Dir. 2007:78

Ytterligare förenklingar av redovisnings-

Dir.

2007:78

Kommittédirektiv

Ytterligare förenklingar av redovisnings-

reglerna, m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall se över vissa redovisningsfrågor.

I utredarens uppdrag ingår att överväga om Sverige i större

utsträckning än hittills bör utnyttja de möjligheter till lättnader

och undantag för små och medelstora företag som EG:s redovis-

ningsdirektiv erbjuder.

Även vissa andra frågor som gäller redovisningslagstift-

ningen skall utredas, däribland om möjligheterna att använda

gemensamma verifikationer vid kontant försäljning bör utvid-

gas, om reglerna om ”vanliga” årsbokslut kan förenklas och om

vissa krav på bl.a. tilläggsupplysningar till årsredovisningen kan

tas bort eller inskränkas till att gälla färre företag än i dag. Även

vissa frågor om tidpunkten för den löpande bokföringen och om

arkivering av räkenskapsinformation skall övervägas.

I uppdraget ingår också att se över koncerndefinitionerna i

årsredovisningslagen och andra författningar samt att överväga

vissa redovisningsfrågor med avseende på pensionsutfästelser.

Dessutom skall utredaren överväga vissa straffrättsliga frågor.

Utredaren skall lämna de författningsförslag som översynen

ger anledning till.

Utredaren skall i ett delbetänkande senast den 30 juni 2008

redovisa resultatet av sina överväganden om genomförandet av

EG:s redovisningsdirektiv, tidpunkten för bokföringen, gemen-

sam verifikation, årsbokslut och tilläggsupplysningar. Uppdrag-

et i övrigt skall redovisas senast den 1 juni 2009.

2

Bakgrund

Regeringens målsättning är att de administrativa kostnaderna

för företagen på grund av de statliga regelverken skall minska

med 25 procent till år 2010 (se prop. 2006/07:1, utg.omr. 24).

En del av företagens administrativa börda sammanhänger

med de redovisningsregler som företagen måste följa.

Enligt en mätning som Verket för näringslivsutveckling

(Nutek) gjorde åren 2004 och 2005 på regeringens uppdrag

uppgår den totala kostnaden för svenskt näringsliv för att upp-

fylla de krav som ställs i årsredovisningslagen (1995:1554) till

omkring 1 645 miljoner kr per år (se nedan).

Den 1 januari 2007 ändrades reglerna om bl.a. bokförings-

skyldighet för mindre företag. Reglerna om löpande bokföring,

årsbokslut och årsredovisning förenklades då bl.a. genom att

mera komplicerade bestämmelser blev tillämpliga endast på

större företag. De gränsvärden som förekommer inom redovis-

ningslagstiftningen blev färre och fick en annan utformning (se

prop. 2005/06:116 och bet. 2005/06:LU28). I lagstiftningsären-

det uttalades att ytterligare förenklingar i redovisningslagstift-

ningen skulle övervägas. En särskild utredare bör nu ges i upp-

drag att göra sådana överväganden.

Mätning av administrativa kostnader

På uppdrag av regeringen har Nutek gjort en mätning av den

administrativa börda som följer av årsredovisningslagen (När-

ingslivets administrativa bördor – Årsredovisningslagen och

angränsande lagstiftning, R 2005:08). Även om mätningen i

första hand är avsedd som ett verktyg för regelförbättring och

syftar till att identifiera var i lagstiftningen de administrativa

bördorna finns ger den också en bild av hur stora de administr-

ativa bördorna för företagen kan vara.

Enligt mätningen uppgår den totala kostnaden för svenskt

näringsliv för att uppfylla de krav som ställs i årsredovisnings-

lagen till cirka 1 645 miljoner kr per år. Företag med upp till nio

anställda bedöms använda omkring tio timmar per år för att

uppfylla de krav som ställs i årsredovisningslagen. Trots att

3

detta kan anses vara en ganska begränsad tidsåtgång beräknar

Nutek att kostnaden uppgår till omkring 973 miljoner kr per år

för denna grupp av företag.

Nutek har inom ramen för undersökningen intervjuat före-

tagare som skall tillämpa reglerna om årsredovisning samt redo-

visningskonsulter och revisorer. De personer som intervjuats

upplever att kraven på tilläggsupplysningar om personalen är

tidskrävande och besvärliga och många ser inte syftet med att

lämna dessa upplysningar i årsredovisningen. Den totala kost-

naden för upplysningar om antal anställda, sjukfrånvaro, köns-

fördelning bland ledande befattningshavare samt löner, ersätt-

ningar, m.m. uppgår – enligt Nuteks mätning – till 185 miljoner

kr per år. Detta motsvarar 11 procent av den administrativa

börda som följer av en tillämpning av årsredovisningslagen.

Kostnaderna kan, när det gäller publika aktiebolag, antas öka

till följd av de regler om redovisning av ersättning till ledande

befattningshavare som nyligen har införts på grundval av en

rekommendation från EG-kommissionen (prop. 2005/06:186

Den 21 december 2006 beslutade regeringen att ge Nutek i

uppdrag att genomföra en ny mätning av företagens administr-

ativa kostnader till följd av krav i lagar, förordningar och mynd-

igheters föreskrifter eller anvisningar i allmänna råd. Mätning-

arna skall omfatta bl.a. regelverket kring företagens bokföring.

Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2007 (dnr

N2006/11217/NL).

Redovisningsreglerna

Ett företag har vanligen olika intressenter som har ett behov av

att kunna följa hur verksamheten i företaget utvecklas. Detta

behov tillgodoses bl.a. genom regler om löpande bokföring, års-

bokslut, årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Bestämmelser om löpande bokföring finns i bokföringslagen

(1999:1078). Bestämmelserna syftar till att tillgodose de behov

som det bokföringsskyldiga företagets borgenärer, ägare, med-

lemmar och anställda samt det allmänna kan ha av att kunna

följa upp företagets förhållanden. Den räkenskapsinformation

4

som ingår i den löpande bokföringen sammanställs i årsbokslut

och årsredovisningar samt, i vissa fall, koncernredovisningar

och delårsrapporter. Ett årsbokslut – som inte är någon offentlig

handling – sammanfattar de affärshändelser som har ägt rum

under året. Bestämmelser om årsbokslut finns i bokföringslag-

en. Också årsredovisningar, koncernredovisningar och delårs-

rapporter utgör sammanfattningar av den verksamhet som före-

varit under en viss period. Deras syfte är framför allt att ge

information till företagets externa intressenter. Det finns därför

särskilda bestämmelser om att handlingar av dessa slag skall

offentliggöras. De grundläggande bestämmelserna om vad

dessa handlingar skall innehålla och hur de skall offentliggöras

De svenska reglerna om årsredovisning och koncernredo-

visning grundar sig huvudsakligen på EG:s redovisningsdirektiv

(rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om års-

bokslut i vissa typer av bolag, EGT L 222, 14.8.1978, s. 11,

Celex 31978L0660 och rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av

den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning, EGT L 193,

18.7.1983, s. 1, Celex 31983L0349; det fjärde respektive det

sjunde bolagsrättsliga direktivet). Dessa direktiv är f.n. föremål

för överväganden inom ramen för det arbete som har inletts

inom EU med att minska de administrativa bördorna för före-

tagen.

Uppdraget

Allmänt

Utredaren skall i första hand ta upp de frågor som anges nedan.

Utredaren får dock ta upp även andra frågor om förenkling av

redovisningsreglerna som aktualiseras under utredningsarbetet,

om det bedöms motiverat och det finns utrymme för det under

utredningstiden.

Särskild vikt skall läggas vid de små- och medelstora före-

tagens behov av förenklade redovisningsregler.

ramlagar och innehåller i huvudsak endast de grundläggande

5

normerna. Det ingår inte i utredarens uppdrag att ompröva lag-

stiftningens struktur.

Genomförandet av EG:s redovisningsdirektiv när det gäller

små och medelstora företag

Som redan sagts grundar sig de svenska redovisningsreglerna

till stor del på EG:s redovisningsdirektiv. På ett flertal punkter

medger direktiven att det görs undantag eller införs enklare

regler för små och medelstora företag liksom för koncerner.

Sverige får t.ex. undanta fler företag än vad som skett från skyl-

digheten att lämna vissa tilläggsupplysningar i årsredovis-

ningen.

När redovisningsdirektiven genomfördes i svensk rätt

gjordes den bedömningen att i huvudsak samma redovisnings-

regler borde gälla för större och mindre företag. Av det skälet

har redovisningsdirektivens möjligheter att införa enklare redo-

visningsregler för små och medelstora företag eller att helt

undanta sådana företag från vissa krav inte utnyttjats i den

utsträckning som är möjligt.

Direktiven medger sålunda att det görs ytterligare förenkl-

ingar i redovisningslagstiftningen. Förenklingsmöjligheter finns

t.ex. när det gäller skyldigheten att lämna vissa tilläggsupplys-

ningar, möjligheten att upprätta förkortad balansräkning och

skyldigheten att upprätta förvaltningsberättelse.

Utredaren skall därför

• belysa hur svenska redovisningsregler förhåller sig till reg-

lerna i övriga nordiska länder och i de utomnordiska länder

som Sverige brukar jämföra sig med och som utredaren

bedömer vara av intresse,

• följa det arbete i fråga om regelförenkling på redovisnings-

området som pågår inom EU,

• analysera vilka undantag och andra förenklingar som kan

göras i redovisningslagstiftningen inom ramen för redovis-

ningsdirektiven,

• överväga om Sverige bör utnyttja dessa förenklingsmöjlig-

heter,

• utarbeta nödvändiga författningsförslag, och

6

• allsidigt belysa konsekvenserna av författningsförslagen. I

arbetet skall särskilt belysas vilka förenklingsvinster som

uppkommer och hur dessa förhåller sig till de effekter för-

enklingarna har för företagens intressenter, särskilt när det

gäller borgenärsskyddet, skattekontrollen och möjligheterna

att utreda ekonomisk brottslighet.

Andra redovisningsfrågor

Tidpunkten för bokföringen, m.m.

Reglerna om bokföringsskyldighet för mindre företag har nylig-

en setts över. Översynen ledde till vissa förenklingar i reglerna

om bl.a. löpande bokföring och arkivering av räkenskaps-

information (se prop. 2005/06:116 och bet. 2005/06:LU28). Vid

ett samrådsmöte som Justitiedepartementet anordnade i april

2007 framkom emellertid att reglerna alltjämt i vissa fall anses

vara svåra att överblicka och att små företag kan ha svårt att

tillämpa dem.

En fråga som togs upp vid samrådsmötet var användningen

av den s.k. kontantmetoden. Företag som inte behöver upprätta

en årsredovisning och vars årliga nettoomsättning normalt upp-

går till högst 3 miljoner kr kan numera vänta med att bokföra

affärshändelser till dess betalning sker. Detsamma gäller andra

företag, under förutsättning att det förekommer endast ett

mindre antal fakturor eller andra handlingar i verksamheten och

fordringarna och skulderna enligt dessa inte uppgår till avse-

mötet föreslogs att lagens kriterium ”avsevärda belopp” skall

preciseras. Dessutom väcktes frågan om inte förutsättningarna

för att få använda kontantmetoden borde vara desamma för alla

typer av företag.

En annan fråga som togs upp var innebörden av att andra

affärshändelser än kontanta in- och utbetalningar skall bokföras

”så snart det kan ske” och den praktiska tillämpningen av

Även vissa frågor om arkivering av räkenskapsinformation,

särskilt elektronisk sådan, togs upp vid samrådsmötet. Det före-

slogs bl.a. att tiden för bevarande av räkenskapsinformation

7

skall kortas ned (jfr 7 kap. 2 § bokföringslagen). Även frågan

om vilka uppgifter en verifikation skall innehålla togs upp (jfr

Utredaren skall därför

• överväga om reglerna i 5 kap. 2 § tredje och fjärde styckena

bokföringslagen om kontantmetoden bör förenklas eller för-

tydligas (jfr prop. 2005/06:116 s. 67),

• överväga hur reglerna om när andra affärshändelser än

kontanta in- och utbetalningar skall bokföras bör vara

utformade, särskilt när det gäller mindre företag,

• undersöka om reglerna om löpande bokföring och verifika-

tioner i övrigt bör förenklas eller förtydligas,

• analysera reglerna om bevarande av räkenskapsinformation

och ta ställning till om de bör ändras i något avseende,

• när det gäller frågan om tiden för bevarande av räkenskaps-

information väga de tekniska och praktiska problem som

kan tala för en kortare arkiveringstid mot behovet av att ha

tillgång till behövlig räkenskapsinformation i samband med

olika kontroller, bl.a. taxeringsrevision och utredning om

misstänkt brott,

• särskilt överväga frågan om bevarande av räkenskapsinfor-

mation efter konkurs (jfr 7

kap. 19

[1987:672]),

• utarbeta nödvändiga författningsförslag, och

• allsidigt belysa konsekvenserna av författningsförslagen för

företagen och för företagens intressenter, bl.a. i mervärdes-

skattehänseende.

En förutsättning för arbetet i fråga om användningen av

kontantmetoden är att samtliga företagets obetalda fordringar

och skulder även framdeles skall bokföras vid räkenskapsårets

utgång.

Redovisningslagstiftningen har betydelse för redovisningen

av mervärdesskatt. Kontantmetoden för redovisning av mer-

värdesskatt (se 13 kap. 8 § mervärdesskattelagen [1994:200])

bygger sålunda på reglerna i 5 kap. 2 § bokföringslagen. Av

betydelse för utredarens arbete är vidare att mervärdesskattelag-

en, som grundas på EG-direktiv, innehåller bestämmelser om

8

fakturering (se 11 kap.mervärdesskattelagen). Utredaren skall i

sitt arbete utgå från att reglerna i bokföringslagen och mer-

värdesskattelagen alltjämt skall vara samordnade.

Gemensam verifikation

Enligt bokföringslagen skall ett bokföringsskyldigt företag se

till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter

(4 kap. 1 §). Huvudregeln i lagen är att det skall finnas en veri-

fikation för varje enskild affärshändelse. För likartade affärs-

händelser får dock en gemensam verifikation användas. Det-

samma gäller vid en dags försäljning av varor eller tjänster mot

kontant betalning, om det skulle vara förenat med svårigheter

att upprätta verifikationer för de olika affärshändelserna. Den

gemensamma verifikationen får då utgöras av uppgifter från

kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger

summan av mottagna betalningar (se 5 kap. 6 §).

En verifikation skall innehålla uppgift om när den har sam-

manställts, när affärshändelsen inträffat, vad den avser, vilket

belopp den gäller och vilken motpart den berör (5 kap. 7 §).

Högsta domstolen har i ett avgörande prövat om ett taxi-

företag brutit mot bokföringslagens bestämmelser om bevaran-

de av räkenskapsinformation genom att uppgifter om de enskil-

da köruppdragen klippts bort från taxameterns körpassrapport

(NJA 2005 s. 252). Högsta domstolen bedömde att förutsätt-

ningen enligt bokföringslagen för att medge användning av en

gemensam verifikation – att det är förenat med svårigheter att

upprätta en verifikation för varje affärshändelse – inte hade

varit uppfylld i det aktuella fallet; uppgifter om de enskilda

körningarna hade varit dokumenterade i körpassrapporten.

Uttalandet har uppfattats så att en gemensam verifikation endast

kan användas vid kontant försäljning som inte registrerats i ett

kassaregister. Bokföringsnämnden har därför hemställt att lagen

ändras så att en gemensam verifikation, under vissa förut-

sättningar, får användas även vid kontant försäljning som

registreras i ett kassaregister. Fråga har också väckts om hur

grundbokföringsskyldigheten skall fullgöras och hur affärs-

händelserna skall presenteras i redovisningen när försäljningen

9

under en dag inte får bokföras genom en gemensam verifika-

tion.

Utredaren skall därför

• analysera gällande rätt,

• överväga behovet av att utvidga möjligheten att använda

gemensamma verifikationer vid kontant försäljning och

konsekvenserna av en sådan utvidgning,

• i sina överväganden beakta vad som sägs i den av riksdagen

nyligen antagna propositionen med förslag till lag om

rskr. 2006/07:182), och

• utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Reglerna om årsbokslut

Bokföringslagen innehåller regler om hur den löpande bok-

föringen skall avslutas. På vilket sätt detta skall ske beror främst

på vilken form affärsverksamheten bedrivs i och hur omfattande

den är. Sålunda skall bl.a. alla företag med ett begränsat ägar-

ansvar – såsom aktiebolag – alltid upprätta och offentliggöra en

årsredovisning. Andra företag – såsom enskilda näringsidkare –

får oftast i stället avsluta den löpande bokföringen med en

intern handling som inte behöver offentliggöras, dvs. ett årsbok-

slut eller, för vissa små verksamheter, ett förenklat årsbokslut.

Reglerna om förenklat årsbokslut, som är nya, kan tillämpas

från den 1 januari 2007. Genom de nya reglerna har behovet av

förenklingar när det gäller årsbokslut i stor utsträckning till-

godosetts. En fråga som dock bör övervägas är om gränsvärdet

för möjligheten att upprätta årsbokslut i förenklad form bör

höjas så att de förenklade reglerna omfattar flera företag än i

dag. Reglerna om ”vanliga” årsbokslut framstår dessutom i

några avseenden som onödigt komplicerade för de företag som

inte kan använda sig av ett förenklat årsbokslut. Det finns därför

ett behov av att förenkla också bokföringslagens regler om

”vanliga” årsbokslut. I Justitiedepartementets promemoria För-

enklade redovisningsregler, m.m. (Ju2004/10672/L1) föreslogs

vissa sådana förenklingar, bl.a. när det gäller vissa krav på till-

läggsupplysningar till årsbokslut och bestämmande av anskaff-

10

ningsvärden. Det ansågs emellertid att förenklingar i reglerna

om ”vanliga” årsbokslut borde anstå och göras i ljuset av och i

samband med det projekt om redovisningsnormering för olika

kategorier av företag som Bokföringsnämnden arbetar med (jfr

prop. 2005/06:116 s. 76 f.). Bokföringsnämnden har nu kommit

så långt i sitt arbete att det bör övervägas vilka förenklingar som

kan göras i reglerna om ”vanliga” årsbokslut. Dessa överväg-

anden bör inte begränsas till de frågor som togs upp i den nyss-

nämnda promemorian.

En annan fråga gäller uppställningsformerna för resultat- och

balansräkningar.

Enligt årsredovisningslagen skall resultat- och balansräk-

ningarna upprättas enligt uppställningsformer som anges i bila-

gor till lagen. Byte av uppställningsform får ske endast under

vissa i lagen angivna villkor. Även möjligheterna att avvika

från de föreskrivna uppställningsformerna är reglerade (3 kap. 3

och 4 §§). De ganska omfattande och strikta regler som gäller

för utformningen av resultat- och balansräkningarna går tillbaka

på det fjärde bolagsrättsliga direktivet. När det gäller företag

som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning kan det dock

ifrågasättas om kraven på hur resultat- och balansräkningarna

skall ställas upp i årsbokslutet behöver vara så detaljerade.

Direktivet är inte tillämpligt på årsbokslut. Dessutom riktar sig

informationen i ett årsbokslut – vilket ju, som framgått, utgör en

intern redovisningshandling – endast till en begränsad krets av

intressenter. I Justitiedepartementets promemoria Förenklade

redovisningsregler, m.m. diskuterades möjligheten att

komplettera bokföringslagen med förenklade uppställnings-

former för årsbokslut. Övervägande skäl ansågs dock tala emot

att göra en sådan förändring. Några särskilda uppställnings-

former avsedda för ”vanliga” årsbokslut föreslogs därför inte.

Det uttalades däremot att det på sikt kunde finnas anledning att

se över de uppställningsformer som finns i årsredovisningslagen

i syfte att åstadkomma nya, förbättrade uppställningsformer

som kan användas både i vanliga årsbokslut och i en årsredo-

visning.

11

Utredaren skall därför

• överväga om gränsvärdet för möjligheten att upprätta års-

bokslut i förenklad form bör höjas,

• analysera i vilken utsträckning reglerna om ”vanliga” års-

bokslut kan förenklas,

• överväga om det är möjligt och lämpligt att förenkla de

uppställningsformer som finns i årsredovisningslagen och

åstadkomma uppställningsformer som kan användas både

vid ”vanligt” årsbokslut och i en årsredovisning,

• om detta inte bedöms vara möjligt eller lämpligt, överväga

om bokföringslagen bör kompletteras med förenklade upp-

ställningsformer för årsbokslut, och

• utarbeta nödvändiga författningsförslag.

En utgångspunkt för översynen skall vara att reglerna även i

framtiden skall vara tillräckligt detaljerade för att säkerställa en

rättvisande redovisning. Det är dock givet att behovet av

information och jämförbarhet inte är lika påtagligt som när det

gäller årsredovisningar; årsbokslutet är inte en offentlig handl-

ing och de företag som det här är frågan om är normalt av en

mera begränsad omfattning. Det är angeläget att föreslagna för-

fattningsändringar inte motverkar Bokföringsnämndens strävan-

den att genom t.ex. en utökad användning av schablonmässig

värdering förenkla för mindre företag.

Finansieringsanalys

I årsredovisningen för större företag skall det ingå en finansi-

eringsanalys (2 kap. 1 § årsredovisningslagen). Finansierings-

analysens syfte är att upplysa om den finansierings- och in-

vesteringspolitik som ett företag har fört. I analysen skall det

därför redovisas hur företagets verksamhet har finansierats och

vilka kapitalinvesteringar som har gjorts under räkenskapsåret

(6 kap. 5 §).

Den internationella utvecklingen har inneburit att synen på

vad analysen skall innehålla delvis har förändrats och att ana-

lysen numera oftast benämns kassaflödesanalys. Denna utveckl-

ing har sin bakgrund i att god redovisningssed i Sverige har

kommit att återspegla innehållet i de internationella redovis-

12

ningsstandarder som ges ut av den privaträttsliga organisationen

International Accounting Standards Board (IASB). När det

gäller kassaflödesanalyser är särskilt International Accounting

Standard 7 (IAS 7) av intresse. Fokus ligger i dag mer på före-

tagets in- och utbetalningar, dvs. kassaflödet, än på företagets

finansiering och kapitalinvesteringar.

Utredaren skall därför

• överväga om bestämmelserna om innehållet i och benäm-

ningen på finansieringsanalysen skall ändras, och

utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Tilläggsupplysningar till årsredovisningen, m.m.

Som redan framgått grundar sig redovisningsreglerna till stor

del på EG:s redovisningsdirektiv. I vissa avseenden innehåller

svensk lag emellertid regler som saknar motsvarighet i direktiv-

en. Det gäller framförallt olika krav på uppgiftslämnande. Som

exempel kan nämnas krav i 5 kap.årsredovisningslagen om att

uppgift skall lämnas om taxeringsvärde (4 §), sjukfrånvaro

(18 a §) och könsfördelning bland ledande befattningshavare

(18 b §). Någon utvärdering av den nytta kravet på upplysningar

medför i förhållande till de kostnader som reglerna medför har

inte skett.

Utredaren skall därför

• analysera vilken betydelse uppgiften om könsfördelning

har, särskilt för jämställdhetsarbetet,

• analysera vilken betydelse uppgiften om sjukfrånvaro har,

särskilt för att få företagen att vidta åtgärder för att minska

sjukfrånvaron,

• analysera vilken betydelse uppgiften om taxeringsvärde har

vid bedömningen av ett företags finansiella ställning,

• ta ställning till om de ovan nämnda kraven på tilläggsupp-

lysningar och andra upplysningskrav motiverar den kostnad

som de medför för företagen,

• såvitt gäller könsfördelning och sjukfrånvaro föreslå de

ändringar i regelverket som krävs för att ta bort upplys-

13

ningsskyldigheten eller inskränka den till att gälla färre

företag än i dag,

• överväga om upplysningskraven i övrigt kan tas bort,

ändras eller inskränkas till att gälla färre företag än i dag,

• överväga om de upplysningskrav som gäller för koncern-

redovisningen bör begränsas eller förtydligas,

• utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Koncerndefinitioner

Den koncerndefinition som finns i årsredovisningslagen (se

1 kap. 4 §) grundar sig på det sjunde bolagsrättsliga direktivet

såsom det var utformat vid tillkomsten av årsredovisningslagen.

Noterade företag skall sedan år 2005 – i stället för nationell rätt

som grundar sig på det sjunde direktivet – tillämpa en EG-för-

ordning när de upprättar sin koncernredovisning (Europaparla-

mentets och rådets förordning [EG] nr 1606/2002 av den 19 juli

2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder,

EGT L 243, 11.9.2002, s. 1, Celex 32002R1606; IAS-förordn-

ingen). Enligt förordningen är alla europeiska noterade företag

skyldiga att upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med

de IAS/IFRS (International Financial Reporting Standards) och

tillhörande tolkningsmeddelanden som har utfärdats eller antag-

its av International Accounting Standards Committee (IASC)

eller, efter namnbyte, International Accounting Standards Board

(IASB) och som har antagits av Europeiska kommissionen för

tillämpning inom gemenskapen.

IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapport-

er innehåller en koncerndefinition som delvis skiljer sig från

den definition som finns i bl.a. årsredovisningslagen. IAS 27

har med stöd av IAS-förordningen införlivats i EG-rätten.

Det är definitionen i årsredovisningslagen som är bestämm-

ande för när ett börsnoterat företag är moderföretag i en kon-

cern och därmed skyldigt att upprätta en koncernredovisning,

men det är IAS 27 som avgör vilka företag som skall omfattas

av koncernredovisningen. Eftersom koncerndefinitionerna skilj-

er sig åt, kan koncernredovisningen således komma att omfatta

14

en annan krets av företag än de som utgör en koncern enligt års-

redovisningslagen.

Det sjunde bolagsrättsliga direktivet har ändrats för att göra

det möjligt för medlemsstaterna att i sin nationella rätt införa en

koncerndefinition som överensstämmer med den som finns i

IAS 27. Det är mot den bakgrunden som IAS-utredningen före-

slog att koncerndefinitionen i årsredovisningslagen skulle

anpassas till IAS 27 (jfr SOU 2003:71 s. 114 f.). En sådan ändr-

ing skulle dock ha fått konsekvenser även för tillämpningen av

andra lagar. Regeringen ansåg därför att koncerndefinitionerna i

årsredovisningslagen och andra författningar borde ses över i ett

sammanhang. Förslaget ledde alltså inte till lagstiftning (prop.

2004/05:24 s. 87 f.). Den aviserade översynen bör nu komma

till stånd.

Utredaren skall därför

• med utgångspunkt i IAS-utredningens förslag i alltjämt

aktuella delar och remissvaren över utredningens betänkan-

de föreslå hur koncerndefinitionen i årsredovisningslagen

skall anpassas till IAS,

• ta ställning till om koncerndefinitionen i aktiebolagslagen

(2005:551) och andra berörda författningar bör ändras med

anledning av anpassningen,

• beskriva konsekvenserna av ändrade definitioner, och

utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Tryggandelagen

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse, m.m.

(tryggandelagen) innehåller regler om hur en arbetsgivares

utfästelser om pension till arbetstagare eller arbetstagares efter-

levande kan tryggas genom särskild redovisning av pensions-

skuld eller avsättning till pensionsstiftelse.

Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG) och

Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) har i en skrivelse begärt

vissa ändringar i lagstiftningen när det gäller redovisningen av

pensionsutfästelser (dnr Ju1997/2636/L1). Även Bokförings-

nämnden har i en skrivelse begärt vissa ändringar i redovis-

15

ningsreglerna. Nämnden har också tagit upp frågan om beräkn-

ingen av pensionsutfästelsers kapitalvärde (Ju2005/8822/L1).

Utredaren skall därför

• överväga behovet av att ändra reglerna om hur pensions-

utfästelser skall beräknas och redovisas, och

• utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Bokföringsbrott vid för sent upprättad årsredovisning

Den som genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller

bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga

uppgifter i bokföringen eller på annat sätt uppsåtligen eller av

oaktsamhet åsidosätter sin bokföringsskyldighet enligt bokför-

ingslagen döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller

ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med

ledning av bokföringen, för bokföringsbrott (11 kap. 5 § brotts-

balken). Bestämmelsen ändrades senast den 1 juli 2005 (se

Som redan har nämnts har ett företags olika intressenter ett

behov av att följa hur verksamheten i företaget utvecklas. Ett

väsentligt inslag i regelverket är de tidsfrister som har ställts

upp. I t.ex. ett aktiebolag skall styrelsen lägga fram årsredovis-

ningen på en ordinarie bolagsstämma som inte får hållas senare

än sex månader från räkenskapsårets utgång (7 kap. 10 § aktie-

bolagslagen).

Frågan om i vilka fall bristande efterlevnad av skyldigheten

att upprätta och offentliggöra en årsredovisning respektive att

upprätta ett årsbokslut kan komma att utgöra ett bokföringsbrott

har varit föremål för diskussion. Högsta domstolen har i ett

avgörande år 2004 konstaterat att underlåtenhet att inom före-

skriven tid upprätta en årsredovisning i ett aktiebolag utgör ett

sådant brott (se NJA 2004 s. 618). I avgörandet uttalas att rörel-

sens ekonomiska resultat och ställning i ett aktiebolag inte kan i

huvudsak bedömas utan årsredovisningen och att det av hänsyn

till de olika intressenter som är beroende av årsredovisningen

måste krävas att årsredovisningen verkligen föreligger inom

föreskriven tid.

16

FAR SRS och Sveriges advokatsamfund har begärt att lag-

stiftningen ändras så att det inte utgör ett bokföringsbrott att

upprätta en årsredovisning alltför sent (dnr Ju2005/5793/L1).

Högsta domstolens avgörande har också diskuterats i den

juridiska litteraturen. Det har där hävdats att det finns vissa

otydligheter i straffansvaret, bl.a. när det gäller den straff-

rättsligt relevanta tidpunkten för en årsredovisnings upprättande

och hur det s.k. huvudsaklighetskriteriet i straffbestämmelsen

förhåller sig till årsredovisningen.

Bestämmelsen om bokföringsbrott i 11 kap. 5 § brottsbalken

är ett s.k. blankettstraffbud, vars innehåll, t.ex. när det gäller

kretsen av bokföringsskyldiga och innehållet i bokföringsskyld-

igheten, bestäms av innehållet i annan lagstiftning, särskilt bok-

föringslagen. De närmare omständigheter som medför att en

gärning utgör ett bokföringsbrott framgår således inte av stadg-

andet i brottsbalken. Som utgångspunkt bör denna ordning gälla

även i fortsättningen.

Som framgår av bl.a. Högsta domstolens avgörande är det

visserligen mycket viktigt att reglerna om upprättande av års-

redovisning och årsbokslut respekteras. Regeringen anser

emellertid att det bör övervägas om det är ändamålsenligt att

knyta en straffsanktion till skyldigheten att upprätta årsredovis-

ning och årsbokslut inom de tidsfrister som gäller i dag eller om

intresset av att informationen redovisas kan tillgodoses på annat

sätt. Mot bakgrund även av att andra sanktioner än straffrätts-

liga i stor utsträckning bör kunna användas inom associations-

rätten finns det därför skäl att överväga den fråga som

FAR SRS och Sveriges advokatsamfund har väckt. Även de

övriga frågor som nämnts förtjänar att belysas.

Utredaren skall därför

• analysera gällande rätt och belysa fördelar och nackdelar

med den nuvarande ordningen,

• beskriva de icke straffrättsliga sanktioner som kan riktas

mot företag som inte upprättar och offentliggör sin årsredo-

visning i tid respektive företag som inte upprättar sitt års-

bokslut i tid,

• överväga om det finns anledning att, med beaktande av de

intressen som ligger till grund för skyldigheten att upprätta

17

årsredovisning och årsbokslut, inskränka eller ta bort straff-

ansvaret i något avseende, särskilt för de fall där åsido-

sättandet av bokföringsskyldigheten består enbart i att en

årsredovisning eller ett årsbokslut inte har upprättats eller

har upprättats för sent,

• undersöka om eventuella ändringar av straffansvarets

innehåll lämpligen kan ske genom ändringar i det civilrätts-

liga regelverket,

• om straffansvaret föreslås ändrat, analysera vilka konsekv-

enser detta kan få,

• överväga om det bör göras lagändringar som skulle kunna

underlätta tillämpningen och öka förutsebarheten i regel-

verket, och

• utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Det ingår inte i uppdraget att föreslå några ändringar i de grund-

läggande förutsättningarna för straffansvar för bokföringsbrott.

Övriga frågor

Ett flertal skrivelser och brev har kommit in till Justitiedeparte-

mentet med synpunkter på redovisningsreglerna. De ärenden

som sålunda finns i departementet och som kommer in till

departementet under utredningstiden kommer i den mån det

bedöms lämpligt och efter samråd med utredaren att överlämnas

till denne.

Arbetets bedrivande

Utredaren skall göra de internationella jämförelser som anses

befogade. Situationen i länder som är jämförbara med Sverige

skall särskilt beaktas. Utredaren bör samråda med EG-kommis-

sionen när det är lämpligt.

Utredaren skall i sitt arbete föra en dialog med och inhämta

synpunkter från Bokföringsnämnden, Ekobrottsmyndigheten,

Skatteverket, FAR SRS, Sveriges Redovisningskonsulters För-

bund SRF, Näringslivets regelnämnd, Företagarna och Svenskt

Näringsliv. En dialog bör även föras med andra parter som kan

bedömas bli särskilt berörda av förslagen.

18

En särskild utredare har fått i uppdrag att analysera i vilken

utsträckning sambandet mellan redovisning och beskattning

skall bestå (dir. 2004:146; Utredningen om sambandet mellan

redovisning och beskattning [SamRoB]). Sambandet innebär att

värderingsreglerna i redovisningslagstiftningen i vissa fall har

en direkt betydelse för hur ett företag skall beskattas. Utred-

ningens arbete bör inte föregripas. Utredaren skall därför inte

lämna några förslag som kan antas ha betydelse för beskatt-

ningsunderlaget såvida inte regeringen, innan uppdraget skall

slutredovisas, har tagit ställning i frågan om sambandet mellan

redovisning och beskattning.

Utredaren skall hålla sig informerad om och beakta det

arbete med att ta bort revisionsplikten för små företag som f.n.

bedrivs inom Utredningen om revisorer och revision (dir.

2006:96 och 2006:128), det arbete som bedrivs av SamRoB och

det arbete som pågår inom Regeringskansliet med att genom-

föra de ändringar i redovisningsdirektiven som antogs den

14 juni 2006.

Utredaren skall även följa och beakta redovisningen av det

uppdrag som regeringen den 21 december 2006 gav till Nutek

om att mäta företagens administrativa kostnader på bokförings-

området.

Utredaren skall redovisa konsekvenserna för näringslivet

och för det allmänna av de förslag som läggs fram. Vid bedöm-

ningen av förslagens påverkan på företagens administrativa

kostnader skall utredaren ta hjälp av Nutek. Om förslagen kan

bedömas medföra ökade kostnader eller intäktsminskningar för

det allmänna, skall utredaren föreslå en finansiering.

Utredaren skall i ett delbetänkande senast den 30 juni 2008

redovisa resultatet av sina överväganden i anslutning till av-

snitten ovan om

– Genomförandet av EG:s redovisningsdirektiv när det gäller

små och medelstora företag,

– Tidpunkten för bokföringen, m.m.,

– Gemensam verifikation,

– Reglerna om årsbokslut, och

– Tilläggsupplysningar till årsredovisningen, m.m.

19

Uppdraget i övrigt skall redovisas senast den 1 juni 2009. Om

utredaren finner det lämpligt, får dessa delar av uppdraget redo-

visas i ett eller flera delbetänkanden.

(Justitiedepartementet)