Dir. 2006:67

Tilläggsdirektiv till Utredningen om makt,

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om makt,

integration och strukturell diskriminering

Dir.

2006:67

(Ju 2004:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 april 2004

tillkallade statsrådet Mona Sahlin en särskild utredare för att

bl.a. identifiera strukturell diskriminering på grund av etnisk

eller religiös tillhörighet (dir. 2004:54). Enligt direktiven skall

uppdraget slutredovisas senast den 30 juni 2006.

Tiden för slutredovisning av uppdraget förlängs, vilket

innebär att utredaren skall slutligt redovisa resultatet av sitt

arbete senast den 1 augusti 2006.

(Justitiedepartementet)