Alla Komittédirektiv

Dir. 2018:2221: Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material

2018-03-21

Dir. 2018:33: Tilläggsdirektiv till Utredningen bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås (U 2017:07)

2018-05-09

Uppdraget utvidgas.

Dir. 2018:108: Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen

2018-11-07

Regeringen beslutade den 27 april 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning (dir. 2017:46).

Dir. 2018:107: Tilläggsdirektiv till Samordning för bostads-

2018-10-18

Dir. 2018:106: Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

2018-10-04

En särskild utredare ska analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. Även andra angränsande förmåner ska analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen.

Dir. 2018:105: Tilläggsdirektiv till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

2018-09-17

Regeringen beslutade den 3 april 2014 kommittédirektiv om en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (dir. 2014:51). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget slutredovisas senast den 1 november 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2018.

Dir. 2018:104: Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av miljöövervakningen

2018-09-07

Regeringen tillsatte den 1 juni 2017 utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 30 november 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 april 2019.

Dir. 2018:103: Tilläggsdirektiv till Utredningen om

2018-08-30

Dir. 2018:102: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

2018-09-06

En särskild utredare ska kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Utredaren ska vidare kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande och vid behov lämna förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass.

Dir. 2018:101: Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10)

2018-09-06

Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en nationell delegation med uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom validering på den nationella och regionala nivån (dir. 2015:120). Delegationen, som antagit namnet Valideringsdelegationen 2015–2019, ska bland annat verka för att en samsyn på valideringens innebörd och funktion etableras inom utbildningsväsendet och arbetslivet.

Dir. 2018:100: Ökad statlig verksamhet i Härnösand

2018-08-31

En särskild utredare ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter.

Dir. 2018:99: En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

2018-08-30

En särskild utredare ska se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567). Vidare ska utredaren se över tillsynsansvaret över diskrimineringslagen när det gäller verksamhet enligt skollagen (2010:800).

Dir. 2018:98: Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner

2018-08-30

En särskild utredare ska utreda och föreslå nya alternativa och hållbara hyresmodeller för de fem kulturinstitutioner som sedan 2001 har en kostnadsbaserad hyresmodell.

Dir. 2018:97: Ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd

2018-09-03

En särskild utredare ska se över reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd. Meningen är att öka den fördelningsmässiga träffsäkerheten och minska skuldsättningen inom bostadsbidrag och underhållsstöd.

Dir. 2018:96: Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning

2018-08-31

Regeringen uppdrar åt 2018 års donationsutredning att också ta ställning till om Sverige ska tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ. Utredningen ska utreda vilka författningsändringar som i så fall krävs och föreslå sådana författningsändringar.

Dir. 2018:95: Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

2018-08-31

En särskild utredare ska stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Systemet ska förbättra statens och sjukvårdshuvudmännens möjligheter att förstärka varandras arbete. Tillsammans ska de ge förutsättningar för att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Dir. 2018:94: Proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur

2018-09-03

En särskild utredare ska göra en översyn av straffbestämmelserna i djurskyddslagen (2018:1192) och brottsbalkens bestämmelse om djurplågeri. Syftet är dels att få till stånd lämpliga och proportionerliga straffskalor vid brott mot djur, dels att överväga om andra sanktioner än straffrättsliga påföljder kan vara ett mer effektivt sätt att upprätthålla regelverket vid mindre allvarliga överträdelser av djurskyddsbestämmelserna.

Dir. 2018:93: Utredning om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster

2018-08-30

En särskild utredare ska lämna förslag om hur bil-, motorcykel och mopedpoolstjänster ska kunna främjas. Huvudmotivet är att stimulera till en cirkulär ekonomi med mer resurseffektiva persontransporter.

Dir. 2018:92: Skadestånd vid överträdelser av

2018-08-30

Dir. 2018:91: Åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet

2018-08-31

En särskild utredare ska bedöma om vissa åtgärder bör vidtas i syfte att förhindra fusk vid högskoleprovet.

Dir. 2018:90: Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård

2018-08-24

Utredningens uppdrag utvidgas till att även omfatta förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov och överväga en författningsreglering som ställer krav på patientkontrakt i form av en övergripande vårdplan.

Dir. 2018:89: Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

2018-08-24

En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Syftet är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

Dir. 2018:88: Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet

2018-08-28

En särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet ges i uppdrag att i samverkan med relevanta aktörer arbeta med utåtriktade insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat, t.ex. genom medie- och informationskunnighet (MIK).

Dir. 2018:87: Tilläggsdirektiv till Aggressionsbrottsutredningen (Ju 2017:13)

2018-08-23

Förlängd tid för uppdraget.

Dir. 2018:86: Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik

2018-08-28

En särskild utredare ska närmare analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Utredaren ska även föreslå hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet kan förbättras. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.

Dir. 2018:85: Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier

2018-08-22

Sverige och världen står inför flera stora samhällsutmaningar, däribland klimat och miljö, hälsa och digital omställning. Den snabba teknikutvecklingen, ofta kallad den fjärde industriella revolutionen, för med sig innovation inom många sektorer som kan bidra till att på resurseffektiva sätt lösa samhällsutmaningar. Samtidigt ökar kraven på en proaktiv policyutveckling eftersom hinder och oklarheter riskerar att hämma utvecklingen. Regeringens ambition är att det i hela Sverige ska finnas mycket goda förutsättningar för utveckling av nya och innovativa lösningar samt nya affärsmodeller. För att höja nyttogörandet och bättre ta tillvara potentialen som digitalisering och innovation för med sig inrättar regeringen en kommitté inriktad på tvärsektoriell policyutveckling.

Dir. 2018:84: Tilläggsdirektiv till utredningen avseende överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket

2018-08-17

Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018. Förlängd tid för uppdraget.

Dir. 2018:83: Delegation för främjande av äldre arbetskraft

2018-08-20

Regeringen ger en delegation i uppdrag att jobba för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet.

Dir. 2018:82: Välfärdsteknik i äldreomsorgen

2018-08-16

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över och lämna förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet, stärker självständighet och livskvalitet för äldre och avlastar personal och moderniserar verksamheten. Meningen är att förbättra förutsättningarna för verksamheter och personal inom äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik.

Dir. 2018:81: Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018

2018-08-20

En särskild utredare ska utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län sommaren 2018. Syftet med utvärderingen är att ta till vara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden.

Dir. 2018:80: En ny myndighet för psykologiskt försvar

2018-08-16

Arbetet med ett psykologiskt försvar är av stor vikt och behöver förstärkas. En särskild utredare ska därför analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

Dir. 2018:79: Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar

2018-08-16

Sverige behöver en förbättrad förmåga att hantera situationer med höjd beredskap och då ytterst i krig. Det finns behov av tydligare ansvars- och ledningsförhållanden samt en stärkt samordning inom civilt försvar inom ramen för totalförsvaret. En särskild utredare ska analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå. Strukturen ska även stärka samhällets förmåga att hantera fredstida kriser.

Dir. 2018:78: Tilläggsdirektiv till Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)

2018-08-10

Regeringen förlänger utredningstiden för Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05). Uppdraget ska nu redovisas senast den 1 april 2019.

Dir. 2018:77: Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

2018-08-13

En särskild utredare ska se över hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Utredaren ska också lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera sådana händelser bör utvecklas på lång sikt.

Dir. 2018:76: Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen (S 2016:07)

2018-08-09

Regeringen har förlängt utredningstiden för den så kallade Läkemedelsutredningen. Uppdraget ska nu istället redovisas senast den 31 december 2018.

Dir. 2018:75: Grönt sparande

2018-08-02

En viktig del av kanaliseringen av kapital till miljöprojekt och finansiering av klimatåtgärder är privata investeringar. En särskild utredare ska därför undersöka hur förutsättningarna för sådana investeringar ser ut och, inom angivna ramar, lämna förslag i syfte att bidra till den samhällsomställning som behöver ske för att klimat- och miljömålen ska uppnås. Utredaren ska bl.a. kartlägga och, om möjligt, kvantifiera i vilken utsträckning kapitalmarknaden beaktar miljö- och klimatfrågor i dag, analysera om projekt som bidrar till miljömålen (gröna projekt) under nuvarande marknadsförutsättningar tilldelas investeringar i en sådan omfattning som kan anses vara samhällsekonomiskt optimalt, med utgångspunkt i den genomförda kartläggningen och analysen ta ställning till om skattereglerna bör ändras för att öka incitamenten för sparande där kapitalet ska användas för att finansiera gröna projekt (grönt sparande), analysera och redogöra för fördelarna och nackdelarna med olika alternativ, oavsett vilken slutsats som utredaren gör i fråga om särskilda regler för beskattningen av grönt sparande bör införas, och förorda och lämna förslag till ett heltäckande system med de författningsändringar, inklusive ändringar i det skatteadministrativa regelverket och i andra regelverk, som bedöms nödvändiga. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Dir. 2018:74: En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet

2018-08-02

En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet – en jämlikhetskommission – får i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens förslag ska sammantaget bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration. Den ekonomiska jämlikheten ska framför allt främjas genom åtgärder som bidrar till en så jämn fördelning av marknadsinkomsterna som möjligt. Kommissionen ska mot denna bakgrund: Föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, samt i möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor. Överväga åtgärder som stärker den enskildes rätt i förhållande till starka ekonomiska intressen. Lämna förslag till andra typer av jämlikhetsskapande åtgärder. Förslagen ska främja jämlikhet på ett sådant sätt att ekonomins funktionssätt och tillväxtpotential stärks. Kommissionen ska vidare verka för en bred diskussion om hur ekonomisk jämlikhet och social rörlighet kan främjas. Kommissionen ska löpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat om sitt arbete och regelbundet presentera förslag och andra resultat av arbetet. Kommissionens arbete ska slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2020.

Dir. 2018:73: En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet

2018-08-01

En särskild utredare ska utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning. Syftet är att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar. Syftet är även att utreda hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som omfattas av utbildningsplikt. Utredaren ska bland annat • utreda och föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, • utreda om en utökning av den garanterade undervisningstiden inom sfi, främst i kurs A och B, kan påskynda genomströmningen i sfi och övergången till andra utbildningar, • undersöka hur stödåtgärder och andra insatser kan användas för att elever, såväl kvinnor som män, ska nå målen med utbildning och i högre grad kunna kombinera sfi med annan vuxenutbildning, • utreda och föreslå hur kompetensen hos obehöriga lärare inom sfi kan förbättras, och • lämna nödvändiga författningsförslag. Den del av uppdraget som handlar om att föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska redovisas i en promemoria senast den 28 februari 2019. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Dir. 2018:72: Översyn av yrket personlig assistent

2018-07-28

En särskild utredare ska göra en översyn av yrket personlig assistent. Syftet med översynen är att undersöka hur personliga assistenters villkor ser ut i såväl kommunal som privat verksamhet samt i brukarkooperativ och hos assistansberättigade som anställer sina egna assistenter.

Dir. 2018:71: Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

2018-07-25

En särskild utredare ska analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer.

Dir. 2018:70: Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser

2018-07-19

En särskild utredare ska föreslå en strategi för hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045. Med negativa utsläpp avses här att Sveriges nettoutsläpp, beräknade i enlighet med propositionen Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (prop. 2016/17:146), är mindre än noll. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 januari 2020.

Dir. 2018:69: Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens

2018-07-19

Dir. 2018:68: Strängare regler om utländska månggiften

2018-07-19

En särskild utredare ska undersöka hur en stark och ändamålsenlig reglering mot utländska månggiften kan säkerställas.

Dir. 2018:67: Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam

2018-07-19

Spridning av avloppsslam bör fasas ut och ersättas av tekniker där fosfor återvinns utan att miljö- och hälsoskadliga ämnen sprids. En särskild utredare ska därför föreslå hur ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett förbud mot att sprida avloppsslam bör utformas. Förslagen får inte hindra utvinning av biogas från avloppsslam genom rötning. Utredaren ska redovisa den tekniska utveckling som skett vad gäller behandling av avloppsslam och utreda om det finns ett behov av ett etablerings- eller investeringsstöd för de tekniska lösningar som krävs för att återvinna fosfor ur avloppsslam. Utredaren ska även föreslå hur ett fortsatt uppströmsarbete för att minska utsläpp nära källan kan säkerställas sedan ett förbud mot spridning av avloppsslam har införts. Uppdraget ska redovisas senast 15 september 2019.

Dir. 2018:66: Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet

2018-07-12

En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om ändring av utstationeringsdirektivet, kallat ändringsdirektivet, ska genomföras i svensk rätt.

Dir. 2018:65: Tilläggsdirektiv till Analys- och utvärderingsutredningen

2018-07-09

Regeringen beslutade den 27 juli 2017 kommittédirektiv om en utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser (dir. 2017:79). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 augusti 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 november 2018.

Dir. 2018:64: Näringslivets roll inom totalförsvaret samt

2018-07-05

Dir. 2018:63: Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen

2018-07-05

Dir. 2018:62: Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen

2018-08-14

Översiktsplaneutredningens uppdrag utvidgas till att även omfatta frågan om hur verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov kan regleras för att på bästa sätt tillgodose behovet av effektivitet i byggprocessen samtidigt som ett ändamålsenligt skydd för bl.a. natur- och kulturvärden uppnås. Om utredningen bedömer att författningsändringar krävs, ska utredningen lämna sådana förslag. Utredningen ska även se över angränsande bestämmelser och föreslå de författningsändringar som behövs för att göra regleringen mer överskådlig.

Dir. 2018:61: Rasistiska symboler

2018-07-05

De senaste åren har extremistiska organisationer framför allt inom vit makt-miljön tagit allt större plats i det offentliga rummet. Detta har föranlett en diskussion om hur straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp kan tillämpas när det gäller rasistiska och liknande symboler.

Dir. 2018:60: Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning

2018-07-03

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Dir. 2018:59: Tilläggsdirektiv till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

2018-07-03

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2019.

Dir. 2018:58: Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven

2018-07-03

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2019.

Dir. 2018:57: Ett upphandlat fondtorg för premiepension

2018-06-29

En särskild utredare ska ta fram förslag till regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepension. I uppdraget ingår även att ta fram förslag till en lag som reglerar en ny myndighet som ska ha till uppgift att upphandla fonder och förvalta fondtorget. Utredaren ska därefter förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Uppdraget att utforma ett regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepension och regleringen av den nya myndigheten ska redovisas senast den 1 november 2019. Uppdraget att inrätta den nya myndigheten med ansvar för fondtorget för premiepension, som ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2020, ska redovisas senast den 31 augusti 2020.

Dir. 2018:56: Tilläggsdirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)

2018-07-02

Regeringen beslutade den 7 juli 2016 om kommittédirektiv till initiativet Fossilfritt Sverige (dir. 2016:66). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2020. En redovisning av initiativets verksamhet och inriktning, som baseras på en utvärdering, ska lämnas till regeringen senast den 1 juni 2019.

Dir. 2018:55: Genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar

2018-06-28

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för genomförande av Europarlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (ändringsdirektivet), som förväntas antas inom kort.

Dir. 2018:54: Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation

2018-06-26

En särskild utredare ska utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren i socialförsäkringssystemen för företagare och för att främja ett tryggare företagande. En trygg företagare vågar pröva nya innovationer och företagsformer. I utredningsarbetet ska jämställdhetsaspekter genomgående belysas och analyseras.

Dir. 2018:53: Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati

2018-06-29

Regeringen vill uppmärksamma att det år 2021 är hundra år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta. Det utgör ett unikt tillfälle att bemöta de utmaningar demokratin står inför i dag. En kommitté ska därför under 2018–2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Tyngdpunkten i genomförandet ska ligga på år 2021.

Dir. 2018:52: Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen (Ju 2016:23)

2018-06-20

Förlängd tid för uppdraget

Dir. 2018:51: Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område

2018-06-14

En parlamentariskt sammansatt kommitté får i uppdrag att utreda vissa frågor på tryck- och yttrandefrihetens område. Syftet med utredningen är att åstadkomma ett ändamålsenligt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten.

Dir. 2018:50: Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen

2018-06-14

En särskild utredare ges i uppdrag att undersöka hur en samordnande funktion för statliga utbetalningar från välfärdssystemen kan bidra till att öka möjligheterna att förhindra felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningsprocesser och förbättra servicen till medborgarna. Utredaren ska föreslå hur en sådan funktion kan utformas och organiseras. Utredaren ska undersöka hur kontrollen av statliga utbetalningar kan förstärkas genom en ökad samordning mellan myndigheter samt hur medborgarnas uppgiftslämnande kan samordnas och förenklas. I uppdraget ingår vidare att analysera hur informationsutbytet mellan beslutande myndigheter och den samordnande funktionen kan gå till samt att ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att den information som funktionen hanterar uppfyller kraven på behandling av personuppgifter, behovet av sekretess och skyddet för den personliga integriteten. Utredaren ska lämna förslag till nödvändiga författningsändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.

Dir. 2018:49: Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

2018-06-14

Förlängd tid för del av uppdraget Regeringen beslutade den 15 februari 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. analysera och lämna förslag på om och i så fall hur det svenska systemet med statligt stöd vid korttidsarbete kan göras mer konkurrenskraftigt (dir. 2018:5). Enligt direktiven skulle utredaren redovisa den första delen av uppdraget, som ska omfatta förslag på att göra det svenska systemet för stöd vid korttidsarbete mer konkurrenskraftigt, senast den 15 juni 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdragets första del ska i stället redovisas senast den 10 augusti 2018.

Dir. 2018:48: Skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord

2018-06-15

En särskild utredare ska med utgångspunkt i barnets rätt att skyddas från våld och andra brottsliga handlingar överväga ett utökat straffrättsligt skydd för de barn som bevittnar brott som begås av och mot närstående. Utredaren ska vid sidan av det uppdraget också överväga ett straffrättsligt ansvar för uppmaning eller annan psykisk påverkan att begå självmord.

Dir. 2018:47: Centrala marknadsfrågor vid omregleringen

2018-06-07

Dir. 2018:46: En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden

2018-06-07

En särskild utredare ska ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter. Syftet med en definition av idéburna aktörer är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden genom att underlätta vid bl.a. bidragsgivning, lagstiftning, köp av verksamhet och samverkan. Utredaren ska därför också ta fram exempel och beskriva tänkbara tillämpningsområden inom välfärden och angränsande områden där en definition av idéburna aktörer skulle kunna användas. Utredaren ska bl.a. föreslå en definition av idéburna aktörer, kartlägga och analysera olika förfaranden för att utifrån den föreslagna definitionen identifiera idéburna aktörer inom välfärden eller andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter, kartlägga och analysera hur icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse regleras i andra länder inom EES, föreslå riktlinjer, kriterier eller andra tillämpbara instrument för ingående av idéburet offentligt partner-skap (IOP), i syfte att främja samverkan mellan idé-burna aktörer och det offentliga, och lämna nödvändiga författningsförslag. I uppdraget ingår inte att lämna förslag inom skatteområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2019.

Dir. 2018:45: Långsiktiga konkurrensförutsättningar för biogas

2018-05-31

En särskild utredare ska kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler.

Dir. 2018:44: Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – En strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser

2018-06-01

Miljömålsberedningen ska senast den 1 december 2020 föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Strategin ska bidra till att relevanta delar av Generationsmålet och de berörda miljökvalitetsmålen nås, och därmed även bidra till genomförande av mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Dir. 2018:43: Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

2018-06-11

Regeringen beslutade den 3 november 2016 kommittédirektiv om en översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (dir. 2016:91). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 1 juni 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 oktober 2018.

Dir. 2018:42: Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare och effektivare studier

2018-05-28

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 30 september 2018.

Dir. 2018:41: Tilläggsdirektiv till Byggrättsutredningen

2018-05-17

Dir. 2018:40: Tilläggsdirektiv till utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)

2018-05-18

Utredningstiden för utredningen Styrning för en mer jämlik vård förlängs.

Dir. 2018:39: Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete

2018-05-18

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska i stället redovisas i sin helhet senast den 28 februari 2021.

Dir. 2018:38: Kommittédirektiv: Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer

2018-05-23

En särskild utredare ska kartlägga behovet av åtgärder när det gäller undervisningen i modersmål och studiehandledningen på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer.

Dir. 2018:37: Ändamålsenlig lagstiftningsteknik när

2018-05-09

Dir. 2018:36: Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll

2018-05-14

Regeringen beslutade den 22 februari 2018 kommittédirektiv Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll (Dir 2018:9). Enligt direktiven skulle utredaren slutredovisa uppdraget senast den 1 mars 2019. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 december 2019.

Dir. 2018:35: Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

2018-05-04

Regeringen beslutar att utredaren inte behöver föreslå besparingar inom assistansersättningen så som det framgår av det ursprungliga direktivet. Även utredningstiden förlängs.

Dir. 2018:34: Tilläggsdirektiv till Utredningen om

2018-04-26

Dir. 2018:33: Tilläggsdirektiv till Utredningen bättre

2018-04-26

Dir. 2018:32: Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

2018-04-26

En särskild utredare ska utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredaren ska även utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer. Syftet är att främja elevers, såväl flickors som pojkars, kunskapsutveckling och att betygen bättre ska spegla elevers kunskaper. Utredaren ska bland annat föreslå en modell för ämnesbetyg för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, analysera hur denna modell ska förhålla sig till vuxenutbildningen, analysera om, och i så fall föreslå hur, kompensatoriska inslag ska införas i betygssystemet för alla skolformer som har betyg, föreslå sätt att synliggöra och dokumentera elevens kunskapsutveckling när kunskapsnivån inte motsvarar ett godkänt betyg, analysera konsekvenserna av utredarens förslag för behörighet och urval till högskoleutbildning och yrkeshögskolans utbildningar, och lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Dir. 2018:31: Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten

2018-04-28

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att utreda vissa frågor om antidopningsarbete inom idrotten. Målet är att se till att EU:s så kallade dataskyddsförordning följs.

Dir. 2018:30: Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap

2018-04-20

Uppdraget utvidgas.

Dir. 2018:29: En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning

2018-04-27

En särskild utredare ska se över lagstiftningen för terrängkörning och lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som behövs för att skapa en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning.

Dir. 2018:28: Tilläggsdirektiv till Utredningen behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

2018-04-19

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 juli 2018.

Dir. 2018:27: Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess

2018-04-12

En särskild utredare – en nationell samordnare – ska göra det lättare för alla medverkande att samverka i sjukskrivningsprocessen. Inriktning för arbetet ska vara individens och samhällets bästa.

Dir. 2018:26: En trygg sjukförsäkring med människan i centrum

2018-04-12

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att analysera och – om det bedöms nödvändigt – lämna förslag om sjukpenningen. Meningen med uppdraget är att säkra en mer ändamålsenlig och rättssäker sjukförsäkring.

Dir. 2018:25: Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen

2018-03-29

En särskild utredare ska utreda hur gruppvis riskbedömning av farliga ämnen ska kunna öka och hur så kallade kombinationseffekter ska kunna beaktas.

Dir. 2018:24: Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket

2018-04-09

En särskild utredare ska utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll, i form av basunderhåll, från Infranord AB till Trafikverket skulle kunna genomföras. Utredaren ska bl.a. analysera Infranord AB:s och Trafikverkets verksamhet i fråga om järnvägsunderhåll, genomföra en omvärldsanalys samt föreslå vilka delar av Infranord AB:s verksamhet i fråga om järnvägsunderhåll som ska föras över till Trafikverket.

Dir. 2018:23: Tilläggsdirektiv till Utredningen om

2018-03-21

Dir. 2018:22: Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material

2018-03-21

En särskild utredare ska föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människa. Förslagen ska bättre motsvara behoven av organ och den höga donationsvilja som finns i Sverige. Den särskilda utredaren ska utreda, analysera och lämna förslag med målsättningen att medicinska insatser får ges till en levande människa för att – med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten – göra donation möjlig efter att denne har avlidit.

Dir. 2018:21: Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)

2018-03-21

Terroristbrottsutredningen ska utöver vad som framgår av redan beslutade kommittédirektiv (dir. 2017:14) särskilt analysera och ta ställning till om de subjektiva rekvisiten i terroristbrottet är ändamålsenligt utformade – särskilt med avseende på gärningar som riktas mot en avgränsad personkrets, t.ex. mot asylsökande eller personer som har beviljats asyl, hbt-personer eller personer med en viss religiös tillhörighet – och vid behov föreslå förändringar i dem, och överväga och föreslå förändringar i straffskalorna för brott som omfattas av den straffrättsliga lagstiftningen mot terrorism, i syfte att åstadkomma en höjd straffnivå.

Dir. 2018:20: Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

2018-03-15

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Dir. 2018:19: Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning

2018-03-16

En särskild utredare ska se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningar och tillämpningen av dessa villkor. Syftet med översynen är att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 20 juni 2019.

Dir. 2018:18: Tilläggsdirektiv till Kärnavfallsrådet (M 1992:A)

2018-03-14

Statens råd för kärnavfallsfrågor (Kärnavfallsrådet) inrättades genom beslut vid regeringssammanträde den 27 maj 1992 (dir. 1992:72), ersatt av tilläggsdirektiv (2009:31). Kärnavfallsrådet ska fr.om. 2018 redovisa de föregående årens arbete och sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet vartannat år, i stället för årligen. Kärnavfallsrådets uppdrag blir tidsbegränsat till den 31 december 2022. Uppdraget kan därefter förlängas med högst fem år i taget. Dessa direktiv ersätter direktiven från den 8 april 2009.

Dir. 2018:17: Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

2018-03-12

En särskild utredare ska föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov.

Dir. 2018:16: Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

2018-03-08

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. Föreslagna förändringar ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Meningen är att minska skillnaderna i tandhälsa bland befolkningen.

Dir. 2018:15: Konfessionella inslag i skolväsendet

2018-03-10

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Baserat på analysen ska utredningen undersöka om det finns behov av att ändra bestämmelserna i skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen.

Dir. 2018:14: Tilläggsdirektiv till Ordning och reda i vården

2018-03-02

Utredaren får i tilläggsuppdrag att analysera hur ett långsiktigt hållbart system för så kallade nätdoktorer ska skapas, som inte innebär kompromisser med principen om behovsstyrd vård.

Dir. 2018:13: Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)

2018-03-01

Delar av utredningens uppdrag får förlängd tid och uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 31 maj 2018.

Dir. 2018:12: Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet

2018-03-01

En särskild utredare ska kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att i egenskap av arbetsgivare få tillgång till uppgifter om enskilda som finns i belastningsregistret (registerkontroll).

Dir. 2018:11: Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete

2018-02-26

En särskild utredare ska föreslå hur övergödningen effektivt kan minskas genom stärkt lokalt åtgärdsarbete.

Dir. 2018:10: Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget

2018-02-26

Regeringen tillsätter en särskild utredare att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen.

Dir. 2018:9: Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll

2018-02-22

En särskild utredare ges i uppdrag att utreda former och ändamålsenlighet för besluts- och genomförandeprocesser i samband med upphandlingar och investeringar, i hälso- och sjukvården inom landsting och i samband med olika lösningar för avtalsreglerade samarbeten mellan den offentliga förvaltningen och enskilda företag och organisationer. I uppdraget ingår också att kartlägga användandet av process- och organisationsstöd i detta sammanhang. Utredaren ska bland annat göra följande: Kartlägga hur relevanta kontrollmekanismer har tillämpats vid beslut och genomförande av upphandlingar, investeringar och större organisationsförändringar i samband med avtalsreglerade samarbeten mellan det offentliga och det privata (så kallade OPS-lösningar) inom hälso- och sjuk-vården. I uppdraget ingår också att kartlägga användandet av process- och organisationsstöd. Identifiera risker för att offentliga medel inklusive riktade statliga medel inte används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Lämna förslag på lämpliga åtgärder för att motverka eventuella identifierade brister eller risker för brister. Vid behov lämna förslag på författningsändringar. Redovisa förslagens konsekvenser. Uppdraget redovisas senast den 1 mars 2019.

Dir. 2018:8: En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster

2018-02-26

En särskild utredare ska lämna förslag till en ny effektivare arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster.

Dir. 2018:7: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete

2018-02-22

EU har antagit en ny förordning om samarbete mellan nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen. Förordningen ska börja att tillämpas den 17 januari 2020. I dag är Konsumentverket, Finansinspektionen och Läkemedelsverket uttryckligen utpekade som behöriga myndigheter i svensk rätt i enlighet med den nuvarande EU-förordningen. De behöriga myndigheterna ska enligt den nya förordningen anförtros vissa befogenheter avseende utredning och tillsyn. Dessa befogenheter avser bl.a. möjligheten att göra testköp under dold identitet, kräva viss information av exempelvis värdtjänsteleverantörer och banker samt att begära att varningsmeddelanden visas besökare av vissa webbplatser. En särskild utredare ska mot denna bakgrund bl.a. analysera vilka författningsändringar som kan behöva göras för att befogenheterna i förordningen ska kunna utövas av behöriga myndigheter på ett effektivt och rättssäkert sätt, bedöma vilka tillsynsmyndigheter som bör anses vara behöriga myndigheter enligt EU-förordningen och vilka befogenheter respektive myndighet bör ha, och lämna de författningsförslag som behövs för att kompletteraden nya förordningen. I uppdraget ingår inte att överväga eller lämna förslag till grundlagsändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

Dir. 2018:6: Översyn av regelverket för nätkoncessioner

2018-02-26

En särskild utredare ska se över regelverket om nätkoncessioner. Regelverket är ålderdomligt och riskerar att sätta upp hinder och skapa osäkerhet för energiaktörer, samtidigt som det inte nödvändigtvis säkerställer rätt skydd för samhälleliga intressen.

Dir. 2018:5: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

2018-02-15

En särskild utredare ska analysera och lämna förslag på om och i så fall hur det svenska systemet med statligt stöd vid korttidsarbete kan göras mer konkurrenskraftigt. Utredaren ska även analysera om det finns behov av att koppla ihop systemet med åtgärder som t.ex. validering, utbildning eller annan kompentensutveckling för de arbetstagare som deltar i korttidsarbete. Om analysen visar på behov av förändringar ska utredaren lämna sådana förslag. Om det krävs ändringar i lag eller förordning för att förslagen ska kunna genomföras, ska utredaren lämna sådana författningsförslag. Uppdraget omfattar dock inte ändringar i skatte- och socialavgiftslagstiftningen, annat än de bestämmelser som i dag aktualiseras inom ramen för lagstiftningen om korttidsarbete. Motivet till uppdraget är att långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft och svensk industri samt värna sysselsättningen i hela landet, både i hög- och lågkonjunktur. Utredaren ska redovisa uppdraget i två delar. Den första delen, som rör ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, ska redovisas senast den 15 juni 2018. Den andra delen som rör åtgärder som t.ex. validering och utbildning och annan kompetensutveckling, ska redovisas senast den 17 december 2018.

Dir. 2018:4: Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och

2018-02-15

Dir. 2018:3: Ett effektivt offentligt främjande av

2018-02-08

Dir. 2018:2: Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (Ju 2017:08)

2018-01-19

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 kommittédirektiv om utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn (dir. 2017:32). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget slutredovisas senast den 1 maj 2018.

Dir. 2018:1: Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen

2018-01-11

Regeringen beslutade den 16 juni 2016 om kommittédirektivet om Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Det uppdraget redovisades i betänkandet Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU: 2017:66). Utredaren fick 2017 i tilläggsuppdrag att utreda behovet av en särskild författning med bestämmelser om personuppgiftsbehandling för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Tilläggsuppdraget skulle redovisas senast den 15 januari 2018. Tiden för uppdraget förlängs nu till den 30 juni 2018.

Dir. 2007:158: Ökad frihet för universitet och högskolor

2007-11-27

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över verksamhetsformerna för universitet och högskolor. En utredare ska lämna förslag till en eller flera verksamhetsformer för statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Utifrån de förslag på verksamhetsformer som lämnas ska utredaren föreslå hur statens styrning av universitet och högskolor ska utformas. Utgångspunkten för förslagen ska vara att lärosätenas självbestämmande ska öka samtidigt som statens intresse av att kunna styra och kontrollera för staten viktiga delar av verksamheten ska tillgodoses. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 5 december 2008.

Dir. 2017:135: Tilläggsdirektiv till Utredningen om

2017-12-21

Dir. 2017:134: Ett förändrat reseavdragssystem

2017-12-21

En kommitté ska undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera. En utgångspunkt för förslaget till ett förändrat reseavdrag bör även vara att det ska bidra till regionförstoring och därigenom underlätta rörligheten på arbetsmarknaden samtidigt som utformningen av reseavdraget bidrar till klimatmålet för transportsektorn 2030. Kommittén ska efter genomförd undersökning lämna ett förslag på ett förändrat reseavdragssystem. I uppdraget ska det ingå en analys av hur ett avståndsbaserat reseavdrag kan utformas och kommittén ska bedöma lämpligheten med en sådan utformning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2019.

Dir. 2017:133: Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken

2017-12-21

Regeringen beslutade den 21 december 2017 att en särskild utredare ska göra en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken.

Dir. 2017:132: Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutred-

2017-12-21

Dir. 2017:131: Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen (Ju 2016:23)

2017-12-21

Ändring och utvidgning av uppdraget.

Dir. 2017:130: Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

2018-05-28

En kommitté ska ha i uppdrag att förbereda och ansvara för det svenska deltagandet i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Till kommittén ska en rådgivande nationalkommitté knytas.

Dir. 2017:129: Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster

2017-12-19

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 kommittédirektiv om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp (dir. 2017:54). Utredningens uppdrag utökas och utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2018.

Dir. 2017:128: Kommittédirektiv Ordning och reda i vården

2017-12-20

En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag som syftar till att få bort vinstjakten ur vården samt till att skattemedel används till det de är avsedda för i hälso- och sjukvårdssektorn, dvs. att på ett effektivt sätt uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen. Utredningen ska också ta hänsyn till de olika förutsättningar och regelverk som finns inom olika delar av hälso- och sjukvården.

Dir. 2017:127: Inrättande av Etikprövningsmyndigheten

2017-12-21

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för etikprövning av forskning som avser människor, Etikprövningsmyndigheten. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet med en direktör som myndighetschef. Utredaren ska bland annat • bemanna den nya myndigheten, • lämna förslag till instruktion och regleringsbrev, och • vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2019. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2018.

Dir. 2017:126: Samordning för ökat och hållbart

2017-12-13

Dir. 2017:125: Tilläggsdirektiv till Komvuxutredningen

2017-12-20

Regeringen beslutade den 16 februari 2017 om ett kommittédirektiv om en väl anpassad vuxenutbildning. Enligt direktiven ska utredaren undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen. Utredaren ska nu också: • följa och analysera samverkan inom regionalt yrkesvux, och vid behov föreslå åtgärder för att förbättra samarbetet inom regionalt yrkesvux, och • analysera och bedöma om det finns yrkesutbildningar inom komvux och särvux som bör vara riksrekryterande för att tillgodose arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och, i förekommande fall, lämna nödvändiga författningsförslag.

Dir. 2017:124: Möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas

2017-12-14

En särskild utredare ska föreslå åtgärder som kan underlätta kameraövervakning som sker i brottsbekämpande syfte.

Dir. 2017:123: Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen

2017-12-13

En särskild utredare ska göra en genomgripande analys av innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen, redovisa för- och nackdelar samt de risker som är förknippade med att delta i eller kvarstå utanför bankunionen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Dir. 2017:122: Skärpta regler för lagöverträdare 18–20 år

2017-12-13

En särskild utredare ska överväga och föreslå ändringar beträffande den straffrättsliga särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år. Syftet är att åstadkomma att påföljdsbestämningen för denna åldersgrupp ska motsvara den som gäller för andra myndiga lagöverträdare.

Dir. 2017:121: Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss (Ju 2016:24)

2017-12-21

Förlängd tid för uppdraget.

Dir. 2017:120: Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

2017-12-08

Utredaren ska se över frågan om habiliteringsersättning och vid behov lämna lagstiftningsförslag för att att säkerställa en likformig utformning av habiliteringsersättning i kommunerna.

Dir. 2017:119: Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen

2017-12-11

Regeringen beslutade den 16 juli 2016 att inrätta en delegation med uppdrag att inom ramen för befintliga regelverk vidareutveckla en tillitsfull styrning av kommunal och statlig verksamhet. Uppdraget utvidgas nu. Delegationen får i uppdrag att bl.a. genomföra dels projekt som syftar till att ge stöd till statligamyndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten, dels projekt som syftar till att skapa en mer samordnad offentlig verksamhet, organisera och driva nätverk där grupper av statliga myndigheter praktiskt söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett tillitsperspektiv, sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning i den egna verksamheten, och föreslå hur bl.a. erfarenheter av idé- och verksamhetsutvecklinginom statliga myndigheter ska kunna spridas inom hela den statliga förvaltningen även efter att delegationen har avslutat sitt arbete. Utredningstiden förlängs. De återstående delarna av uppdraget enligt de ursprungliga direktiven ska redovisas senast den 18 juni 2018. De nya delarna av uppdraget ska redovisas i en slutrapport senast den 13 oktober 2019.

Dir. 2017:118: Tilläggsdirektiv till Expertgruppen för digitala investeringar

2017-12-13

Regeringen beslutade den 8 juni 2017 att ge en särskild expertgrupp i form av en kommitté i uppdrag att stödja myndigheter som avser att göra större strategiska verksamhetsinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar med väsentliga inslag av it och digitalisering (dir. 2017:62). Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2019. I budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2 avsnitt 6) konstaterade regeringen att en ny myndighet behövs för att stärka och effektivisera styrningen av digitaliseringen i den offentliga sektorn. Myndigheten ska bl.a. ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen. Regeringen har nu beslutat kommittédirektiv om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn (dir. 2017:117). Enligt direktiven ska ansvaret för den verksamhet som bedrivits av Expertgruppen för digitala investeringars uppdrag föras över till den nya myndigheten. Myndigheten ska inrättas den 1 september 2018.

Dir. 2017:117: Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

2017-12-08

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn, som ska ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt förvaltningen i kommuner och landsting, med undantag för försvarsmyndigheterna. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet. Utredaren ska bl.a. bemanna myndigheten och lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2018. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2018.

Dir. 2017:116: En utvecklad studie- och yrkesvägledning

2017-11-30

Alla elever ska ha möjlighet att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv. Social bakgrund och hemförhållanden ska inte styra framtida yrkesbana. Regeringen tillsätter därför en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla studie- och yrkesvägledningen.

Dir. 2017:115: Tilläggsdirektiv till Byggrättsutredningen

2017-11-23

Dir. 2017:114: Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara

2017-11-23

Dir. 2017:113: Tilläggsdirektiv till utredningen om

2017-11-16

Dir. 2017:112: Tilläggsdirektiv till Utredningen om gräsrotsfinansiering

2017-11-16

Regeringen beslutade den 28 juli 2016 kommittédirektiv om gräsrotsfinansiering (dir. 2016:70). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 29 december 2017. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 16 mars 2018.

Dir. 2017:111: Tilläggsdirektiv till utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

2017-11-10

Regeringen beslutade den 15 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bl.a. se över behörighets- och legitimationsreglerna (dir. 2016:76). Utredningen delredovisade sitt uppdrag den 8 juni 2017 i delbetänkandet Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51). Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 december 2017. Utredningstiden förlängs nu för de delar av uppdraget som återstår att redovisa. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 1 mars 2018.

Dir. 2017:110: Tilläggsdirektiv till Utredningen om

2017-11-09

Dir. 2017:109: Tilläggsdirektiv till Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10)

2017-11-10

Regeringen beslutade den 7 april 2016 kommittédirektiv om en modern brottmålsprocess anpassad även för stora mål (dir. 2016:31). Utredaren får nu även i uppdrag att lämna konkreta förslag på hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning kan effektiviseras och moderniseras med bevarade krav på rättssäkerhet.

Dir. 2017:108: Översyn av F-skattesystemet

2017-11-10

En särskild utredare ska se över F-skattesystemet och analysera effekterna i vissa avseenden av bestämmelsernas utformning och tillämpning. Syftet med översynen är bl.a. att bekämpa skattefusk och skatteundandragande. Utredaren ska bl.a. analysera om utformningen av bestämmelserna möjliggör att F-skattesystemet kan missbrukas för att undgå skatter eller avgifter och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringari syfte att bekämpa skattefusk och skatteundandragande, analysera om det finns behov av åtgärder för att underlätta och förbättra Skatteverkets uppföljning av företag som är godkända för F-skatt, t.ex. F-skatt på prov eller tidsbegränsade godkännanden för F-skatt, och föreslå författningsändringar om det bedöms lämpligt, analysera om och på vilket sätt utformningen av F-skattesystemet inverkar på villkoren för att starta, driva och utveckla företag och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringar, och analysera om det förekommer ett missbruk av F-skattesystemet för att kringgå bestämmelserna om skyddsregler för arbetstagare och, om det bedöms lämpligt, föreslå författningsändringar. I ett delbetänkande, som ska lämnas senast den 15 juni 2018, ska utredaren lämna en analys av om och i vilken utsträckning F-skattesystemet uppfattas leda till att de som egentligen är anställda anlitas som näringsidkare, s.k. falska egenföretagare. Utredaren ska redovisa det slutliga uppdraget senast den 3 juni 2019.

Dir. 2017:107: Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial

2017-10-31

Regeringen beslutade den 1 juni 2017 kommittédirektiv om minskade negativa miljöeffekter från plast (dir. 2017:60). Enligt utredningens direktiv ska ett deluppdrag redovisas den 31 december 2017. Utredningstiden förlängs. Deluppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2018.

Dir. 2017:106: Översyn av arkivområdet

2017-10-30

En särskild utredare ska göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden. Uppdraget ska redovisas senast den 18 november 2019.

Dir. 2017:105: Aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen

2017-10-26

I Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen finns regler om lagföring av enskilda för de allvarligaste internationella brotten enligt folkrätten.

Dir. 2017:104: Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster

2017-10-20

En särskild utredare ska göra en översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar samt den offentliga sektorns användning av tolkar. Utredaren ska även lämna förslag på ett flexibelt, rättsäkert och effektivt system för att samhällets nuvarande och framtida behov av tolktjänster ska tillgodoses. Uppdraget ska redovisas senast den 12 december 2018.

Dir. 2017:103: Reglering av yrket undersköterska

2017-10-19

En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen.

Dir. 2017:102: Tilläggsdirektiv till Utredningen om hemlig dataavläsning (Ju 2016:12)

2017-10-19

Uppdraget utökas och utredningstiden förlängs.

Dir. 2017:101: Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02)

2017-10-20

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 31 mars 2018.

Dir. 2017:100: Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén

2017-10-12

Regeringen beslutade den 22 december 2016 att ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank. Riksbankskommittén får nu även i uppdrag att lämna förslag om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning. I uppdraget ingår även att förtydliga i lag på vilka villkor Riksbanken får förstärka valutareserven genom lån av Riksgäldskontoret och att lämna förslag till hur redan upptagna lån med stöd av nuvarande lagstiftning ska avvecklas när den föreslagna nya lagstiftningen träder i kraft. I utkast till lagrådsremiss Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning lämnas förslag som syftar till att stärka Riksbankens finansiella oberoende. Utkastet till lagrådsremiss – som har remissbehandlats – vilar i sin tur på betänkandet Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning. Kommitténs förslag ska lämnas med utgångspunkt i förslagen i utkastet till lagrådsremiss och beakta de remissynpunkter som har lämnats på utkastet. Redovisning av uppdraget Uppdraget ska senast redovisas tillsammans med uppdraget i övrigt den 31 maj 2019.

Dir. 2017:99: Radiospektrumanvändning i framtiden

2017-10-16

Radiofrekvenser, eller radiospektrum, är en begränsad resurs med ett stort samhällsekonomiskt värde. Utgångspunkten för radiospektrumförvaltningen är att frekvenserna bör användas på ett effektivt sätt och leda till så stor samhällsnytta för hela landet som möjligt.

Dir. 2017:98: Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern föräldraförsäkring

2017-09-28

Regeringen beslutade den 4 februari 2016 om ett kommittédirektiv för en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring, Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – översyn av föräldraförsäkringen (dir. 2016:10). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget ha redovisats senast den 1 oktober 2017.

Dir. 2017:97: Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling

2017-09-21

Dir. 2017:96: Kommittédirektiv: Översyn av vattenförvaltningens organisation

2017-09-15

En särskild utredare ska utreda och utvärdera ansvarsfördelningen, beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvaltningen.

Dir. 2017:95: En organisation för lokal statlig service

2017-09-07

En särskild utredare ska analysera och föreslå hur vissa statliga myndigheters lokala serviceverksamheter kan organiseras på ett mer sammanhållet sätt. Syftet är att säkerställa och stärka tillgången till grundläggande statlig service i hela landet. Utgångspunkten är att Statens servicecenter, fr.o.m. den 1 januari 2019, ska ansvara för en samlad organisation för lokal statlig service. Serviceorganisationen ska bestå av en nationell ledningsfunktion och lokala kontor. Utredaren ska ta ställning till bl.a. vilket serviceutbud som bör finnas vid serviceorganisationens lokala kontor. Utredaren ska också presentera en plan för när de lokala kontoren ska tillhandahålla service som avser Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets verksamhet samt föreslå hur serviceorganisationen inledningsvis ska vara organiserad, dimensionerad och finansierad. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017. Utredaren ska även presentera en plan för när tillhandahållande av service som avser Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och förarprovsverksamheten vid Trafikverket kan ske vid de lokala kontoren samt vid behov föreslå ändringar i uppbyggnaden, dimensioneringen och finansieringen av den utökade serviceorganisationen. Vidare ska utredaren föreslå nödvändiga ändringar av Statens servicecenters instruktion och regleringsbrev. Utredaren ska även lämna förslag till ytterligare platser där serviceorganisationen ska tillhandahålla service. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2018.

Dir. 2017:94: Inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap

2017-09-07

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet: Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten ska sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö och utvärdera utformningen, genomförandet och effekterna av arbetsmiljöpolitiken. Myndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet och ha ett insynsråd. Myndigheten ska vara lokaliserad i Gävle.

Dir. 2017:93: Tilläggsdirektiv till Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07)

2017-09-01

Förlängd tid för uppdraget.

Dir. 2017:92: Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

2017-09-01

Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (dir. 2016:40). Enligt direktiven ska en särskild utredare se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS).

Dir. 2017:91: Tilläggsdirektiv till Nya

2017-08-24

Dir. 2017:90: Åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten – skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar

2017-08-18

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar av de krav och rutiner som gäller för svenska identitetshandlingar. Syftet är att minska det ökande antalet bedrägerier som begås med hjälp av förfalskade identitetshandlingar.

Dir. 2017:89: Tilläggsdirektiv till Utredningen om

2017-08-03

Dir. 2017:88: Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås

2017-07-20

En särskild utredare ska bland annat kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Dir. 2017:87: Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (2016:04)

2017-08-01

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

Dir. 2017:86: Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård

2017-07-21

En särskild utredare ska se över specialistsjuksköterskeutbildningen. Syftet med översynen är att den framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska. Utredaren ska också se över frågor som rör vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Dir. 2017:85: Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04)

2017-07-21

En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner och regionala företrädare. Utredaren ska också föreslå ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och plan-och bygglagen som tydliggör att de kommunala bostadsbyggnadsbehoven ska avspeglas i översiktsplanen. Den 20 juli 2017 beslutade regeringen att utöka utredarens uppdrag.

Dir. 2017:84: Tilläggsdirektiv till 112-utredningen (Ju 2016:03)

2017-07-20

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

Dir. 2017:83: Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21)

2017-07-06

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas den 1 november 2017.

Dir. 2017:82: Tilläggsdirektiv till Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan

2017-07-11

Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 9 mars 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur universitet och högskolor som bedriver lärar- och förskollärarutbildningar och huvudmän inom skolväsendet kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning (dir. 2017:27). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 1 november 2017. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 mars 2018.

Dir. 2017:81: Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar

2017-07-10

Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att tillsätta en utredare som ska fungera som samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (dir. 2015:70). Enligt direktiven ska utredaren främja förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Utredaren får nu ett mer preciserat uppdrag att lämna förslag till hur ett fortsatt samordnat stöd till de aktörer som arbetar med att stödja unga som varken arbetar eller studerar bör vara utformat, hur det bör bemannas och hur det bör följas upp. Stödet ska integreras som en ordinarie verksamhet på en befintlig myndighet. Stödet ska vara långsiktigt och i uppdraget ingår att föreslå hur och vid vilka tidpunkter som verksamheten ska utvärderas. I uppdraget ingår också att redovisa de kostnadsmässiga konsekvenserna av förslagen utredaren lämnar. Förslagen ska utformas så att kostnaderna ryms inom de 10 miljoner kronor som finns avsatta under anslag 12:3 inom utgiftsområde 17 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken. Utredaren ska vid behov lämna författningsförslag. Redovisningen av denna del av uppdraget tidigareläggs och ska i stället lämnas senast den 13 oktober 2017 i en särskild promemoria.

Dir. 2017:80: Åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier

2017-07-07

En särskild utredare ska föreslå åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier.

Dir. 2017:79: Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser

2017-07-31

En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade. I uppdraget ingår bl.a. att genomföra och redovisa en behovsanalys avseende dessa resurser, samt med utgångspunkt i denna överväga och vid behov föreslå förändringar i den organisations- och myndighetsstruktur som finns för utvärderingsinsatser, dock inte beträffande Regeringskansliet och kommittéväsendet.

Dir. 2017:78: Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06)

2017-06-29

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv ska utöver vad som framgår av redan beslutade kommittédirektiv (dir. 2017:25) analysera och ta ställning till möjligheterna att införa mer effektiva verktyg för att förebygga och förhindra att personer med anknytning till Sverige tvingas ingå äktenskap eller könsstympas utomlands, såsom omhändertagande, återkallelse och spärr av pass samt utfärdande av reseförbud i skyddande syfte, liksom åtgärder för att framtvinga eller underlätta ett återförande till Sverige av den utsatta personen, analysera och ta ställning till hur samverkan mellan rättsväsendets myndigheter, socialtjänsten, skolan och utrikesförvaltningen i ärenden om tvångsäktenskap med internationella inslag kan utvecklas och arbetsmetodiken förbättras, analysera och ta ställning till hur arbetsmetodiken kan förbättras och samverkan utvecklas mellan berörda aktörer i ärenden om könsstympning, och lämna nödvändiga författningsförslag eller förslag till andra åtgärder. Uppdraget ska fortfarande slutredovisas senast den 1 september 2018.

Dir. 2017:77: Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer

2017-06-29

En särskild utredare ska identifiera eventuella hinder som kunder i form av hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion och lämna förslag till hur dessa hinder kan undanröjas.

Dir. 2017:76: Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet

2017-06-29

En särskild utredare ska undersöka behovet av ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen.

Dir. 2017:75: Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

2017-06-26

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar av de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller för bland andra Polismyndigheten, socialtjänsten och Transportstyrelsen i arbetet mot terrorism. Syftet är att säkerställa att det finns förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte.

Dir. 2017:74: Kommunernas möjligheter att säkerställa

2017-06-22

Dir. 2017:73: Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06)

2017-06-22

Regeringen beslutade den 20 december 2016 kommittédirektiv om radio och tv i allmänhetens tjänst (dir. 2016:111). Kommitténs uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst. Uppdraget till kommittén utvidgas till att omfatta hur en ändamålsenlig reglering för radio och tv i allmänhetens tjänst i ett nytt medielandskap kan utformas på kort och lång sikt.