Alla förordningar

Riksåklagarens föreskrifter (2023:549) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

2023-05-02

Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2023-10-02

Förordning (2023:548) om ändring i förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

2019-06-05

Omfattning: nya 7 a, 8 b §§, rubr. närmast före 8 b §
Ikraftträder: 2023-10-20

Förordning (2023:544) om ändring i förordningen (2020:332) om upphandlingsstatistik

2020-05-26

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:543) om ändring i upphandlingsförordningen (2016:1162)

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 5, 14, 14 c §§; nya 5 a, 5 b, 12 a §§, rubr. närmast före 5 a, 12 a §§
Ikraftträder: 2023-10-25

Förordning (2023:533) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2020-06-06

Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §, 10 kap. 15 §
Ikraftträder: 2023-10-15

Förordning (2023:531) om ändring i förordningen (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 7 kap. 9, 10, 14 §§
Ikraftträder: 2023-10-03

Förordning (2023:530) om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov

2019-12-19

Omfattning: ändr. 12, 14, 30, 31 §§
Ikraftträder: 2023-10-16

Förordning (2023:529) om ändring i kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

2019-12-19

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-10-16

Förordning (2023:528) om ändring i förordningen (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan

2023-03-08

Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder: 2023-10-01

Förordning (2023:527) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 10 §, bil.
Ikraftträder: 2023-10-01

Förordning (2023:526) om ändring i förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2023-10-01

Förordning (2023:525) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2020-01-13

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2023-10-01

Förordning (2023:524) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2023-05-02

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2023-10-01

Förordning (2023:522) om ändring i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar

2023-05-02

Omfattning: ändr. 5 kap. 22 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 7 §, 8 kap. 6, 7 §§, 9 kap. 2 §
Ikraftträder: 2023-09-26

Förordning (2023:521) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

2023-05-02

Omfattning: upph. 14 f §, rubr. närmast efter 14 d §; ändr. 1, 14, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 15 §§
Ikraftträder: 2023-10-01

Förordning (2023:520) om ändring i förordningen (2021:576) om ersättning för vissa kostnader för analys av vildsvinskött

2021-11-17

Omfattning: ändr. 6, 10 §§
Ikraftträder: 2023-10-01

Förordning (2023:519) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

2020-04-27

Omfattning: ny 9 kap. 12 §
Ikraftträder: 2023-08-21

Förordning (2023:517) om ändring i förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

2023-05-02

Omfattning: upph. 6 kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 12 kap. 32 §; nuvarande 6 kap. 17 § betecknas 6 kap. 23 §; ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 4, 6, 22, 27, 30, 31 §§, 4 kap. 3, 8 §§, 6 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 9 kap. 3, 18, 30, 43, 63 §§, 11 kap. 1, 17, 18, 20, 25, 31 §§, 12 kap. 4, 5, 6, 11, 25, 28, 38 §§, 13 kap. 3, 6, 7 §§, bil. 7, rubr. närmast efter 3 kap. 3 §, 11 kap. 6 §, 12 kap. 5 §, rubr. närmast före 12 kap. 37 §, rubr. närmast före 6 kap. 7, 9, 11, 13, 15, 17 §§ sätts närmast före 6 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 23 §§; nya 3 kap. 25 a, 31 a §§, 4 kap. 3 a, 3 b §§, 6 kap. 4 a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 9 kap. 7 a §, 11 kap. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 §§, 12 kap. 3 a, 3 b, 43, 44, 45, 46 §§, 13 kap. 3 a §, rubr. närmast före 6 kap. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 11 kap. 46, 51, 55 §§, 12 kap. 43, 44, 45, 46 §§
Ikraftträder: 2023-08-08

Förordning (2023:516) om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar

2019-10-17

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2024-01-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:KU41, Prop. 2022/23:123, Rskr. 2022/23:264

Förordning (2023:514) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-08-01

Förordning (2023:513) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

2019-12-31

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-08-01

Förordning (2023:512) om gasprisstöd för november-december 2022

2023-07-26

Ikraftträder: 2023-08-01

Förordning (2023:511) om ändring i förordningen (2023:116) om gasprisstöd

2023-05-02

Omfattning: ändr. författningsrubr.
Ikraftträder: 2023-08-01

Förordning (2023:510) om ändring i förordningen (2014:214) om dammsäkerhet

2019-06-19

Omfattning: ändr. 7 §; ny 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder: 2023-08-01

Tillkännagivande (2023:509) av uppgift om Riksbankens referensränta

2023-07-26

Förordning (2023:508) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4 §; ny 2 a §
Ikraftträder: 2023-08-01

Lag (2023:507) om ändring i riksdagsordningen

2023-05-02

Omfattning: ändr. tilläggsbest. 9.5.3, bil.
Ikraftträder: 2023-09-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:KU33, Rskr. 2022/23:231, Prop. 2022/23:100

Förordning (2023:505) om ändring i förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 2, 5 §§; nya 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder: 2023-08-02

Förordning (2023:493) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 14 kap. 8 §
Ikraftträder: 2023-08-31

Förordning (2023:490) om statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap

2023-07-26

Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:489) om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap

2023-07-26

Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:488) om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2020-02-21

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2023-07-24

Förordning (2023:487) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

2020-03-07

Omfattning: ändr. 2, 5, 6 §§; nya 4 a, 4 b §§
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:486) om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

2020-01-13

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:484) om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 , 2 a §§
Ikraftträder: 2023-08-01

Förordning (2023:483) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 3, 4 §§; ny 4 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2023-08-06

Förordning (2023:482) om prövning och samordning av väg- eller järnvägsprojekt inom det transeuropeiska transportnätet

2023-07-26

Ikraftträder: 2023-08-10

Förordning (2023:481) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

2019-09-11

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1, 11 §§; nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 9 h, 9 i §§, rubr. närmast före 9 a, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 i §§, rubr. närmast efter 1 §
Ikraftträder: 2023-07-26

Förordning (2023:480) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser, dels ändring i samma förordning

2019-09-11

Omfattning: forts. giltighet; ändr. författningsrubr.,1, 2, 4, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1, 11 §§; nya 12, 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e, 12 f, 12 g §§, rubr. närmast efter 3, 10 §§, rubr. närmast före 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 g §§
Ikraftträder: 2023-07-26

Förordning (2023:475) om polisiära befogenheter i gränsnära områden

2023-07-26

Ikraftträder: 2023-08-01

Förordning (2023:473) om ändring i förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap

2023-05-02

Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:472) om ändring i förordningen (2021:663) om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

2021-11-17

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:470) om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

2020-03-12

Omfattning: ny 15 b §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:469) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

2020-05-26

Omfattning: ändr. 14 kap. 8 §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:468) om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

2020-03-21

Omfattning: ändr. 5 §; ny 5 b §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:467) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

2023-05-02

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:466) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:465) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

2023-05-02

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:464) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

2020-05-26

Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:463) om behandling av personuppgifter vid Utbetalningsmyndigheten

2023-07-26

Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:462) om transaktionskonto vid Utbetalningsmyndigheten

2023-07-26

Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:461) med instruktion för Utbetalningsmyndigheten

2023-07-23

Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:453) om ändring i förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen

2019-06-13

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-08-01

Förordning (2023:452) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2020-05-26

Omfattning: ändr. 2, 5 b §§
Ikraftträder: 2023-08-01

Tillkännagivande (2023:450) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

2023-07-26

Ikraftträder: 2023-06-28

Ändring (2023:450) None

2018-08-19

Omfattning: upph.

Förordning (2023:449) om ändring i förordningen (2014:1517) om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder: 2023-09-01

Förordning (2023:444) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

2019-12-14

Omfattning: ändr. 1 §; ny 7 b §
Ikraftträder: 2023-08-01

Förordning (2023:442) om statsbidrag till kommuner för brottsförebyggande åtgärder

2023-07-26

Ikraftträder: 2023-08-01

Förordning (2023:439) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:434) om statsbidrag till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer

2023-07-26

Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:433) om ändring i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

2019-04-05

Omfattning: ändr. 22 §; ny 20 a §
Ikraftträder: 2023-07-17

Förordning (2023:432) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3, 4 c §§; ny 5 a
Ikraftträder: 2023-08-01

Förordning (2023:431) om ändring i förordningen (2022:183) om alkoholskatt

2023-05-01

Omfattning: ändr. 15, 17, 21 §§, rubr. närmast före 13, 20 §§
Ikraftträder: 2023-09-01

Förordning (2023:430) om ändring i förordningen (2022:182) om tobaksskatt

2023-05-01

Omfattning: ändr. 16, 18, 22 §§, rubr. närmast före 14, 21 §§
Ikraftträder: 2023-09-01

Förordning (2023:429) om ändring i förordningen (2022:181) om skatt på energi

2023-03-01

Omfattning: ändr. 26, 28, 33, 35 §§, rubr. närmast efter 23 §, rubr. närmast före 24, 34 §§
Ikraftträder: 2023-09-01

Ändring (2023:422) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Förordning (2023:420) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

2023-05-02

Omfattning: ändr. 5 d §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:404) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

2023-05-02

Omfattning: upph. 26 §; ändr. 1, 2, 4, 10, 13 §§
Ikraftträder: 2023-08-01

Förordning (2023:402) om bidrag för energieffektivisering i småhus

2023-07-26

Ikraftträder: 2023-07-03

Ändring (2023:402) None

2019-06-19

Omfattning: upph.

Förordning (2023:401) om upphävande av förordningen (2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan

2018-08-19

Omfattning: upph.

Förordning (2023:398) om upphävande av förordningen (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

2019-04-05

Omfattning: upph.

Förordning (2023:396) om upphävande av förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

2018-08-19

Omfattning: upph.

Förordning (2023:394) om ändring i förordningen (2023:86) om statsbidrag för inköp av vissa läromedel

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-07-02

Förordning (2023:392) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

2023-05-02

Omfattning: ändr. 12, 13, 13 a, 23, 26 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:389) om ändring i förordningen (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:388) om ändring i växtskyddsförordningen (2022:795)

2022-07-06

Omfattning: ändr. 8 kap. 1, 5, 9 §§, rubr. närmast före 8 kap. 9 §
Ikraftträder: 2023-07-15

Förordning (2023:387) om ändring i förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

2023-05-02

Omfattning: upph. 23 §; ändr. 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 7, 7 a, 8, 9, 21, 22, 27, 31 §§
Ikraftträder: 2023-07-15

Förordning (2023:386) om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)

2020-01-04

Omfattning: ändr. 11, 11 b, 11 c, 11 d, 14 §§, rubr. närmast före 11 §; nya 11 a, 11 e, 12 a, 12 b, 12 c §§, rubr. närmast före 12, 12 a, 12 c §§
Ikraftträder: 2023-07-15

Förordning (2023:385) om ändring i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1 §; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:384) om ändring i förordningen (2011:715) om certifiering av vissa naturgasföretag

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 §, rubr. närmast efter 5 §; nya 2 a, 3 a, 4 a §§, rubr. närmast före 2 a, 4 a §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:380) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2023-05-02

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2023-07-11

Förordning (2023:379) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2020-04-27

Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2023-07-11

Förordning (2023:376) om ändring i vapenförordningen (1996:70)

2020-06-05

Omfattning: nuvarande 1 a kap. 1 § betecknas 1 a kap. 1 a §; ändr. 1 kap. 1 §, den nya 1 a kap. 1 a §, 2 kap. 2, 6, 8, 9, 11 §§, 3 kap. 1, 7 §§, 4 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 2, 7, 10 §§, 8 kap. 2 §, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 1 §, 16 kap. 1 §, bil., rubr. 2, 3, 5, 10, 11 kap., rubr. närmast före 1 a kap. 1 § sätts närmast före 1 a kap. 1 a §; nya 1 a kap. 1 §, 2 kap. 16, 17 §§, 5 kap. 1 a, 6 a, 8 a, 9 a, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:375) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

2020-06-05

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:369) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

2020-05-16

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2023-09-01

Förordning (2023:367) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

2020-06-06

Omfattning: ny 5 kap. 9 a §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:366) om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

2019-12-31

Omfattning: ny 3 kap. 10 a §, rubr. närmast före 3 kap. 10 a §
Ikraftträder: 2023-09-01

Förordning (2023:364) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

2023-05-02

Omfattning: upph. 5 a, 5 b, 5 c, 6 a, 6 b §§; ändr. 5, 6, 11 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder: 2023-09-01

Förordning (2023:363) om samordningsnummer

2023-07-26

Ikraftträder: 2023-09-01

Förordning (2023:344) om offentliggörande av vissa stora företags inkomstskatterapporter

2023-07-25

Ikraftträder: 2023-06-22

Förordning (2023:333) om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:331) om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404)

2018-08-19

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:330) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 a §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:329) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

2019-12-12

Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraftträder: 2023-07-01

Mervärdesskatteförordning (2023:328)

2023-07-26

Ikraftträder: 2023-07-01

Ändring (2023:328) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Ändring (2023:328) None

2020-06-02

Omfattning: upph.

Förordning (2023:325) om ändring i förordningen (2015:938) om statsbidrag för handledare i specialpedagogik

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraftträder: 2023-07-02

Förordning (2023:324) om upphävande av förordningen (2022:1593) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2023

2023-05-02

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:323) om riktålder för pension för år 2029

2023-07-26

Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:318) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2, 20 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:317) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

2020-03-04

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:316) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:315) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

2019-12-12

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:314) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

2020-02-03

Omfattning: ändr. 13 b §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:310) om ändring i spelförordningen (2018:1475)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 13 kap. 1 §, 14 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §, rubr. 1 kap.; nya 1 kap. 3 §, 13 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 2 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 3 §, 13 kap. 1 a §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:296) om ändring i förordningen (2020:879) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

2020-12-02

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:295) om ändring i förordningen (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen

2019-12-14

Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6, 7 §§, rubr. närmast före 3, 6 §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:KU34, Rskr. 2022/23:187, Prop. 2022/23:83

Förordning (2023:294) om ändring i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

2023-05-02

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:293) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

2019-12-14

Omfattning: upph. 4 a, 4 b, 6 §§, rubr. närmast före 4 §; ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:289) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8 §; ny 11 a §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:288) om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458)

2020-03-04

Omfattning: ny 8 kap. 7 §, rubr. närmast före 8 kap. 7 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:287) om ändring i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning

2019-04-05

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:286) om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

2023-05-26

Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:280) om upphävande av förordningen (1999:9) om underrättelseskyldighet beträffande vissa avslagsbeslut

2019-06-19

Omfattning: upph.

Förordning (2023:279) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)

2019-02-08

Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:274) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

2019-04-05

Omfattning: ändr. 13, 20 a, 20 f §§, bil. 1, 2 a, 3, 4, 5, 6
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:273) om ändring i förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning

2019-11-16

Omfattning: ändr. 7 kap. 15 §
Ikraftträder: 2023-07-03

Förordning (2023:269) om ändring i järnvägsmarknadsförordningen (2022:416)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraftträder: 2023-06-07

Förordning (2023:268) om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

2023-05-02

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2023-06-07

Förordning (2023:267) om ändring i förordningen (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2023-06-07

Förordning (2023:252) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

2020-04-30

Omfattning: nuvarande 2 a kap. 8 b § betecknas 2 a kap. 8 m §; ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8, 8 a §§, den nya 8 m §, 9, 11 a §§; nya 2 a kap. 3 b, 3 c, 4 a, 5 b, 5 c, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 8 g, 8 h, 8 i, 8 j, 8 k, 8 l §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:251) om ändring i förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar

2019-12-19

Omfattning: ändr. 8, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder: 2023-06-15

Förordning (2023:249) om ändring i förordningen (2021:808) om nätkoncession

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:248) om ändring i förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:247) om ändring i förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:246) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

2023-05-02

Omfattning: upph. 20, 21, 22 §§, rubr. före 20, 22 §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:245) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

2023-05-02

Omfattning: ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:244) om ändring i förordningen (2022:585) om elnätsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: nuvarande 32, 33 a §§ betecknas 32 b, 33 b §§; ändr. 2, 4, 23 §§, den nya 32 b §, 33 §, rubr. närmast före 33 a § sätts närmast före 33 b §; nya 9 a, 31 a, 32, 32 a, 33 a §§, bil. 1, 2, rubr. närmast före 31 a, 33 a §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:243) om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

2019-12-31

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:242) om leverans av el och aggregeringstjänster

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:241) om det nationella elsystemet

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-06-01

Ändring (2023:241) None

2023-05-02

Omfattning: upph.

Ändring (2023:241) None

2023-05-02

Omfattning: upph.

Förordning (2023:237) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-10-23

Omfattning: ny 6 a §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:236) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

2023-05-02

Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:233) om elstöd till företag

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-05-09

Förordning (2023:226) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

2019-06-19

Omfattning: nuvarande 1, 1 b §§ betecknas 1 b, 1 c §§; ändr. 1 a, den nya 1 b, 11 a, 11 b, 11 c, 37 b §§; nya 1, 1 d §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:225) om ändring i förordningen (2022:315) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 §; nya 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 7 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:224) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:824) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

2023-05-02

Omfattning: forts. giltighet

Förordning (2023:223) om ändring i förordningen (2021:1142) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

2021-12-13

Omfattning: ändr. p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2023-05-30

Förordning (2023:221) om stöd till den nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:220) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:219) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:218) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

2019-06-26

Omfattning: nuvarande 68 § betecknas 44 a §; ändr. 38 a, 39, 40, 43, 44, den nya 44 a, 59 §§; ny 40 a §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:199) om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-06-15
Förarbeten: Bet. 2022/23:KrU1, Rskr. 2022/23:73, Prop. 2022/23:1

Förordning (2023:198) om ändring i förordningen (2023:108) om elstöd till konsumenter för november-december 2022

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraftträder: 2023-05-12

Förordning (2023:195) om ändring i förordningen (2007:701) om allmänna vattentjänster

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §; nya 3, 4 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:194) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

2020-03-06

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:193) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

2020-03-21

Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 5, 6, 12, 15 §§, 6 kap. 1 §, 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:192) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

2019-04-05

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 6, 7 a, 7 e §§; ny 7 f §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:186) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, bil. 1
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:185) om ändring i förordningen (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

2023-05-02

Omfattning: ändr. 17, 19 §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:184) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

2019-12-28

Omfattning: upph. 3 kap. 10 §, 9 kap. 3 §; nuvarande 3 kap. 12, 13 §§, 6 kap. 14, 16 §§ betecknas 3 kap. 10, 12 §§, 6 kap. 17, 18 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 6, 7, 8, den nya 10, 11, den nya 12 §§, 4 kap. 1, 8 §§, 5 kap. 4 §, 6 kap. 15, den nya 17 §§, 7 kap. 1, 2, 4, 7 §§, 9 kap. 1, 15 §§; nya 8 a kap., 1 kap. 3, 4 §§, 2 kap. 33 §, 3 kap. 5 a, 13, 14, 15 §§, 6 kap. 14, 16 §§, 9 kap. 17, 18 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:183) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

2020-04-27

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:182) om ändring i förordningen (2022:1397) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 § i 2022:1397

Förordning (2023:179) om statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-05-10

Förordning (2023:178) om ändring i förordningen (2023:66) om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag

2023-05-02

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:177) om ändring i förordningen (2022:1469) om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning

2023-05-02

Omfattning: ändr. 6 §; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder: 2023-05-15

Förordning (2023:176) om ändring i förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar

2023-05-02

Omfattning: ändr. 19, 35 §§; ny 19 a §
Ikraftträder: 2023-05-15

Förordning (2023:175) om ändring i förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

2022-08-24

Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 6, 29, 36 §§; nya 2 kap. 19, 20, 21 §§, 3 kap. 29 a, 39 a, 46 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 19 §
Ikraftträder: 2023-05-15

Förordning (2023:170) om ändring i förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

2018-08-19

Omfattning: ny 3 a §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:168) om statsbidrag för kvinnors och flickors organisering

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-05-03
Förarbeten: Rskr. 2005/06:99, Bet. 2005/06:KrU6, Prop. 2005/06:4

Ändring (2023:168) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Förordning (2023:159) om ändring i förordningen (2022:701) om särskild kontroll av vissa utlänningar

2022-07-06

Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:157) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2019-06-26

Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:156) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2, 7, 11, 13, 14 a, 18 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 5 b §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:151) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

2019-12-14

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:149) om ändring i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

2023-05-02

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2023-04-25

Förordning (2023:148) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5, 5 a, 7, 8 §§, 4 kap. 1, 2, 6 §§, 5 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 2 §, 3 kap. 4, 7 §§, rubr. närmast efter rubr. 3 kap.; nya 3 kap. 5 b, 5 c, 5 d, 9 §§, rubr. närmast före 3 kap. 5 b, 9 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:147) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

2019-12-14

Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraftträder: 2023-04-01