Lag (2013:849) om EU-miljömärket

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2013-11-14
Ändring införd
SFS 2013:849
Ikraft
2014-01-01
Upphäver
Lag (1994:1772) om tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Tillämpningsområde

Behörigt organ

2 §  Regeringen får utse ett eller flera behöriga organ (artikel 4.1) som prövar ansökningar om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9) samt utför marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10).

Kriterier för EU-miljömärket

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka kriterier som enligt Europeiska kommissionens beslutade åtgärder ska vara uppfyllda för att en produkt ska få märkas med EU-miljömärket.

Tystnadsplikt

4 §  Den som har befattat sig med ett ärende som gäller ansökan om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9) eller marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket (artikel 10) får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket.

Prop. 2012/13:179: I första stycket finns en bestämmelse om tystnadsplikt för den som har befattat sig med ett ärende som gäller ansökan om tilldelning av EUmiljömärket och villkoren för att använda detta eller marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Överklagande

5 §  Ett behörigt organs beslut om tilldelning av EU-miljömärket och förbud mot att använda EU-miljömärket på en produkt som tilldelats märket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av ett behörigt organ får inte överklagas.

[S2]Om ett enskilt behörigt organs beslut överklagas, ska det behöriga organet vara den enskildes motpart.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2012/13:179: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Ändringar

Lag (2013:849) om EU-miljömärket

Förarbeten
Rskr. 2013/14:32, Prop. 2012/13:179, Bet. 2013/14:CU6
CELEX-nr
32010R0066
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2022:1128) om ändring i lagen (2013:849) om EU-miljömärket

Förarbeten
Rskr. 2021/22:441, Prop. 2021/22:238, Bet. 2021/22:NU26
Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2022-07-25