkter eller deras verksamma ämnen kan göras oskadliga, för sammanfattande uppgifter om resultaten av försök som har krävts för att fastställa ett verksamt ämnes eller en produkts effektivitet och dess effekter på människor, djur och miljö eller effekter i fråga om resistens, för uppgifter om åtgärder som bör vidtas för att minska riskerna i samband med användning och annan hantering av produkter samt för uppgifter om analysmetoder beträffande en produkts verksamma ämnen, föroreningar eller formuleringsämnen som har toxikologisk eller miljömässig betydelse eller beträffande resthalter som är en följd av godkänd användning och som har toxikologisk eller miljömässig betydelse
 1. utredning och planering hos Banverket i fråga om tilldelning av infrastrukturkapacitet enligt järnvägslagen (2004:519) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning och tillståndsgivning enligt 21 kap. 8 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning och tillståndsgivning enligt 1 kap. 4 § andra stycket och 7 kap. 4 § första stycketbokföringslagen (1999:1078) samt utredning i anmälningsärende enligt 7 kap. 3 a § samma lag
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillsyn enligt 7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning av behovet av narkotikaklassificering enligt narkotikastrafflagen (1968:64) och klassificering av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
 2. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om typgodkännande enligt fordonslagen (2002:574)
 3. utredning, planering och uppföljning hos Banverket i fråga om trafik- och transportutveckling samt infrastruktur
 4. utredning och planering som handhas av Transportstyrelsen och som avser den civila sjöfarten och hamnskyddet
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451)
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
 1. tillsyn enligt lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
 1. tillsyn enligt lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
 1. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
 1. utredning och planering enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
 2. utredning enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och tillsyn i fråga om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
 1. tillståndsgivning och tillsyn enligt EG-förordningar om ekonomiska sanktioner och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner samt utredning till stöd för sådan tillståndsgivning och tillsyn
 2. tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Affärsverket svenska kraftnät
9
Aktier
10
Allvarliga kemikalieolyckor
108
Arbetsförmedlingen
3
Arbetslivsforskning
9, 66
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare
79
Avfall
40, 44
Avgaser
57
Banverket
111, 117
Bekämpningsmedel
110
Beredskapslagring
26
Beredskapsplanering
86, 123
Bevakningsföretag
85
57
Biluthyrning
73
Biocidprodukter
110
Biotekniska organismer
46
Bolag, statligt
10
Brandfarliga varor
56
Byggnadstillstånd
45
Byggnadsverksamhet
3
Byggprodukter
114
Datakommunikation
47
Djur
30, 97
Dryckesförpackningar
96
Dumpning
44
Dumpnings- och subventionsundersökningar
69
Dyrkverktyg
80
EG:s LIFE-fond
55
Ekologiskt framställda produkter
107
Ekonomiska sanktioner
125
Elektriska och elektroniska produkter
124
Elsäkerhetsverket
9
Energibesparande åtgärder
14
Energimarknadsinspektionen
9
Energiprojekt
90
Epizootilagstiftning
30
Europeisk läkemedelsmyndighet
33
Explosiva varor
56
Exportkreditfinansiering
72
Exportkreditnämnden
8
Exportreglering
22
Farledsavgift
48
Farligt avfall
40
Farligt gods
50
Fartyg
36
Fastighetsmäklare
104
Film
98
Fiskeriverket
24
Fjärrvärme
90
Foder
22
116
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
66
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
66
Fritidsbåtar
120
Fyr- och farledsvaruavgift
48
Förbränning
44
Företagshälsovård inom lantbruket
96
Företagsstöd, regionalpolitiskt
75
71
Förorening
84
Förrättningsavgift
48
Försvarets materielverk
91, 95
Försvarsuppfinningar
43
Försäkringskassan
16
Försörjningsberedskap
63
Garanti
65
Gasskyddsmateriel
20
Genetiskt modifierade organismer
82
Granskningsnämnden för radio och TV
101
Guld
51
Hamnskydd
118
Humanläkemedel
33
Husdjur
30
Hälso- och sjukvård
58
Hälsofarliga varor
34, 115
Hälsoskydd
29
Importreglering
22
Industrifonden
83
Industrigarantilån
75
Investeringar
9, 90
Investeringsstöd
75
Jordbruk
24, 107
Järnvägstrafik
14
Kammarkollegiet
102
Kasino
21
Kemikalier
108
Kemiska produkter
46
Kol
26
Kommersiell service
75
Kommerskollegium
7
Kommitté
2
Konstnärer
98
Konsumentombudsmannen
15
Konsumentverket
15
Kontinentalsockeln
37
Kraftverk
4
Kraftdistribution
4
Krigsmateriel
19
Krisberedskap
31, 123
Kulturtidskrifter
64
Kustbevakningen
24
Kärnteknisk verksamhet
25, 87
Kött
22
Laboratoriesed
41
Larmanläggningar
94
Litteraturstöd
74
Livsmedel
28, 107, 109
Livsmedelsekonomiska institutet
109
28
Lokaliseringssamråd
11
Lotterier
21
Läkemedel
16, 28, 33
33
Länsstyrelser
24, 31, 88
Läromedel
54
Marinvetenskaplig forskning
35
Materielleveranser
95
Medicintekniska produkter
33
Miljöavgift
67
23, 29, 35, 40, 44, 46, 82, 92, 97
Miljöfarlig verksamhet
40
Miljön
23
52
Mobila maskiner
121
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
13, 31
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
9
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
9
Måttenheter
76
Narkotikaklassificering
115
Narkotikakontrollagen
34
Narkotikaprekursorer
34
Naturvårdsverket
55
Nikotinläkemedel
126
Nämnden för offentlig upphandling
78
Olja
26, 60

Olyckor 100

Platina
51
Post- och telestyrelsen
99
64
Prisreglering, hos regeringen
1
Prisreglering och utredning, hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
16
Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område
5
Producentansvar
124
Produkter med dubbla användningsområden
19
119
Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle
9
Provtagning på djur
30
Radio- och TV-verket
101
70
Regeringen
1
Regional utvecklingspolitik
75
Rennäringen
24
Revisorsnämnden
103
Riksgäldskontoret
65
Risk- och sårbarhetsanalys
123
Rymdstyrelsen
9
Rörledningar
52
Salmonella
30
Sametinget
24
Silver
51
Sjöfart
36, 49, 68, 118
Sjöräddningscentralen i Göteborg
105
Skatteverket
112, 113
Skjutvapen
89
Skogsbruket
53
Skogsodlingsmaterial
39, 81
Skogsstyrelsen
39
Skogsvård
18, 81
Småföretagsstöd
75
Statens bostadskreditnämnd
65
Statens energimyndighet
9
Statens haverikommission
100
Statens jordbruksverk
6, 24
Strukturfonder
106
27
Strålsäkerhetsmyndigheten
9
Styrgruppen för Food from Sweden
9
Sveriges ekonomiska zon
42
Sysselsättningsbidrag
75
Sågverk
39
Säkerhetsskydd
91
Särskild utredare
2
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
16
Teknisk kontroll
12
Teknisk sprit
32
Tekniskt bistånd
19
Tillväxtverket
9
Tjänsteresor
47
61
Torvfyndigheter
52
Trafiktillstånd
77
Transportbidrag
49
Transportstyrelsen
17, 118
Trädgårdsväxter
38
48
Tullkontor
48
Täktverksamhet
35
Upphandling
78
Uppvärmning
93
Utsläpp av koldioxid
122
Utsäde
59
89
Vattenverksamhet
92
Verket för innovationssystem
9
Vetenskapsrådet
66
Veterinär
30
Veterinärmedicinska läkemedel
28
Virkesmätning
18
Vägverket
9
Växter
38, 59, 97
77
62
Ädelmetallarbeten
76
Ägarfrågor
10

Ändringar och övergångsbestämmelser

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009. Genom förordningen upphävs sekretessförordningen (1980:657).
 2. Överklagande av en myndighets beslut som har fattats med stöd av den upphävda förordningen och som inte har prövats före ikraftträdandet av den nya förordningen ska prövas med tillämpning av bestämmelserna i den nya förordningen.
 3. Övergångsbestämmelser till den upphävda förordningen och till ändringar i den förordningen ska fortsätta att gälla.
 4. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller fortfarande för följande myndigheter i fråga om de undersökningar som anges där.

Myndigheter

Socialberedningen (S 1980:07)

Utredningen (Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Praxisutredningen (Ku 1993:08)

Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)

Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer
1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07)

Kommissionen (UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget

Utredningen (S 1997:14) om steriliseringar
1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03)

Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborg

Utredningen för översyn av processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06)

Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)

Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (Ju 1998:08)

Kommittén för hemlösa (S 1998:09)

Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskattelagen m.m. (Fi 1999:03)

Personskadekommittén (Ju 1999:04)

Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m. (Ju 1999:10)

Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring (UD 2000:03)

Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m. (Ju 2000:15)

LVM-utredningen (S 2002:04)

Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06)

Dentalmaterialutredningen (S 2002:09)

Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11)

Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)

Patientdatautredningen (S 2003:03)

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6)

Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12)

LSS-kommittén (S 2004:06)

Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)
2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07)

Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08)

Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)

Studiesociala kommittén (U 2007:13)

Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15)

Riksskatteverket

Ikraftträder
2009-06-30

Förordning (2009:642) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 4 §, bil.; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:899) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:935) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2009-11-01

Förordning (2009:1025) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2009-12-01

Förordning (2009:1241) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:18) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2010:165) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:289) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2010:534) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:733) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1055) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1139) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2010-11-01

Förordning (2010:1766) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 6, 7 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:96) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:166) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:308) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:382) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:420) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
CELEX-nr
32003R1946
Ikraftträder
2011-05-15

Förordning (2011:432) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-05-17

Förordning (2011:673) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 5, 7 §§, bil.
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:818) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:948) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-07-25

Förordning (2011:961) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2011:1025) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2011-11-01

Förordning (2011:1479) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 8 §, bil.
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:40) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-02-21

Förordning (2012:48) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2012:99) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2012:164) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2012-05-01

Förordning (2012:248) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:351) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 3, 7 §§, bil.
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:460) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2012:557) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2012-10-01

Förordning (2012:610) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2012-11-01

Förordning (2012:634) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2012-12-01

Förordning (2012:812) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:49) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2013:204) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 10 §, bil.
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:364) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:661) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:661) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:710) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32012R0258
Ikraftträder
2013-09-30

Förordning (2013:730) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2013-11-01

Förordning (2013:931) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1113) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-01-15

Förordning (2014:4) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-02-17

Förordning (2014:6) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ny 11 a §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2014:69) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
CELEX-nr
32010R0995
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:131) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2014-04-08

Förordning (2014:160) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:416) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:820) om ändring av offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:1080) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-11-01

Förordning (2014:1310) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-11-25

Förordning (2014:1369) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:134) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:298) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:531) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2015:637) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:695) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:944) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-01-15

Förordning (2016:99) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:123) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 7 §§, bil.
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:139) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2016:305) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:323) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:355) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-05-20

Förordning (2016:403) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:555) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-07-02

Förordning (2016:864) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 7 §§, bil.
Ikraftträder
2016-10-01

Förordning (2016:1005) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:101) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 10 §, bil.
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:118) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-04-03

Förordning (2017:446) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:898) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-12-01

Förordning (2017:935) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-11-26

Förordning (2017:1078) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1248) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:130) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-04-21

Förordning (2018:512) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2018:541) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1182) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2018:1301) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-08-02

Förordning (2018:1485) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-07-31

Förordning (2018:1526) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10, bil.
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1866) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1929) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 1 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2056) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-02-01

Förordning (2019:76) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:215 ) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2019-06-01

Förordning (2019:257) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-06-01

Förordning (2019:315) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 7 §§, bilagan
Ikraftträder
2019-07-01