lagen.nu

Beslutsdatum
2011-01-14
Ärendenummer
2010-6188
Beslut
Avhjälpande
Avdelning
Motor
Ärendemening
Köp av begagnad bil
Källa
Allmänna reklamationsnämnden

Den omständigheten att parterna i ett köpeavtal avtalat om att köpet inte ska omfattas av garanti eller reklamationsrätt fråntar inte säljaren ansvaret för ursprungliga fel. Avgörande 2011-01-14; 2010-6188

M köpte en begagnad bil av bolaget H. Vid köpet erbjöds hon till en kostnad av 4 500 kr en garanti som avsåg besiktningsfel vid besiktning, men tackade nej till denna. Direkt efter köpet upptäckte hon att AC:n slutade fungera när bilen blev varm. Ratten satt även löst och var glapp, torkaren och vatten för bakrutan var ur funktion och det lät från framvagnen. Hon reklamerade felen omgående, men säljaren motsatte sig hennes krav. Hon yrkade därför att bolaget skulle åtgärda felen då hon hade tre månaders garanti.

H motsatte sig yrkandet med motiveringen att köparen förhandlat bort garantin mot ett prisavdrag och inte heller reklamerat alla fel.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Nämnden noterar att det i avtalet 27 juni 2010 om köp av den aktuella bilen uttryckligen anges "ej garanti eller reklamationsrätt".

I ärendet råder inte tvist om att de av M åberopade felen finns på bilen.

Enligt 20 § konsumentköplagen (1990:932) ska frågan om varan är felaktig bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas från säljaren till köparen. Säljaren ansvarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt (s.k. ursprungliga fel), även om felen visar sig först senare.

Enligt 20 a § samma lag ska ett fel som visar sig inom sex månader efter det att säljaren avlämnat varan till köparen anses ha funnits vid avlämnandet, om inte antingen säljaren bevisar att felet inte fanns då eller antagandet att felet fanns då är oförenligt med varans eller felets art.

Det är enligt konsumentköplagen inte tillåtet att i ett avtal mellan säljare och köpare avtala bort säljarens ansvar för ursprungliga fel. Att parterna i avtalet om köp av bilen avtalat bort garanti och reklamationsrätt innebär således inte att säljaren befrias från sitt ansvar för ursprungliga fel (se 3 § konsumentköplagen ).

Av utredningen framgår att felen avseende AC, torkare och vatten för bakrutan, ratt, spindelled och strålkastare upptäcktes kort tid efter köpet. Av ingivet besiktningsprotokoll, daterat den 7 september 2010, framgår att bilen underkänts vid kontrollbesiktning hos AB Svensk Bilprovning, varvid felen på ratten, spindelled och strålkastare angivits. I det svaromål som H sänt in till nämnden den 16 september 2010 framgår att fel på AC, glapp i ratt, fel på torkare och spolare till bakrutan samt "låter från framvagn" varit kända för bolaget vid den tidpunkten. Samtliga fel har således visat sig inom sex månader från avlämnandet. H har inte lagt fram någon bevisning om att felen inte skulle ha funnits vid avlämnandet. Varans eller felens art motsäger inte heller att felen funnits då. Enligt 20 a § konsumentköplagen ska felen därför anses ha funnits på bilen vid avlämnandet. Enligt 20 § samma lag ansvarar bolaget därmed för felen.

Bolaget har invänt att M personligen inte har ringt och reklamerat något förrän i början av augusti 2010. Nämnden prövar därför om reklamation skett för sent. Enligt 23 § konsumentköplagen får köparen inte åberopa att varan är felaktig, om köparen intelämnar meddelande om felet (reklamation) inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet. En reklamation som sker inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

H har uppgivit i sitt svaromål att M reklamerat i början av augusti 2010. Av ett i ärendet ingivet brev från bolaget till M framgår att hon då reklamerat felet på AC. På grund härav konstaterar nämnden att hon måste ha reklamerat detta fel inom två månader från det att hon märkt detta. Reklamationen av det felet ska därmed enligt 23 § konsumentköplagen anses ha skett i rätt tid. Beträffande övriga fel framgår av svaromålet att dessa kommit till bolagets kännedom senast den 16 september 2010. Med tanke på att AB Svensk Bilprovnings besiktning av bilen varit den 7 september 2010 finner nämnden att de fel som finns intagna i protokollet från den besiktningen också reklamerats i rätt tid. Vad gäller "torkare och vatten för bakrutan" framgår av svaromålet att detta fel varit känt för bolaget senast den 16 september 2010. Inte heller i det fallet finner nämnden att reklamation skett för sent. Sammanfattningsvis finner nämnden att samtliga fel reklamerats till bolaget inom den lagstadgade tiden.

M:s yrkande om att samtliga ovannämnda fel ska avhjälpas ska följaktligen bifallas. Avhjälpandet ska enligt 26 § konsumentköplagen ske utan dröjsmål och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för M. Om avhjälpandet innebär att bilen måste transporterastill bolaget eller en av bolaget anvisad verkstad ska bolaget betala transportkostnaden tur och retur. Om Maria M själv ska transportera bilen fram och åter för avhjälpandet av felet har hon (eller den hon sätter i sitt ställe) också rätt till ersättning för andra kostnader som kan uppstå till följd härav, t.ex. förlorad arbetsförtjänst, resekostnader och hotellkostnader.

En annan möjlighet är förstås att parterna kommer överens om att felen avhjälps på bolagets bekostnad av en verkstad på den ort där bilen finns.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation