Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2018-03-08
Ändring införd
SFS 2018:127
Ikraft
2018-04-21
Upphäver
Förordning (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EU:s förordning om personlig skyddsutrustning).

Marknadskontroll

2 §  Konsumentverket utövar marknadskontroll enligt lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning när det gäller personlig skyddsutrustning som är avsedd för privat bruk, eller som kan antas komma att användas för privat bruk i inte obetydlig omfattning.

3 §  Arbetsmiljöverket utövar marknadskontroll enligt lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning när det gäller personlig skyddsutrustning som är avsedd för yrkesmässig användning, eller som kan antas komma att användas yrkesmässigt.

Uppgiftsskyldighet

4 §  Arbetsmiljöverket ska lämna de uppgifter till Konsumentverket som behövs för att Konsumentverket ska kunna utföra sin marknadskontroll enligt 2 §.

5 §  Konsumentverket ska lämna de uppgifter till Arbetsmiljöverket som behövs för att Arbetsmiljöverket ska kunna utföra sin marknadskontroll enligt 3 §.

Språk

6 §  Sådana bruksanvisningar och sådan information som avses i artiklarna 8.7 och 10.4 i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning ska vara skrivna på svenska. Detsamma gäller sådana identifieringsmärkningar som avses i bilaga II punkt 2.12 till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning om de innehåller ord eller meningar.

[S2]Sådan EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 15 i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning ska vara skriven på svenska eller engelska.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 21 april 2018.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk.
  3. Förelägganden och förbud som har meddelats före ikraftträdandet med stöd av den upphävda förordningen ska fortfarande gälla.
Ikraftträder
2018-04-21