Inaktuell version

Förordning (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar

Version: 2016:98

Departement
Näringsdepartementet RS T
Utfärdad
2016-02-11
Ändring införd
SFS 2016:98
Ikraft
2016-03-01
Upphäver
Förordning (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Tillämpningsområde och innehåll

1 §  Denna förordning gäller sådana produkter som omfattas av lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar. Förordningen innehåller också bestämmelser om marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Termer och uttryck som används i lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar har samma betydelse i denna förordning.

2 §  Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om vilken utrustning för fritidsbåtar och vattenskotrar, när utrustningen släpps ut separat, som ska omfattas av lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar.

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka fritidsbåtar, vattenskotrar och andra produkter som lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar inte ska tillämpas på.

Grundläggande säkerhets- och miljökrav

3 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka grundläggande säkerhets- och miljökrav som ska uppfyllas av produkter som omfattas av lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar när produkterna tillhandahålls på marknaden eller tas i bruk.

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att produkter som anges i 5 § lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar får undantas från krav i lagen och om närmare villkor för undantagen.

Bedömning av överensstämmelse

4 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för bedömning av produkters överensstämmelse med de grundläggande säkerhets- och miljökraven och om innehållet i den tekniska dokumentation som kan ligga till grund för bedömningen av överensstämmelse.

Försäkran om överensstämmelse och annan försäkran

5 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om utformningen av och innehållet i försäkran om överensstämmelse och annan försäkran som åtföljer en produkt.

CE-märkning

6 §  Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om CE-märkning av produkter som omfattas av denna förordning.

Dokumentation som följer med produkten

7 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan information och dokumentation som avses i 9 § lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar.

Skadeförebyggande skyldigheter

8 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillverkares och importörers skyldigheter att bedriva skadeförebyggande arbete i syfte att få kännedom om risker hos produkter som de har tillhandahållit.

Identifiering av aktörer

9 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter tillverkare, tillverkarnas representanter, importörer, distributörer och privatimportörer ska kunna lämna till en marknadskontrollmyndighet i fråga om identifiering av aktörer som har levererat eller mottagit en produkt.

[S2]Överföring av tillverkarens skyldigheter till en annan aktör 10 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om krav på innehållet i och omfattningen av en skriftlig fullmakt där en tillverkare utser en representant att utföra uppgifter som anges i fullmakten.

11 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för bedömning av överensstämmelse med kraven när sådana produkter som anges i 24 § lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar släpps ut på marknaden eller tas i bruk.

Marknadskontroll och andra uppgifter

12 §  Transportstyrelsen utövar marknadskontroll enligt lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar och ska vara marknadskontrollmyndighet enligt förordning (EG) nr 765/2008 avseende produkter som omfattas av lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar. Transportstyrelsen ska tillämpa förordning (EG) nr 765/2008 genom att inom detta ansvarsområde utföra de uppgifter som följer av artiklarna 18.2, 20–22, 23.2 och 24.4.

[S2]Transportstyrelsen får vidare förstöra eller på annat sätt göra produkter som omfattas av lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar obrukbara enligt artikel 29.4 i samma förordning.

[S3]Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter avseende marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande marknadskontroll.

13 §  Transportstyrelsen ska när så är befogat och för Sveriges räkning invända mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat har fattat om förbud, begränsat tillhandahållande, tillbakadragande eller återkallelse från marknaden av fritidsbåtar, vattenskotrar och andra produkter som av marknadskontrollmyndigheten bedöms utgöra en risk på nationell nivå. Transportstyrelsen ska skyndsamt informera regeringen om invändningen och skälen till den.

[S2]Transportstyrelsen ska på begäran av Europeiska kommissionen samråda med kommissionen och andra medlemsstater i fråga om beslut beträffande produkter som bedöms utgöra en risk på nationell nivå som fattats av Transportstyrelsen eller av en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat.

14 §  Transportstyrelsen ansvarar för att tilldela en unik kod som identifierar tillverkare av fritidsbåtar och vattenskotrar samt för att tilldela identifikationskod för organ som har godkänts av en anmälande myndighet att utföra bedömning av färdigbyggd produkt.

Avgifter

15 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter enligt 29 § lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar och föreskrifter om avgifter för utfärdande av tillverkarkod och identifikationskod för anmälda organ enligt 14 §. Sådana avgifter får tas ut av de aktörer som ansvarar för att produkten uppfyller föreskrivna krav när produkten tillhandahålls eller släpps ut på marknaden eller när den tas i bruk. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

Överklagande

16 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förordning än Transportstyrelsens beslut enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 15 § får dock inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar

Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2018:895) om ändring i förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-07-01