Inaktuell version

Förordning (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

Version: 2015:476

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2015-06-25
Ändring införd
SFS 2015:476
Ikraft
2015-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-13

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter vid undersökningar som Nationellt forensiskt centrum i Polismyndigheten utför på uppdrag av andra än de myndigheter eller organ som anges i 5 kap. 1 § polisdatalagen (2010:361).

Förhållande till personuppgiftslagen

2 §  Om inte annat följer av denna förordning gäller personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet.

Personuppgiftsansvar

3 §  Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs enligt denna förordning.

Ändamål med behandling av personuppgifter

4 §  Personuppgifter får behandlas vid Nationellt forensiskt centrum om det behövs för diarieföring eller handläggning av ett sådant uppdrag som anges i 1 §.

[S2]Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

[S3]Personuppgifter får inte behandlas för något annat ändamål än de som anges i första och andra styckena.

Tillgången till personuppgifter

5 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Rättelse och skadestånd

6 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller på motsvarande sätt vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Ändringar

Förordning (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2018:1950) om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:445) om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2019-06-30