Dir. 2007:51

Tilläggsdirektiv till utredningen Kvinnor

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen Kvinnor

och män på maktpositioner i det svenska

samhället (N 2006:04)

Dir.

2007:51

Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2006

tillkallades en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och

redovisa fördelningen av kvinnor och män på maktpositioner

inom olika sektorer av samhället. Utredaren skall analysera och

kommentera resultatet av kartläggningen av de olika sektorerna

var för sig. Vidare skall utredaren analysera och kommentera

den sammantagna bilden som kartläggningen visar av fördel-

ningen av kvinnor och män på maktpositioner i Sverige.

Utredaren skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisa sitt

arbete senast den 1 november 2006. Utredningen har antagit

namnet Kvinnor och män på maktpositioner i Sverige

(N 2006:04). Enligt tilläggsdirektiv den 2 november 2006 (dir.

2006:105) skall utredningen fortsätta sitt arbete till och med den

1 mars 2007.

Utredningstiden förlängs. Utredningen skall redovisa sitt

uppdrag senast den 30 april 2007.

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)