lagen.nu

Beslutsdatum
1993-04-26
Ärendenummer
1992-5131
Beslut
Prisavdrag
Avdelning
Resor
Ärendemening
Avbruten kryssning till St Petersburg.
Källa
Allmänna reklamationsnämnden

Under en kryssningsresa uppstod brand ombord och resan fick avbrytas efter halva tiden. Fråga om prisavdrag skulle utgå. Avgörande 1993-04-26; 92-5131

B och M anförde: De deltog i en kryssning till St Petersburg under tiden den 28 juni - 2 juli 1992. Priset var 1 345 kr per person. Under vistelsen i St Petersburg uppstod brand ombord på båten på kvällen den 30 juni. Alla passagerare fick evakueras. Detta sköttes under all kritik. Personalen, som var orutinerad, tog inte det ansvar man kunde begära. Den information passagerarna fick efter lång väntan var knapphändig och ändrades hela tiden. Många var chockade och grät. Resenärerna fick vänta i flera timmar i hamnterminalen på att hotellrum skulle ordnas. Först vid 2-tiden på natten fick de första sina rum. Många fick inte sina rum förrän vid 5-tiden på morgonen. Dagen därpå fick resenärerna lite mer information och lite frukost. De fick då veta att kryssningen skulle avbrytas och att de skulle flygas hem. När hemflygningen skulle ske var det dock ingen som visste. På förmiddagen fick de gå ombord på båten i omgångar och hämta packningen. Vid 13-tiden transporterades resenärerna till olika hotell för mat och väntan på hemresan. De slussades omkring i St Petersburg som boskap hela dagen. Informationen under dagen var mycket bristfällig. Resenärerna kände sig utlämnade.

M och C yrkade återbetalning av hälften av resans pris.

Rederiet, som var researrangören, hänvisade i sitt svar till nämnden till gällande allmänna resevillkor och till transportvillkor för passagerare och bagage och anförde: På kvällen den 30 juni utbröt en kabelbrand i fartygets maskinrum varvid rökutveckling skedde. Passagerarna var inte vid något tillfälle i fara. Man valde dock att utrymma hela fartyget. Incidenten ombord var att betrakta som force majeure. Enligt gällande allmänna resevillkor p 7.2 föreligger ingen ersättningsskyldighet för researrangören i de fall skadan har uppkommit genom händelse för vilken researrangören ej kan svara. Trots detta har man återbetalt 30% av erlagt belopp.

Rederiet ansåg att man hade gjort vad som var möjligt för att ta hand om de drygt 800 passagerarna på bästa sätt och ordna alternativ hemtransport. Bolaget bestred ytterligare betalningsansvar.

Nämnden anförde:

Nämnden har vid bedömningen av tidigare ärenden där förhållandena har varit likartade bl.a. uttalat:

"Nämnden konstaterar inledningsvis att rederiet på ett föredömligt sätt, med passagerarnas bästa i åtanke, har löst de svåra problem som uppstått efter branden med utrymmning av båten, övernattning och hemtransport.

Enligt resevillkoren har en resenär rätt till prisavdrag om researrangören inte genomför resan i enlighet med reseavtalet. I ärendet är utrett att branden har inträffat ungefär två dygn efter resans start och att två dygn då återstod av kryssningen. Eftersom kryssningen har blivit avbruten efter halva tiden finner nämnden att prisavdrag bör utgå med hälften av för kryssningen erlagt belopp."

---

Rederiet (i det följande kallat bolaget) har i sitt svaromål till nämnden i det nu aktuella ärendet anfört bl.a. följande. Ersättningsskyldigheten bör bedömas enligt de Allmänna resevillkorens punkt 7.2. Bolaget torde inte ha skyldighet att ersätta skada som förorsakats av en force majeure-händelse.

Nämnden gör i denna del följande bedömning. Enligt i svensk rätt gällande lagregler för såväl köp som tjänst utgår prisavdrag strikt, dvs. oberoende av om säljaren/näringsidkaren varit vårdslös eller ej. Detta förhållande kan motiveras av prisavdragets funktion; att återställa den till följd av kontraktsbrottet rubbade balansen mellan vederlag och prestation. En friskrivning från prisavdrag för force majeure kan därför kritiseras, eftersom friskrivningen medför en klar avvikelse från en allmän kontraktsrättslig princip. Om nu friskrivningen ändå accepteras, bör force majeure-begreppet enligt nämndens mening tolkas restriktivt. (Jfr till det sagda det nordiska betänkandet NEK 1985:4 s. 245 ff.)

Iklausul intolka den norm som gäller enligt dispositiv rätt, dvs. bestämmelsen om kontrollansvar i 27 § köplagen ( 1990:931 ; Ramberg, Allmän avtalsrätt, 3 uppl. 1991, s. 102).

Regler om kontrollansvar finns även i 31 § konsumenttjänstlagen (1985:716) ävensom i 14 och 30 §§ konsumentköplagen (1990:932) . Gemensamt för bestämmelserna är att näringsidkaren, för att han skall gå fri, måste visa bl.a. att kontraktsbrottet beror på ett hinder utanför hans kontroll. Av propositionen till köplagen framgår bl.a. att också rena olyckshändelser, t.ex. en brand, omfattas av ansvaret om inte orsakerna ligger utanför det som säljaren kan kontrollera; beror en brand på kortslutning i det elektriska systemet ligger det i princip innanför säljarens kontrollsfär, däremot inte om en pyroman varit framme ( prop. 1988/89:76 s. 111 ).

I ärendet är inte utrett att den ifrågavarande branden ombord på m/s Anna Karenina berott på en händelse utanför bolagets kontroll. Med hänsyn härtill och till vad nämnden i övrigt ovan har uttalat, finner nämnden att friskrivningen för force majeure i de Allmänna resevillkorens punkt 7.2.1 inte bör medföra att prisavdrag inte bör utgå.

Någon anledning att frångå den bedömning som tidigare har gjorts i likartade ärenden föreligger således ej. Nämnden rekommenderarde rederiet att återbetala hälften av resans pris.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation