Alla Komittédirektiv

Dir. 2022:47: Stärkt djurskydd på slakterier genom kamerabevakning

2022-05-27

En särskild utredare ska analysera hur kamerabevakning skulle kunna användas för att stärka djurskyddet för de djur som hanteras på slakterier och föreslå hur ett krav på kamerabevakning skulle kunna utformas. Hänsyn ska tas till intresset av att undvika ökad administrativ börda för berörda myndigheter och slakterier.

Dir. 2022:46: Tilläggsdirektiv till Läkemedelsstatistikutredningen

2022-05-30

Regeringen ändrar läkemedelsstatistikutredningens uppdrag. Meningen med förändringen är främst att förtydliga E-hälsomyndighetens författningsstöd när myndigheten framställer nationell läkemedelsstatistik och fullgör vissa uppgiftsskyldigheter.

Dir. 2022:45: En effektiv beskattning när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige flyttar ut

2022-05-25

En särskild utredare ska lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige eller som enligt ett skatteavtal får hemvist i en annan avtalsslutande stat. Syftet är att dessa personer ska kunna beskattas för kapitalvinster som har upparbetats i Sverige.

Dir. 2022:44: Förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag

2022-05-25

En kommitté ska lämna förslag med syftet att förenkla de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna.

Dir. 2022:43: Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador

2022-05-25

En särskild utredare ska dels utreda och lämna förslag på hur det för vissa byggnadsverk kan införas en förstärkt kontroll av att vissa tekniska egenskapskrav uppfylls, dels utreda om det behövs ytterligare reglering av certifieringsorgans verksamhet i plan- och byggregelverket. Syftet med utredningen är bl.a. att förhindra att brister i byggnadsverk leder till olyckor, framför allt sådana med allvarliga personskador som följd.

Dir. 2022:42: Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor

2022-05-25

En särskild utredare ska utreda och ta fram förslag på åtgär­der som särskilt syftar till att skynda på utrikes födda kvinnors etable­ring på arbets­marknaden.

Dir. 2022:41: Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård

2022-05-12

Regeringen beslutar att en särskild utredare ska analysera befintliga möjligheter till sekundäranvändning av hälsodata. Utredaren ska föreslå utökade sådana möjligheter. Meningen är att utveckla möjligheterna till sekundäranvändning av hälsodata för att direkt eller indirekt stärka hälso- och sjukvården.

Dir. 2022:40: Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen

2022-05-13

En särskild utredare ska lämna förslag till de författ­nings­ändringar som krävs i svensk rätt för att genom­föra 2017 års ändrings­direktiv till EU:s vapen­direktiv på minimi­nivå. Utredaren ska också se över vapen­lag­stift­ningen och ta ställning till vilka ändringar som bör göras i regel­verket utifrån de till­känna­givanden från riksdagen som finns på vapen­området. Det huvud­sakliga syftet med över­synen är att skapa ett regel­verk som inte i onödan försvårar för legala vapen­inne­havare som jägare och sport­skyttar samt att göra regel­verket mer över­skådligt och lättill­gängligt.

Dir. 2022:39: Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö

2022-05-13

Regeringen beslutade den 17 juni 2021 kommittédirektiv om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö (dir. 2021:44). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 17 juni 2022. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 17 augusti 2022.

Dir. 2022:37: Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter

2022-04-29

En särskild utredare ska lämna förslag på för­bätt­rade möjlig­heter till informa­tions­utbyte mellan brotts­bekämpande myndig­heter och vissa andra statliga och kom­munala myndig­heter samt enskilda huvudmän för fri­stående skolor. Syftet är att arbetet med att före­bygga och bekämpa brott ska effektivi­seras genom att möjlig­heterna att utbyta infor­mation för­bättras i så stor utsträck­ning det är möjligt utan att det medför ett opropor­tioner­ligt intrång i enskildas person­liga integritet.

Dir. 2022:36: En ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning

2022-04-29

En parlamentariskt sammansatt kommitté ges i uppdrag att göra en översyn av den kommunalekonomiska utjämningen.

Dir. 2022:35: Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

2022-04-29

Regeringen beslutar utse en särskild utredare som ska ta ställning till om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) om en individuell klagomålsmekanism.

Dir. 2022:34: Tilläggsdirektiv till Utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor (Ju 2021:06)

2022-04-28

Regeringen beslutade den 17 juni 2021 kom­mitté­direktiven Genom­förande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redovis­ningar (dir. 2021:46). Ytter­ligare krav på före­tags rapportering förväntas i EU-direktivet om före­tagens håll­bar­hets­rapporte­ring som antas inom kort. Vidare har frågan om vad som ska krävas för att en års­redo­vis­ning ska anses färdig­ställd aktuali­serats.

Dir. 2022:33: En ny livsmedelsberedskap

2022-05-02

En särskild utredare ska föreslå en utvecklad inriktning för livsmedelsberedskapen inklusive styrmedel för näringslivets medverkan. Förslagen ska utgöra en del av underlaget för regeringens fortsatta arbete för uppbyggnaden av livsmedelsberedskapen i syfte att stärka samhällets krisberedskap och det civila försvaret i enlighet med målet för det civila försvaret.

Dir. 2022:32: Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel (Ju 2021:15)

2022-04-29

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Dir. 2022:31: Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet

2022-04-22

En särskild utredare ska överväga olika författningsändringar för att minska offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Syftet är både att förbättra situationen för de anställda och att värna den offentliga verksamheten.

Dir. 2022:29: Tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen

2022-04-13

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 april 2021 kommittédirektiv om en samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter (dir. 2021:28). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 16 maj 2022. Utredaren får nu, utöver vad som framgår av de ursprungliga direktiven, bl.a. i uppdrag att göra en översyn av det tullrättsliga sanktionssystemet, överväga om Tullverket ska ges möjlighet att i större utsträckning behålla förverkad egendom, som t.ex. vapen eller fordon, för att använda i utbildningssyfte, överväga om Tullverket ska ges möjlighet att kunna biträda åklagare vid utredningar om självständigt förverkande, och lämna nödvändiga författningsförslag. Till följd av riksdagens tillkännagivanden om utökade befogenheter för Tullverket (bet. 2020/21:JuU37, rskr. 2020/21:414) ska utredaren även analysera och ta ställning till om Tullverket bör få utökade möjligheter att göra fler kontroller av utförsel av varor, analysera behovet och möjligheterna att göra utförsel av stöldgods till ett brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, och vid behov lämna nödvändiga författningsförslag. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 14 juli 2023. De delar som utredaren enligt de ursprungliga direktiven skulle slutredovisa den 16 maj 2022 ska i stället redovisas i form av en delredovisning den 2 september 2022.

Dir. 2022:28: Tilläggsdirektiv till utredningen En uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn

2022-04-07

Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 kommittédirektiv om en uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn (dir. 2021:97). Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även lämna förslag på hur reglerna i direktivet om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i unionen ska genomföras i Sverige. I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag. Detta uppdrag ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 januari 2023. Den särskilda utredaren får även i uppdrag att utreda och föreslå hur undantagsregeln i de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna bör utformas eller anpassas för att vara förenlig med EU-rätten, samtidigt som det ska beaktas att reglerna ska förebygga skatteundandraganden och inte ska kunna kringgås. Detta uppdrag ska redovisas i samband med slutbetänkandet den 1 november 2023.

Dir. 2022:27: Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

2022-04-07

En särskild utredare ska lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

Dir. 2022:26: Regeringens roll som prövningsmyndighet i en modern och effektiv miljöprövning

2022-04-07

En särskild utredare ska utreda regeringens roll som överinstans på vissa delar av miljöområdet. Syftet är att åstadkomma en prövningsordning som innebär att regeringen endast är överinstans om frågan som ska prövas rymmer tydliga politiska avvägningar. Den särskilda utredaren ska även, till viss del, se över processen för ärenden som får tillåtlighetsprövas av regeringen enligt 17 kap. miljöbalken i syfte att åstadkomma snabba prövningsprocesser. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2023.

Dir. 2022:25: Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag

2022-04-01

En särskild utredare ska undersöka hur ett särskilt straffrättsligt skydd, motsvarande det som i bidragsbrottslagen finns för ekonomiska förmåner och stöd till enskilda personer, kan införas även för statliga stöd till företag och andra juridiska personer.

Dir. 2022:23: Översyn av karens och sjuklön

2022-03-24

En särskild utredare ska se över reglerna för karens och sjuklön. Syftet med översynen är att reglerna för karens och sjuklön ska få en utformning som bidrar till att inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt och fördelningspolitiskt träffsäkert sätt samt motverkar riskerna för sjuknärvaro.

Dir. 2022:21: Tilläggsdirektiv till Kreativa Sverige (Ku 2021:03)

2022-03-29

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 5 augusti 2022.

Dir. 2022:20: Översyn av regleringen på el- och naturgasområdena

2022-03-17

Dir. 2022:19: Tilläggsdirektiv till Biometriutredningen (Ju 2021:05)

2022-03-18

Utvidgning av uppdraget

Dir. 2022:18: Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna

2022-03-22

En särskild utredare ska föreslå författningsändringar och andra åtgärder som moderniserar och förtydligar undantaget från strandskyddet för de areella näringarna i 7 kap. 16 § första stycket 1 miljöbalken. Syftet är att säkerställa att regleringen tar tillräcklig hänsyn till de varierande förutsättningar som i dag råder för olika näringsidkare inom de areella näringarna och att den ser till behoven av att förbättra förutsättningarna för näringarnas utveckling, särskilt för småskaliga lantbrukare.

Dir. 2022:17: Tilläggsdirektiv till En uppväxt fri från våld

2022-03-17

Regeringen beslutar förlänga utredningstiden för utredningen En uppväxt fri från våld.

Dir. 2022:16: Tilläggsdirektiv till Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12)

2022-03-18

Ändring i uppdraget

Dir. 2022:15: Tilläggsdirektiv till Utredningen om en effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt (N 2021:03)

2022-03-17

Dir. 2022:14: Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering och köp av vissa krediter (Ju 2021:07)

2022-03-18

Förlängd tid för uppdraget

Dir. 2022:13: Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20)

2022-03-18

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Dir. 2022:12: Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska (U 2021:02)

2022-03-10

Dir. 2022:11: Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan

2022-03-15

Utredningen får fler uppdrag och utredningstiden förlängs.

Dir. 2022:9: En mer rättssäker, enhetlig och effektiv verksamhet vad gäller legaliseringar, andra former av intyganden och apostille

2022-03-10

En särskild utredare ska granska verksamheten i Sverige som gäller legaliseringar av dokument som ska presenteras för utländska myndigheter, olika former av intyganden som utfärdas på svenska utlandsmyndigheter och apostille som i dag utfärdas av notarius publicus.

Dir. 2022:8: Inrättande av Utbetalningsmyndigheten

2022-03-04

En särskild utredare ska lämna förslag och vidta nödvändiga åtgärder i syfte att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten.

Dir. 2022:7: Barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre

2022-02-25

En särskild utredare ges i uppdrag att se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn och överväga en ny straffskärpningsgrund för brott med hatbrottsmotiv mot kvinnor.

Dir. 2022:6: Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04)

2022-02-17

Förlängd tid för uppdraget.

Dir. 2022:5: Tilläggsdirektiv till Granskningskommissionen avseende två konsulära ärenden (UD 2021:01)

2022-02-18

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2022.

Dir. 2022:4: Tilläggsdirektiv till utredningen Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (U 2021:01)

2022-02-15

Förlängd tid för uppdraget.

Dir. 2022:3: Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida − ett modernare regelverk (S 2021:10)

2022-02-10

Regeringen beslutar förlänga utredningstiden. Uppdraget redovisas nu senast den 1 juni 2023.

Dir. 2022:2: Tilläggsdirektiv till En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04)

2022-02-11

Utredningstiden förkortas. Uppdraget att utarbeta en definition ska i stället redovisas senast den 31 mars 2022, i form av en promemoria.

Dir. 2022:1: Tilläggsdirektiv till Flerbrottsutredningen (Ju 2021:08)

2022-01-20

Utvidgning av uppdraget.

Dir. 2021:117: Tilläggsdirektiv till Utredningen om privatkopieringsersättning (Ju 2020:18)

2021-12-22

Förlängd tid för uppdraget.

Dir. 2021:116: En översyn av arbetsskadeförsäkringen

2021-12-22

Regeringen beslutar att en särskild utredare ska se över arbetsskadeförsäkringen. Meningen med är att garantera att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada. Översynen ska också säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd.

Dir. 2021:115: Bolaget som brottsverktyg

2021-12-28

En särskild utredare ska över­väga och föreslå åtgärder som syftar till att motverka att aktie­bolag och andra företag används för att begå brott och andra oegent­ligheter.

Dir. 2021:114: Ett förbättrat resegarantisystem

2021-12-23

En särskild utredare ska se över det svenska resegarantisystemet. Syftet är att utvärdera om det nuvarande systemet fungerar ändamålsenligt, särskilt med hänsyn till hur spridningen av sjukdomen covid-19 påverkat resemarknaden.

Dir. 2021:113: Tilläggsdirektiv till utredningen Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15)

2021-12-22

Förkortad tid för uppdraget

Dir. 2021:112: Tilläggsdirektiv till Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet

2021-12-17

Regeringen förlänger utredningstiden för Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet .

Dir. 2021:110: Försöksverksamhet i kommuner och regioner

2021-11-03

En särskild utredare ska främja försöksverksamheter i kommuner och regioner.

Dir. 2021:109: En ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel

2021-11-05

En särskild utredare ges i uppdrag att utreda hanteringen av EU-medel i Sverige. Syftet med utredningen är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering av sådana medel.

Dir. 2021:108: Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

2021-11-03

En särskild utredare ska granska marknaden för konsumentkrediter och föreslå åtgärder som motverkar riskfylld kreditgivning och överskuldsättning.

Dir. 2021:107: Tilläggsdirektiv till Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

2021-11-04

Uppdraget ändras nu på så sätt att utredaren även ska lämna nödvändiga författningsförslag inom ramen för uppdraget att stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om patienters valmöjligheter, där utredaren lämnat bedömningar i delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – strategisk, långsiktig och i samverkan (SOU 2021:59).

Dir. 2021:104: En modern dataskyddsreglering för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten och förbättrade förutsättningar för en effektiv kontrollverksamhet

2021-11-03

En särskild utredare ska göra en översyn av Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdemyndighetens registerförfattningar i syfte att skapa ändamålsenliga regler som är anpassade efter dagens behov.

Dir. 2021:103: Kartläggning och granskning av den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket

2021-11-04

En kommitté i form av en sanningskommission ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket. Kommissionen ska synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och kommissionens slutsatser samt lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning.

Dir. 2021:102: Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet

2021-11-02

Våld i form av skjutningar och spräng­ningar har ökat tydligt i Sverige de senaste åren. Antalet skjut­ningar med dödlig utgång har också ökat. Denna brotts­lighet har stark kopp­ling till krimi­nella nätverk. För att öka trygg­heten i landet och stärka skyddet mot sådan brotts­lighet som utgör ett hot mot såväl enskilda män­niskors liv och hälsa som det svenska sam­hället i stort måste insatserna mot de krimi­nella nät­verken ytter­ligare intensi­fieras. Ett viktigt led i detta är att säker­ställa att de brotts­bekäm­pande myndig­heterna har till­gång till ända­måls­enliga och verk­nings­fulla verktyg för att effek­tivt kunna förhindra och bekämpa allvarlig brotts­lighet. En avgörande faktor för att kunna förhindra skjut­ningar och spräng­ningar och annan allvarlig brotts­lighet är att myndig­heterna får tillgång till information i ett tidigt skede.

Dir. 2021:101: Utökad rätt till fritidshem?

2021-11-09

En särskild utredare ska ta ställning till om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever. Syftet är att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid.

Dir. 2021:100: Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna

2021-11-05

En särskild utredare ska lämna förslag till en samlad nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet under den kommande tioårsperioden.

Dir. 2021:99: En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

2021-11-04

En särskild utredare får i upp­drag att göra en översyn av regle­ringen om frihets­berövande påföljder för lag­över­trädare under 18 år och föreslå lämp­liga förändringar.

Dir. 2021:98: Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet

2021-11-03

Att samhället reagerar kraft­fullt mot alla former av heders­rela­terat våld och förtryck är av största vikt. Regeringen har bedrivit ett omfat­tande arbete för att bekämpa heders­relaterat våld och förtryck men ytter­ligare steg behöver tas. Till exempel måste åtgärder vidtas som kan motverka att flickor och kvinnor utsätts för olika former av begräns­ningar och kontroller av sin sexualitet.

Dir. 2021:97: En uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn

2021-10-28

En särskild utredare ska följa upp och se över vissa frågor med anledning av de nya skattereglerna för företagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2019.

Dir. 2021:95: Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt

2021-10-28

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet har fungerat tidigare och fram till i dag.

Dir. 2021:94: Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida − ett modernare regelverk

2021-10-28

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över socialförsäkringsskyddet för gravida. Översynen gäller främst reglerna om graviditetspenning. Meningen är att modernisera skyddet så att förmånen i högre utsträckning fungerar ändamålsenligt för gravida arbetstagare och egenföretagare.

Dir. 2021:93: Ändamålsenlig reglering av ägarförhållanden på apoteksmarknaden och handel med vissa receptfria läkemedel samt bättre skydd vid skada till följd av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation

2021-10-28

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att lämna nödvändiga författningsförslag för en mer ändamålsenlig och sammanhållen reglering av bland annat vårdgivares möjlighet att äga och driva öppenvårdsapotek. Meningen är att minska risken för onödigt vårdutnyttjande eller överförskrivning av läkemedel.

Dir. 2021:92: Vattenfrågor vid planläggning och byggande

2021-10-28

En särskild utredare ska göra en översyn av de bestämmelser i plan- och bygglagen, förkortad PBL, som avser vatten.

Dir. 2021:91: Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept inom EES

2021-10-20

Regeringen utökar uppdraget till Utredningen om e-recept inom EES. Regeringen ger också utredaren i uppdrag att utreda frågor som rör gränsöverskridande patientöversikter inom EES.

Dir. 2021:90: Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet

2021-10-20

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Meningen är att öka tryggheten och förutsebarheten för den försäkrade samt stärkt kvalitet och effektivitet i handläggningen.

Dir. 2021:89: En långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet

2021-10-21

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till två alternativa lösningar för att långsiktigt säkerställa myndigheters, kommuners och andra aktörers tillgång till skolinformation.

Dir. 2021:88: Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar

2021-10-20

En särskild utredare ska föreslå de förändringar som krävs i yrkeshögskolans regelverk för att säkerställa den växande utbildningsformens effektiva funktion även för framtiden. Syftet med utredningen är att förtydliga yrkeshögskolans roll i utbildningssystemet och att skapa förutsättningar för att yrkeshögskolan ska kunna fortsätta att utvecklas med bibehållen kvalitet.

Dir. 2021:87: Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott

2021-10-21

Samhället har ett ansvar för att kunskap om Förintelsen och andra folkmord förs vidare och för att hindra att något liknande händer igen. Många av Förintelsens över­levande har nu gått ur tiden och kan inte längre genom sina person­liga vittnesmål stärka mot­stånds­kraften mot falska påståen­den om att Förintelsen inte har ägt rum.

Dir. 2021:86: Tilläggsdirektiv till utredningen Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (Fö 2021:01)

2021-10-15

Dir. 2021:85: Tilläggsdirektiv till utredningen Sfi-peng till utbildningsanordnare

2021-10-18

Förlängd tid för uppdraget.

Dir. 2021:84: Barn och unga i samhällets vård

2021-10-07

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras i familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende med mera.

Dir. 2021:82: Vita certifikat

2021-10-08

En särskild utredare ska föreslå ett kvotpliktssystem för energieffektivisering (s.k. vita certifikat). Syftet med uppdraget är att åstadkomma ett marknads-baserat och kostnadseffektivt styrmedel som kan öka energieffektiviserings-takten i Sverige, bidra till att de energi- och klimatpolitiska målen nås samt underlätta en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av samhället.

Dir. 2021:81: De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet

2021-10-07

En särskild utredare ska utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet samt lämna förslag på hur de regionala skyddsombuden kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.

Dir. 2021:80: En översyn av regleringen om krigs­delegationen, var riksmötet hålls och regeringens normgivnings­kompetens i allvarliga fredstida kriser

2021-10-01

En parla­men­tariskt samman­satt kommitté får i upp­drag att göra en översyn av regle­ringen om krigs­deleg­ationen, var riks­mötet hålls och regeringens norm­givnings­kompe­tens i all­varliga freds­tida kriser. Syftet med utred­ningen är att säker­ställa att regle­ringen av hur riks­dagens arbete organi­seras vid krig eller krigs­fara är ända­måls­enlig, att över­väga om bestäm­melserna om var riks­mötet hålls bör ändras och att över­väga om regeringens norm­givnings­kompe­tens i all­varliga freds­tida kriser bör utvidgas.

Dir. 2021:79: Översyn av stödet vid korttidsarbete

2021-09-23

Stödet vid korttidsarbete har varit en av regeringens viktigare åtgärder för att lindra effekterna för näringsliv, sysselsättning och samhällsekonomin av spridningen av sjukdomen covid-19. Regelverket har under pandemin tillämpats för första gången. Det har vidare kommit att tillämpas i en omfattning som inte förutsågs när lagstiftningen ursprungligen togs fram. En kommitté ska därför se över stödet vid korttidsarbete. Kommittén ska bl.a. utvärdera stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin för näringsliv, sysselsättning och samhällsekonomin, analysera och ta ställning till om det fortsatt ska finnas två parallella system för stöd vid korttidsarbete, analysera om regelverket kan förenklas och göras mer flexibelt, analysera om bestämmelserna om ersättning för kompetensinsatser är ändamålsenligt utformade, se över bestämmelserna om återbetalningsskyldighet och återkrav av stöd, analysera behovet av förändrad och förstärkt reglering för att förhindra felaktiga utbetalningar och missbruk samt för att öka möjligheterna att lagföra misstänkta brott, se över möjligheten att införa särskilda straffbestämmelser och om det bedöms lämpligt lämna förslag på sådana bestämmelser, lämna nödvändiga författningsförslag. Den del av uppdraget som handlar om att utvärdera stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 maj 2022. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 30 november 2022.

Dir. 2021:78: Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen (A 2019:03)

2021-09-23

Dir. 2021:77: En reglering av användningen av vattenskotrar och liknande farkoster

2021-09-23

En särskild utredare ska utreda hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras. Syftet med utredningen är att säkerställa att användningen av sådana farkoster inte medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Utredaren ska bl.a. analysera hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras i syfte att förhindra oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön, analysera och vid behov föreslå lämpliga och effektiva sanktioner för att förhindra att sådana farkoster medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön, analysera och vid behov föreslå hur en effektiv och ändamålsenlig tillsyn och kontroll av regelverket kan uppnås och under detta arbete särskilt beakta myndigheters befintliga befogenheter och behov, och lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 3 oktober 2022.

Dir. 2021:76: Statligt huvudmannaskap för personlig assistans

2021-09-23

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att analysera och föreslå hur personlig assistans ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap.

Dir. 2021:75: Tilläggsdirektiv till 2020 års valutredning (Ju 2020:08)

2021-09-30

Förlängd tid för uppdraget

Dir. 2021:74: En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet

2021-09-27

En kommitté i form av en delegation ska, ur ett samhällsövergripande perspektiv, verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan.

Dir. 2021:72: Tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet, BUMS (S 2018:13)

2021-09-17

Regeringen beslutar att förlänga utredningstiden för översynen av reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2021.

Dir. 2021:71: Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande

2021-09-16

En särskild utredare ska föreslå hur en skyldighet kan utformas med innebörden att asylsökande, ensamkommande barn exkluderade, under den allra första tiden i Sverige ska bo i ett så kallat mottagningscenter, ett boende som anordnas av Migrationsverket.

Dir. 2021:70: Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer – en översyn av reglerna i föräldrabalken

2021-09-16

En särskild utredare ska se över regler i föräldrabalken om vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge. Uppdraget syftar till att skapa bättre förutsättningar för kontinuitet, stabilitet och trygghet för familjehemsplacerade barn och barn som har upplevt våld av närstående.

Dir. 2021:69: Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)

2021-09-02

Dir. 2021:67: Tilläggsdirektiv till utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning

2021-09-02

Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 7 maj 2020 kommittédirektiv om en socialt hållbar bostadsförsörjning (dir. 2020:53). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 8 november 2021. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2022.

Dir. 2021:66: Tilläggsdirektiv till utredningen Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden

2021-09-02

Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 3 december 2020 kommittédirektiv om förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden (dir. 2020:125). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 november 2021. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2022.

Dir. 2021:65: Nationell samordning av försörjningsberedskapen

2021-09-02

En särskild utre­dare ska analysera och föreslå en funktion med ansvar för natio­nell sam­ordning av försörj­nings­bered­skapen samt utreda principer och former för finansi­ering av sam­hällets försörj­nings­bered­skap. Förslagen ska syfta till att stärka Sveriges förmåga att upprätt­hålla en nödvändig försörj­ning vid freds­tida kris­situa­tioner, höjd bered­skap och ytterst krig.

Dir. 2021:64: Förutsättningar för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring

2021-08-27

En särskild utredare ska kartlägga, analysera och redovisa förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Svenskt Näringsliv, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Industrifacket Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet (parterna) har tillsammans lämnat ett förslag om att utreda förutsättningarna för en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring som kan stärka den svenska partsmodellen och värna förutsägbarheten inom arbetslöshetsförsäkringen.

Dir. 2021:63: Tilläggsdirektiv till 2020 års förverkande­utredning (Ju 2020:16)

2021-08-30

Utvidgning av uppdraget

Dir. 2021:61: Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg (Fi 2020:05)

2021-08-20

Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2021. Förlängd tid för uppdraget.

Dir. 2021:60: Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen (I 2019:03)

2021-10-25

Regeringen beslutade den 26 september 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift (dir. 2019:64).

Dir. 2021:59: Tilläggsdirektiv till utredningen Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

2021-08-06

Beslut vid regeringssammanträde den 5 augusti 2021. Förlängd tid för uppdraget.

Dir. 2021:58: Datalagring vid brottsbekämpning – ytterligare åtgärder för en modern och ändamålsenlig reglering

2021-08-05

En särskild utredare, Sigurd Heuman, f.d. lagman, ska se över den lagstiftning som medför en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster att lagra uppgifter om elektronisk kommunikation för brottsbekämpande syften, samt vissa anknytande frågor om myndigheternas tillgång till sådana uppgifter.

Dir. 2021:57: Tilläggsdirektiv till Miljöprövningsutredningen (M 2020:06)

2021-07-22

Dir. 2021:56: En skärpt syn på flerfaldig brottslighet

2021-07-22

En särskild utredare ska överväga och föreslå föränd­ringar av straff­lag­stift­ningen som ger uttryck för en skärpt syn på fler­faldig brotts­lighet.

Dir. 2021:55: Tilläggsdirektiv till 2020 års dricksvattenutredning (N 2020:05)

2021-07-15

Dir. 2021:54: Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept inom EES

2021-07-09

Regeringen förlänger utredningstiden för utredningen om vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2021.

Dir. 2021:53: Tilläggsdirektiv till Rymdlagsutredningen (U 2020:03)

2021-07-06

Förlängd tid för uppdraget.

Dir. 2021:51: Tilläggsdirektiv till utredningen Ett moderniserat konsumentskydd

2021-07-01

Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 13 februari 2020 kommittédirektiv om hur ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt och om analys av vissa frågor gällande det skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som trädde i kraft 2018 (dir. 2020:13). Uppdraget skulle redovisas senast den 13 augusti 2021. Den 31 mars 2021 lämnade utredningen delbetänkandet Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17). Den del av uppdraget som innebär en analys av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning kommer att behandlas i slutbetänkandet. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 13 oktober 2021.

Dir. 2021:49: Tilläggsdirektiv till Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset (Ku 2020:01)

2021-06-24

Utredningstiden förlängs. Ett delbetänkande ska lämnas senast den 16 maj 2022. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 maj 2023.

Dir. 2021:48: Genomförande av ett kommande EU-direktiv med regler om hantering och köp av krediter

2021-06-24

En särskild utredare ska ta ställning till hur ett kommande EU-direktiv med regler för verksamhet med hantering och köp av krediter som har lämnats av kreditinstitut ska genomföras i Sverige.

Dir. 2021:47: Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av högskoleprovet (U 2020:05)

2021-06-18

Utredningstiden förlängs.

Dir. 2021:46: Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncern­redovisningar

2021-06-17

En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författ­nings­ändringar som behövs i syfte att anpassa svensk rätt till det EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering som antas inom kort. Direk­tivet väntas innebära att multi­natio­nella företag som bedriver verk­samhet i EU och har en omsätt­ning som överstiger 750 miljoner euro i en särskild rapport ska offentlig­göra den skatt de betalar tillsam­mans med annan relevant skatte­relaterad informa­tion. Rapporterna ska ge allmän­heten tillgång till och möjlig­het att bedöma informa­tionen. Utredaren ska även bedöma två frågor om redo­visning och en fråga om kon­cern­defini­tioner.