Alla förordningar

Förordning (2023:336) om ändring i förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 8 §§, 2 kap. 1, 5, 7 §§, 3 kap. 33 §, 4 kap 20 §, 5 kap. 5, 15, 22, 24 §§, 7 kap. 12, 19, 20 §§, 8 kap. 5 §, 9 kap. 14, 63 §§, 13 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 5 §; nya 1 kap. 7 a, 7 b §§, 2 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 47 a, 66 a §§
Ikraftträder: 2023-06-22

Förordning (2023:334) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

2020-05-26

Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 5 §, 9 kap. 1, 8 §§, rubr. närmast före 9 kap. 8 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:333) om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:332) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2020-05-26

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:331) om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404)

2018-08-19

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:330) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 a §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:329) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

2019-12-12

Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:325) om ändring i förordningen (2015:938) om statsbidrag för handledare i specialpedagogik

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraftträder: 2023-07-02

Förordning (2023:324) om upphävande av förordningen (2022:1593) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2023

2023-05-02

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:318) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2, 20 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:317) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

2020-03-04

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:316) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:315) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

2019-12-12

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:314) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

2020-02-03

Omfattning: ändr. 13 b §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:310) om ändring i spelförordningen (2018:1475)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 13 kap. 1 §, 14 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §, rubr. 1 kap.; nya 1 kap. 3 §, 13 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 2 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 3 §, 13 kap. 1 a §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:297) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 6, 7 §§, bil.
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:296) om ändring i förordningen (2020:879) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

2020-12-02

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:295) om ändring i förordningen (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen

2019-12-14

Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6, 7 §§, rubr. närmast före 3, 6 §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:KU34, Prop. 2022/23:83, Rskr. 2022/23:187

Förordning (2023:294) om ändring i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

2023-05-02

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:293) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

2019-12-14

Omfattning: upph. 4 a, 4 b, 6 §§, rubr. närmast före 4 §; ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:289) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8 §; ny 11 a §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:288) om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458)

2020-03-04

Omfattning: ny 8 kap. 7 §, rubr. närmast före 8 kap. 7 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:287) om ändring i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning

2019-04-05

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:286) om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

2023-05-26

Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:280) om upphävande av förordningen (1999:9) om underrättelseskyldighet beträffande vissa avslagsbeslut

2019-06-19

Omfattning: upph.

Förordning (2023:279) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)

2019-02-08

Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:278) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

2023-05-02

Omfattning: ändr. 19 a §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:274) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

2019-04-05

Omfattning: ändr. 13, 20 a, 20 f §§, bil. 1, 2 a, 3, 4, 5, 6
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:273) om ändring i förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning

2019-11-16

Omfattning: ändr. 7 kap. 15 §
Ikraftträder: 2023-07-03

Förordning (2023:269) om ändring i järnvägsmarknadsförordningen (2022:416)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraftträder: 2023-06-07

Förordning (2023:268) om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

2023-05-02

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2023-06-07

Förordning (2023:267) om ändring i förordningen (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2023-06-07

Förordning (2023:252) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

2020-04-30

Omfattning: nuvarande 2 a kap. 8 b § betecknas 2 a kap. 8 m §; ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8, 8 a §§, den nya 8 m §, 9, 11 a §§; nya 2 a kap. 3 b, 3 c, 4 a, 5 b, 5 c, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 8 g, 8 h, 8 i, 8 j, 8 k, 8 l §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:251) om ändring i förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar

2019-12-19

Omfattning: ändr. 8, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder: 2023-06-15

Förordning (2023:249) om ändring i förordningen (2021:808) om nätkoncession

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:248) om ändring i förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:247) om ändring i förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:246) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

2023-05-02

Omfattning: upph. 20, 21, 22 §§, rubr. före 20, 22 §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:245) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

2023-05-02

Omfattning: ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:244) om ändring i förordningen (2022:585) om elnätsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: nuvarande 32, 33 a §§ betecknas 32 b, 33 b §§; ändr. 2, 4, 23 §§, den nya 32 b §, 33 §, rubr. närmast före 33 a § sätts närmast före 33 b §; nya 9 a, 31 a, 32, 32 a, 33 a §§, bil. 1, 2, rubr. närmast före 31 a, 33 a §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:243) om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

2019-12-31

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:242) om leverans av el och aggregeringstjänster

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:241) om det nationella elsystemet

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-06-01

Ändring (2023:241) None

2023-05-02

Omfattning: upph.

Ändring (2023:241) None

2023-05-02

Omfattning: upph.

Förordning (2023:237) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-10-23

Omfattning: ny 6 a §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:236) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

2023-05-02

Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:233) om elstöd till företag

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-05-09

Förordning (2023:226) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

2019-06-19

Omfattning: nuvarande 1, 1 b §§ betecknas 1 b, 1 c §§; ändr. 1 a, den nya 1 b, 11 a, 11 b, 11 c, 37 b §§; nya 1, 1 d §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:225) om ändring i förordningen (2022:315) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 §; nya 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 7 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:224) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:824) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

2023-05-02

Omfattning: forts. giltighet

Förordning (2023:223) om ändring i förordningen (2021:1142) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

2021-12-13

Omfattning: ändr. p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2023-05-30

Förordning (2023:221) om stöd till den nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:220) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:219) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:218) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

2019-06-26

Omfattning: nuvarande 68 § betecknas 44 a §; ändr. 38 a, 39, 40, 43, 44, den nya 44 a, 59 §§; ny 40 a §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:199) om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-06-15
Förarbeten: Rskr. 2022/23:73, Prop. 2022/23:1, Bet. 2022/23:KrU1

Förordning (2023:198) om ändring i förordningen (2023:108) om elstöd till konsumenter för november-december 2022

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraftträder: 2023-05-12

Förordning (2023:197) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

2020-06-05

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2023-06-07

Förordning (2023:195) om ändring i förordningen (2007:701) om allmänna vattentjänster

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §; nya 3, 4 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:194) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

2020-03-06

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:193) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

2020-03-21

Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 5, 6, 12, 15 §§, 6 kap. 1 §, 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:192) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

2019-04-05

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 6, 7 a, 7 e §§; ny 7 f §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:186) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, bil. 1
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:185) om ändring i förordningen (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

2023-05-02

Omfattning: ändr. 17, 19 §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:184) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

2019-12-28

Omfattning: upph. 3 kap. 10 §, 9 kap. 3 §; nuvarande 3 kap. 12, 13 §§, 6 kap. 14, 16 §§ betecknas 3 kap. 10, 12 §§, 6 kap. 17, 18 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 6, 7, 8, den nya 10, 11, den nya 12 §§, 4 kap. 1, 8 §§, 5 kap. 4 §, 6 kap. 15, den nya 17 §§, 7 kap. 1, 2, 4, 7 §§, 9 kap. 1, 15 §§; nya 8 a kap., 1 kap. 3, 4 §§, 2 kap. 33 §, 3 kap. 5 a, 13, 14, 15 §§, 6 kap. 14, 16 §§, 9 kap. 17, 18 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:183) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

2020-04-27

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:182) om ändring i förordningen (2022:1397) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 § i 2022:1397

Förordning (2023:180) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, 10 kap. 4, 14 §§, 13 kap. 5 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:179) om statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-05-10

Förordning (2023:178) om ändring i förordningen (2023:66) om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag

2023-05-02

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:177) om ändring i förordningen (2022:1469) om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning

2023-05-02

Omfattning: ändr. 6 §; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder: 2023-05-15

Förordning (2023:176) om ändring i förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar

2023-05-02

Omfattning: ändr. 19, 35 §§; ny 19 a §
Ikraftträder: 2023-05-15

Förordning (2023:175) om ändring i förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

2022-08-24

Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 6, 29, 36 §§; nya 2 kap. 19, 20, 21 §§, 3 kap. 29 a, 39 a, 46 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 19 §
Ikraftträder: 2023-05-15

Lag (2023:174) om ändring i riksdagsordningen

2023-05-02

Omfattning: ändr. 13 kap. 21 §
Ikraftträder: 2023-05-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:158

Förordning (2023:170) om ändring i förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

2018-08-19

Omfattning: ny 3 a §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:168) om statsbidrag för kvinnors och flickors organisering

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-05-03
Förarbeten: Prop. 2005/06:4, Bet. 2005/06:KrU6, Rskr. 2005/06:99

Ändring (2023:168) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Förordning (2023:159) om ändring i förordningen (2022:701) om särskild kontroll av vissa utlänningar

2022-07-06

Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:158) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

2020-06-06

Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 7 a, 8 b, 15 b §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:157) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2019-06-26

Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:156) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2, 7, 11, 13, 14 a, 18 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 5 b §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:154) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 12, 13, 14, 15 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:151) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

2019-12-14

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:149) om ändring i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

2023-05-02

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2023-04-25

Förordning (2023:148) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5, 5 a, 7, 8 §§, 4 kap. 1, 2, 6 §§, 5 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 2 §, 3 kap. 4, 7 §§, rubr. närmast efter rubr. 3 kap.; nya 3 kap. 5 b, 5 c, 5 d, 9 §§, rubr. närmast före 3 kap. 5 b, 9 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:147) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

2019-12-14

Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraftträder: 2023-04-01

Förordning (2023:146) om ändring i förordningen (2023:117) om statsbidrag för personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 8, 10, 12, 17, 18 §§
Ikraftträder: 2023-07-02

Förordning (2023:144) om statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-07-01

Ändring (2023:144) None

2021-04-03

Omfattning: upph.

Ändring (2023:144) None

2020-06-08

Omfattning: upph.

Ändring (2023:144) None

2018-08-19

Omfattning: upph.

Ändring (2023:144) None

2020-06-08

Omfattning: upph.

Ändring (2023:144) None

2020-02-13

Omfattning: upph.

Förordning (2023:141) om ändring i förordningen (2022:181) om skatt på energi

2023-03-01

Omfattning: ändr. 9, 10, 18 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:140) om ändring i officersförordningen (2007:1268)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2023-05-02

Förordning (2023:139) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

2020-06-30

Omfattning: nya 3 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:138) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

2020-01-04

Omfattning: upph. 11 kap. 16 §; nuvarande 11 kap. 16 a § betecknas 11 kap. 16 §; ändr. 11 kap. 15 §, den nya 11 kap. 16 §, rubr. närmast före 11 kap. 16 a § sätts närmast före 11 kap. 16 §; nya 11 kap. 15 a, 21 b, 21 c, 21 d §§, rubr. närmast före 11 kap. 21 b §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:137) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 kap. 24 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:136) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier

2019-12-12

Omfattning: ändr. 19, 21 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:135) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 1, 2, 34, 47, 49 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:134) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

2023-05-02

Omfattning: nya 7 kap. 8 t, 8 u, 8 v §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:133) om producentansvar för däck

2023-05-02

Ikraftträder: 2024-01-01

Ändring (2023:133) None

2023-05-02

Omfattning: upph.

Förordning (2023:132) om producentansvar för bilar

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-05-01

Ändring (2023:132) None

2020-01-04

Omfattning: upph.

Förordning (2023:131) om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

2020-03-07

Omfattning: ändr. 15 kap. 15 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:130) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, bil. 1; ny 3 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:129) om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 8 kap. 16 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:127) om ändring i svavelförordningen (2014:509)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1, 11, 20, 23, 24, 28, 29, 31, 34, 38, 40, 43, 44 §§; nya 9 a, 23 a §§, bil. 4
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:126) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

2019-06-26

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:125) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek

2019-12-07

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:124) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

2020-05-26

Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:123) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

2020-05-26

Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:119) om ändring i förordningen (1991:1269) om verksamheten vid statliga skolor under krig och vid krigsfara

2019-12-19

Omfattning: ändr. 3, 6, 11 §§
Ikraftträder: 2023-04-11

Förordning (2023:116) om gasprisstöd

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-03-21

Förordning (2023:114) om ändring i förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2, 13, 14 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:113) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelområdet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder: 2023-04-15

Förordning (2023:107) om ändring i förordningen (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 5, 5 a §§
Ikraftträder: 2023-03-28

Tillkännagivande (2023:105) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-03-08

Ändring (2023:105) None

2023-05-02

Omfattning: upph.

Förordning (2023:104) om ändring i förordningen (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket

2020-05-19

Omfattning: ändr. 30 §
Ikraftträder: 2023-04-01

Förordning (2023:103) om ändring i förordningen (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur

2019-09-11

Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder: 2023-04-01

Förordning (2023:101) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

2019-12-14

Omfattning: ny 3 b §
Ikraftträder: 2023-04-01

Förordning (2023:100) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

2019-11-23

Omfattning: ny 15 c §
Ikraftträder: 2023-04-01

Förordning (2023:99) om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

2020-04-27

Omfattning: ändr. 2 e §
Ikraftträder: 2023-04-01

Förordning (2023:98) om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

2019-11-28

Omfattning: nuvarande 2 kap. 2 § betecknas 2 kap. 3 §; ändr. den nya 2 kap. 3 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 2 §; nya 2 kap. 2 §, 5 kap. 5 §
Ikraftträder: 2023-04-01

Förordning (2023:97) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 11, 15 §§
Ikraftträder: 2023-04-01

Förordning (2023:96) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

2023-05-02

Omfattning: ändr. 19 §; ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder: 2023-04-01

Förordning (2023:87) om ändring i förordningen (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan

2023-03-08

Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder: 2023-04-05

Förordning (2023:86) om statsbidrag för inköp av vissa läromedel

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-04-03

Tillkännagivande (2023:85) av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-03-03

Ändring (2023:85) None

2023-05-02

Omfattning: upph.

Förordning (2023:79) om ändring i förordningen (1997:408) om målsägandebiträde

2018-08-19

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-04-01

Förordning (2023:77) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion

2019-12-19

Omfattning: ändr. 2, 4, 13, 25, 31, 33 §§, rubr. närmast före 23 §; ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraftträder: 2023-04-01

Förordning (2023:74) om ändring i förordningen (2014:1010) om handel med timmer och trävaror

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-03-20

Förordning (2023:73) om ändring i förordningen (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer

2020-05-28

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2023-03-20

Förordning (2023:72) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

2019-12-24

Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraftträder: 2023-03-20

Förordning (2023:71) om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

2023-05-02

Omfattning: nuvarande 3 b § betecknas 3 a §; nya 3 b, 3 c §§
Ikraftträder: 2023-03-01

Förordning (2023:70) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 kap. 17 §
Ikraftträder: 2023-08-31

Förordning (2023:69) om ändring i förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar

2020-06-12

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2023-03-22

Förordning (2023:68) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 4 kap. 40 §
Ikraftträder: 2023-03-22

Förordning (2023:67) om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar

2019-10-17

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:232, Rskr. 2021/22:393, Bet. 2021/22:KU39

Förordning (2023:65) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder: 2023-03-15

Förordning (2023:64) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

2020-01-04

Omfattning: ny 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder: 2023-03-14

Förordning (2023:63) om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten

2023-05-02

Omfattning: ändr. 6, 14 §§, bil. 3; ny 1 a §
Ikraftträder: 2023-03-14

Förordning (2023:62) om ändring i förordningen (2022:1872) om elstöd till konsumenter

2023-05-02

Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder: 2023-03-01

Förordning (2023:61) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten

2020-02-27

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2023-03-07

Förordning (2023:60) om ändring i förordningen (2022:1718) med instruktion för Polismyndigheten

2023-05-02

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2023-03-07

Förordning (2023:59) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

2018-08-19

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-03-07

Förordning (2023:57) om ikraftträdande av förordningen (2021:1188) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

2021-12-13

Omfattning: ikrafttr.

Förordning (2023:51) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder: 2023-03-14

Förordning (2023:50) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2020-06-06

Omfattning: nya 2 kap. 5 c §, 10 kap. 31 §, rubr. närmast före 10 kap. 31 §
Ikraftträder: 2023-04-01

Förordning (2023:49) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2023-04-01