Lag (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas

Departement
Infrastrukturdepartementet
Utfärdad
2021-04-29
Ändring införd
SFS 2021:319
Ikraft
2021-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-12-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Transportstyrelsens databas över olyckor och personskador i trafiken. Lagen gäller även vid behandling av uppgifter i databasen som gäller avlidna personer.

Förhållandet till annan reglering

2 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

3 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Uttryck i lagen

4 §  Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning, lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Prop. 2020/21:124: Av paragrafen framgår att termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning och i lagen och förordningen om vägtrafikdefinitioner. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.2.

5 §  I denna lag avses med en

 1. vägtrafikolycka: en plötslig händelse eller serie av händelser som har inträffat helt eller delvis på en väg och involverat ett fordon i rörelse,
 2. olycka i trafikmiljö: en plötslig händelse eller serie av händelser som har involverat en trafikant och inträffat
  1. helt eller delvis på en väg,
  2. helt eller delvis på en gångbana som inte ligger invid en väg,
  3. på en buss- eller spårvagnshållplats, eller
  4. ombord på en spårvagn,
 3. olycka med terrängmotorfordon: en plötslig händelse eller serie av händelser som har involverat ett terrängmotorfordon i rörelse, och
 4. olycka med fritidsfartyg: en plötslig händelse eller serie av händelser som har involverat ett sjösatt fritidsfartyg.

Prop. 2020/21:124: Paragrafen innehåller definitioner av de olyckor som omfattas av vårdgivares, Polismyndighetens och Kustbevakningens uppgiftsskyldigheter enligt 10–12 §§. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.1.

Personuppgiftsansvar

6 §  Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i databasen.

Prop. 2020/21:124: Av paragrafen framgår att Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i databasen. Med uppgiften som personuppgiftsansvarig följer vissa skyldigheter direkt enligt EU:s dataskyddsförordning. Den personuppgiftsansvarige ska t.ex. se till att behandlingen av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt (artikel 5.2), att oriktiga uppgifter rättas (artikel 16) och att den registrerade ersätts för skada som en rättsstridig behandling av personuppgifter ...

Ändamål med behandlingen

7 §  Personuppgifter får behandlas i databasen om det är nödvändigt för

 1. framställning av statistik inom trafiksäkerhetsområdet,
 2. forskning som avser trafiksäkerhet, eller
 3. planering, uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring av trafiksäkerhetsarbete.

[S2]Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att behandlingen inte är oförenlig med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Prop. 2020/21:124: I första stycket anges för vilka ändamål personuppgifter får behandlas i databasen. Genom ändamålen anges den yttre ramen för behandlingen av personuppgifter. Ändamålen har betydelse för vilka uppgifter som får föras in i registret och för hur uppgifterna får behandlas i övrigt. Transportstyrelsen ska som personuppgiftsansvarig se till att uppgifterna i databasen behandlas på ett sätt som står i överensstämmelse med ändamålen. Ändamålen är utformade utifrån databasens användningsområde och ...

Innehåll

8 §  Databasen får innehålla uppgifter med anknytning till en sådan olycka som avses i denna lag och om personer som varit involverade i olyckan.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter enligt första stycket som får behandlas i databasen.

Prop. 2020/21:124: I första stycket anges en ram för vilka uppgifter som får behandlas i databasen. Enligt bestämmelsen får databasen innehålla uppgifter med anknytning till sådana olyckor i transportsystemet som avses i lagen, dvs. en trafikolycka, en olycka i trafikmiljö, en olycka med terrängmotorfordon eller en olycka med fritidsfartyg, och om personer som varit involverade i olyckan. Personuppgifter som behandlas i databasen ska enligt 7 § första stycket behövas för framställning av statistik inom trafiksäkerhetsområdet, ...

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter

9 §  Uppgifter om hälsa som avser personskador får behandlas i databasen och får användas som sökbegrepp. Inga andra personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får behandlas.

[S2]För ändamål som avses i 7 § andra stycket får uppgifter om hälsa och personuppgifter som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning behandlas endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Uppgifter som ska lämnas till databasen

10 §  Vårdgivare som ger akutsjukvård och vars verksamhet innefattar ortopedi eller kirurgi ska till databasen lämna uppgifter som rör samtliga personer som söker vård eller har avlidit till följd av en olycka i trafikmiljö, en olycka med terrängmotorfordon eller en olycka med fritidsfartyg.

11 §  Polismyndigheten ska till databasen lämna uppgifter om en sådan vägtrafikolycka, olycka med terrängmotorfordon eller olycka med fritidsfartyg som myndigheten fått kännedom om och som medfört personskada eller dödsfall.

12 §  Kustbevakningen ska till databasen lämna uppgifter om en sådan olycka med fritidsfartyg som myndigheten fått kännedom om och som medfört personskada eller dödsfall.

13 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheterna enligt 10-12 §§.

Prop. 2020/21:124: Paragrafen innehåller en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheterna. Övervägandena finns i avsnitt 6.10.5.

Pseudonymisering av personuppgifter

14 §  Databasen får endast innehålla pseudonymiserade personuppgifter.

[S2]Trots första stycket får Transportstyrelsen i ett enskilt fall vidta åtgärder för att personuppgifter åter ska bli direkt hänförliga till enskilda registrerade, om det är absolut nödvändigt för

 1. att säkerställa att uppgifter som myndigheten lämnar som underlag för officiell statistik är riktiga,
 2. forskning som avser trafiksäkerhet, eller
 3. att Transportstyrelsen ska kunna uppfylla sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig.

Prop. 2020/21:124: Paragrafen innehåller ett krav på att personuppgifter i databasen ska vara pseudonymiserade. Övervägandena finns i avsnitt 6.11.

Direktåtkomst

15 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafikanalys, Trafikverket, kommunala myndigheter och länsstyrelser får medges direktåtkomst till sådana personuppgifter i databasen som respektive myndighet behöver för de ändamål som anges i 7 § första stycket.

[S2]Universitet och högskolor som är myndigheter eller som vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska jämställas med myndigheter får medges direktåtkomst till personuppgifter i databasen, om uppgifterna behövs för forskning som avser trafiksäkerhet.

16 §  Om uppgifterna i databasen ska användas i sådan forskning som omfattas av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, får direktåtkomst enligt 15 § medges endast under förutsättning att såväl forskningen som behandlingen av uppgifterna har godkänts vid etikprövning enligt den lagen.

Prop. 2020/21:124: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ytterligare villkor ska vara uppfyllda för att direktåtkomst i vissa fall ska få medges. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.1.

17 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten samt om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

18 §  Den som har medgetts direktåtkomst enligt 15 § ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Prop. 2020/21:124: Av paragrafen framgår att den som har beviljats direktåtkomst enligt 15 § till personuppgifter i databasen ansvarar för att tillgången till upp-

19 §  Den som har medgetts direktåtkomst enligt 15 § har vid sådan åtkomst rätt att ta del av de uppgifter i databasen som avses i den paragrafen.

Prop. 2020/21:124: Paragrafen innehåller en rätt för de myndigheter, universitet och högskolor som avses i 15 § att ta del av uppgifter i databasen vid direktåtkomst. Övervägandena finns i avsnitt 6.12.1.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas

20 §  Personuppgifter i databasen får inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål som anges i 7 § första stycket.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om den längsta tid som personuppgifter får behandlas och om gallring.

Prop. 2020/21:124: Paragrafen innehåller föreskrifter om avskiljning av personuppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 6.14.

Ändringar

Lag (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas

Förarbeten
Rskr. 2020/21:264, Prop. 2020/21:124, Bet. 2020/21:TU11
Ikraftträder
2021-07-01