Inaktuell version

Förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
SFS 2011
Tidsbegränsad
2018-07-01
Upphäver
Förordning (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

Förordningens innehåll

1 §  I denna förordning finns det bestämmelser om

 1. utfärdande av vissa examina som kan vara behörighetsgivande för legitimation som lärare eller förskollärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), och
 2. högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel och som syftar till att erbjuda vidareutbildningar av lärare så att de uppnår en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation som lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen.

Definitioner

2 §  Med huvudman avses i denna förordning den som enligt skollagen (2010:800) är huvudman inom skolväsendet.

[S2]Med högskolor avses i denna förordning även universitet.

Tillämpliga bestämmelser

3 §  I högskolelagen (1992:1434) finns det grundläggande bestämmelser om högskoleutbildning.

[S2]Högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas om inte något annat följer av denna förordning.

Utfärdande av vissa examina

Ansökan om examen

4 §  Den som har påbörjat en utbildning, som enligt äldre föreskrifter hade kunnat leda till en examen som kan vara en sådan behörighetsgivande examen för legitimation som lärare eller förskollärare som avses i 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), får ansöka om att få en examen för utbildningen.

Prövning av ansökan

5 §  Ansökan enligt 4 § prövas av en högskola som anordnar utbildning som kan leda till en sådan behörighetsgivande examen som avses i 2 kap. 16 § skollagen (2010:800).

[S2]Den som uppfyller sådana krav som kan anses motsvara de som har gällt för en examen ska få ett examensbevis av högskolan. Högskolan ska pröva om en sökandes tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för att han eller hon ska anses uppfylla kraven.

Utbildningar av lärare som saknar behörighetsgivande examen

Var utbildningarna anordnas

6 §  Utbildningarna enligt 1 § 2 ska anordnas vid de högskolor som regeringen beslutar.

Vad utbildningarna syftar till

7 §  Utbildningarna ska ges för att öka andelen lärare i skolan som har en examen som kan vara behörighetsgivande för legitimation som lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800).

Behörighet

8 §  För behörighet till utbildning enligt denna förordning gäller 9 och 10 §§ i stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i 7 kap. 5, 8–11, 25 och 28–31 §§ högskoleförordningen (1993:100) samt 7 kap. 24 § högskoleförordningen i fråga om hänvisningen till 5 § samma kapitel.

[S2]Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor som uppställs i denna förordning.

9 §  Behörighet för utbildning enligt denna förordning har den som saknar en examen som kan vara behörighetsgivande enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) för legitimation som lärare, om han eller hon

 1. på grund av tidigare högskoleutbildning, tidigare motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som lärare har förutsättningar att uppnå en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare enligt denna förordning, och
 2. är verksam som lärare hos en sådan huvudman som avses i 2 §.

10 §  Utöver det som följer av 9 § gäller att den sökande ska ha gått igenom högskoleutbildning eller på något annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper i sådan omfattning att en examen, som kan vara behörighetsgivande enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) för legitimation som lärare, kan uppnås inom ramen för en utbildning enligt denna förordning.

Urval

11 §  Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. I stället för vad som anges om urval i 7 kap. 12 § andra stycket, 13–19, 23, 26, 27 och 32 §§högskoleförordningen (1993:100) är urvalsgrunderna

 1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7 kap. 20 § högskoleförordningen,
 2. tidigare utbildning, och
 3. arbetslivserfarenhet.

[S2]Högskolan får meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder enligt första stycket som ska användas.

[S3]Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt vad som anges i 7 kap. 12 § tredje stycket högskoleförordningen.

Antagning

12 §  Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning ska anmäla det inom den tid och på det sätt som högskolan bestämmer.

[S2]Antagning till utbildningarna ska göras senast den 30 juni 2015.

Utbildningarnas genomförande

13 §  Utbildningarna ska anordnas på minst halvtid. Utbildningens sammanlagda omfattning för en student får avse högst 120 högskolepoäng.

14 §  Utbildningarna ska planeras med hänsyn till varje students tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

[S2]Antalet högskolepoäng för ett självständigt arbete (examensarbete) som krävs enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande krav enligt äldre bestämmelser för en behörighetsgivande examen, får understigas vid utbildning enligt denna förordning.

15 §  Bestämmelserna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) ska inte gälla för utbildningarna.

Redovisning av studier

16 §  Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor ska tillämpas på utbildningarna.

Överklagande

17 §  Till Överklagandenämnden för högskolan får, i stället för vad som anges i 12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100), följande beslut av en högskola överklagas:

 1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till sådan utbildning som avses i denna förordning,
 2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen,
 3. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller verksamhet enligt 6 kap. 8 § högskoleförordningen,
 4. beslut att avslå en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment, och
 5. beslut att avslå en begäran om att få examensbevis eller kursbevis.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2011 och gäller till och med den 30 juni 2018.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:224) om högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen.
 3. Den som har påbörjat en utbildning till en lärarexamen enligt den upphävda förordningen har rätt att slutföra sin utbildning till en sådan examen enligt bestämmelserna i den upphävda förordningen, dock senast den 31 december 2014.
Ikraftträder
2011-06-23

Förordning (2013:831) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, dels om ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; nuvarande 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ betecknas 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, nuvarande 16, 17 §§ betecknas 30, 31 §§; författningsrubr., 1, 3, 7, 8, 9, de nya 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast efter 5 §, rubr. närmast före 11, 12, 13, 16, 17 §§ sätts närmast före 12, 13, 14, 30, 31 §§; nya 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 17, 19, 20, 23, 25, 27, 29 §§
Ikraftträder
2013-12-01

Förordning (2016:959) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 13 §
Ikraftträder
2016-12-15

Förordning (2017:895) om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2018-07-02

Förordning (2018:1509) om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Förarbeten
Rskr. 2017/18:331, Prop. 2017/18:204, Bet. 2017/18:UbU25
Omfattning
ändr. 8, 12 §§, ny 8 a §
Ikraftträder
2019-01-01