lagen.nu

Beslutsdatum
2000-01-03
Ärendenummer
1999-5075
Beslut
Skadestånd
Avdelning
Båt
Ärendemening
Hyra av segelbåt
Källa
Allmänna reklamationsnämnden

Båtuthyrningsföretag som förmedlade hyra av båt ansågs vara med båtägaren solidariskt ansvarig för avtalets fullgörande. Avgörande 2000-01-03; 1999-5075

M hyrde i maj 1999 en segelbåt genom ett båtuthyrningsföretag (nedan bolaget). Hyresperioden var den 10 juli till den 24 juli 1999.

När M och hennes sällskap skulle hämta båten den 10 juli visade det sig att den låg för reparation på annan ort. Den skulle bli klar till den 11 juli. Så blev dock inte fallet. Vid 20-tiden den 11 juli fick de besked att båten inte kunde repareras. Av bolaget fick de uppgiften att man inte avsåg att skaffa fram en ersättningsbåt.

Eftersom de hade blivit skjutsade till båten och de stod på kajen med all packning blev de tvungna att ta en taxi till ett hus i närheten som en av dem hade tillgång till. De hade bara tillgång till en bil. Taxiresan kostade 1 000 kr. Med hjälp av en förälder lyckades de få fram ett annan hyrbåt på en annan ort i närheten. En bil fick köras från Göteborg och vidare till den ort där båten låg för att hämta denna.

Förutom för taxikostnaden yrkade M ersättning med tillsammans 1 133 kr för bilresor i anledning av byte av ort och hämtning av den nya båten, 350 kr för att den nya båten kostade mer samt avdrag med 3 114 kr för de två dagar sällskapet inte kunde disponera den aktuella båten.

Bolaget bestred yrkandet och hävdade att avtalet hade fullföljts i och med att hela hyressumman hade återbetalats. Man hade också återbetalat sin provision och bokningsavgiften. Mer än så ansåg man sig inte kunna ersätta. Bolaget pekade också på att hyresavtalet gällde mellan båtägaren och hyresmannen.

Nämnden gjorde följande bedömning:

Nämnden konstaterar att avtalet i förevarande ärende har ingåtts på ett formulär som har tillhandahållits av bolaget och med bolagets namn angivet i framträdande stil överst och på flera ställen i texten. Betalningen har också erlagts till bolaget. Bolaget skall därmed, på det sätt som gäller enligt annan konsumenträttslig lagstiftning (jfr. t.ex. 1 § konsumentköplagen ), ses som förmedlare av hyresavtalet. Detta innebär att bolaget solidariskt med båtägaren har att svara för de skyldigheter denne har i förhållande till hyresmannen.

I sak kan konstateras att det är ostridigt att den båt hyresavtalet avsett inte har kunnat tillhandahållas på avtalad tid och plats. M har inte heller erbjudits någon ersättningsbåt. Hon har vid sådant förhållande haft rätt att häva avtalet. Hon har dessutom rätt till ersättning för den skada hon lidit till följd av uthyrarens avtalsbrott. Skadan har bestått i att sällskapet har måst hyra en annan båt till en högre kostnad och att de fått kostnader för resor. De belopp som har yrkats i dessa delar framstår inte som oskäliga. M har vidare yrkat ersättning för att hon gått miste om två seglingsdagar. Också detta är enligt nämndens mening en skada som M är berättigad till ersättning för. M:s yrkande bör därför bifallas på så sätt att hon bör ersättas med 2 133 kr för resor, 350 kr för merkostnaden att hyra en annan båt samt som skäligt ansedda 1 000 kr för två förlorade seglingsdagar, dvs. sammanlagt 3 483 kr.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation