Inaktuell version

Förordning (2010:177) om tobaksskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2010-03-11
Ändring införd
SFS 2010
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Termer och uttryck

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

[S2]Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen om tobaksskatt.

Föreskrifter och underrättelse

2 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om

 1. märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
 2. godkännande av skatteupplag,
 3. säkerhet enligt lagen om tobaksskatt,
 4. tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt 18 § första stycket 2 lagen om tobaksskatt,
 5. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnande i det datoriserade systemet,
 6. hantering och dokumentation av alternativa bevis enligt 23 § lagen om tobaksskatt, dokument i reservsystemet och ledsagardokument,
 7. upplagshavare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,
 8. mottagande av varor utan skatt enligt 31 e § lagen om tobaksskatt,
 9. avdrag för skatt på varor enligt 32 § första stycket 2 och 3 lagen om tobaksskatt,
 10. upplagshavares bokföring enligt 10 a § lagen om tobaksskatt,
 11. hantering av mottagningsrapporter, när varor tas emot av mottagare som avses i 8 b § första stycket 1 d lagen om tobaksskatt, och
 12. undantag från bestämmelserna i 22 § första stycket.

[S2]Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om tobaksskatt.

3 §  Om Skatteverket tar ut skatt enligt 27 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, ska verket underrätta den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten.

Förverkade varor

4 §  Om en tobaksvara har förklarats förverkad enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling, ska den förstöras genom Skatteverkets försorg eller under tullkontroll.

Undantag från personuppgiftslagen (1998:204)

5 §  Vid revision som utförs med stöd av lagen (1994:1563) om tobaksskatt gäller inte anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för Skatteverkets behandling av personuppgifter hos den granskade. Detsamma gäller sådan behandling som Skatteverket utför vid tillämpningen av lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

Godkännanden och anmälningar

6 §  Frågor om upplagshavare, skatteupplag, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, representant vid distansförsäljning och lagerhållare prövas av Skatteverket.

[S2]Beslut om godkännande av upplagshavare, skatteupplag, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, representant vid distansförsäljning och lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

7 §  Den som avser att sälja varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 16 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska anmäla detta till Skatteverket.

8 §  I en ansökan om godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad avsändare eller av skatteupplag, ska anges vilket eller vilka varuslag sökanden avser att godkännandet ska omfatta.

[S2]I ett beslut om godkännande ska anges för vilket eller vilka varuslag godkännandet gäller.

[S3]Varuslag ska anges enligt de koder som finns i bilaga II i kommissionens förordning (EG) 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punkskattepliktiga varor under punktskatteuppskov.

9 §  Upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare och lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

 1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
 2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
 3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande.

[S2]Upplagshavare, registrerade varumottagare och registrerade avsändare ska även anmäla till Skatteverket om grunderna för beräkningen av ställd säkerhet ändras. Detsamma gäller den som säljer varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 16 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

10 §  Upplagshavare och registrerade varumottagare som avser att ta emot varor på en direkt leveransplats, ska anmäla den direkta leveransplatsen till Skatteverket. Anmälan ska ha kommit in till Skatteverket innan flyttningen av varorna till den direkta leveransplatsen påbörjas.

[S2]Skatteverket får tilldela en direkt leveransplats en kod för identifiering. Identifikationskoden får ersätta uppgift om adressen till den direkta leveransplatsen i dokument som upprättas i samband med flyttning till Sverige enligt uppskovsförfarandet.

[S3]Upplagshavare och registrerade avsändare som avsänder varor enligt uppskovsförfarandet får i dokument som upprättas i samband med flyttningen ersätta uppgift om adressen till den direkta leveransplatsen i destinationsmedlemsstaten med den identifikationskod som tilldelats platsen av den behöriga myndigheten i den medlemsstaten.

Former för ansökan och anmälan

11 §  Anmälningar som avses i 16 b och 17 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt samt i 7 och 10 §§ denna förordning samt ansökningar som avses i 6 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

Punktskattenummer

12 §  Skatteverket tilldelar godkända skatteupplag och den som godkänns som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad avsändare ett sådant punktskattenummer som avses i artikel 22.2.a i rådets förordning (EG) 2073/2004 av den 16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter.

Dokumenthantering i det datoriserade systemet

13 §  I kommissionens förordning (EG) 684/2009 finns bestämmelser om dokument och om hanteringen av dokument i det datoriserade systemet samt om formen för pappersdokument i reservsystemet.

14 §  När Skatteverket har tilldelat ett elektroniskt administrativt dokument en administrativ referenskod, ska verket utan dröjsmål via det datoriserade systemet vidarebefordra dokumentet till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten eller, vid export, till de behöriga myndigheterna i det land där en exportdeklaration för varorna har lämnats in i enlighet med artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen.

15 §  Skatteverket ska vidarebefordra mottagningsrapporter avseende varor som tagits emot i Sverige till den behöriga myndigheten i respektive avsändarmedlemsstat via det datoriserade systemet. Om uppgifterna i en mottagningsrapport inte är giltiga, ska Skatteverket i stället utan dröjsmål underrätta den som upprättat mottagningsrapporten om detta.

[S2]När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska Skatteverket i stället skicka en kopia av den rapport om att varor tagits emot som avses i 24 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten.

16 §  Skatteverket ska vidarebefordra elektroniska administrativa dokument ställda till upplagshavare, registrerade varumottagare eller tillfälligt registrerade varumottagare i Sverige till mottagaren via det datoriserade systemet. Detsamma gäller mottagningsrapporter och exportrapporter ställda till upplagshavare eller registrerade avsändare i Sverige.

17 §  När Skatteverket från en annan medlemsstat får en sådan rapport om att varor tagits emot som avses i artikel 27 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, ska verket lämna en kopia av dokumentet till den som avsänt varorna eller på annat sätt hålla dokumentet tillgängligt för denne.

18 §  En exportrapport ska grundas på det intyg om att de punktskattepliktiga varorna har lämnat gemenskapens territorium som upprättas av utfartstullkontoret enligt artikel 793.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 eller av det kontor där formaliteterna enligt artikel 3.2 i rådets direktiv 2008/118/EG fullgjorts.

[S2]Skatteverket ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i intyget. Om varorna har avsänts från ett annat EG-land, ska exportrapporten därefter snarast sändas till den behöriga myndigheten i det landet via det datoriserade systemet. Har varorna avsänts från Sverige, ska exportrapporten i stället vidarebefordras via det datoriserade systemet till den som avsänt varorna.

Flyttning av beskattade tobaksvaror

19 §  Ledsagardokument som avses i 26 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska upprättas i tre exemplar. Två exemplar av dokumentet ska åtfölja varorna under flyttningen.

[S2]Den som ansvarar för en flyttning enligt 26 § första stycket 2 lagen om tobaksskatt ska anmäla varorna till Skatteverket innan flyttningen påbörjas.

[S3]Den som tar emot varor som flyttats enligt 26 § första stycket 2 lagen om tobaksskatt ska senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna tagits emot lämna en bekräftelse på detta till Skatteverket.

Ledsagardokument i pappersform

20 §  Ledsagardokument som avses i 28 a och 28 c §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska, om inte annat följer av 22 §, upprättas i fyra exemplar. Tre exemplar av dokumentet ska åtfölja varorna under flyttningen.

[S2]Om avsändaren inte inom två månader efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna avsänts har fått returexemplaret av ledsagardokumentet, ska avsändaren utan dröjsmål underrätta Skatteverket om förhållandet.

[S3]Vid export ska utfartstullkontoret attestera att varorna har lämnat gemenskapen och sända tillbaka det attesterade exemplaret av ledsagardokumentet till avsändaren inom 15 dagar.

21 §  Avsändaren får, sedan ledsagardokumentet upprättats, ändra innehållet i fälten 4, 7, 7 a, 13, 14 och 17 i ledsagardokumentet så att det visar en annan mottagare eller leveransplats inom ramen för ett uppskovsförfarande. Skatteverket ska omedelbart underrättas om ändringarna. Den nya mottagaren eller leveransplatsen ska omedelbart anges på baksidan av ledsagardokumentet.

22 §  Vid flyttning av cigaretter ska ledsagardokumentet upprättas i fem exemplar. Det femte exemplaret ska omedelbart sändas till Skatteverket.

[S2]Skatteverket ska vidarebefordra det femte exemplaret av ledsagardokumentet till behörig myndighet inom EG och till Tullverket.

[S3]Första och andra styckena gäller endast vid flyttning till sådan destination som avses i 8 b § första stycket 1 a och b lagen (1994:1563) om tobaksskatt i ett annat EG-land och till exportplats som avses i 8 b § första stycket 1 c nämnda lag.

23 §  Om Skatteverket från någon annan behörig myndighet inom EG får motsvarande uppgifter om transporter av cigaretter som avses i 22 §, ska verket vidarebefordra uppgifterna till Tullverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:177) om tobaksskatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1613) om tobaksskatt.
 3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
CELEX-nr
32009R0684
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2011:387) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt

Omfattning
upph. 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 20 §; ändr. 18 §
Ikraftträder
2011-05-15

Förordning (2011:1476) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt

Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:329) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt

Omfattning
ändr. 12 §
CELEX-nr
32012R0389
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:698) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-12-15

Förordning (2013:238) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2016:307) om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt

Omfattning
ändr. 14, 18 §§
Ikraftträder
2016-05-01