Dir. 2006:18

Tilläggsdirektiv till utredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen

Dir.

2006:18

En myndighet för vuxnas lärande

(U 2005:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2006

Förlängd tid för uppdraget m.m.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 juni 2005 (dir.

2005:70) tillkallade ministern för vuxnas lärande en särskild

utredare med uppdrag att föreslå hur en central myndighet för

vuxnas lärande kan bildas genom en sammanslagning av vissa

myndigheter inom utbildningsområdet eller genom en

omfördelning av uppgifter mellan dem. Utredningen skall enligt

direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 1 februari 2006.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredningen skall

slutredovisa sitt uppdrag senast den 13 april 2006. Utredaren

skall dock senast den 1 februari 2006 redovisa de överväganden

och förslag som gäller bildandet av den nya myndigheten och

myndighetens uppgifter, organisation, dimensionering och lo-

kalisering samt i fråga om kvalitetsgranskning, tillsyn och

utvärdering. Den slutliga redovisningen skall innehålla författ-

ningsförslag och de övriga frågor som behöver behandlas.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)