Dir. 2007:76

Tilläggsdirektiv till Tryck- och

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Tryck- och

yttrandefrihetsberedningen (Ju 2003:04)

Dir.

2007:76

Beslut vid regeringssammanträde den 7juni 2007

Sammanfattning av uppdraget

Tryck- och yttrandefrihetsberedningen skall överväga de

yttrandefrihetsrättsliga aspekterna på Radio- och TV-

lagsutredningens förslag om TV-sändningars tillgänglighet för

funktionshindrade och föreslå de grundlagsändringar och andra

lagändringar som dessa överväganden föranleder.

Inom ramen för beredningens arbete med frågor om

straffsanktionering av det s.k. repressalieförbudet i

det anledning att överväga om förbuden mot efterforskning och

repressalier för företrädare för kommunala företag och de organ

som vid tillämpning av sekretesslagen skall jämställas med

myndigheter bör straffsanktioneras och lämna förslag till hur en

sådan straffsanktionering kan se ut.

Tryck- och yttrandefrihetsberedningen skall ombildas till en

parlamentariskt sammansatt kommitté.

Beredningens nuvarande uppdrag

Regeringen tillkallade genom beslut den 30 april 2003 en

beredning med uppgift att följa utvecklingen på det tryck- och

yttrandefrihetsrättsliga området (dir. 2003:58). Beredningen har

antagit namnet Tryck- och yttrandefrihetsberedningen.

2

Beredningen har i uppdrag att utreda och lämna förslag till

lösningar av olika problem på det tryck- och

yttrandefrihetsrättsliga området. En särskilt viktig uppgift är att

lämna förslag till hur de problem som är relaterade till den

tekniska och mediala utvecklingen skall lösas. I beredningens

uppdrag ingår därför bl.a. att överväga frågan om det mot

bakgrund av den tekniska och mediala utvecklingen är möjligt

att i längden behålla en teknikberoende grundlagsreglering av

yttrandefriheten i medierna och om det på sikt finns anledning

att slå samman tryckfrihetsförordningen (TF) och

yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) till en grundlag omfattande

såväl tryckfrihet som annan yttrandefrihet. Beredningen skall

härutöver stå till regeringens förfogande för rådgivning i tryck-

och yttrandefrihetsrättsliga frågor.

Beredningen lämnade den 22 december 2004 delbetänkandet

Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2004:114).

I betänkandet behandlas bl.a. frågor om internationell rättslig

hjälp, brottskatalogen och vissa målhandläggningsfrågor.

Betänkandet bereds för närvarande i Justitiedepartementet. Den

15 november 2006 lämnade beredningen debattbetänkandet Ett

nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? (SOU

2006:96). I debattbetänkandet presenteras tre olika alternativa

grundlagsregleringar av tryck- och yttrandefriheten. Två av

alternativen innebär att TF och YGL upphävs och att

grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten får en helt

annan utformning än den nuvarande. Det tredje alternativet

innebär bl.a. att TF och YGL läggs samman till en ny

yttrandefrihetsgrundlag. Att behålla TF och YGL i nuvarande

utformning, eventuellt med några smärre justeringar för att

komma till rätta med vissa tillämpningsproblem, nämns också

som ett alternativ för framtiden. Betänkandet kommer under

våren och sommaren 2007 att vara föremål för debatt och

remissbehandling.

3

De frågor som omfattas av tilläggsuppdraget

Etableringsfriheten för trådsändningar och TV-programmens

tillgänglighet för funktionshindrade

Radio-_och_TV-lagen (1996:844) innehåller inte några generellt

tillämpliga bestämmelser om TV-programmens tillgänglighet

för personer med funktionshinder, utan föreskriver endast att

sändningstillstånd som meddelas av regeringen får förenas med

villkor om skyldighet för tillståndshavaren att utforma

sändningarna på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för

funktionshindrade. Sådana villkor finns i sändningstillstånden

för Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och

TV4 AB.

Radio- och TV-lagsutredningen har i betänkandet

Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-

rättsliga frågor (SOU 2006:51) föreslagit att det i radio- och

TV-lagen skall införas en ny generell bestämmelse om TV-

programmens tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Bestämmelsen innebär ett åläggande för den som sänder TV-

program att utforma sändningarna på ett sådant sätt att de blir

tillgängliga för personer med funktionshinder i den omfattning

som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer. Föreskrifterna skall kunna utformas så

att programföretagen åläggs att förse en viss andel av TV-

programmen med textning, teckenspråkstolkning, syntolkning

eller uppläsning av textremsa.

Radio- och TV-lagsutredningen har bedömt att YGL:s

bestämmelser om etableringsfrihet för sändning av

radioprogram genom tråd och redaktionell självständighet gör

att det saknas möjlighet att införa en sådan bestämmelse för

trådsändningar (3 kap. 1 och 4 §§ YGL). Enligt utredningen

finns det inte några sakliga skäl som motiverar att TV-program

som förmedlas genom tråd undantas från skyldigheten att tillse

att sändningar görs tillgängliga för personer med

funktionshinder. Utredningen ansåg därför att det finns

anledning att överväga en ändring av YGL:s bestämmelser om

möjligheten att begränsa etableringsfriheten för trådsändningar.

4

Regeringen uppdrar mot denna bakgrund åt Tryck- och

yttrandefrihetsberedningen att överväga de yttrandefrihets-

rättsliga aspekterna på Radio- och TV-lagsutredningens förslag

i denna del. Beredningen skall särskilt beakta i vilken

utsträckning ytterligare krav på trådsändningar kan komma att

få negativa effekter på etableringsfriheten. Beredningen skall

lämna förslag till de eventuella grundlagsändringar som

övervägandena kan föranleda.

Straffsanktionering av repressalie- och efterforskningsförbudet

för företrädare för kommunala företag m.fl.

De grundläggande bestämmelserna om meddelarfrihet innebär

att varje medborgare har rätt att lämna uppgifter om vad som

helst till den som kan offentliggöra uppgifterna i medier, t.ex.

nyhetsbyråer eller tidningsredaktioner. Meddelarfriheten

kompletteras bl.a. med förbud mot efterforskning och

repressalier.

I TF och YGL straffsanktioneras brott mot efterforsknings-

förbudet med böter eller fängelse i högst ett år. Det finns

däremot inte någon bestämmelse i TF eller YGL om

straffansvar för den som bryter mot repressalieförbudet i

grundlagarna. Ansvaret för sådana överträdelser kan i

förekommande fall vara att bedöma som tjänstefel enligt 20

kap. 1 § brottsbalken. För straffansvar enligt den bestämmelsen

förutsätts att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet vid

myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet

åsidosätter vad som gäller för uppgiften.

Som tidigare har nämnts ingår det i beredningens uppdrag att

identifiera och lämna förslag till lösningar på problem inom det

tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Det kan enligt

direktiven t.ex. gälla frågor som rör meddelarfriheten.

En fråga som under beredningens arbete har

uppmärksammats när det gäller meddelarfrihet är att de

arbetsrättsliga förhållandena för kommunalt anställda numera

regleras genom kollektivavtal och inte genom offentligrättsliga

regler. Detta har lett till att det kan saknas möjlighet till

straffrättsliga sanktioner mot kommunala företrädare som bryter

5

mot repressalieförbudet eftersom ett beslut om disciplinpåföljd

då inte utgör myndighetsutövning, vilket alltså är en

förutsättning för straffrättsligt ansvar för tjänstefel (JK:s beslut

2005-10-24 dnr 3841-04-35).

Genom en ny bestämmelse i sekretesslagen (1980:100),

1 kap. 9 a §, som trädde i kraft den 1 juli 2006, klargjordes att

förbuden i TF och YGL om förbud mot efterforskning och

repressalier också gäller för företrädare för kommunala företag

och de organ som enligt 1 kap. 8 § andra stycket och 1 kap. 9 §

sekretesslagen skall jämställas med myndigheter. Frågan om

huruvida efterforsknings- och repressalieförbuden skall

straffsanktioneras behandlades dock inte i samband med den

nya bestämmelsen i sekretesslagen (prop. 2005/06:162, s. 17 f.).

Regeringen anförde i lagstiftningsärendet att frågan om

straffsanktionering lämpligen borde övervägas i samband med

att sanktionsbestämmelserna för överträdelser av repressalie-

förbuden i TF och YGL ses över.

Inom ramen för beredningens arbete med frågor om

straffsanktionering av repressalieförbudet finns det enligt

regeringens uppfattning anledning att överväga om förbuden

mot efterforskning och repressalier för företrädare för

kommunala företag och de organ som vid tillämpning av

sekretesslagen skall jämställas med myndigheter bör

straffsanktioneras och lämna förslag till hur en sådan

straffsanktionering kan se ut.

Tryck- och yttrandefrihetsberedningen skall ombildas till

en parlamentariskt sammansatt kommitté

Debattbetänkandet Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och

yttrandefriheten? aktualiserar principiella frågor om

utformningen av grundslagsskyddet för tryck- och

yttrandefriheten. Regeringen har för avsikt att senare, genom

ytterligare tilläggsdirektiv, komplettera och precisera

beredningens uppdrag i detta avseende.

De frågor gällande utformningen av grundlagsskyddet för

tryck- och yttrandefriheten som beredningen kommer att

behandla är av stor betydelse för den fria åsiktsbildningen och

6

därmed också för det svenska statsskicket. Mot denna bakgrund

är det särskilt angeläget att beredningens arbete förankras i de

politiska partierna. Beredningen skall därför ha en

parlamentarisk sammansättning, dvs. den skall ombildas till en

parlamentarisk kommitté. Eftersom det är viktigt att de politiska

partierna är representerade i beredningen i god tid innan arbetet

med förslag till utformningen av det framtida grundlagsskyddet

för tryck- och yttrandefriheten påbörjas, skall ombildningen ske

redan nu.

Tidsplan m.m.

Beredningen skall redovisa arbetet som avser detta

tilläggsuppdrag senast den 20 december 2007. I övrigt skall

beredningens arbete, i relevanta delar, fortsätta i enlighet med

de ursprungliga direktiven.

(Justitiedepartementet)