Inaktuell version

Förordning (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige

Version: 2013:982

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2013-11-21
Ändring införd
SFS 2013:982
Ikraft
2014-01-01
Upphäver
Cirkulär (1995:419) om inbördes rättshjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge genom delgivning och bevisupptagning
Cirkulär (1990:169) till de allmänna domstolarna och åklagarna i anledning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om inbördes rättshjälp i brottmål
Cirkulär (1986:179) om överenskommelser mellan Sverige och Ungerska Folkrepubliken om inbördes rättshjälp i brottmål
Cirkulär (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Kungörelse (1909:24 s.1) angående delgivning av handling på begäran av utländsk myndighet
Förordning (2000:705) om handläggning av vissa ärenden i Regeringskansliet
Utrikesdepartementets föreskrifter (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Kungörelse (1933:618) angående biträde av Justitiedepartementet för delgivning av handlingar i utlandet
Kungörelse (1910:13) angående viss kostnad för delgivning av handling på begäran av tysk myndighet
Cirkulär (1968:32) till de allmänna domstolarna och åklagarna med vissa föreskrifter i anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige.

[S2]Om det i lag eller annan författning finns en bestämmelse som avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.

2 §  Vid bistånd med delgivning enligt denna förordning tillämpas delgivningslagen (2010:1932).

Bistånd med delgivning utomlands

3 §  En domstol eller annan myndighet i Sverige som i ett mål eller ärende ska delge någon utomlands får ansöka hos Länsstyrelsen i Stockholms län om bistånd med delgivning, om

 1. myndigheten har försökt att själv delge mottagaren i den andra staten, men detta inte har kunnat ske,
 2. det saknas möjlighet för myndigheten att själv ansöka om bistånd med delgivning i den andra staten, eller
 3. den andra staten kräver att en ansökan om delgivning skickas genom en centralmyndighet.

4 §  Ansökan om bistånd med delgivning i Danmark, Finland, Island eller Norge enligt den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning görs hos behörig myndighet i den stat där delgivning ska ske.

5 §  En person som, utan samband med mål eller ärende, ska delge någon utomlands får ansöka hos Länsstyrelsen i Stockholms län om bistånd med delgivning, om

 1. den enskilde har försökt att själv delge mottagaren i den andra staten, men detta inte har kunnat ske, eller
 2. det saknas möjlighet för personen att själv ansöka om bistånd med delgivning i den andra staten.

6 §  En ansökan om bistånd med delgivning enligt 3 eller 5 § bör innehålla

 1. namn, personnummer eller födelsedatum samt uppgift om medborgarskap,
 2. namn och organisationsnummer för juridisk person,
 3. adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter,
 4. uppgift om när delgivningsuppdraget senast ska redovisas och skälen till det,
 5. uppgift om eventuell begäran att delgivningen ska verkställas på ett visst sätt,
 6. uppgift om tidigare delgivningsförsök och skälen till att bistånd begärs av Länsstyrelsen i Stockholms län,
 7. kontaktuppgifter till den som har gjort ansökan, och
 8. en kort sammanfattning av innehållet i de handlingar som ska delges.

[S2]Till ansökan ska bifogas de handlingar som ska delges.

[S3]Om det för att delgivning ska kunna ske krävs att ansökan eller handlingarna är skrivna på eller översatta till visst språk, ska en översättning av ansökan eller handlingarna bifogas.

7 §  Om en ansökan enligt 6 § till form eller innehåll är bristfällig eller om det under ärendets handläggning framkommer att ansökan behöver kompletteras, ska Länsstyrelsen i Stockholms län ge myndigheten eller den enskilde möjlighet att inom en viss tid komma in med nödvändig komplettering.

8 §  Länsstyrelsen i Stockholms län ska redovisa delgivningsuppdraget till den myndighet eller person som ansökt om bistånd med delgivning. Om delgivning inte kunnat ske, ska länsstyrelsen ange skälen till detta.

Bistånd med delgivning i Sverige

9 §  Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar bistånd med delgivning i Sverige, om ansökan om sådant bistånd getts in av utländsk domstol eller myndighet eller någon som enligt en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige är behörig att ansöka om bistånd med delgivning.

[S2]En ansökan om bistånd med delgivning som görs med stöd av den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning ska ges in till länsstyrelsen i det län där delgivningsmottagaren är folkbokförd eller har sitt säte.

[S3]Om en ansökan har getts in till en annan myndighet än den länsstyrelse som anges i första eller andra stycket, ska myndigheten lämna över ansökan till den länsstyrelse som är behörig om inte myndigheten enligt lag eller annan författning själv ska ombesörja delgivningen.

10 §  En ansökan om bistånd med delgivning i Sverige får översändas genom post, bud, telefax eller, om det är lämpligt, på elektronisk väg.

[S2]Den handling som ska delges och som bifogas en ansökan får översändas på något av dessa sätt.

11 §  En ansökan om bistånd med delgivning enligt 9 § bör innehålla

 1. namn, personnummer eller födelsedatum samt uppgift om medborgarskap,
 2. namn och organisationsnummer för juridisk person,
 3. adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter,
 4. uppgift om när delgivningsuppdraget senast ska redovisas och skälen till det,
 5. uppgift om eventuell begäran att delgivningen ska verkställas på ett visst sätt, och
 6. kontaktuppgifter till den som har gjort ansökan.

[S2]Till ansökan ska bifogas de handlingar som ska delges.

12 §  Om en ansökan enligt 11 § till form eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet går att lägga till grund för delgivning i Sverige ska den som ansökt om delgivning ges möjlighet att inom en viss tid komma in med nödvändig komplettering.

13 §  En ansökan om bistånd med delgivning i Sverige ska vara skriven på eller översatt till svenska, eller

 1. till danska eller norska om ansökan görs med stöd av den europeiska konventionen den 20 april 1959 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning, Förenta nationernas konvention den 20 december 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot gränsöverskridande organiserad brottslighet eller Förenta nationernas konvention den 31 oktober 2003 mot korruption, eller
 2. till danska, norska eller engelska om ansökan görs med stöd av den europeiska konventionen den 8 november 1990 om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott, eller
 3. till engelska eller franska om ansökan görs med stöd av Haagkonventionen den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

14 §  Den handling som ska delges och som bifogas en ansökan bör vara skriven på eller översatt till svenska, eller

 1. till danska eller norska om ansökan görs med stöd av den europeiska konventionen den 20 april 1959 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål eller den nordiska överenskommelsen den 26 april 1974 om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning, eller
 2. till ett annat språk som delgivningsmottagaren förstår om den ansökande myndigheten känner till detta och ansökan görs med stöd av konventionen den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater eller avtalet mellan Europeiska unionen och Japan den 15 december 2009 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

[S2]Om handlingen som ska delges är översatt till ett annat språk än vad som följer av första stycket, ska delgivningsmottagaren i samband med delgivningen, upplysas om att hans eller hennes samtycke i vissa fall krävs enligt

[S3]4 a § andra stycket delgivningslagen.

15 §  När delgivning har skett, ska intyg om detta upprättas. Om delgivning inte kunnat ske, ska skälen till detta anges. Länsstyrelsen ska redovisa ärendet till den som enligt 9 § ansökt om bistånd med delgivning.

16 §  Avser delgivningen kallelse av vittne eller sakkunnig till inställelse inför den andra statens rättsliga myndigheter får Länsstyrelsen i Stockholms län betala ut förskott för kostnader med anledning av inställelsen, om

 1. kallelsen sker med stöd av den europeiska konventionen den 20 april 1959 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål, och
 2. det har begärts av den myndighet som ansökt om bistånd.

[S2]Länsstyrelsen i Stockholms län bestämmer storleken på förskottet. Förskottet lämnas av allmänna medel. Länsstyrelsen ska kräva tillbaka vad som har betalats ut i förskott om det inte med hänsyn till beloppets storlek finns skäl att avstå från återkrav.

Gemensamma bestämmelser

17 §  Länsstyrelsen i Stockholms län ska inte ta ut någon avgift för att bistå med delgivning utomlands eller i Sverige med undantag för vad som gäller för enskild sökande enligt 22 § delgivningsförordningen (2011:154).

Ändringar

Förordning (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige

Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2017:877) om ändring i förordningen (2013:982) om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2017-11-01