lagen.nu

Ideell förening

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ideell förening" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (17)

AD 1996 nr 135: En person har gjort gällande att hon blivit anställd hos ett politiskt parti, i första hand genom ett uttryckligt avtal härom och i andra hand genom att de faktiska omständigheterna innebär att ett...
AD 2000 nr 115: Företrädare för en ideell förening undertecknar ett avtal mellan föreningen och dess heltidsanställde generalsekreterare om att det vid uppsägning från föreningens sida skall gälla en uppsägningstid...
AD 2013 nr 69: Kollektivavtalstolkning. Ett antal tjänstemän vid en ideell organisation har på visst sätt oreglerad arbetstid. Enligt kollektivavtalet har tjänstemännen rätt till kompensation om arbetsgivaren...
MÖD 2007:17: Tillsyn enligt 11 kap. miljöbalken; nu fråga om rättegångsfel----- Miljöorganisationers rätt att överklaga domar och beslut med stöd av 16 kap. 13 § miljöbalken har inte ansetts omfatta...
NJA 1984 s. 32: Arvsskattemål. Testamentsdonation av fastighet avsedd att användas som semesterhem för viss kategori personal hos en ideell förening har förklarats enligt 3 § arvsskattelagen fri från skatt när...
NJA 1987 s. 394: Ideell förening (fackförbund) beslutade att föreningen skulle träffa avtal om kollektiv hemförsäkring för sina medlemmar. Av allmänna rättsprinciper har ansetts följa att medlem i föreningen kunde...
NJA 1990 s. 687: Beslut om uteslutning ur idrottsförening har ansetts i princip inte kunna prövas av domstol på materiell grund.
NJA 1998 s. 293: Beslut om uteslutning ur en ideell föräldrakooperativ förskoleförening har ansetts kunna bli föremål för domstolsprövning på materiell grund.
NJA 1998 s. 717: Beslut om uteslutning ur ideell förening med ändamål att uppföra och sköta båthangarer har ansetts kunna prövas av domstol på materiell grund.
NJA 2000 s. 365: En företagareförening inom ett köpcentrum vilken inte registrerats som ekonomisk förening har ansetts ha rättskapacitet som ideell förening.
NJA 2001 s. 279: Bestämmelserna i 16 kap. 13 § miljöbalken om rätt för en ideell förening att överklaga domar och beslut enligt balken har ansetts vara tillämpliga när Miljööverdomstolen har meddelat dom efter...
NJA 2008 s. 255: Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om kallelse på okända borgenärer.
NJA 2012 s. 764: Kan en faktisk ledare för en ideell förening som bedriver bokföringspliktig verksamhet åläggas näringsförbud enligt 4 § andra stycket lagen (1986:436) om näringsförbud?
RÅ 1993 ref. 100: Idrottsförening som ingår som delägare i handelsbolag har inte ansetts frikallad från skattskyldighet för handelsbolagets inkomster av reklamverksamhet avseende bl.a. reklam på idrottströjor....
RH 1999:92: Allmän domstol har ansetts kunna pröva, i formellt men inte i materiellt hänseende, beslut av en ideell förening att frånta en medlem hans auktorisation som tävlingsdomare.
RH 2008:74: En ideell förening, som enligt sina stadgar hade till uppgift att anskaffa och bibehålla en bygdegård, sålde den fastighet som de i det angivna syftet hade förvärvat. Med hänvisning till att...
RH 2012:16: Hyresgästföreningarna i Sverige, som var ideella föreningar, har slagits samman till en förening genom ett fusionsliknande förfarande. Frågan om ett avtal om förhandlingsordning därigenom har...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation