Inaktuell version

Drivmedelsförordning (2011:346)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2011-03-31
Ändring införd
SFS 2011
Upphäver
Förordning (1985:838) om motorbränslen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-20

1 §  Denna förordning är meddelad

 1. med stöd av 22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5, 6 och 10 §§, 12 § 1–3 och 5 samt 13 §, och
 2. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

[S2]Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle.

Definitioner

2 §  Termer och uttryck i denna förordning har samma innebörd som i drivmedelslagen (2011:319).

Miljöklasser

3 §  En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i 4–6 och 8–10 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska göras med hänsyn till de provningsmetoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, senast ändrat genom direktiv 2009/30/EG.

4 §  Transportstyrelsen prövar om ett alternativt drivmedel uppfyller kraven i 12–15 §§ drivmedelslagen (2011:319).

Kostnader för information om felaktiga drivmedel

5 §  Om Transportstyrelsen har fått kostnader för att i en drivmedelsleverantörs ställe informera om felaktiga drivmedel enligt 18 § drivmedelslagen (2011:319), ska drivmedelsleverantören ersätta kostnaderna.

Undantag från förbud

6 §  Trots det som sägs i 6 och 16 §§drivmedelslagen (2011:319) får bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg saluföras, om blyhalten i bensinen vid 15 grader Celsius inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin.

Rapportering om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

7 §  En drivmedelsleverantörs rapportering om sålda kvaliteter och mängder enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska göras till Transportstyrelsen.

8 §  Transportstyrelsen ska rapportera om kvaliteten på bensin och dieselbränslen till Europeiska kommissionen enligt artikel 8 i direktiv 98/70/EG.

Rapportering om utsläpp av växthusgaser

9 §  En drivmedelsleverantörs rapportering om utsläpp av växthusgaser enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska göras till Statens energimyndighet.

Åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser

10 §  I den rapportering som avses i 9 § ska drivmedelsleverantören redogöra för vilka åtgärder som leverantören har vidtagit eller avser att vidta för att uppfylla kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319). Om åtgärder har vidtagits eller avses att vidtas tillsammans med andra leverantörer, ska detta framgå av rapporteringen.

11 §  Användning av biodrivmedel får anses som en åtgärd för uppfyllande av kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319) endast om biodrivmedlet uppfyller de kriterier för hållbarhet som följer av lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Bemyndiganden

12 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,
 2. utformning av anordningar för påfyllnad av drivmedel i syfte att minimera spill och säkra återföring av bensinångor,
 3. märkning av anordningar för påfyllnad av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i drivmedlet,
 4. den prövning som avses i 4 §, och
 5. hur rapportering enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska ske och om undantag från rapporteringsskyldigheten.

13 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

 1. hur rapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska ske och om undantag från rapporteringsskyldigheten, och
 2. hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska beräknas.

Tillsyn

14 §  Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas av

 1. Statens energimyndighet i fråga om 9 § och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 §, och
 2. Transportstyrelsen i övrigt.

Ändringar

Drivmedelsförordning (2011:346)

CELEX-nr
32009L0030
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2012:395) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1, 3, 12 §§; ny 6 a §
CELEX-nr
32011L0063
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:538) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1, 12 §§
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2015:564) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-10-13

Förordning (2017:904) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 7, 9 §§
Ikraftträder
2017-11-01

Förordning (2017:1298) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-09

Förordning (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1, 13, 14 §§; nya 2 a, 11 a, 11 b, 11 c, 15 §§, rubr. närmast före 11 a, 15 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 11 a, 13 §§ i 2018:1517, ikrafttr.best. till 2018:1517
Ikraftträder
2020-01-01