lagen.nu

Beslutsdatum
2000-01-21
Ärendenummer
1999-2766
Beslut
Skadestånd
Avdelning
El
Ärendemening
Köp av mobiltelefon
Källa
Allmänna reklamationsnämnden

En förutsättning för att köparen skulle få köpa en mobiltelefon till ett förmånligt pris var att köparen samtidigt tecknade ett mobiltelefonabonnemang. Köpet av mobiltelefonen hävdes. Köparen har då ansetts ha rätt till ersättning för outnyttjad samtalspott. Avgörande 2000-01-21; 1999-2766.

R tecknade i oktober 1997 i samband med köp av en mobiltelefon ett abonnemang med Europolitan med en bindningstid på tolv månader. Abonnemanget, som hade en anslutningsavgift på 200 kr, kostade 180 kr i månaden varav 30 kr i fast avgift medan återstoden tillfördes en samtalspott som inte återbetalas om abonnemanget upphör. I slutet av 1998 lämnade han in telefonen till säljaren därför att den stängdes av bl.a. när man tog i den. Under våren och sommaren reklamerade han telefonen ytterligare fem gånger för samma fel. Efter sjätte gången meddelade bolaget att telefonen inte fungerade på grund av det batteri som medföljde och skulle skicka ett annat batteri. Han begärde dock och fick i stället en annan telefon. Den var dock begagnad och fungerade inte heller som den skulle. R yrkade därför hävning av köpet, skadestånd samt ränta. Skadeståndsyrkandet avsåg bl.a. ersättning för outnyttjad samtalspott och fasta avgifter.

Säljaren bestred yrkandena men erbjöd byte till en fabriksny mobiltelefon.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Av utredningen framgår att R den 3 oktober 1997 köpte en mobiltelefon, Nokia 3110, för 995 kr, att telefonen sedan dess varit inlämnad för reparation vid minst sex tillfällen, men att felen trots detta inte har avhjälpts.

Företaget har invänt att byte av batteriet har skett och att man har erbjudit R omleverans.

Hävning av mobiltelefonköpet

I 26 och 27 §§ konsumentköplagen (1990:932) regleras köparens rätt att få ett fel avhjälpt och säljarens möjlighet att få avhjälpa felet. Enligt lagens 27 § första stycket har säljaren rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans, om han när köparenreklamerar utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt åtgärden kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. - I propositionen ( prop. 1989/90:89 s. 122 ) till konsumentköplagen anges följande. En köpare skall inte behöva tåla att säljaren gör upprepade försök att avhjälpa samma fel. Om ett fel återkommer efter två avhjälpningsförsök, bör köparen i regel kunna vägra att gå med på flera reparationer. Om det är fråga om olika fel kan dock köparen få godta något fler reparationer.

Nämnden konstaterar att mobiltelefonen har varit inlämnad för reparation vid åtminstone sex tillfällen. R är därvid enligt nämndens mening berättigad att avböja flera avhjälpningsförsök; han är heller inte skyldig att acceptera en omleverans. Eftersom felet får anses vara väsentligt för honom, är han berättigad att häva köpet.

Ränta

Enligt 44 § konsumentköplagen skall, vid hävning, köparen utge den avkastning av varan som han har fått samt betala skälig ersättning, om han har haft annan nytta av varan. Säljaren å sin sida skall betala ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen (1975:635) från den dag han tog emot betalning till dess återbetalning sker.

Nämnden finner inte utrett att R har haft någon sådan nytta av mobiltelefonen att något nyttoavdrag skall göras. Däremot skall företaget betala ränta på det återbetalade beloppet.

Skadestånd

En köpare har, med vissa undantag som inte är tillämpliga i förevarande fall, enligt 30 § konsumentköplagen rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig (skadestånd). Enligt 32 § samma lag omfattar skadeståndet bl.a. ersättning för utgifter, inkomstförlust samt annan förlust på grund av felet.

I fråga om telefonabonnemanget gör nämnden följande överväganden.

R tecknade den 3 oktober 1997 i samband med köpet av mobiltelefonen ett abonnemang med Europolitan med en bindningstid på tolv månader. Abonnemanget som hade en anslutningsavgift på 200 kr kostade 180 kr i månaden varav 30 kr i fast avgift medan återstoden tillfördes en samtalspott som inte återbetalas när abonnemanget upphör. Utöver telefonitjänsten beställde R senare även Eurotext och Eurovoice, extratjänster som betingade ett pris om sammanlagt 25 kr i månaden. När anmälan till nämnden gjordes i september 1998 uppgick samtalspotten till 944 kr 50 öre. R begär i denna del ersättning härför samt för anslutningsavgift med 200 kr, fasta avgifter med 360 kr och avgifterna för Eurotext och Eurovoice med 200 kr.

Nämnden gör följande bedömning.

R köpte en mobiltelefon för 995 kr. Ett villkor för det förmånliga priset var, på det sätt som är vanligt inom branschen, att ett mobiltelefonabonnemang med en bindningstid på tolv månader samtidigt tecknades. Enligt nämndens mening finns ett sådant nära samband mellan affärens olika delar att den bristande möjligheten att utnyttja abonnemanget, som orsakats av den felaktiga telefonen, bör betraktas som en ersättningsgill skada i konsumentköplagens mening. Vid beräkningen av skadans storlek bör beaktas att anslutningsavgiften, de fasta avgifterna och avgifterna för extratjänsterna blev onyttiga för R genom att telefonen inte gick att använda på det sätt han hade rätt att förvänta sig. Han saknar också möjlighet att tillgodogöra sig den ackumulerade samtalspotten. Härför skulle nämligen krävas att han ådrog sig nya utgifter antingen för en osubventionerad telefon eller för ett ytterligare abonnemang med tillhörande subventionerad telefon. Det bör tilläggas att R varit bunden av abonnemangsavtalet under den tid för vilken han yrkar ersättning. Han har således inte haft möjlighet att minimera skadan genom att säga upp abonnemanget. Mot den angivna bakgrunden bör ersättningen såvitt avser abonnemanget omfatta samtliga ovan angivna kostnader som R begärt ersättning för. Ersättningen bör alltså i denna del bestämmas till sammanlagt 1 704 kr 50 öre.

Ersättning för utgifter

Nämnden anser att R bör erhålla ersättning för de resekostnader som han har haft på grund av felet med 303 kr, för portokostnader med 30 kr och kopieringskostnader med 62 kr, sammanlagt 395 kr.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation