Dir. 2005:69

Utvärdering av kasinoverksamheten i Sverige

Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2005

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att utvärdera kasinoverksamheten i Sverige. Utredaren skall

· kartlägga förekomsten av och klarlägga tänkbara orsaker till eventuella sociala eller hälsomässiga skadeverkningar och brottslighet i samband med verksamheten,

· undersöka hur det illegala spelet har påverkats av introduktionen av kasinospel i Sverige,

· undersöka hur AB Svenska Spel har följt de regler som gäller för kasinoverksamheten,

· bedöma behovet av ändringar i regleringen och föreslå de ändringar som kan behövas.

I juni 1999 antog riksdagen regeringens förslag till kasinolag (prop. 1998/99:80, bet. 1998/99:KrU11, rskr. 1998/99:229). Kasinolagen (1999:355) trädde i kraft den 1 juli samma år. I beslut den 6 april 2000 lämnade regeringen AB Svenska Spel tillstånd att anordna kasinospel. Det första kasinot öppnade i Sundsvall i juni 2001 och det finns i dag kasinon etablerade på ytterligare tre orter: Göteborg, Malmö och Stockholm. Kasinoverksamheten bedrivs av Casino Cosmopol AB, som är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel.

I förarbetena till kasinolagen (prop. 1998/99:80) uppmärksammade regeringen att det i utredningsarbetet om kasinon framhållits att icke obetydliga belopp omsätts inom olika former av illegalt spel om pengar. Lotteriutredningen hade ansett att en introduktion av internationellt kasinospel i Sverige skulle kanalisera okontrollerat illegalt spel till ett legalt, kontrollerat alternativ, och att den illegala spelmarknaden därmed skulle saneras. Enligt regeringens uppfattning var detta ett väl optimistiskt antagande. Betydande effekter i gynnsam riktning borde dock kunna uppnås genom att en legal spelmöjlighet erbjöds.

Regeringen konstaterade att införandet av kasinospel har den nackdelen att sociala skadeverkningar kan uppkomma, också när det gäller brottslighet. Främst kan risken för överdrivet spelande komma att öka. Regeringen betonade att det var av stor betydelse att genom kontroll och väl genomtänkta förebyggande åtgärder försöka motverka negativa sociala konsekvenser av spelandet. Det ansågs nödvändigt att den som svarar för verksamheten beaktar och aktivt arbetar för att motverka dessa problem. Den som svarar för verksamheten måste dels följa utvecklingen och ha löpande kontakter med ansvariga myndigheter och representanter för organisationer som arbetar med överdrivet spelande, dels införa ett åtgärdsprogram mot överdrivet spelande. Regeringen anförde också att det är viktigt att aktivt motverka att införande av kasinospel leder till att det skapas någon osund miljö, för ungdomar eller andra, eller drar till sig kriminell verksamhet.

Regeringen aviserade, med hänsyn till de risker som är förknippade med verksamheten, sin avsikt att noga följa utvecklingen när kasinospel introducerats i Sverige och att, sedan verksamheten bedrivits en tid, följa upp och utvärdera effekterna av den. I propositionen Vissa frågor inom spelområdet m.m. (prop. 2002/03:93) angav regeringen att utvärderingen skulle ske under våren 2005.

I regeringens beslut om tillstånd att anordna kasinospel den 6 april 2000, liksom i det förnyade tillstånd som utfärdats den 22 december 2004, anges ett antal villkor för tillståndet. Till dessa villkor hör bl.a. ett krav på att AB Svenska Spel skall beakta och aktivt verka för att motverka problem med överdrivet spelande. Det ursprungliga tillståndsbeslutet inkluderade vissa villkor beträffande motverkande av penningtvätt. Från och med den 1 januari 2005 omfattas verksamhet för kasinospel emellertid av lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

I Danmark och Finland har kasinoverksamhet bedrivits sedan 1991. Dessa länder har således en längre erfarenhet av kasinoverksamhet och de effekter sådan verksamhet kan medföra beträffande exempelvis illegalt spel och sociala skadeverkningar.

Utredaren skall kartlägga förekomsten av sociala eller hälsomässiga skadeverkningar - i synnerhet spelberoendeproblem - och brottslighet i samband med den kasinoverksamhet som bedrivs i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Utredaren skall även klarlägga tänkbara orsaker till eventuella sådana problem.

Vidare skall utredaren undersöka hur det illegala spelet har påverkats av introduktionen av kasinospel i Sverige.

Utredaren skall även undersöka hur AB Svenska Spel har uppfyllt villkoren i tillståndet att motverka problem med överdrivet spelande och penningtvätt samt hur bolaget i övrigt har följt de regler som gäller för kasinoverksamheten.

Utredaren bör inhämta kunskap om erfarenheterna av introduktionen av kasinospel i Danmark och Finland.

Utifrån sina iakttagelser skall utredaren bedöma om det finns behov av ändringar i regleringen av kasinoverksamheten och i så fall föreslå sådana ändringar.

Utredaren skall samråda med Rikspolisstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Lotteriinspektionen, de kommuner där kasinon är etablerade samt övriga berörda myndigheter och organisationer.

Utvärderingen skall redovisas senast den 28 februari 2006.

(Finansdepartementet)