Alla förordningar

Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2019:297) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

2019-05-25

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-14

Förordning (2019:296) om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

2019-05-25

Omfattning: ändr. 1, 38 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:294) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2019-05-25

Omfattning: ändr. 3, 4, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 17 §
Ikraftträder: 2019-06-10

Förordning (2019:293) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2019-05-25

Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder: 2019-06-10

Förordning (2019:292) om röstningsrådgivare

2019-05-25

Ikraftträder: 2019-06-10

Förordning (2019:283) om ändring i förordningen (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

2019-05-24

Omfattning: upph. 3, 4 §§; nuvarande 5 § betecknas 3 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:275) om ändring i skolförordningen (2011:185)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:274) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

2019-05-23

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-06-15

Förordning (2019:273) om ändring i spelförordningen (2018:1475)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §, 15 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:272) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E- hälsomyndigheten

2019-05-23

Omfattning: upph. 6 §; ändr. 2, 3, 13 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:271) om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

2019-05-23

Omfattning: upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §; ändr. 8, 11 §§; ny rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:270) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

2019-05-23

Omfattning: ändr. 14, 15, 17, 25 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:269) om upphävande av förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

2019-05-23

Omfattning: upph.

Förordning (2019:268) om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 25 §
Ikraftträder: 2019-06-11

Förordning (2019:267) om ändring i häktesförordningen (2010:2011)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-06-11

Förordning (2019:266) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 12, 12 a §§
Ikraftträder: 2019-06-11

Förordning (2019:260) om ändring i förordningen (2018:1545) om stöd för utveckling och användning av flytande biogas

2019-05-17

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-06-15

Förordning (2019:259) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

2019-05-17

Omfattning: forts. giltighet

Förordning (2019:258) om ändring i förordningen (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

2019-05-15

Omfattning: upph. rubr. närmast före 3, 5, 6 §§; ändr. 1 §, rubr. närmast före 2 §; nya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 7, 8, 12, 14 §§
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:257) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2019-05-15

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:256) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

2019-05-15

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:242) om ändring i förordningen (2018:1865) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

2019-05-11

Omfattning: ändr. 1 § i 2018:1865

Förordning (2019:240) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden

2019-05-11

Ikraftträder: 2019-06-01

Lag (2019:236) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap

2019-05-11

Omfattning: upph. 2 a, 3 a, 3 b, 3 c, 4, 5, 6, 23 §§; ändr. 3, 7, 8, 9, 10, 22 §§
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU14, Prop. 2018/19:50

Förordning (2019:232) om ändring i förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

2019-05-10

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2019-05-29

Förordning (2019:231) om ändring i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

2019-05-10

Omfattning: ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2019-05-29

Förordning (2019:230) om ändring i förordningen (1994:2029) om tekniska regler

2019-05-10

Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16 §§
Ikraftträder: 2019-05-29

Förordning (2019:229) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

2019-05-10

Omfattning: ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8, 8 a, 8 b, 9 a, 11 a §§
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:228) om ändring i förordningen (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor

2019-05-09

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2019-06-10

Förordning (2019:227) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

2019-05-09

Omfattning: ändr. 26 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:226) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

2019-05-09

Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2019-05-09

Omfattning: ändr. 11, 14 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

2019-05-09

Ikraftträder: 2019-05-20

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

2019-05-09

Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:222) om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

2019-05-09

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-06-10

Förordning (2019:221) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

2019-05-08

Omfattning: ändr. 1 kap. 6, 7 b, 17, 19, 21 §§, bil. 1 a, 4
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:220) om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

2019-05-08

Omfattning: upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §; ändr. 9 §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:219) om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

2019-05-03

Omfattning: ny 15 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:218) om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

2019-05-03

Omfattning: ändr. 7, 10 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 1 a, 3 a §§
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:217) om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

2019-05-03

Omfattning: ändr. 15 §; ny 5 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:216) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

2019-05-03

Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 6 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:214) om viss gemensam offentlig service

2019-05-03

Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:211) om ändring i förordningen (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter

2019-05-03

Omfattning: nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:210) om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

2019-05-03

Omfattning: ändr. rubr. närmast före 2 §; ny 3 a §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:209) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

2019-05-01

Omfattning: nya 3 c, 3 d §§
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:208) om ändring i förordningen (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

2019-05-01

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-05-06

Förordning (2019:207) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2019-04-28

Omfattning: upph. rubr. närmast före 2 kap. 6 §; ändr. 10 kap. 29, 30 §§; nya 2 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:206) om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-28

Omfattning: ny 2 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:204) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

2019-04-26

Omfattning: ändr. 6 c, 16 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Tillkännagivande (2019:203) av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar

2019-04-19

Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:202) om statliga myndigheters lokalisering

2019-04-19

Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:200) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

2019-04-18

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:199) om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

2019-04-18

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 13, 14 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-05-22

Förordning (2019:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

2019-04-18

Omfattning: forts.giltighet

Förordning (2019:196) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

2019-04-17

Omfattning: upph. 5 kap. 2 §; ändr. 5 kap. 1, 4 §§, 7 kap. 2 §, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 5 kap. 1 §; nya 5 kap. 2 §, 8 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2019:194) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

2019-04-17

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:193) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

2019-04-12

Omfattning: ändr. 35, 41, 43, 46 §§, bil.; nya 3 a, 8 a, 35 a §§
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:192) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

2019-04-11

Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraftträder: 2019-05-08

Förordning (2019:191) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

2019-04-11

Omfattning: ändr. 4, 7, 19, 20 §§; ny 3 §
Ikraftträder: 2019-05-15

Förordning (2019:189) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

2019-04-11

Omfattning: ändr. 1, 12 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder: 2019-05-15

Förordning (2019:188) om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

2019-04-11

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder: 2019-05-15

Förordning (2019:187) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

2019-04-11

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-05-15

Lag (2019:184) om ändring i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

2019-04-11

Omfattning: ändr. författningsrubr., 13 §
Ikraftträder: 2019-05-15
Förarbeten: Rskr. 2018/19:167, Prop. 2018/19:41, Bet. 2018/19:TU10

Lag (2019:176) om upphävande av förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen

2019-04-10

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU6, Prop. 2018/19:11, Rskr. 2018/19:140

Förordning (2019:174) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

2019-04-10

Omfattning: nuvarande 10 § betecknas 10 a §; ändr. 15 c §; nya 10, 14 a §§
Ikraftträder: 2019-05-15

Förordning (2019:173) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

2019-04-04

Omfattning: ändr. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:172) om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

2019-04-03

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:171) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

2019-04-03

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:170) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

2019-04-03

Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar

2019-04-05

Ikraftträder: 2019-05-01

Ändring (2019:167) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Förordning (2019:166) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

2019-03-29

Omfattning: upph. 6 kap. 7 c §, rubr. närmast efter 6 kap. 7 b §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

2019-03-29

Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:163) om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

2019-03-28

Omfattning: upph. 2 a §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2019:161) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

2019-03-28

Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:160) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

2019-03-28

Omfattning: upph. 2 a, 5 b, 5 c §§ 2020-04-01, 5 a § 2023-01-01

Förordning (2019:158) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

2019-03-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 6 §§
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:157) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

2019-03-27

Omfattning: upph. 1 kap. 8, 9 §§, rubr. närmast före 1 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:156) om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

2019-03-27

Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:154) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

2019-03-22

Omfattning: ändr. 39 c, 39 e §§
Ikraftträder: 2019-05-15

Förordning (2019:151) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

2019-03-21

Omfattning: ändr. 40 §
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:150) om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2019-03-21

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:149) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

2019-03-21

Omfattning: änd. 7 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:148) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

2019-03-21

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:147) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2019-03-21

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:146) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2019-03-21

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:145) om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

2019-03-21

Omfattning: ny 5 b §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:144) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2019-03-21

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:142) om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av kon- ventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om ren- betning

2019-03-21

Omfattning: upph.

Förordning (2019:141) om upphävande av förordningen (1993:1741) med anledning av Tele- styrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen

2019-03-21

Omfattning: upph.

Förordning (2019:140) om ändring i förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel

2019-03-21

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:139) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

2019-03-21

Omfattning: ändr. 54 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:138) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

2019-03-21

Omfattning: änr. 56 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:137) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

2019-03-21

Omfattning: ändr. 32 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:136) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

2019-03-21

Omfattning: ändr. 33 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:135) om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden

2019-03-21

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:134) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

2019-03-21

Omfattning: upph. 7 kap.
Ikraftträder: 2022-01-01

Förordning (2019:127) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2019-03-20

Omfattning: nuvarande 13 a § betecknas 15 §, rubr. närmast före nuvarande 13 a § sätts närmast före den nya 15 §; ny 14 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:126) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

2019-03-20

Omfattning: ändr. 8. 10 §§
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:125) om ändring i tobaksförordningen (2016:354)

2019-03-20

Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

2019-03-20

Omfattning: ändr. 11 a, 13 §§ i 2018:1517, ikrafttr.best. till 2018:1517
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:122) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:121) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

2019-03-16

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:120) om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

2019-03-16

Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:119) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

2019-03-16

Omfattning: ändr. 4 kap. 17 a, 20 §§
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:117) om ändring i förordningen (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet

2019-03-14

Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:116) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

2019-03-14

Omfattning: ändr. 15, 19 a §§; ny 19 b §
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:115) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

2019-03-14

Omfattning: ändr. 1 a, 2 §§
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:112) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

2019-03-14

Omfattning: nya 4 kap. 2 a §, 5 kap. 2 a §, rubr. kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-03-30

Förordning (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar

2019-03-13

Ikraftträder: 2019-03-30

Förordning (2019:108) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2019-04-05

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-04-05

Förordning (2019:107) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2019-04-05

Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2019-04-05

Förordning (2019:106) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

2019-03-07

Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:105) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

2019-03-07

Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:104) om ändring i förordningen (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

2019-03-07

Omfattning: ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:103) om ändring i förordningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2019-03-07

Omfattning: ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:102) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder

2019-03-07

Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:101) om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård

2019-03-07

Omfattning: nya 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:100) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

2019-03-07

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:99) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2019-03-07

Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:98) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

2019-03-07

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:97) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

2019-03-07

Omfattning: ny 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

2019-03-07

Ikraftträder: 2019-04-01