Alla förordningar

Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2018-12-22

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2118:622) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

2018-08-19

Omfattning: ändr. 3 a, 6, 6 a, 7 c, 7 d, 7 e, 8, 9 §§
Ikraftträder: 2018-07-01

Förordning (2019:154) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

2019-03-22

Omfattning: ändr. 39 c, 39 e §§
Ikraftträder: 2019-05-15

Förordning (2019:151) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

2019-03-21

Omfattning: ändr. 40 §
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:150) om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2019-03-21

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:149) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

2019-03-21

Omfattning: änd. 7 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:148) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

2019-03-21

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:147) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2019-03-21

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:146) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2019-03-21

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:145) om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

2019-03-21

Omfattning: ny 5 b §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:144) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2019-03-21

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2019-03-21

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:142) om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av kon- ventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om ren- betning

2019-03-21

Omfattning: upph.

Förordning (2019:141) om upphävande av förordningen (1993:1741) med anledning av Tele- styrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen

2019-03-21

Omfattning: upph.

Förordning (2019:140) om ändring i förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel

2019-03-21

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:139) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

2019-03-21

Omfattning: ändr. 54 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:138) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

2019-03-21

Omfattning: änr. 56 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:137) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

2019-03-21

Omfattning: ändr. 32 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:136) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

2019-03-21

Omfattning: ändr. 33 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:135) om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden

2019-03-21

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:134) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

2019-03-21

Omfattning: upph. 7 kap.
Ikraftträder: 2022-01-01

Förordning (2019:130) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

2019-03-21

Omfattning: upph. rubr. närmast efter 11 §; ny 11 e §
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:127) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2019-03-20

Omfattning: nuvarande 13 a § betecknas 15 §, rubr. närmast före nuvarande 13 a § sätts närmast före den nya 15 §; ny 14 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:126) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

2019-03-20

Omfattning: ändr. 8. 10 §§
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:125) om ändring i tobaksförordningen (2016:354)

2019-03-20

Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

2019-03-20

Omfattning: ändr. 11 a, 13 §§ i 2018:1517, ikrafttr.best. till 2018:1517
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:122) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

2019-03-16

Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:121) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

2019-03-16

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:120) om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

2019-03-16

Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:119) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

2019-03-16

Omfattning: ändr. 4 kap. 17 a, 20 §§
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:117) om ändring i förordningen (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet

2019-03-14

Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:116) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

2019-03-14

Omfattning: ändr. 15, 19 a §§; ny 19 b §
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:115) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

2019-03-14

Omfattning: ändr. 1 a, 2 §§
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:113) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

2019-03-14

Omfattning: ny 6 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2019-03-30

Förordning (2019:112) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

2019-03-14

Omfattning: nya 4 kap. 2 a §, 5 kap. 2 a §, rubr. kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-03-30

Förordning (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar

2019-03-13

Ikraftträder: 2019-03-30

Förordning (2019:108) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2019-03-12

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-04-05

Förordning (2019:107) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2019-03-10

Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2019-04-05

Förordning (2019:106) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

2019-03-07

Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:105) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

2019-03-07

Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:104) om ändring i förordningen (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

2019-03-07

Omfattning: ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:103) om ändring i förordningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2019-03-07

Omfattning: ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:102) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder

2019-03-07

Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:101) om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård

2019-03-07

Omfattning: nya 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:100) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

2019-03-07

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:99) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2019-03-07

Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:98) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

2019-03-07

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:97) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

2019-03-07

Omfattning: ny 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

2019-03-07

Ikraftträder: 2019-04-01

Strafftidsförordning (2019:95)

2019-03-07

Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:94) om ändring i förordningen (2016:320) om skydd för geografisk information

2019-03-07

Omfattning: ändr. 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:93) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

2019-03-07

Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:92) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

2019-03-07

Omfattning: ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:91) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

2019-03-07

Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:89) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

2019-03-07

Omfattning: ändr. 22, 52 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:88) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

2019-03-07

Omfattning: upph. 8 kap. 3, 4 §§; ändr. 9 kap. 7 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:87) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

2019-03-07

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:86) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

2019-03-07

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:85) om ändring i förordningen (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.

2019-03-07

Omfattning: ändr. författningsrubr., ändr.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen

2019-03-07

Ikraftträder: 2019-04-01

Kustbevakningsförordning (2019:83)

2019-03-07

Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:82) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

2019-03-06

Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 8 §§, 3 kap. 1, 9 §§, 7 kap. 1, 3 §§, bil., p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.

Förordning (2019:81) om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film

2019-03-06

Omfattning: ändr. 13, 30 §§
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:80) om upphävande av förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

2019-03-06

Omfattning: upph.

Förordning (2019:79) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2019-03-06

Omfattning: ändr. 16, 19 §§
Ikraftträder: 2019-04-02

Förordning (2019:78) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

2019-03-06

Omfattning: ändr. 18, 22 §§
Ikraftträder: 2019-04-02

Förordning (2019:77) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

2019-03-06

Omfattning: ändr. 23 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:76) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2019-03-06

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:75) om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar

2019-03-06

Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 7 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:74) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

2019-03-02

Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 a, 8, 11, 12 , 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. 2 §, rubr. närmast före 19 §; nya 5 a, 5 b, 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 16, 20, 21 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:73) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion

2019-03-02

Omfattning: ändr. 31 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:72) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

2019-03-02

Omfattning: ändr. 28 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:71) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

2019-03-02

Omfattning: ändr. 40, 49 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:70) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

2019-03-02

Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:68) om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

2019-03-02

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Tillkännagivande (2019:67) av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar

2019-03-02

Ikraftträder: 2019-03-01

Djurskyddsförordning (2019:66)

2019-03-02

Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:65) om upphävande av förordningen (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vacci- nering mot galtlukt

2019-03-02

Omfattning: upph.

Förordning (2019:64) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

2019-03-02

Omfattning: ändr. 2 §; ny 9 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:63) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

2019-02-28

Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 5 §
Ikraftträder: 2019-03-26

Förordning (2019:62) om ändring i förordningen (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004

2019-02-28

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2019-03-13

Förordning (2019:61) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

2019-02-28

Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 7 kap. 3 §, bil.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:60) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

2019-02-28

Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:58) om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

2019-02-28

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; ny 1 a §
Ikraftträder: 2019-03-13

Förordning (2019:56) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2019-02-28

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2019-03-15

Förordning (2019:54) om ändring i förordningen (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

2019-02-28

Omfattning: upph. 8 §; nuvarande 21, 22 §§ betecknas 22, 21 §§; ändr. 11 §, rubr. närmast före 21, 22 §§ sätts närmast före 22, 21 §
Ikraftträder: 2019-03-25

Förordning (2019:53) om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

2019-02-28

Omfattning: nuvarande 20 § betecknas 21 §; ändr. 7, 10 §§, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 21 §; ny 20 §, rubr. och närmast före 20 §
Ikraftträder: 2019-03-25

Förordning (2019:52) om ändring i förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

2019-02-28

Omfattning: ändr. 8, 11 §§
Ikraftträder: 2019-03-25

Förordning (2019:51) om ändring i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

2019-02-28

Omfattning: nuvarande 18 § betecknas 19 §; ändr. 6, 9 §§, rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 19 §; ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder: 2019-03-25

Förordning (2019:50) om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

2019-02-28

Omfattning: nuvarande 19, 20 §§ betecknas 20, 21 §§; ändr. 7, 10, den nya 21 §§, rubr. närmast före 19, 20 §§ sätts närmast före 20, 21 §§; ny 19 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraftträder: 2019-03-25

Förordning (2019:49) om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

2019-02-28

Omfattning: upph. 7 §; nuvarande 20 § betecknas 21 §; ändr. 9 §, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 21 §; ny 20 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraftträder: 2019-03-25

Förordning (2019:48) om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

2019-02-27

Omfattning: ändr. 21 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Lag (2019:26) om ändring i riksdagsordningen

2019-02-27

Omfattning: ändr. 13 kap. 5, 7, 8 §§, bil., rubr. närmast före 13 kap. 8 §; nya tilläggsbest. 13.5.1, 13.8.1, rubr. närmast före 13.5.1, 13.8.1
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Förordning (2019:23) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

2019-02-22

Omfattning: ändr. 6 kap. 16 §, 13 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:22) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

2019-02-22

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:21) om ändring i förordningen (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete

2019-02-22

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:20) om ändring i förordningen (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen

2019-02-22

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-03-14

Förordning (2019:19) om ändring i förordningen (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd

2019-02-22

Omfattning: ändr. 1, 3 a §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:18) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

2019-02-22

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-03-24

Förordning (2019:17) om ändring i förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll

2019-02-22

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:16) om riksmätplatser

2019-02-22

Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:15) om upphävande av förordningen (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande

2019-02-22

Omfattning: upph.

Förordning (2019:14) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

2019-02-22

Ikraftträder: 2019-03-24

Förordning (2019:13) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2019-02-22

Omfattning: ändr. 10 §; ny 12 c §
Ikraftträder: 2019-03-01

Förordning (2019:12) om stöd till åtgärder efter skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län

2019-02-22

Ikraftträder: 2019-03-01

Förordning (2019:11) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

2019-02-15

Omfattning: ändr. 6, 20 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:10) om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

2019-02-13

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-03-01

Förordning (2019:8) om ändring i förordningen (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

2019-01-30

Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder: 2019-03-01

Förordning (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum

2019-01-26

Ikraftträder: 2019-02-19

Förordning (2019:6) om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

2019-01-24

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2019:5) om ändring i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker

2019-01-24

Omfattning: ändr. 2, 3, 11, 15 §§
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2019:4) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

2019-01-24

Omfattning: ändr. 17 §
Ikraftträder: 2019-03-01

Förordning (2019:3) om upphävande av förordningen (2018:1548) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

2019-01-23

Omfattning: upph.

Förordning (2019:2) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

2019-01-29

Omfattning: ändr. 21 §
Ikraftträder: 2019-01-30

Tillkännagivande (2019:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

2019-01-09

Förordning (2018:2119) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall

2019-01-09

Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2118) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 kap. 28 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2117) om ändring i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2116) om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

2019-01-09

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2115) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2114) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 kap. 24 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2113) om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 12, 25, 33 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2112) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 33, 35, 36 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2111) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 2, 11 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2110) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2108) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 9 §§
Ikraftträder: 2009-01-11

Förordning (2018:2107) om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2106) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2019-01-09

Omfattning: ändr. 9, 50 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2105) om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2104) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 10 kap. 2 §; nya 3 kap. 5 a, 7 a §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2103) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

2019-01-09

Omfattning: ändr. författningsrubr., nuvarande 4 kap. 12, 13 §§, betecknas 4 kap. 15, 16 §§, 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 3, 9, 10, 11, nya 15, 16 §§, 6 kap. 1, 2, 7 §§, rubr.till 1 kap., rubr. närmast före 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 12, 13, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2102) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

2019-01-09

Omfattning: ändr. författningsrubr., nuvarande 24, 25, 26 §§ betecknas 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 24, 25,26 §§ sätts närmast före 45, 46, 47 §; nya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§, rubr. närmast före 24, 36, 39, 40, 41, 42 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2101) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2100) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

2019-01-09

Omfattning: upph. 32 a §; ändr. bil. §; nya 36, 37, 38, 39, 40 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2098) om garantier för utvecklingssamarbete

2019-01-09

Ikraftträder: 2019-02-15

Förordning (2018:2097) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 13 §§; ny rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2096) om ändring i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 §; nya 4, 5, 5 a §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2087) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer, dels ändring i samma förordning

2019-01-09

Omfattning: forts. giltighet; ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.

Förordning (2018:2081) om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valsedlar kan läggas ut

2019-01-09

Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2078) om ändring i förordningen (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-01-09

Omfattning: ändr 4, 5 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2076) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 8, 12, 14, 16, 17, 18 §§, bil.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2075) om ändring i förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

2018-12-28

Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2074) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

2018-12-28

Omfattning: ändr. 26 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2073) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

2018-12-28

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2072) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

2018-12-28

Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2071) om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.

2018-12-28

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2019-01-01