lagen.nu

Beslutsdatum
2004-06-18
Ärendenummer
2004-1403
Beslut
Avdelning
Båt
Ärendemening
Köp av motorbåt
Källa
Allmänna reklamationsnämnden

Köp av motorbåt. Fråga bl.a. om en båtmotor som satt monterad på båten dels vid visningen, dels vid leveransen har ingått i köpet. Avgörande 2004-06-18; 2004-1403

P köpte en motorbåt genom ett företag, O, för 135 000 kr. Båten levererades med monterad motor, vilken några veckor efter leveransen gick sönder. P yrkade i första hand avhjälpande av fel och i andra hand ersättning för avhjälpande med 25 000 kr.

O bestred yrkandet och anförde att båtmotorn inte var en del av parternas köpeavtal.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Inledningsvis kan konstateras att det rör sig om ett förmedlingsköp enligt 1 § andra stycket konsumentköplagen (1990:932) . Enligt denna bestämmelse svarar både säljaren och näringsidkaren som förmedlat köpet, i detta fall O, för säljarens skyldigheter enligt lagen.

Företaget har påstått att parterna kommit överens om att motorn inte var en del av köpeavtalet. Detta påstående har bestritts av P. Nämnden konstaterar att det är företaget som har bevisbördan för sitt påstående. Av utredningen framkommer att motorn var monterad på båten under såväl visning som leverans. Vid sådant förhållande krävs att säljaren (eller som i detta fall förmedlaren) vid köpet gjort ett uttryckligt förbehåll om att motorn inte ingick i köpet. Av det ingivna köpeavtalet framgår inte att motorn inte skulle ingå i köpet. Det har inte heller på någon annan handling som företetts i ärendet gjorts ett sådant förbehåll. Nämnden finner därför att O inte har kunnat visa att det gjorts ett uttryckligt förbehåll om att motorn ej ingick i köpet. Till följd härav skall motorn anses ha ingått i köpet. Den skall dessutom vara funktionsduglig då det inte visats i ärendet att något annat överenskommits mellan parterna.

Av 20 § konsumentköplagen följer att frågan om en vara är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Enligt 20 a § nämnda lag skall ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.

I ärendet är ostridigt att ett fel på motorn förelegat. Eftersom felet på motorn i det nu aktuella fallet har visat sig inom cirka två veckor efter leveransen ankommer det - för undgående av köprättsligt ansvar - på företaget att visa att felet inte har funnits vid avlämnandet eller att presumtionen för att felet fanns redan vid avlämnandet är oförenlig med varans eller felets art. O har inte lagt fram någon utredning som visar att felet inte fanns vid leveransen. Det har i ärendet inte heller framkommit några omständigheter som tyder på att antagandet att felet fanns vid leveransen skulle vara oförenligt med varans eller felets art. Nämnden finner därför att felet skall anses ha förelegat vid leveransen. Till följd härav är O ansvarigt för felet gentemot köparen.

Av 27 § konsumentköplagen följer att säljaren har rätt att på egen bekostnad avhjälpa fel om han erbjuder sig att göra detta när köparen reklamerar. Åtgärden skall då ske inom rimlig tid efter reklamationen. Om avhjälpande inte kommer i fråga får köparen, enligt 28 § konsumentköplagen , kräva prisavdrag som svarar mot felet.

I detta fall finner nämnden - mot bakgrund av dels att företaget vägrat att avhjälpa felet, dels att felet som uppkommit på motorn är omfattande - att ett avhjälpande inte kommer i fråga. I stället bör köparen få ett prisavdrag. Detta kan skäligen bestämmas till 20 000 kr; ett belopp som alltså får anses svara mot felet.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation