Inaktuell version

Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2010-12-16
Ändring införd
SFS 2010:1919
Ikraft
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om

  1. en regional kulturplan har upprättats av landstinget, och
  2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Vad som sägs om landsting i denna lag gäller även för Gotlands kommun.

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om regionala kulturplaner samt om uppföljning och redovisning av statsbidragen.

Ändringar

Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2010/11:113, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:KrU1
Ikraftträder
2011-01-01