Documents published by Riksdagens ombudsmän

JO dnr 4433-4435

2000-06-22

Ifrågasatt inskränkning av yttrandefriheten för chef i Försvarsmakten

JO dnr 2484-2487

2002-02-28

Handläggning av klagomålsärenden

JO dnr 2243-2018

2018-05-24

Kritik mot en rådman vid Solna tingsrätt för att hon inte gick igenom ett utkast till domskäl med de två nämndemän som bestämde utgången i ett brottmål innan domen expedierades

JO dnr 1963-2018

2018-10-01

Försäkringskassan kritiseras för att i flera ärenden ha dröjt med att lämna över överklaganden till förvaltningsrätten

JO dnr 331-2018

2018-06-13

Allvarlig kritik mot en särskild ledamot vid Förvaltningsrätten i Karlstad som var med och avgjorde ett mål om laglighetsprövning utan att ge till känna en omständighet som kunde antas utgöra jäv mot honom

JO dnr 167-2018

2018-05-29

utan att det fanns förutsättningar för det

JO dnr 71-2018

2018-10-26

Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten bl.a. för att ha betalat ut pengar till gäldenären i stället för till borgenären

JO dnr 8152-2017

2018-11-01

Kritik mot Sundsvalls tingsrätt och två domare vid tingsrätten för handläggningen av ett brottmål

JO dnr 8001-2017

2018-06-13

Kritik mot fem domare vid fyra förvaltningsrätter för att de i sina domar inte tagit ställning till påståenden om partisk handläggning eller jäviga befattningshavare vid beslutsmyndigheten

JO dnr 7923-2017

2018-03-22

Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för bristande kontroll av domstolens behörighet och mot en domare vid förvaltningsrätten för att hon utan stöd i lagen beslutade att lämna över ett mål till en annan förvaltningsrätt

JO dnr 6760-2017

2018-10-03

Försäkringskassan får allvarlig kritik för långsam handläggning i samband med utredning av försäkringstillhörighet

JO dnr 6168-2017

2018-10-05

Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms kommun får kritik för att inte ha verkställt en domstols dom om umgänge med umgängesstöd

JO dnr 6024-2017

2018-09-10

Kritik mot Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun för information till kommunens chefer om att de anställda inte har rätt att ha kontakt med media på arbetstid

JO dnr 5606-2017

2018-03-16

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att i flera ärenden ha skickat handlingar med uppgifter som omfattas av sekretess till en annan person än den som uppgifterna avsåg

JO dnr 5343-2017

2018-06-19

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av en ansökan om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES

JO dnr 5340-2017

2018-06-25

Kritik mot Polismyndigheten för att ha angett fel födelsedatum i ett pass

JO dnr 4421-2017

2018-06-19

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av en ansökan om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES

JO dnr 4397-2017

2018-07-10

Skatteverkets rutin för personadresserad post är inte förenlig med grundlagen och kan ge upphov till straffansvar

JO dnr 3969-2017

2018-09-19

Kritik mot Arbetsförmedlingen för dröjsmål med att besvara Försäkringskassans förfrågan och för bristfällig dokumentation

JO dnr 3905-2017

2018-03-13

Allvarlig kritik mot en tidigare regiondirektör inom Landstinget Västernorrland för underlåtenhet att diarieföra allmänna handlingar

JO dnr 3631-2017

2018-02-07

Kritik mot Sala Silvergruva AB för att allmänna handlingar inte har registrerats eller på annat sätt hållits ordnade

JO dnr 3507-2017

2018-09-27

Kritik mot Arbetsförmedlingen för att man utan samtycke lämnade ut sekretesskyddade uppgifter

JO dnr 3372-2017

2018-10-15

Kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholms kommun bl.a. för hanteringen av ett överklagande

JO dnr 2807-2017

2017-09-14

Kritik mot tre domare vid Kammarrätten i Sundsvall för dröjsmål med att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra

JO dnr 2623-2017

2017-11-09

Kritik mot Socialnämnden i Ekerö kommun för att en orosanmälan har lästs upp i dess helhet för ett barn

JO dnr 2533-2017

2018-05-29

Kritik mot Socialnämnden i Lekebergs kommun för brister i utformningen av ett beslut om s.k. umgängesbegränsning

JO dnr 2456-2017

2018-05-22

Kritik mot en polis som medverkade i en politisk kampanjfilm med en polisbil och klädd i polisuniform, vilket gav intryck av att han representerade Polismyndigheten

JO dnr 2439-2017

2018-05-24

Kritik mot en polis som medverkade i en politisk kampanjfilm med en polisbil och klädd i polisuniform, vilket gav intryck av att han representerade Polismyndigheten

JO dnr 2436-2017

2018-03-20

Disciplinansvar för en rådman som inte meddelat domar inom föreskrivna tidsfrister i tre mål

JO dnr 2411-2017

2018-03-09

Kritik mot Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun för bristfällig hantering av en s.k. barnutredning

JO dnr 1915-2017

2018-06-25

Kritik mot Socialnämnden i Höganäs kommun för att den inte informerade en vårdnadshavare om att en utredning hade inletts om hans barn och för att nämnden placerade barnen i ett jourhem utan att vårdnadshavaren hade lämnat sitt samtycke till det

JO dnr 1896-2017

2017-06-09

Uppföljning av platssituationen vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem och LVM-hem

JO dnr 1837-2017

2018-11-01

Allvarlig kritik mot Arbete- och välfärdsnämnden i Kristianstads kommun för att två barn under viss tid vårdats i ett familjehem trots att det inte fanns rättsligt stöd för det

JO dnr 1683-2017

2018-10-31

Kritik mot Socialnämnden i Huddinge kommun för att nämnden inte inledde en utredning i samband med att en person avhystes från sin bostad

JO dnr 1556-2017

2017-12-20

Socialnämnden i Mönsterås kommun får kritik för placeringen av en ensamkommande gift flicka och för brister i uppföljningen av vården av flickan

JO dnr 1387-2017

2018-08-30

Kritik mot Kriminalvården för att myndigheten under en längre tid har bedrivit häktesverksamhet i bristfälliga lokaler

JO dnr 1366-2017

2018-06-15

) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

JO dnr 1339-2017

2018-10-05

Kritik mot Socialnämnden i Hultsfreds kommun bl.a. för att en sektionschef fattat beslut i biståndsärenden trots att det var fråga om s.k. delikatessjäv

JO dnr 1200-2017

2018-04-09

Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun för att ha informerat ett företag om att en tidning hade begärt ut handlingar om företagets verksamhet

JO dnr 1142-2017

2018-09-27

om ett familjehems lämplighet

JO dnr 1126-2017

2018-06-29

Kritik mot Socialnämnden i Österåkers kommun för att nämnden inte beaktade barnperspektivet i ett ärende om bistånd till boende

JO dnr 1039-2017

2018-06-28

Kritik mot Socialnämnden i Halmstads kommun för hanteringen av en begäran om att få ta del av allmän handling

JO dnr 1029-2017

2018-06-14

Arbetsförmedlingen får allvarlig kritik för att ha lämnat ut uppgifter om en enskilds personliga förhållanden utan att först ha prövat om uppgifterna omfattades av sekretess

JO dnr 921-2017

2018-06-14

Kritik mot Socialnämnden i Vaggeryds kommun bl.a. för att nämnden utan någon giltig grund omprövade och ändrade ett tidigare beslut om insats enligt LSS till den enskildes nackdel

JO dnr 803-2017

2017-07-27

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning i ärenden om försäkringstillhörighet och EU-familjeförmåner (barnbidrag)

JO dnr 753-2017

2018-10-22

En advokatfiskal vid Kammarkollegiet har inte ansetts jävig att handlägga vattenkraftsärenden trots föreningsengagemang i en organisation med partsintressen i sådana ärenden

JO dnr 646-2017

2018-06-15

Humanistiska nämnden i Örnsköldsviks kommun får kritik för dröjsmål med att överväga om ett beslut om flyttningsförbud fortfarande behövdes

JO dnr 565-2017

2017-04-20

Anmälan till JO mot socialtjänsten inom samtliga stadsområdesförvaltningar i Malmö kommun samt Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd

JO dnr 332-2017

2018-06-19

En man avled i samband med en polistransport till ett behandlingshem. Allvarlig kritik mot Polismyndigheten för bristande kontroll över mannens tillgång till mediciner

JO dnr 263-2017

2017-11-28

om vård av en ungdom vid en låsbar enhet

JO dnr 7993-2016

2018-03-16

Försäkringskassan kritiseras bl.a. för att inte ha informerat de försäkrade om möjligheten att skriva på finska samt för att inte ha anlitat tolk i tillräcklig omfattning

JO dnr 7984-2016

2017-12-21

om att inte röja den unges vistelseort och om umgängesbegränsning

JO dnr 7914-2016

2018-04-20

Anmälan med anledning av visitation av elevskåp på Stenungskolan i Stenungsunds kommun

JO dnr 7803-2016

2018-06-19

Anmälan mot socialförvaltningen i Kiruna kommun

JO dnr 7750-2016

2017-11-15

Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i myndighetens medelshantering

JO dnr 7731-2016

2017-03-30

6 § LVU

JO dnr 7730-2016

2017-03-30

6 § LVU

JO dnr 7627-2016

2018-03-20

Kritik mot rektorn vid Nordhemsskolan i Göteborg

JO dnr 7618-2016

2018-06-14

Uttalanden med anledning av en ny funktion i Kriminalvårdens telefonisystem INTIK-systemet

JO dnr 7595-2016

2018-06-28

Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun för att i ett hyreskontrakt tagit in ett villkor om regelbundna tillsynsbesök

JO dnr 7488-2016

2017-12-19

Uttalanden om intagnas vistelse i ensamhet på Kriminalvårdens säkerhetsavdelningar

JO dnr 7470-2016

2017-11-21

Kritik mot Läkemedelsverket för brister i annonseringen av lediga tjänster

JO dnr 7403-2016

2018-01-22

Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstid i ett asylärende

JO dnr 7330-2016

2017-12-27

Kritik mot Polismyndigheten bl.a. för att en person togs med till förhör och hölls kvar för förhör trots att det inte fanns förutsättningar för det

JO dnr 7314-2016

2017-10-26

Försäkringskassan kritiseras för att det av informationen på ”Mina sidor” inte framgick att ett beslut som myndigheten hade fattat var provisoriskt och endast gällde under den tid som ansökan om sjukpenning utreddes

JO dnr 7313-2016

2017-11-20

Kritik mot en skolsköterska vid Karolinerskolan i Melleruds kommun bl.a. för att hon genomfört en hälsokontroll av en elev utan att först kontakta elevens vårdnadshavare

JO dnr 7179-2016

2018-06-28

Allvarlig kritik mot Farsta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att ha genomsökt en träningslägenhet utan samtycke

JO dnr 7054-2016

2018-01-31

Kritik mot Polismyndigheten för att ha brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits för berusning och för bristande dokumentation

JO dnr 7021-2016

2018-01-19

Försäkringskassan kritiseras för bl.a. långsam handläggning och bristande service i ett ärende om sjukpenning

JO dnr 6930-2016

2017-06-21

Kritik mot en lärare som under en pågående vårdnadstvist i ett mejl till en av vårdnadshavarna har uttalat sig om den andra vårdnadshavaren på ett sätt som inte har varit neutralt

JO dnr 6908-2016

2018-11-07

Kritik mot Polismyndigheten för att kroppsvisitationer genomfördes utan att det fanns grund för det och uttalanden om polisens bemötande av en person som filmade ingripandet

JO dnr 6894-2016

2017-06-08

Kritik mot Överförmyndarnämnden i Uppsala län för handläggningen av ett ärende om upphörande av ett godmanskap för ett ensamkommande barn

JO dnr 6758-2016

2017-06-09

Granskning av Polismyndighetens handläggning av verkställighetsärenden

JO dnr 6694-2016

2017-05-22

m.m.

JO dnr 6581-2016

2017-06-08

Kritik mot Överförmyndaren i Tibro kommun för handläggningen av ett ärende om upphörande av ett godmanskap för ett ensamkommande barn

JO dnr 6579-2016

2017-10-04

Kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, för att inte löpande ha tagit ställning till om vissa handlingar skulle diarieföras och för handläggningen av en begäran att ta del av e-postloggar

JO dnr 6446-2016

2017-05-10

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för att under ett pågående familjemål ha skickat en handling som en part hade lämnat in i målet till Polismyndigheten

JO dnr 6280-2016

2017-06-13

Initiativ mot Radiotjänst i Kiruna AB om avgiftskontroller i hemmen

JO dnr 6153-2016

2017-06-15

Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Stadsbyggnadsnämnden i Täby kommun för bemötandet i e-postkorrespondens med en enskild

JO dnr 5864-2016

2018-01-26

Kritik mot Polismyndigheten för behandlingen av en kvinna som omhändertagits för berusning

JO dnr 5747-2016

2018-06-29

Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för underlåtenhet att i tid utreda om en missbrukare behövde vård enligt LVM

JO dnr 5600-2016

2017-09-19

Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider i tillståndsärenden

JO dnr 5565-2016

2017-04-12

(Rubrik saknas)

JO dnr 5254-2016

2017-05-17

Arbetsförmedlingen kritiseras för att bl.a. ha dröjt med att besvara en fråga om aktivitetsrapportering och för att inte ha uppfyllt sin kommunicerings- och underrättelseskyldighet

JO dnr 5135-2016

2017-06-09

Kritik mot en skolkurator som under en pågående vårdnadstvist höll stödsamtal med den ena föräldern och följde med samma förälder på ett möte vid socialförvaltningen

JO dnr 5014-2016

2017-10-11

13 § polislagen

JO dnr 4945-2016

2017-06-22

Kritik mot Polismyndigheten bl.a. för att en kvinna som var omhändertagen för berusning inte fick använda toaletten under natten och för att hon inte erbjöds något att skyla sig med när hon endast fick ha underkläder på sig

JO dnr 4915-2016

2018-04-12

Kritik mot Polismyndigheten för hur polisen hanterade avlägsnandet av en 13-åring och för bristfällig dokumentation av ingripandet

JO dnr 4898-2016

2017-09-15

Allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Storfors kommun för att man inte skyndsamt har handlagt ett ärende som gällde bistånd till behandling

JO dnr 4650-2016

2017-06-28

1 kap. 9 § regeringsformen

JO dnr 4642-2016

2018-10-31

Uttalanden om Kriminalvårdens begränsningar av intagnas möjligheter att röka utomhus

JO dnr 4450-2016

2018-03-13

Kritik mot Inspektionen för vård och omsorg för handläggningen av ett ärende

JO dnr 4222-2016

2017-09-19

Kritik mot Polismyndigheten som utan rättsligt stöd tvingat en person som omhändertagits för berusning att identifiera sig

JO dnr 4213-2016

2018-06-11

Allvarlig kritik mot Södertörns brandförsvarsförbund och förbundets chef för att i strid med repressalieförbudet ha beslutat att två brandmän som kritiserat förbundet inte skulle få fortsatt anställning

JO dnr 4183-2016

2017-12-21

Allvarlig kritik mot en universitetslektor vid Stockholms universitet för hennes agerande i samband med en ansökan om forskningsmedel m.m.

JO dnr 4024-2016

2017-06-27

Kritik mot Kronofogdemyndigheten för dröjsmål med bokföringen av en inbetalning i ett utsökningsmål och med utbetalningen av ett överskott till gäldenären

JO dnr 4002-2016

2017-05-22

Kritik mot en lantmätare för handläggningen av en ansökan om ledningsförrättning

JO dnr 4001-2016

2017-05-22

1 kap. 9 § regeringsformen

JO dnr 3999-2016

2018-02-21

Kritik mot en verksamhetschef vid Skånes universitetssjukhus för hanteringen av en fråga om besöksinskränkningar för en anhörig till en patient som vårdades enligt hälso- och sjukvårdslagen

JO dnr 3978-2016

2017-02-24

Allvarlig kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun för felaktig handläggning av ärenden om flyttning av två bilar

JO dnr 3911-2016

2017-06-14

Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås kommun för ett villkor i ett beslut om dispens från reglerna för ett naturreservat

JO dnr 3728-2016

2017-06-28

Kritik mot Bildnings- och omsorgsnämnden i Bollebygds kommun för att ha placerat tre barn i ett familjehem utan att familjehemmets lämplighet hade utretts eller beslut om vård i det aktuella familjehemmet hade fattats av nämnden

JO dnr 3682-2016

2018-06-14

Uttalanden med anledning av Kriminalvårdens nätdetektering av intagnas samtal inom telefonisystemet INTIK

JO dnr 3577-2016

2017-11-24

Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Kumla kommun för handläggningen av ett ärende om en man med missbruksproblem

JO dnr 3572-2016

2018-02-21

Kritik mot Polismyndigheten bl.a. för att ha lämnat ut bilder ur en förundersökning på en misstänkt person för publicering när det inte funnits förutsättningar för det

JO dnr 3553-2016

2017-05-09

Allvarlig kritik mot Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun för handläggningen av tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen

JO dnr 3522-2016

2017-11-09

Kritik mot Socialnämnden i Örkelljunga kommun för att den inte har kommunicerat med ett ombud

JO dnr 3437-2016

2017-06-08

Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att ha genomfört en visning av en bostadsrättslägenhet när bostadsrättshavaren satt i köket iklädd endast en blöja

JO dnr 3434-2016

2017-06-07

Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås kommun för att ha gallrat handlingar trots att ett överklagande avseende rätten att få ta del av handlingarna samtidigt prövades av domstol

JO dnr 3377-2016

2017-06-13

Anmälan mot Radiotjänst i Kiruna AB om avgiftskontroller per telefon

JO dnr 3353-2016

2017-03-28

Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långa handläggningstider i omprövningsärenden

JO dnr 3348-2016

2017-05-22

1 kap. 9 § regeringsformen

JO dnr 3283-2016

2017-11-20

Kritik mot Skärholmens stadsdelsnämnd, Stockholms kommun, för att ha lämnat ett intyg till en förälder som föräldern skulle åberopa i ett passärende

JO dnr 3236-2016

2017-06-12

Initiativärende mot Kriminalvården, anstalten Hällby; fråga om undersökning av intagnas munhålor efter intag av läkemedel

JO dnr 3197-2016

2017-06-15

Kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för långsam handläggning av en begäran om att få ta del av fotografier och filmer

JO dnr 3121-2016

2017-03-31

Kritik mot Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för hanteringen av en ansökan om försörjningsstöd

JO dnr 2998-2016

2017-11-07

Kritik mot Migrationsverket för att ha angett fel födelsedatum på uppehållstillståndskort

JO dnr 2927-2016

2017-03-24

Initiativärende mot Försäkringskassan; fråga om när beslutstidpunkten infaller och vad som är beslutsdokument i ärenden om aktivitets- och sjukersättning

JO dnr 2716-2016

2017-02-24

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg, för behandlingen av en intagen i samband med urinprovtagning

JO dnr 2654-2016

2017-06-28

1 kap. 9 § regeringsformen

JO dnr 2606-2016

2017-10-26

113 kap. 7 § socialförsäkringsbalken

JO dnr 2565-2016

2017-09-12

om att en barnutredning ska vara klar på fyra månader har kringgåtts

JO dnr 2544-2016

2017-04-07

Kritik mot en domare vid Malmö tingsrätt för utformningen av skälen i ett interimistiskt beslut i ett vårdnadsmål

JO dnr 2468-2016

2017-09-22

Kritik mot Polismyndigheten för att ha brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits för berusning och för att inte ha sett till att hon undersöktes av läkare

JO dnr 2446-2016

2018-02-09

Socialnämnden i Linköpings kommun får kritik för att nämnden hämtade in utdrag ur misstanke- och belastningsregistret i en barnutredning som inte gällde ett ärende om åtgärder enligt LVU

JO dnr 2355-2016

2018-06-13

Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun kritiseras för att inte ha låtit en umgängesberättigad förälder yttra sig i en barnutredning som till stor del handlade om umgänget

JO dnr 2323-2016

2017-05-18

Kritik mot en lantmätare med anledning av bl.a. utformningen av ett beslut att ställa in en förrättning

JO dnr 2301-2016

2017-05-15

Kritik mot två rådmän vid Eksjö tingsrätt för utformningen av domskälen i mål om vårdnad om barn m.m.

JO dnr 2170-2016

2017-03-30

Kritik mot Älvsjö stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för handläggningen av ett ärende som gällde ett beslut om att ett ensamkommande barn skulle flytta från ett stödboende i Uppsala kommun till ett boende för ensamkommande barn i Stockholms kommun

JO dnr 2127-2016

2017-02-22

Kritik mot Landstinget i Värmland för felaktig information i kallelserna till det första tandvårdsbesöket

JO dnr 2089-2016

2018-02-27

2 kap. 6 § regeringsformen

JO dnr 2015-2016

2018-01-07

Kritik mot Polismyndigheten för att ca 500 manliga resenärer på en passagerarfärja hölls kvar utan att det fanns något stöd i lag för det

JO dnr 1985-2016

2017-03-30

Kritik mot Socialnämnden i Gällivare kommun för handläggningen av ärenden som gällde beslut om att två ensamkommande barn skulle flytta till ett HVB-hem i Gällivare från familjehem i andra kommuner

JO dnr 1692-2016

2018-03-16

Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Hällby, om kameraövervakning av intagna

JO dnr 1639-2016

2017-03-30

Kritik mot Socialnämnden i Mora kommun för handläggningen av ärenden som gällde beslut om att tre ensamkommande barn skulle flytta till HVB-hem i Mora från boenden i en annan kommun

JO dnr 1629-2016

2016-12-21

Kritik mot Socialnämnden i Malung-Sälens kommun för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar sedan kammarrätten återförvisat målet för ny prövning

JO dnr 1590-2016

2016-09-12

kommunallagen

JO dnr 1308-2016

2017-04-05

6 kap. 8 a § andra stycket föräldrabalken

JO dnr 1210-2016

2017-11-23

Allvarlig kritik mot Polismyndigheten och en polisman för att en person togs i förvar och ett avlägsnandebeslut verkställdes trots att Polismyndigheten inte var behörig. Även kritik mot Migrationsverket för att personen placerades i häkte

JO dnr 1167-2016

2017-06-30

Allvarlig kritik mot rektorn för Pershagenskolan i Södertälje kommun för att hon har vidarebefordrat viss mejlkorrespondens till en enskilds arbetsgivare. Rektorn kritiseras även för bl.a. handläggningen av ett utlämnandeärende

JO dnr 1145-2016

2017-07-12

Kritik mot Konkurrensverket för ett flertal brister i handläggningen av ett ärende om misstänkt missbruk av dominerande ställning

JO dnr 1089-2016

2017-11-17

Initiativ angående situationen för intagna i anstalt med medföljande barn samt för gravida intagna i anstalt

JO dnr 1088-2016

2017-04-25

Initiativ angående Kriminalvårdens individuella bedömningar av säkerhet och risker i samband med intagnas transporter till och vistelser vid sjukvårdsinrättningar

JO dnr 1087-2016

2018-03-26

Initiativ om Kriminalvårdens möjlighet till differentiering av kvinnliga intagna i anstalt m.m.

JO dnr 741-2016

2017-06-09

Anmälan mot Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten för att känsliga uppgifter ur en patientjournal hämtades in och användes utan samtycke

JO dnr 589-2016

2017-10-02

Allvarlig kritik mot Vård- och omsorgsutskottet i Töreboda kommun för bl.a. utformningen av ett beslut om insats enligt LSS

JO dnr 548-2016

2017-02-21

Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att den i ett mål om verkställighet betalade ut pengar till gäldenären i stället för till sökanden, skickade ett kravbrev till sökanden i stället för till gäldenären när den felaktiga utbetalningen uppdagades samt dröjde med utbetalningen av pengarna till sökanden

JO dnr 499-2016

2017-03-08

ska tillämpas

JO dnr 494-2016

2018-03-23

Kritik mot individ- och familjeomsorgen i Ånge kommun för att ha tagit kontakt med en förälder per sms inför ett s.k. snabbyttrande till domstol

JO dnr 416-2016

2017-05-18

Anmälan mot socialförvaltningen i Gävle kommun angående handläggningen av ett ärende om bistånd i form av en s.k. träningslägenhet

JO dnr 394-2016

2016-06-15

Anmälningar mot Malmö kommun angående handläggningen av ärenden som rör ensamkommande barn som är gifta

JO dnr 305-2016

2017-12-13

Kritik mot Socialnämnden i Huddinge kommun för handläggningen av ett ärende rörande ett barn som hade frihetsberövats i ett brottmål

JO dnr 263-2016

2017-03-03

Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Stockholm, bl.a. för att man påbörjat en husrannsakan i en bostad där det endast fanns minderåriga barn

JO dnr 172-2016

2017-09-11

Kritik mot Gymnasienämnden i Huddinge kommuns ordförande för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet

JO dnr 149-2016

2017-02-16

Uttalanden om hur innehållet i ett mejl som den dåvarande chefen för Polismyndighetens kommunikationsavdelning skickat förhåller sig till reglerna om yttrandefrihet

JO dnr 111-2016

2017-02-27

Kritik mot en tidigare lagman vid Göteborgs tingsrätt och tre kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg för underlåtenhet att ta del av de handlingar som en begäran om utlämnande av allmänna handlingar gällde

JO dnr 7527-2015

2017-01-24

Kritik mot en tidigare lagman vid Göteborgs tingsrätt för hanteringen av information om en advokat som var uppsatt på tingsrättens förordnandelistor över bl.a. offentliga försvarare

JO dnr 7426-2015

2017-01-31

Uttalanden om lämpligheten av att Länsstyrelsen i Stockholms län har rutiner i anställningsärenden som innebär att sökandena informeras om det beslut som fattats först när överklagandetiden löpt ut

JO dnr 7422-2015

2017-01-26

Kritik mot en polis vid Polismyndigheten, polisregion Väst, för att han omhändertagit en person enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. utan att det fanns grund för det

JO dnr 7392-2015

2016-10-13

Kritik mot Kronofogdemyndigheten för långsam handläggning av ett ärende om skuldsanering