Alla förordningar

Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2018-12-22

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2118:622) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

2018-08-19

Omfattning: ändr. 3 a, 6, 6 a, 7 c, 7 d, 7 e, 8, 9 §§
Ikraftträder: 2018-07-01

Förordning (2019:2) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

2019-01-17

Omfattning: ändr. 21 §
Ikraftträder: 2019-01-30

Tillkännagivande (2019:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

2019-01-09

Förordning (2018:2122) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

2019-01-09

Omfattning: ändr. §§, 34 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2119) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall

2019-01-09

Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2118) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 kap. 28 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2117) om ändring i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2116) om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

2019-01-09

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2115) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2114) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 kap. 24 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2113) om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 12, 25, 33 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2112) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 33, 35, 36 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2111) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 2, 11 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2110) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2109) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 12, 13 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2108) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 9 §§
Ikraftträder: 2009-01-11

Förordning (2018:2107) om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2106) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2019-01-09

Omfattning: ändr. 9, 50 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2105) om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2104) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 10 kap. 2 §; nya 3 kap. 5 a, 7 a §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2103) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

2019-01-09

Omfattning: ändr. författningsrubr., nuvarande 4 kap. 12, 13 §§, betecknas 4 kap. 15, 16 §§, 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 3, 9, 10, 11, nya 15, 16 §§, 6 kap. 1, 2, 7 §§, rubr.till 1 kap., rubr. närmast före 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 12, 13, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2102) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

2019-01-09

Omfattning: ändr. författningsrubr., nuvarande 24, 25, 26 §§ betecknas 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 24, 25,26 §§ sätts närmast före 45, 46, 47 §; nya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§, rubr. närmast före 24, 36, 39, 40, 41, 42 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2101) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2100) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

2019-01-09

Omfattning: upph. 32 a §; ändr. bil. §; nya 36, 37, 38, 39, 40 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2098) om garantier för utvecklingssamarbete

2019-01-09

Ikraftträder: 2019-02-15

Förordning (2018:2097) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 13 §§; ny rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2096) om ändring i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 §; nya 4, 5, 5 a §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2087) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer, dels ändring i samma förordning

2019-01-09

Omfattning: forts. giltighet; ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.

Förordning (2018:2081) om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valsedlar kan läggas ut

2019-01-09

Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2079) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2019-01-09

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2078) om ändring i förordningen (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-01-09

Omfattning: ändr 4, 5 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2077) om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

2019-01-09

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2076) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 8, 12, 14, 16, 17, 18 §§, bil.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2075) om ändring i förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

2018-12-28

Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2074) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

2018-12-28

Omfattning: ändr. 26 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2073) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

2018-12-28

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2072) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

2018-12-28

Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2071) om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.

2018-12-28

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2070) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

2018-12-28

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2069) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet

2018-12-28

Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2068) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

2019-01-03

Omfattning: ändr. 11 §, bil.
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2067) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

2018-12-22

Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2066) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

2018-12-22

Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2065) om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar

2018-12-22

Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2064) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

2018-12-22

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2063) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

2018-12-22

Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2062) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek

2018-12-22

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2061) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

2018-12-22

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2058) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2018-12-22

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-01-18

Förordning (2018:2057) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2018-12-22

Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2019-01-18

Förordning (2018:2056) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2018-12-22

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2055) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

2018-12-22

Omfattning: ändr. 1, 2, 22 a §§
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2054) om upphävande av förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

2018-12-22

Omfattning: upph.

Mediestödsförordning (2018:2053)

2018-12-22

Ikraftträder: 2019-02-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:407, Prop. 2017/18:154, Bet. 2017/18:KU43

Försäkringskassans föreskrifter (2018:2052) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

2018-12-22

Förordning (2018:2051) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2018-12-22

Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 16, 18 §§, rubr. närmast före 6, 10, 16 §§; ny 9 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2050) om ändring i förordningen (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2018-12-22

Omfattning: ändr. bil., ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1823

Förordning (2018:2048) om ändring i förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

2018-12-22

Omfattning: ändr 2 §
Ikraftträder: 2019-01-09

Förordning (2018:2045) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2018-12-19

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-20

Förordning (2018:2043) om fortsatt giltighet av Laponiaförordningen (2011:840)

2018-12-19

Omfattning: forts. giltighet

Förordning (2018:2042) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

2018-12-14

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2041) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

2018-12-19

Omfattning: nuvarande 5 kap. 7 a § betecknas 5 kap. 8 §; ändr. den nya 5 kap. 8 §, 5 kap. 11 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2032) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

2018-12-14

Omfattning: ny 5 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2031) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning

2018-12-14

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 10 §§; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2017) om ändring i förordningen (1999:1312) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

2018-12-13

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2016) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

2018-12-13

Ikraftträder: 2019-01-02

Förordning (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2018-12-13

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2012) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

2018-12-13

Omfattning: ändr. 5, 9, 11 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2011) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

2018-12-12

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2010) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur

2018-12-12

Omfattning: upph. 8 §; ändr. 6, 7, 11 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2009) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

2018-12-12

Omfattning: upph. 13, 17 §§; ändr. 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2007) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

2018-12-12

Omfattning: upph. 14, 16 §§; ändr. 12 15 §§
Ikraftträder: 2019-01-05

Förordning (2018:2003) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

2018-12-12

Omfattning: upph. 12 §; ändr. 1, 3, 10, 18, 20, 28, 53, 66, 71, 81 §§, bil. 2; ny 5 a §
Ikraftträder: 2019-01-05

Förordning (2018:1995) om ändring i förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete

2018-12-12

Omfattning: ändr. 5 kap. 3, 11, 12, 14 §§, 6 kap. 6, 7, 9 §§, 7 kap. 10, 11 §§, 8 kap. 2, 4, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 5 kap. 11 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 10 §, 8 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1994) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

2018-12-12

Omfattning: ny 21 j §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1993) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

2018-12-12

Omfattning: upph. bil.; ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1992) om ränta för år 2019 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

2018-12-12

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1991) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2019

2018-12-11

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1990) om ränta på körkortslån för 2019

2018-12-11

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1988) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

2018-12-07

Omfattning: ändr. 32, 33 §§, rubr. närmast före 32 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1987) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

2018-12-07

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1986) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

2018-12-07

Omfattning: ändr. 7, 31, 34, 44, 53, 58 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1985) om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

2018-12-07

Omfattning: ändr. 2, 3, 18, 34 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1984) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

2018-12-07

Omfattning: ändr. 1, 3, 8, 9 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1983) om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

2018-12-07

Omfattning: ändr. 3, 9 b, 9 c, 15, 16, 21 d, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32 a, 35, 36, 37, 38, 39, 41 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1979) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

2018-12-06

Omfattning: ändr. bil 1
Ikraftträder: 2019-01-03

Förordning (2018:1978) om ränta på studielån för 2019

2018-12-06

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1977) om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film

2018-12-06

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1972) om upphävande av förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

2018-12-12

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1971) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

2018-12-06

Omfattning: ändr. 4, 18 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1970) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

2018-12-06

Omfattning: ändr. 6, 6 a §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1966) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

2018-12-06

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1965) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

2018-12-06

Omfattning: ändr. 24 §
Ikraftträder: 2019-03-01

Förordning (2018:1955) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2019

2018-12-05

Förordning (2018:1950) om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

2018-12-05

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1949) om ändring i förordningen (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2018-12-06

Omfattning: upph. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 1, 2, 8 §§; nuvarande 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 2, 3, 4, 5, 6 §§; nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 3, 7 §§ sätts närmast före de nya 2, 4 §§, ny rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1948) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

2018-12-05

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2018:1946) om ändring i förordningen (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

2018-12-05

Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1945) om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2018-12-05

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1944) om ändring i vapenförordningen (1996:70)

2018-12-05

Omfattning: ändr. 1 a kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2018-12-05

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1935) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

2018-12-05

Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1, 1 a, 3, 4 §§
Ikraftträder: 2019-04-02

Förordning (2018:1933) om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

2018-12-05

Omfattning: upph. 14 §; ändr. 1, 4, 13 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1932) om ändring i riksdagsordningen

2018-12-05

Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 14 §§, 9 kap. 1, 20 §§, tilläggsbest. 6.13.2, 7.15.5, rubr. ärmast efter 9 kap. 19 §; nya 7 kap. 14 a §, 13 kap. 22 a §, rubr. närmaste före 7 kap. 14 a §, 13 kap. 22 a §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU7, Rskr. 2018/19:22

Förordning (2018:1928) om ändring i förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

2018-12-05

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1927) om ändring i förordningen (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

2018-12-05

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1926) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

2018-12-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1925) om ändring i förordningen (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket

2018-12-05

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1903) om ändring i regeringsformen

2018-12-04

Omfattning: ändr. 2, 4, 6 §§, bil.; omtryck
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU4, Rskr. 2017/18:211, Bet. 2017/18:KU15

Förordning (2018:1902) om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-12-04

Omfattning: ändr. 2, 4, 6 §§, bil.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1901) om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

2018-12-04

Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 26 §§, bil.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1900) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

2018-12-04

Omfattning: ny 8 e §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1899) om ändring i förordningen (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

2018-12-04

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1898) om ändring i indrivningsförordningen (1993:1229)

2018-12-04

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1897) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

2018-12-04

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1884) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)

2018-12-01

Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1883) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

2018-12-01

Omfattning: ändr. 1 kap. 16 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1882) om ändring i förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

2018-12-01

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 9, 11, 13 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1881) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2018-12-01

Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1880) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

2018-12-01

Omfattning: upph. 3 §, bil. 1; nuvarande bilaga 2 betecknas bil.; ändr. 1, 2, 4, 4 a, 4 b, 4 c, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1878) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

2018-12-01

Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1877) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2018-12-01

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1876) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2018-12-01

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1873) om ändring i havsplaneringsförordningen (2015:400)

2018-12-01

Omfattning: ändr. 9, 17 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1872) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2018-12-01

Omfattning: ändr. 1 kap. 6 § och 2 kap. 4 a, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1871) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

2018-12-01

Omfattning: ändr. 28 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1870) om ändring i förordningen (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

2018-12-01

Omfattning: ändr 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart

2018-12-01

Ikraftträder: 2018-12-17

Förordning (2018:1865) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

2018-12-01

Omfattning: ändr. 1 §

Förordning (2018:1864) om ändring i förordningen (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss

2018-12-01

Omfattning: ändr. 1, 4, 10 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1853) om ändring i resegarantiförordningen (2018:1340)

2018-12-01

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01