Förordning (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2018-04-12
Ändring införd
SFS 2018:213
Ikraft
2018-05-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Statens geotekniska institut får ge bidrag till kommuner enligt denna förordning i syfte att förbättra stabilitetsförhållandena längs Göta älvdalen. Bidrag ges om det finns medel.

2 §  Förordningen är meddelad med stöd av

Ordförklaringar

3 §  I denna förordning avses med

[S2]Göta älvdalen: området i direkt anslutning till Göta älvs älvfåra och de områden i älvfårans närhet, inklusive biflöden, där ett skred kan påverka älvens flöde, och

[S3]skredrisk: en kombination av sannolikheten för ett skred och konsekvenserna av skredet.

Förutsättningar för bidrag

4 §  Bidrag enligt denna förordning ska avse genomförande av stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred i områden längs Göta älvdalen med skredrisk. Bidraget får även ges för den planering som behövs för detta.

5 §  Ett bidrag får ges till en kommun eller flera kommuner gemensamt.

6 §  Bidrag får ges endast för åtgärder som slutförs inom tre år från åtgärdernas påbörjande eller, om det finns särskilda skäl, den längre tid som Statens geotekniska institut bestämmer.

Bidragsnivå

7 §  Ett bidrag får ges med högst 70 procent av kommunens eller kommunernas kostnader enligt 4 §.

[S2]Bidraget får kombineras med andra former av offentligt stöd under förutsättning att de sammanlagda stöden inte överskrider bidragsnivån i första stycket.

Ansökan om bidrag

8 §  En ansökan om bidrag ska lämnas in till Statens geotekniska institut vid de tidpunkter och på det sätt som Statens geotekniska institut bestämmer.

9 §  En ansökan om bidrag ska innehålla följande uppgifter:

 1. vilken eller vilka kommuner som ansöker,
 2. kontaktperson för den eller de sökande kommunerna,
 3. en beskrivning av åtgärderna inklusive planerad start- och sluttidpunkt, och en analys av hur åtgärderna uppfyller syftet med bidraget,
 4. kostnader för att genomföra åtgärderna och hur stor andel av kostnaderna som bidraget söks för,
 5. om annan finansiering har sökts eller beviljats för att genomföra åtgärderna, och
 6. övriga upplysningar som Statens geotekniska institut behöver för att pröva ansökan.

Statens geotekniska instituts prövning

10 §  Frågor om bidrag prövas av Statens geotekniska institut.

11 §  Statens geotekniska institut ska besluta om antalet prövningstillfällen per år och publicera uppgifter om prövningstillfällena på sin webbplats.

12 §  Statens geotekniska institut ska prioritera den eller de åtgärder som vid varje prövningstillfälle bedöms ha bäst förutsättningar att på ett varaktigt sätt uppfylla syftet med stödet.

13 §  Statens geotekniska institut ska innan en fråga om bidrag avgörs inhämta ett yttrande från Delegationen för Göta älv som inrättats enligt 11 a11 c §§ förordningen (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut.

14 §  Om Statens geotekniska institut beslutar att ge bidrag, ska beslutet ange

 1. vilka åtgärder bidraget ges för och var åtgärderna ska utföras,
 2. bidragsnivån och det högsta belopp som får betalas ut,
 3. tidpunkt när åtgärderna ska vara inledda och slutförda,
 4. hur redovisning, rapportering och uppföljning ska ske, och
 5. övriga villkor som behövs för att tillgodose bidragets syfte.

Årlig redovisning av åtgärdernas utförande

15 §  Den eller de kommuner som har fått ett bidrag ska årligen redovisa till Statens geotekniska institut hur genomförandet av de åtgärder som bidraget avser fortskrider.

Slutrapport

16 §  Den eller de kommuner som har fått ett bidrag ska efter att åtgärderna har genomförts lämna in en slutrapport till Statens geotekniska institut. Rapporten ska lämnas senast sex månader efter att åtgärderna har slutförts, om inte Statens geotekniska institut beslutar annat.

17 §  Slutrapporten ska innehålla

 1. en ekonomisk slutredovisning av hur bidraget använts,
 2. en redovisning av genomförda åtgärder, och
 3. handlingar som visar den utförda åtgärden.

Utbetalning av bidrag

18 §  Högst 75 procent av ett bidrag får betalas ut i förskott innan åtgärderna har slutredovisats. Resterande del av bidraget betalas ut efter det att slutrapporten har lämnats till och godkänts av Statens geotekniska institut.

19 §  Statens geotekniska institut ska besluta att ett bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut, om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har getts på felaktig grund eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har getts på felaktig grund eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. mottagaren inte har lämnat en slutrapport, eller
 4. villkoren i beslutet om bidrag inte har följts.

Återbetalning och återkrav

20 §  Statens geotekniska institut får besluta att bidragsmottagaren helt eller delvis ska betala tillbaka bidraget, om

 1. det finns grund för det enligt 19 §, eller
 2. bidraget inte har använts.

[S2]På belopp som ska återbetalas enligt första stycket 1 ska ränta betalas enligt räntelagen (1975:635).

Uppföljning

21 §  Statens geotekniska institut ska

 1. följa upp att syftet med ett bidrag tillgodoses, och
 2. varje år i samband med sin årsredovisning till regeringen rapportera hur bidraget använts och vilka resultat som uppnåtts.

Bemyndigande

22 §  Statens geotekniska institut får meddela

 1. föreskrifter om de ytterligare uppgifter som ska lämnas i ansökan om bidrag, i samband med den årliga redovisningen och i slutrapporten,
 2. föreskrifter om uppgifter som bidragsmottagare ska lämna för den uppföljning och utvärdering som avses i 21 §, och
 3. de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

23 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv

Ikraftträder
2018-05-03