Dir. 2006:11

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Sanktionslagsutredningen (UD 2005:01)

Dir.

2006:11

Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 31 mars 2005 har

en särskild utredare tillkallats med uppdrag att se över lagen

(1996:95) om vissa internationella sanktioner, främst i syfte att

anpassa den till det internationella regelverket på området.

Utredningen skulle enligt direktiven vara slutförd senast den

1 mars 2006.

Utredningstiden förlängs. Utredaren skall redovisa sitt

uppdrag senast den 31 mars 2006.

(Utrikesdepartementet)