lagen.nu

Beslutsdatum
1999-03-26
Ärendenummer
1998-6439
Beslut
Ej bifall
Avdelning
Båt
Ärendemening
Försäljning av motorbåt
Källa
Allmänna reklamationsnämnden

Fråga om förmedlares ansvar i förhållande till uppdragsgivaren för fel i varan ( 1 § konsumentköplagen ). Avgörande 1999-03-26; 1998-6439

H uppdrog i juli 1998 åt ett företag att sälja hennes båt. Båten såldes kort därefter för 150 000 kr. I september 1998 fick H en faktura från förmedlaren på drygt 16 000 kr avseende reparation av båten. H bestred kravet och hävdade att hon hade fullgjort sina skyldigheter som säljare eftersom båten hade godkänts vid den besiktning som gjorts inför försäljningen. H menade att ansvaret för senare uppkomna problem låg på förmedlaren. H yrkade hos nämnden befrielse från betalningsskyldighet.

Förmedlaren bestred yrkandet och anförde att H var betalningsskyldig för den uppkomna reparationskostnaden. Köparen hade dagen efter köpet påtalat att fel fanns på båten. Säljaren kontaktades därför H, som efter att ha undersökt båten gjorde gällande att det var fel på en packning till avgasröret. Köparen fick en ny packning som han ombads montera själv eftersom H inte hade tid att göra detta. När köparen senare kontaktade en reparatör visade det sig att det i själva verket var fel på topplockspackningen och på kylsystemet. Förmedlaren hävdade att felet hade upptäckts och påtalats i omedelbart samband med köpet och att säljaren hade ansvaret för felet.

Nämnden gjorde följande bedömning:

När - som i detta fall - en näringsidkare förmedlar ett köp för en privatpersons räkning svarar enligt 1 § konsumentköplagen både näringsidkaren och säljaren/privatpersonen för säljarens skyldigheter enligt lagen. Köparen har rätt att rikta krav i anledning av fel i varan mot vem han vill av näringsidkaren och säljaren. Detta innebär dock inte att förmedlaren övertar säljarens ansvar för fel i varan utan förmedlaren har normalt regressrätt mot säljaren för vad han har gett ut till köparen/konsumenten.

Av utredningen framgår att köparen redan dagen efter det att båten levererades påtalade fel på båten. Fel fanns på topplockspackningen och i kylsystemet. Det framstår som uppenbart att felen förelegat redan vid köpet, varför säljaren enligt konsumentköplagens regler haft att svara för dessa. Någon kritik kan därför inte riktas mot förmedlaren för att denne tagit ansvar för felen. Det förhållandet att en besiktning av båten utförts i samband med köpet föranleder ingen annan bedömning. I enlighet med vad som sagts ovan har förmedlaren rätt att kräva ersättning av säljaren för de kostnader man haft för åtgärdande av felen. Kostnaden framstår inte som orimlig med beaktande av felens art. H:s yrkande om betalningsbefrielse från förmedlarens krav kan därför inte bifallas. H bör emellertid ha rätt att få en specificerat vilka åtgärder som vidtagits.

Nämnden avslog således H:s yrkande.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation