lagen.nu

Beslutsdatum
1997-11-04
Ärendenummer
1997-2036
Beslut
Skadestånd
Avdelning
Resor
Ärendemening
Resa till Teneriffa
Källa
Allmänna reklamationsnämnden

En researrangör som utan resenärens tillåtelse hämtat hennes bagage på hotellrummet och kört det till ett annat hotell har ansetts skadeståndsskyldig (självtäkt enligt 8 kap. 9 § brottsbalken ). Avgörande 1997-11-04; 1997-2036

J deltog tillsammans med två andra personer i en paketresa till Teneriffa under tiden 1 - 19 januari 1997. Resan kostade 2 920 kr per person. Den 16 januari kl. 22.30 fann de en lapp på sitt hotellrum där det angavs att de skulle byta hotell nästa dag senast kl.12.00. J ringde till arrangören och frågade varför de skulle flytta - de skulle ju åka hem två dagar senare. Samtalet ledde ingen vart. Morgonen därpå väntade de på arrangören, som dock aldrig kom. Eftersom de hade avtalat möte med vänner på stranden kl. 10.00 var de att tvungna att lämna hotellet. De förmodade att uppgiften om hotellbyte var ett missförstånd. När de återvände till hotellet kl.17.00 fann de sitt bagage i svarta sopsäckar vid hotellets reception. En reseledare upplyste dem om att deras bagage skulle fraktas till en annan lägenhet. När de kom upp i den nya lägenheten låg bagaget kastat i en enda röra. Ringar, armband, örhängen, telefonkort och en miniräknare saknades. Barnolja hade runnit ut och förstört en del av kläderna. J yrkade skadestånd för den förstörda egendomen med 17 600 kr samt 25 000 kr för förstörd semester.

Arrangören bestred yrkandena och anförde att det inte fanns skäl till ytterligare kompensation än de 12 000 kr arrangören redan hade utgivit av goodwillskäl. I resevillkoren för en ospecificerad resa framgår att flyttning från en inkvartering till en annan förekommer. Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller annan personal som arrangören anlitar.

Nämndens bedömning:

Av utredningen framgår att arrangörens personal, utan J:s tillåtelse, hämtade hennes bagage på hotellrummet och körde det till ett annat hotell. Vidare framgår att delar av bagaget försvann och förstördes under denna transport. Eftersom bagaget var i arrangörens besittning när delar av det försvann och förstördes är arrangören ansvarig för den uppkomna skadan. Att J, enligt resevillkoren, var tvungen att byta rum ändrar inte arrangörens ansvar. Nämnden konstaterar att det mellan parterna är ostridigt att skadan uppgår till 17 600 kr. Något stöd enligt reseavtalet eller eljest för en nedskrivning av skadan enligt vad som sker med stöd

av försäkringsvillkor finns inte i detta fall. Eftersom J hittills erhållit ersättning med 12 000 kr rekommenderas arrangören att genast betala ytterligare 5 600 kr till henne. Vad gäller J yrkande om ersättning för förstörd semester anser nämnden däremot att hon ej visat att det förelegat någon sådan omständighet som utgör tillräcklig grund för sådan ersättning. Hennes yrkande kan i den delen därför inte bifallas.

Upplysningsvis kan tilläggas följande. Om man olovligen rubbar annans besittning för att själv taga sig rätt rubriceras denna handling som självtäkt enligt 8 kap. 9 § brottsbalken . Enligt 2 kap. brottsbalken kan denna bestämmelse vara tillämplig även om handlingen har begåtts i Spanien.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation