lagen.nu

Beslutsdatum
1997-06-16
Ärendenummer
1996-6114
Beslut
Prisavdrag
Avdelning
Resor
Ärendemening
Fotbollsresa till London
Källa
Allmänna reklamationsnämnden

Fråga om researrangörs ersättningsskyldighet när förändringar i paketresan gjorts efter avresan (15 § paketreselagen). Avgörande 1997-06-16; 1996-6114

S och en kamrat deltog i en fotbollsresa till London helgen den 7-11 mars 1996. I researrangmanget ingick båtresa, hotellinkvartering och fotbollsmatch. Resenärerna skulle se ett specifikt lag spela. Priset för resan var 4 430 kr. Cirka 2 timmar efter avgång fick de vid informationsträffen ombord på båten reda på att matchen blivit inställd. I stället hamnade de på en annan match, ett ?sömnpiller?. S ansåg att han borde fått chans att av- eller omboka resan. - Av resebroschyren framgick att två alternativa studiebesök stod till buds på söndagsförmiddagen - Wembley och Highbury. När de på informationsträffen ville köpa biljetter till Highburyturen fick de reda på att det alternativet inte fanns. - S yrkade hos nämnden återbetalning av hela resans pris, ersättning för bilresan mellan hemmet och Göteborg tur och retur med 832 kr samt ränta.

Researrangören bestred yrkandet. I foldern över fotbollsresorna gör bolaget en reservation för ändringar beroende på cupspel och väderlek. Meddelande om ändringen skickades ut till samtliga resenärer med post den 1 mars. De som ville fick boka om utan kostnad. Utfärden till Highbury har använts när bolaget inte har kunnat besöka det ordinarie utflyktmålet, Wembley. Bolaget erbjöd presentkort på ny resa.

Nämnden gjorde följande bedömning:

För den aktuella resan gäller lagen ( 1992:1672 ) om paketresor (paketreselagen). I förevarande fall är lagens 15 § tillämplig. I första stycket i denna paragraf tas upp den situationen att efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas; i ett sådant fall skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan kostnad för resenären. Enligt tredje stycket i paragrafen är resenären, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd om förändringen i resan innebär en försämring för honom. - Av 4 § paketreselagen framgår att bestämmelserna i lagen är tvingande till förmån för en resenär som är konsument.

I ärendet är följande utrett. I den av S bokade resan ingick besök på en specifik fotbollsmatch. På grund av

att denna match blev inställd, erbjöds S och hans medresenär i stället en annan match mellan. Researrangören har uppgett att alla resenärer på resan före avresan fick ett skriftligt meddelande om ändringen. S har dock invänt att han inte fått något sådant meddelande; detta eftersom meddelandet gått till den av honom anlitade resebyrån och inte till honom själv. - Den för resan gällande broschyren anger två alternativa utflykter för söndagsförmiddagen; men endast det ena alternativet erbjöds på plats. Det alternativ S önskade delta i, erbjöds inte. - Bolaget har, trots att man anser sig ha följt de villkor som gäller för resan, erbjudit ett presentkort på en ny resa. Det är ostridigt att presentkortet är värt 3 580 kr.

Nämnden finner att besök på den specifika matchen utgjort en väsentlig del av resan. Mot S:s förnekande är det inte utrett att denne erhållit meddelande om ändringen av matchen före avresan.

Bolaget har i ärendet hänvisat till att man i sin broschyr reserverat sig för ändring på grund av "cupspel eller väderlek". En sådan reservation kan i och för sig anses tillåten enligt bestämmelsen i 11 § första stycket paketreselagen; detta lagrum rör dock ändringar före avresan. I förevarande fall utgår nämnden som sagt från att S erhållit meddelandet om den inställda matchen först efter det att resan påbörjats. Det förhållandet att S inte fått tillfälle att bevista matchen är därför att anse som ett fel, vilket medför de påföljder som anges i 15 § paketreselagen. På grund av det anförda finner nämnden, med stöd av denna paragraf, att S bör erhålla ett prisavdrag.

Även bortfallet av ett utflyktsalternativ får anses ha inneburit ett sådant fel som berättigar till prisavdrag.

Nämnden anser att det sammanlagda prisavdraget bör motsvara värdet av det erbjudna presentkortet. Prisavdrag skall således utgå med 3 580 kr. Ränta på beloppet skall utgå enligt 2 § räntelagen (1975:635) från den dag betalning erlades till och med den dag återbetalning sker. Räntan skall enligt 5 § samma lag beräknas årsvis enligt en räntefot som motsvarar det av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande diskontot med tillägg av två procentenheter.

Nämnden finner inte skäl till att S bör erhålla ersättning för bilresa.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation