Inaktuell version

Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-10-20
Ändring införd
SFS 2011
Upphäver
Förordning (2010:1532) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

2 §  Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 4 kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

3 §  Begrepp som används i denna förordning har samma innebörd som i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Hållbarhetskriterier

Växthusgasminskning

4 §  De växthusgaser som omfattas av krav på minskade utsläpp enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen är koldioxid, lustgas (dikväveoxid) och metan.

5 §  Vid beräkning av minskning av utsläppen av växthusgaser enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen ska ökade eller minskade utsläpp av koldioxid till följd av ändrad markanvändning beaktas.

[S2]Med ändrad markanvändning avses ändringar i vegetationstäcke mellan följande sex markkategorier: skogsmark, gräsmark, åkermark, våtmark, bebyggelse och övrig mark.

6 §  Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om hur minskningen av utsläppen av växthusgaser enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen ska beräknas. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk ges tillfälle att lämna synpunkter.

Biologiska hållbarhetskriterier

7 §  Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de områden som anges i 2 kap. 2 § första stycket a–c lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk ges tillfälle att lämna synpunkter.

8 §  Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de områden som anges i 2 kap. 3 § första stycket lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk ges tillfälle att lämna synpunkter.

9 §  Om skog avverkas för ett infrastrukturellt ändamål i ett sådant område som avses i 2 kap. 4 § b och c lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, ska biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras av råvaror från denna avverkning anses som hållbara.

10 §  Marker, på vilka det odlas fleråriga växter, såsom energiskog (salix, hybridasp och poppel), julgranar, fruktträd, bärbuskar, etc. ska inte anses som sådana markområden som avses i 2 kap. 4 § b och c lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Detta gäller dock bara under förutsättning att odlingen sker på mark som enligt nationella bestämmelser inte utgör skogsmark.

11 §  Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de områden som anges i 2 kap. 4 § första stycket lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk ges tillfälle att lämna synpunkter.

12 §  Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om kriterier och geografisk räckvidd för de områden som anges i 2 kap. 5 § första stycket lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk ges tillfälle att lämna synpunkter.

Rapporteringsskyldighet

13 §  En rapport enligt 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen ska avse ett kalenderår och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 1 april året efter kalenderåret.

[S2]Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om rapporteringsskyldigheten.

Kontrollsystem

Krav på kontrollsystem

14 §  Det kontrollsystem som nämns i 3 kap. 1 a § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen ska innehålla rutiner för att säkerställa att de olika leden i en produktionskedja använder ett massbalanssystem som

  1. medger att partier med råvaror eller biobränslen med olika hållbarhetsegenskaper kan blandas,
  2. kräver att information om hållbarhetsegenskaperna hos och storleken på de partier som avses i 1 förblir kopplad till blandningen, och
  3. fastställer att summan av alla partier som tas från blandningen ska beskrivas ha samma hållbarhetsegenskaper, i samma mängder, som summan av alla partier som har tillförts blandningen.

[S2]Kontrollsystemet behöver inte innefatta kontroll av att de kriterier som nämns i 2 kap. 6 § samma lag är uppfyllda.

[S3]Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om kontrollsystem och granskning av sådana system.

Beskrivning av kontrollsystem

15 §  Den beskrivning av kontrollsystemet som, enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen ska ges in till tillsynsmyndigheten ska innehålla

  1. en beskrivning av de produktionskedjor som kan hanteras av kontrollsystemet,
  2. en beskrivning av den rapporteringsskyldiges kontrollsystems utformning och funktion, särskilt med avseende på dels metod för stickprov och massbalans, dels beräkning enligt 2 kap. 1 § samma lag av minskning av utsläppen av växthusgaser,
  3. en beskrivning av den riskbedömning som ligger till grund för kontrollsystemets utformning, och
  4. ett underlag som styrker oberoendet och kompetensen hos den oberoende granskaren som avses i 3 kap. 1 a § tredje stycket samma lag.

[S2]Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om beskrivning av kontrollsystem och om omprövning av hållbarhetsbesked.

Väsentliga ändringar i kontrollsystem

16 §  Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om anmälan av väsentliga ändringar i kontrollsystem enligt 3 kap. 1 c § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Hållbarhetsbesked för specifika mängder

17 §  Den som är rapporteringsskyldig enligt 3 kap. 1 § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och som saknar ett hållbarhetsbesked men som kan styrka att en viss angiven mängd biodrivmedel eller flytande biobränslen är att anse som hållbar har rätt att av tillsynsmyndigheten få ett hållbarhetsbesked avseende denna mängd.

[S2]Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om styrkande av hållbarhet hos biodrivmedel och flytande biobränslen i samband med beviljande av hållbarhetsbesked för specifika mängder.

Frivilliga nationella eller internationella system

18 §  Om Europeiska kommissionen har fattat ett beslut om godkännande av ett frivilligt nationellt eller internationellt system enligt artikel 18.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG och en rapporteringsskyldig köper certifierade biodrivmedel och flytande biobränslen behöver de omständigheter som omfattas av systemet inte omfattas av den rapporteringsskyldiges kontrollsystem.

[S2]Om Europeiska kommissionen har fattat ett beslut om godkännande av ett frivilligt nationellt eller internationellt system enligt artikel 18.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG och en rapporteringsskyldig är certifierad enligt detta system, anses de omständigheter som omfattas av systemet utgöra den rapporteringsskyldiges kontrollsystem. Beskrivningar enligt 15 § utgörs i detta fall av certifieringsbevis.

[S3]Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om förhållandet mellan frivilliga nationella och internationella system samt kontrollsystem.

Oberoende granskare

19 §  Den oberoende granskaren ska vara oberoende i förhållande till de företag och personer han granskar.

[S2]Den oberoende granskaren ska ha den tekniska och ekonomiska kompetens som krävs, med hänsyn till den granskade verksamhetens art och omfattning, för att utföra den oberoende granskningen.

[S3]Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om hur den oberoende granskarens oberoende och kompetens ska visas av den rapporteringsskyldige.

Övriga bestämmelser

20 §  Affärsverket svenska kraftnät ska underrätta tillsynsmyndigheten om företags rapportering enligt 9 § andra stycket förordningen (2003:120) om elcertifikat av elcertifikatberättigad elproduktion från flytande biobränslen.

21 §  Statens energimyndighet ska sända uppgift om meddelade och återkallade hållbarhetsbesked till Skatteverket.

Ändringar

Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Ikraftträder
2011-11-01

Förordning (2015:839) om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Omfattning
upph. 20 §, rubr. närmast före 1, 20 §§; nuvarande 19, 21 §§ betecknas 24, 25 §§; ändr. 3, den nya 25 §§; rubr. närmast före 19 § sätts närmast före den nya 24; nya 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 2, 3, 19, 25 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:1721) om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Omfattning
ändr. 17 §, rubr. närmast före 17 §; nya 3 a och 3 b §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2019-07-01