Alla förordningar

Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2019:695) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2020

2019-11-20

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:694) om balanstal för år 2020

2019-11-20

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:693) om inkomstindex för år 2020

2019-11-20

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:692) om inkomstbasbelopp för år 2020

2019-11-20

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:691) om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2019-11-20

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:690) om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2019-11-20

Omfattning: ändr. 14 §; nya 15 a, 17 d, 17 e §§, rubr. närmast före 17 d §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:689) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

2019-11-16

Omfattning: ändr. 4 kap. 10 c §
Ikraftträder: 2019-12-20

Förordning (2019:688) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

2019-11-16

Omfattning: ändr. 8 kap. 3 e §
Ikraftträder: 2019-12-20

Förordning (2019:687) om ändring i skolförordningen (2011:185)

2019-11-16

Omfattning: ändr. 9 kap. 22 a §, 11 kap. 12 a §, 12 kap. 12 a §
Ikraftträder: 2019-12-20

Förordning (2019:686) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

2019-11-16

Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-12-15

Förordning (2019:685) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:684) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:683) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:682) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:681) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:679) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2020

2019-11-16

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:678) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

2019-11-14

Omfattning: upph. 17, 18 §§; nuvarande 11 a, 11 b §§ betecknas 11 b, 11 c §§; ändr. 2, 3, 8, 8 a, 9, 20, 24 §§; ändr. rubr. närmast före 11 b § sätts före 11 c §; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 11 a §§, rubr. närmast före 7 a, 7 d §§
Ikraftträder: 2019-12-14

Tillkännagivande (2019:677) av de EU-bestämmelser som växtskyddslagen (1972:318) kompletterar

2019-11-14

Ikraftträder: 2019-11-13

Förordning (2019:676) om stöd till byggemenskaper

2019-11-14

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:675) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott, dels ändring i samma förordning

2019-11-14

Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:674) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

2019-11-14

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:673) om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.

2019-11-14

Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6 §§; ny 1 a §
Ikraftträder: 2019-12-10

Förordning (2019:667) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

2019-11-14

Omfattning: ändr. 3 §; ny 3 b §
Ikraftträder: 2019-12-01

Förordning (2019:666) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

2019-11-14

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-11-18

Förordning (2019:664) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

2019-11-14

Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:662) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

2019-11-14

Omfattning: ny 5 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2019-12-15

Förordning (2019:661) om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2019-11-14

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-12-01

Förordning (2019:660) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

2019-11-14

Omfattning: ändr. 2 a, 2 d §§; ny 2 c §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:659) om ändring i förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne

2019-11-14

Omfattning: upph. 6 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:658) om upphävande av Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 1993:1) om Länsstyrelsens beslutanderätt över bidrag till kulturmiljövård

2019-11-14

Förordning (2019:657) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

2019-11-14

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:656) om ändring i förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader

2019-11-14

Omfattning: nya 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2019-12-01

Förordning (2019:655) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

2019-11-01

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:654) om ändring i förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel

2019-11-01

Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:643) om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

2019-11-01

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:642) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

2019-11-01

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-11-25

Förordning (2019:641) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

2019-11-16

Omfattning: ändr. 58, 67, 80, 81 §§
Ikraftträder: 2019-11-14

Förordning (2019:640) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

2019-11-01

Omfattning: ändr. 43, 68 §§
Ikraftträder: 2019-11-14

Förordning (2019:639) om ändring i förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

2019-11-01

Omfattning: ändr. 17, 24, 54, 83 §§
Ikraftträder: 2019-11-14

Förordning (2019:638) om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier

2019-10-25

Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:637) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

2019-10-25

Omfattning: upph. 8 b §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:636) om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

2019-10-25

Omfattning: upph. 5 a §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:635) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

2019-10-25

Omfattning: ändr. 1, 18, 24, 29 §§
Ikraftträder: 2019-11-07

Förordning (2019:634) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

2019-10-24

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-12-21

Förordning (2019:633) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

2019-10-24

Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 2 kap. 3 §, 6 kap. 1 c, 4, 5, 6, 7 §§, 7 kap. 1 b §, 10 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 §; nya 2 kap. 3 b §, 6 kap. 1 d §
Ikraftträder: 2019-12-21

Förordning (2019:631) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2019-10-24

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-11-19

Förordning (2019:629) om ändring i förordningen (2019:160) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

2019-10-24

Omfattning: ändr. 2019:160 utgår

Förordning (2019:627) om ändring i förordningen (2019:163) om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

2019-10-24

Omfattning: ändr. 2019:163 utgår

Förordning (2019:625) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

2019-10-24

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-12-01

Förordning (2019:623) om ändring i bisjukdomsförordningen (1974:212)

2019-10-24

Omfattning: upph. 7 §

Riksåklagarens föreskrifter (2019:622) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

2019-10-23

Omfattning: ändr. bil. 2, 4.1, 4.2, 10, 16
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:621) om stöd med anledning av förbudet att fiska torsk i Östersjön

2019-10-23

Ikraftträder: 2019-10-31

Förordning (2019:620) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

2019-10-23

Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:619) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-10-23

Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:616) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

2019-10-19

Omfattning: ny 1 b §
Ikraftträder: 2019-11-15

Förordning (2019:613) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2019-10-17

Omfattning: nya 2 kap. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 §§, rubr. närmast före 2 kap. 41, 43, 53 §§
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:611) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2019-10-17

Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2019-11-12

Förordning (2019:610) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

2019-10-16

Ikraftträder: 2019-11-19

Förordning (2019:603) om fortsatt giltighet av förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar

2019-10-16

Förordning (2019:602) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen

2019-10-16

Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:600) om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)

2019-10-11

Omfattning: ändr. 27, 28, 29, 30, 31 §§
Ikraftträder: 2019-12-01

Förordning (2019:599) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

2019-10-09

Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:598) om tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

2019-10-02

Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:596) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

2019-10-02

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:595) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2020

2019-10-02

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:590) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

2019-09-25

Omfattning: ändr. 30 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:589) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

2019-09-25

Omfattning: ändr. 31 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:588) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

2019-09-25

Omfattning: ändr. 1, 1 a, 6 b, 6 c §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:587) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

2019-09-25

Omfattning: ändr. 36 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:586) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

2019-09-25

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:585) om ändring i förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg

2019-09-25

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:584) om ändring i förordningen (2014:59) om elektroniska vägtullssystem

2019-09-25

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:581) om ändring i förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol

2019-09-20

Omfattning: ny 21 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:580) om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

2019-09-20

Omfattning: ny 18 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:578) om ändring i förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten

2019-09-20

Omfattning: ändr. 2, 14 §§; nya 2 a, 17 a §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:576) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

2019-09-18

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:574) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

2019-09-13

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-10-15

Förordning (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur

2019-09-11

Ikraftträder: 2019-10-15

Förordning (2019:572) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2020

2019-09-11

Förordning (2019:571) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

2019-09-11

Omfattning: upph. 12 §; ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:570) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser, dels ändring i samma förordning

2019-09-11

Omfattning: forts. giltighet; upph. 12 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:568) om ändring i förordningen (2008:1280) om val till Sametinget

2019-09-07

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:567) om passagerarregister

2019-08-28

Ikraftträder: 2019-10-01

Förordning (2019:566) om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

2019-07-27

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:563) om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

2019-07-24

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:562) om ändring i förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer

2019-07-17

Omfattning: upph. 3 a kap.; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 4, 5 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1 §, rubr. till 3 kap.
Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:561) om ändring i förordningen (2018:1720) om stöd för utveckling och användning av etanol i tung trafik

2019-07-17

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:560) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

2019-07-17

Omfattning: upph. 5 a §
Ikraftträder: 2023-01-01

Förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

2019-07-17

Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:557) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

2019-07-10

Omfattning: upph. p 6 i ikrafttr.- och övergångsbest., p 4 i ikrafttr- och övergångsbest. i 2016:1191; ändr. 3, 4, 10 §§; ny 10 b §
Ikraftträder: 2019-07-22

Förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning

2019-07-10

Ikraftträder: 2019-08-01

Tillkännagivande (2019:552) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

2019-07-10

Ikraftträder: 2019-07-04

Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

2019-07-10

Ikraftträder: 2019-08-01

Tillkännagivande (2019:550) av uppgift om Riksbankens referensränta

2019-07-09

Förordning (2019:546) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:545) om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

2019-07-09

Omfattning: nuvarande 36 § betecknas 37 §; ändr. 3, 8, 10 och 20 §§, rubr. närmast före 36 § sätts närmast före 37 §; nya 32 a, 36 §§, rubr. närmast före 36 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:544) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser

2019-07-09

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3 §§; ny 10 a §
Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:538) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:532) om ändring i förordningen (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

2019-07-09

Omfattning: ny 1 a §
Ikraftträder: 2019-07-16

Förordning (2019:531) om ändring i postförordningen (2010:1049)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 a §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:526) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 7, 25 §§
Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:522) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 6, 9, 11, 24, 25, 26, 28, 29 §§, rubr. närmast före 6, 28 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:519) om ändring i förordningen (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan

2019-07-09

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:518) om statsbidrag för fjärrundervisning

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:517) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:516) om ändring i förordningen (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3, 7 §§; nya 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 10, 11, 12 §§
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:515) om ändring i förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

2019-07-09

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:514) om ändring i förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden

2019-07-09

Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, bil., rubr. närmast före 11, 12, 14, 15 §§, rubr. närmast före 7, 16 §§ sätts närmast före 2, 19 §§; nya 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13, 17, 18 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:513) om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

2019-07-09

Omfattning: ändr. 21, 26 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:511) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 14 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:510) om ändring i förordningen (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:509) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:507) om fortsatt giltighet av förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

2019-07-09

Omfattning: forts. giltighet

Förordning (2019:502) med instruktion för Migrationsverket

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:493) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:492) om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

2019-07-09

Omfattning: ändr. 5 a, 15 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:490) om upphävande av förordningen (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019

2019-07-09

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:476) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

2019-07-09

Omfattning: ändr. 13, 16, 17 §§; ny 1 a §
Ikraftträder: 2019-07-23

Förordning (2019:475) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-07-23

Förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-06-20

Förordning (2019:469) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:467) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:465) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

2019-07-09

Omfattning: nya 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5, 6 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:461) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

2019-06-15

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:458) om ändring i förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

2019-06-15

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:456) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

2019-06-14

Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:448) om upphävande av förordningen (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

2019-06-13

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:446) om ändring i förordningen (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:445) om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

2019-06-13

Omfattning: upph. 6 §; ändr. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:444) om ändring i förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen

2019-06-13

Omfattning: upph. 1 a §
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:443) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

2019-06-13

Omfattning: ändr. 21, 22 §§
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:442) om upphävande av förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

2019-06-13

Omfattning: upph.

Förordning (2019:441) om upphävande av förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

2019-06-13

Omfattning: upph.

Förordning (2019:440) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)

2019-06-13

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-30

Kustbevakningsdataförordning (2019:438)

2019-06-13

Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:427) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om referensvärden

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:426) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

2019-06-12

Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:425) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

2019-06-26

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:424) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-06-12

Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:411) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

2019-06-12

Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:409) om ändring i kustbevakningsförordningen (2019:83)

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:408) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

2019-06-26

Omfattning: upph. 7 §; ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:406) om ändring i valförordningen (2005:874)

2019-06-12

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:405) om ändring i förordningen (2019:197) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

2019-06-19

Omfattning: ändr. 16 § i 2019:197

Förordning (2019:404) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

2019-06-08

Omfattning: ändr. 3, 17 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:403) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

2019-06-08

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:401) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 4 §, 6 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:398) om ändring i avgasreningsförordningen (2011:345)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 5, 11 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:397) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

2019-06-26

Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 1, 6, 8, 10 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:394) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 13, 16, 37, 41 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:393) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-07-01