Inaktuell version

Förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

Version: 2017:622

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2017-06-22
Ändring införd
SFS 2017:622
Ikraft
2017-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram. Syftet med bidraget är att stärka utbildningen på introduktionsprogrammen.

2 §  Statsbidraget lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag får lämnas med högst 2 000 000 kronor till en huvudman som har minst 15 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

[S2]Bidrag får lämnas för insatser för att stärka utbildningen på programmet.

4 §  Statsbidrag får inte lämnas för

  1. insatser som statsbidrag lämnats för på annat sätt, eller 2. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Ansökan och beslut

5 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

[S2]I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 9 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Utbetalning

6 §  Statens skolverk betalar ut statsbidrag efter rekvisition.

Omfördelning

7 §  Statens skolverk får besluta att fördela de medel som inte betalas ut till huvudmän som har rekvirerat statsbidrag enligt denna förordning.

Uppföljning och redovisning

8 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

9 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

10 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
  2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
  3. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller
  4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

11 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

12 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

13 §  Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om fördelning av statsbidrag.

[S2]Skolverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2018:65) om ändring i förordningen (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 2, 3, 7 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2018-03-20