Dir. 2007:180

Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritt

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritt

val inom äldre- och handikappomsorgen

Dir.

2007:180

(S 2007:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2007

Sammanfattning av uppdraget

Utredaren ska utreda om det finns förutsättningar för att också

inom hälso- och sjukvården använda den upphandlingsmodell

för valfrihetssystem som utarbetas för äldre- och handikappom-

sorgen. Uppdraget ska utföras inom ramen för utredningens

huvuduppdrag.

Utredaren ska lämna förslag på de författningsändringar som

är nödvändiga.

Bakgrund

Utredningen om fritt val inom äldre- och handikappomsorgen

Regeringen beslutade den 15 mars 2007 direktiv till utred-

ningen om Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen

S 2007:04 (dir. 2007:38). Utredaren ska utreda förutsättningar-

na för ökad valfrihet när det gäller vård, omsorg, stöd och ser-

vice inklusive särskilt boende som ges till äldre och personer

funktionshinder enligt socialtjänstlagen (2001:453). Utgångs-

punkten för utredarens förslag ska vara ökad valfrihet och in-

flytande för äldre och personer med funktionshinder. Förslagen

ska främja en mångfald av utförare, både i fråga om storlek och

inriktning. Regeringen beslutade den 8 november 2007 i

2

tilläggsdirektiv (dir. 2007:149) att återkalla uppdraget att lämna

ett delbetänkande och att förlänga utredningstiden.

Utredningen om patientens rätt i vården

Den 20 juni 2007 beslutade regeringen direktiv till utredningen

om Patientens rätt i vården S 2007:07 (dir. 2007:90). Denna

utredning ska i ett första delbetänkande bl.a. föreslå hur en fri

etableringsrätt kan införas i primärvården. Konkurrens ska ske

på lika villkor för all offentligt finansierad primärvård. Utreda-

ren ska föreslå åtgärder som befrämjar detta. I sitt slutbetänkan-

de ska utredaren lämna förslag på lagreglering av det fria vård-

valet och särskilt se över hur patientens möjligheter att fritt

välja vårdgivare ska kunna efterlevas. Regleringen ska också

omfatta vårdgivarens skyldighet att informera patienten om

valmöjligheter och kösituation samt om behandlingsalternativ

som är av betydelse för patientens möjlighet att fritt välja vård

och utnyttja vårdgarantin. Utredaren har inte till uppdrag att

utreda förutsättningarna för att införa en upphandlingsmodell.

Upphandlingsmodell för valfrihetssystem inom hälso- och

sjukvården

Motivet för att införa ett system med ökad valfrihet är att öka

inflytandet för enskilda inom ramen för det samhällsfinansiera-

de välfärdssystemet och att öka mångfalden, kvaliteten och

effektiviteten i serviceutbudet.

Ett valfrihetssystem innebär inte bara ökat inflytande för den

enskilde, utan även en konkurrens mellan olika utförare. Det i

sin tur har stor potential att bidra till en utveckling av kvaliteten

och effektiviteten. En större mångfald av utförare ökar dess-

utom utrymmet för medarbetarna att själva driva och utveckla

verksamheten.

Utredaren ska utreda om det finns förutsättningar för att an-

vända den upphandlingsmodell för valfrihetssystem som utar-

betas för äldre- och handikappomsorgen också inom hälso- och

sjukvården.

För att möjliggöra och underlätta valfrihetssystem inom

hälso- och sjukvården krävs att de juridiska förutsättningarna,

3

framförallt i förhållande till upphandlingslagstiftningen, utreds i

förhållande till de särskilda förutsättningar som gäller för hälso-

och sjukvården.

Uppdraget

Utredaren ska utreda om det finns förutsättningar för att inom

hälso- och sjukvården använda den upphandlingsmodell för val-

frihetssystem som utarbetas för äldre- och handikappomsorgen.

I de författningsförslag som lämnas måste hänsyn tas till upp-

handlingslagstiftningen.

Utredaren ska samråda med och beakta det pågående arbete

som bedrivs av utredningen Patientens rätt i vården (dir.

2007:90).

Redovisning av uppdraget

Utredaren ska redovisa tilläggsuppdraget senast den 29 februari

2008.

(Socialdepartementet)