lagen.nu

Beslutsdatum
2002-05-14
Ärendenummer
2001-3580
Beslut
Skadestånd
Avdelning
Resor
Ärendemening
Skadad väska vid resa till Malaga, Spanien, flygstol
Källa
Allmänna reklamationsnämnden

Skadat bagage vid flygresa. Begränsningen av flygbolagets skadeståndsansvar skall beräknas utifrån hela det incheckade kollits vikt. ( 22 § luftfartslagen i dess äldre lydelse) Avgörande 2002-05-14; 2001-3580

A:s resväska skadades under en flygresa mellan Stockholm och Malaga. Han köpte en ny väska på resmålet för 30 995 spanska pesetas. A yrkade ersättning med 2 000 kr avseende ersättning för inköp av ny väska, ordinarie pris 34 510 spanska pesetas, utjämnat till 2 000 kr för de besvär han fick på grund av det inträffade. Han anförde att den totala vikten av den incheckade väskan, 20 kg, skall gälla som utgångspunkt för beräkning av ersättning.

Flygbolaget bestred yrkandet. Ersättning har betalats med 1 000 kr. Ersättning skall betalas ut enligt väskans tomvikt, ca 5 kg.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Ärendet avser en resa mellan Spanien och Sverige. Luftfartslagen skall tillämpas i dess äldre lydelse. Enligt 18 § luftfartslagen svarar flygbolag för skador på inskrivet resgods. Enligt 20 § samma lag ansvarar flygbolaget dock inte för uppkomna skadorom bolaget visar att det, dess anställda och de som flygbolaget har anlitat har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika skadorna eller att det har varit omöjligt för dem att vidta åtgärderna.

Flygbolaget har inte invänt mot skadeståndsansvaret i sig, utan endast invänt att ersättning skall betalas ut enligt väskans tomvikt. Nämnden har således att ta ställning till ersättningsbeloppets storlek och om begränsningen av skadeståndsansvaret skall beräknas utifrån den totala vikten av den incheckade väskan eller utifrån väskans tomvikt.

Enligt 22 § luftfartslagen är flygbolagets skadeståndsansvar för inskrivet resgods begränsat till 17 s.k. särskilda dragningsrätter per kg. Vidare anges i 22 § att "Om bara en del av det inskrivna resgodset eller godset kommer bort, minskas, skadas eller fördröjs, räknas endast den sammanlagda vikten av berörda kolli när gränsen för fraktförarens ansvar skall bestämmas. Om värdet av även andra kolli som omfattas av samma resgodsbevis eller flygfraktsedel påverkas, skall dock även dessa kolli medräknas."

Nämnden finner att ett "kolli" avser en hel förpackad enhet dvs. ett helt paket eller en hel väska inklusive innehåll. Ett "kolli" kan inte anses utgöras av t.ex. endast ett plagg som legat i en incheckad väska eller av endast en väska utan det innehåll väskan hade vid incheckning. Begränsningen av skadeståndsansvaret skall således beräknas utifrån hela det incheckade kollits vikt. I förevarande fall innebär detta att begränsningen av skadeståndsansvaret skall beräknas utifrån den totala vikten av den incheckade väskan. Enligt obestridd uppgift från A var den totala vikten av den incheckade väskan 20 kg. Begränsningen av skadeståndsansvaret är således 17 särskilda dragningsrätter x 20 kg. En särskild dragningsrätt motsvarar för närvarande ca 13 kr.

Nämnden anser att A:s faktiska utlägg för inköp av ny väska, 30 995 spanska pesetas, varit nödvändigt, och att det utgör en ersättningsgill skada till följd av den skada som inträffat under flygresan. Utlägget på 30 995 spanska pesetas för en ny väska är enligt nämndens mening skäligt, och det understiger den begränsning av skadeståndsansvaret som finns i 22 § luftfartslagen . Nämnden finner med hänsyn till det anförda att A är berättigade till ersättning för utlägget av flygbolaget. Nämnden anser dock inte, vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet, att det visats att det föreligger någon grund för ersättning utöver detta. Av handlingarna i ärendet framgår att flygbolaget redan har utgett 1 000 kr. A:s yrkande skall därmed bifallas på så sätt att flygbolaget skall rekommenderas att genast betala motvärdet i svenska kronor av 30 995 spanska pesetas med avdrag för de 1 000 kr som redan har betalats.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation