Dir. 2006:104

Tilläggsdirektiv till kommittédirektiv om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till kommittédirektiv om

flygplatsöversyn (N2006:60)

Dir.

2006:104

Beslut vid regeringssammanträde den 9 november 2006.

Sammanfattning av uppdraget

Som komplement till tidigare beslutade direktiv skall utredaren

ytterligare analysera och ge förslag i de delar som rör frågor om

internationell tillgänglighet, stödsystemets utformning, flyg-

frakt, Luftfartsverkets organisation samt finansiering.

Utredarens nuvarande uppdrag

Regeringen beslutade den 1 juni 2006 att tillkalla en särskild

utredare för att göra en översyn av det samlade svenska flyg-

platssystemet. Syftet med översynen är att med utgångspunkt i

de transportpolitiska målen lämna förslag till inriktning och

prioritering av det långsiktiga statliga ansvaret för flygplatser.

I direktiven (dir. 2006:60) anges att översynen skall omfatta

flygplatsinfrastrukturen över hela landet oavsett ägarform.

Utredaren skall analysera och ge förslag till vilka alternativa

möjligheter det finns att säkerställa en god interregional till-

gänglighet med beaktande av både de transportpolitiska målen

och kravet på kostnadseffektivitet. Flygplatsernas roll och bety-

delse för den internationella tillgängligheten skall värderas, sär-

skilt i fråga om direktlinjer till större europeiska nav.

2

Utredaren skall därutöver bl.a. belysa Luftfartsverkets roll

som statlig infrastrukturförvaltare för flygplatser i förhållande

till dels det transportpolitiska uppdraget, dels de företagseko-

nomiska kraven på verket. Förutsättningarna för och effekterna

av en eventuell omfördelning av ansvaret för statliga och kom-

munala flygplatser skall analyseras. Häri skall ligga att föreslå

en robust och långsiktigt hållbar finansieringsmodell.

Tilläggsuppdraget

Utredaren skall belysa regionernas behov av och förutsättningar

för en god internationell tillgänglighet med utgångspunkt i goda

resmöjligheter till och från de nordiska huvudstadsnaven. Utre-

daren skall se över det nuvarande driftbidragssystemet i syfte att

ge förslag till ett system som i högre grad är prestationsanpassat

och bygger på ersättning i stället för bidrag. I anslutning till

analysen av Luftfartsverkets roll som statlig infrastrukturför-

valtare skall utredaren bl.a. redovisa de ekonomiska och trans-

portpolitiska förutsättningarna för och konsekvenserna av alter-

nativa verksamhetsformer för Luftfartsverket. Utredaren skall

därutöver redovisa huruvida och på vilket sätt flygfraktverk-

samheter bör övervägas i frågor om statens ansvar för flygplat-

ser.

Slutligen skall utredaren vid överväganden kring finansie-

ringsmodell sträva efter att finna en lämplig ansvarsfördelning

mellan stat, regioner, kommuner och näringsliv. Syftet med

detta är dels att skapa goda förutsättningar för de regionala flyg-

platserna att konkurrera på lika villkor, dels skapa en långsiktigt

hållbar modell som bygger på att alla berörda parter ges incita-

ment att bidra till utvecklingen av flygplatserna.

(Näringsdepartementet)