lagen.nu

Beslutsdatum
1997-05-22
Ärendenummer
1996-6400
Beslut
Ej bifall
Avdelning
Båt
Ärendemening
Köp av båtmotor
Källa
Allmänna reklamationsnämnden

Fråga om konsumentköplagens tillämpning vid förmedlingsköp ( 1 § konsumentköplagen ) Avgörande 1997-05-22; 1996-6400

J sökte efter en begagnad båtmotor. Vid kontakt med en båtfirma fick han veta att denna hade en begagnad motor inne för försäljning. Han talade med motorns ägaren, som var bror till en av båtfirmans försäljare, och bestämde sig för att se på den. Motorn fanns i båtfirmans lokaler och förevisades av en försäljare. Han köpte den och betalade 20 000 kr kontant och 5 000 kr med kreditkort i bolagets kassa. Kontantkvittot skrevs för hand på ett vanligt papper utan firmanamn. Han undrade därför lite över vem han egentligen köpt motorn av. - Motorn togs i bruk den 16 juli 1996 och fungerade utan anmärkning fram till den 18 augusti då den gick sönder. En reparation skulle kosta cirka 6 000 kr. Felet var enligt reparatören mycket ovanligt och berodde inte på felaktigt handhavande. J yrkade att båtfirman skulle reparera motorn kostnadsfritt alternativt hävning av köpet.

Båtfirman bestred att man hade haft något med försäljningen att göra.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Enligt 1 § konsumentköplagen gäller denna lag köp av lösa saker som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet säljer till en konsument huvudsakligen för enskilt ändamål. Lagen gäller även i fall där säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. Av lagens förarbeten framgår att kravet på att köpet skall ha förmedlats av näringsidkaren inte innebär att denne måste ha fungerat som en fullmäktig för säljaren. Regeln omfattar också fall då en näringsidkare på annat sätt har medverkat på säljarens vägnar vid tillkomsten av ett köp. I detta fall kan konstateras att motorn förevisats i båtfirmans lokaler av en av firmans anställda. Det var också där, och med den anställde, som köpet gjordes upp. En del av betalningen har ostridigt erlagts till firman. Sammantaget innebär detta att köpet måste anses ha varit ett sådant förmedlingsköp som omfattas av konsumentköplagens regler. Båtfirmans invändning att det inte varit part i tvisten lämnas därför utan avseende.

I sak kan konstateras att J inte närmare har

kunnat ange vilket eller vilka fel motorn har haft. Inte heller har han kunnat visa att fel skulle ha funnits redan vid köpetillfället eller att firman på annan grund skulle ha att svara för dessa. Hans yrkande om kostnadsfri reparation eller hävning av köpet kan därför inte bifallas.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation