Dir. 2008:123

Inrättande av Kompetensrådet för

Kommittédirektiv

Inrättande av Kompetensrådet för

utveckling i staten

Dir.

2008:123

Beslut vid regeringssammanträde den 2 oktober 2008

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av

en ny myndighet som ska utgöra ett stabsstöd åt regeringen i

strategiska kompetensförsörjningsfrågor. Regeringen har i

budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 2,

avsnitt 5) angett inriktningen för den nya myndigheten. Den nya

myndighetens namn ska vara Kompetensrådet för utveckling i

staten.

Kompetensrådet ska vara en enrådighetsmyndighet.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens kommande

beslut i relevanta delar med anledning av regeringens förslag i

budgetpropositionen.

Utredaren ska bl.a. bemanna rådet. Utredaren ska även i

övrigt vidta de åtgärder som krävs för att kompetensrådet ska

kunna inrättas den 1 januari 2009.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 15 februari 2007 att tillkalla en

särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av

Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet, Statskontoret och

Verket för förvaltningsutveckling (Verva) i syfte att

effektivisera stabsorganisationen. I uppdraget ingick att pröva

det offentliga åtagandet och den konkurrensutsatta

verksamheten vid dessa myndigheter, klargöra

2

ansvarsförhållanden mellan myndigheterna samt tydliggöra

stabsmyndigheternas roll i det fortsatta arbetet med att utveckla

den statliga förvaltningen. Utredningen, som antog namnet

Stabsutredningen, har lämnat betänkandet Ett stabsstöd i tiden

I betänkandet föreslås bl.a.

– att Verva avvecklas,

– att Statskontorets roll som ett uppföljnings- och

utredningsorgan nära kopplat till Regeringskansliet

vidareutvecklas och stärks, samt att dess roll som regeringens

primära utredningsresurs tydliggörs,

– att Statskontoret ges uppgifter inom uppföljningen av

förvaltningspolitiken och kompetensförsörjningen i staten,

samt

– att regeringens ansvar för policyutveckling när det gäller

strategisk kompetensförsörjning, kvalitetsarbete och

verksamhetsutveckling renodlas.

I budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 2,

avsnitt 3 och 5) anges att Verva ska avvecklas den 31 december

2008 och att regeringen avser att inrätta en myndighet den 1

januari 2009 med uppgift att utgöra ett stabsstöd för regeringen

i strategiska kompetensförsörjningsfrågor.

Ett råd som stöd för regeringen i strategiska

kompetensförsörjningsfrågor

Kompetensrådet ska verka inom området statliga

arbetsgivarfrågor och utifrån de förutsättningar som den

arbetsgivarpolitiska delegeringen medger. Målet för området är

en samordnad statlig arbetsgivarpolitik som säkerställer att

kompetens finns för att nå verksamhetens mål. För att uppnå

detta måste staten vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare.

De statliga myndigheterna ska vidare bedriva ett strategiskt

arbete med sin kompetensförsörjning. Regeringen fastställer

därutöver delmål för de statliga arbetsgivarna.

Kompetensrådet ska utgöra ett stabsstöd åt regeringen och

bistå med stöd i gemensamma övergripande strategiska

kompetensförsörjningsfrågor. I detta ingår att svara för

3

genomförandet av olika projekt, som syftar till att bidra till ökad

kunskap inom områden som är prioriterade av regeringen.

Rådet får vidare ansvar för att organisera utbildning inför

deltagande i uttagningsprov, s.k. concours, för svenskar som

söker arbete hos EU:s institutioner samt för att administrera och

informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring.

Kompetensrådets organisation ska vara anpassad för

varierande politiska prioriteringar inom

kompetensförsörjningsområdet och aktuella frågor inom den

statliga arbetsgivarpolitiken. Ett offentligt etos, dvs. ett

värdegrundsarbete i staten, karriärutvecklingsprogram för

kvinnor i staten och ökad mångfald i staten är prioriterade

områden under mandatperioden.

Kompetensrådet ska verka i nära kontakt med

Arbetsgivarverket. Till Kompetensrådet ska också ett

samverkansråd knytas.

Rådet ska uppmärksamma behov av samlade stödinsatser för

kompetensförsörjning i statsförvaltningen. Rådet ska i nära

samverkan med Regeringskansliet avgöra vilka utbildningar

som bör tillhandahållas i en gemensam struktur. Dessa bör vara

av generellt arbetsgivarpolitiskt intresse. Exempel på sådana

områden är etik, jämställdhet, ledarskap i staten och kurser i

EU-relaterade frågor. Rådet ska också kunna bidra i arbetet med

att ta fram och upphandla anpassade utbildningar av generellt

intresse för enskilda myndigheter. Kompetensrådet ska genom

sin omvärldsanalys av utbildningsutbudet kunna informera och

vägleda myndigheterna. Rådet ska även ta över ansvaret för

relevanta delar av Vervas hemsida.

Kompetensrådet bör underlätta samverkan och

erfarenhetsutbyte mellan myndigheter i de frågor som rådet

ansvarar för, bl.a. genom att erbjuda nätverk och mötesplatser.

Ekonomiska förutsättningar

Kompetensrådet ska vara anslagsfinansierat. Rådet får ta ut

avgifter för de utbildningar som tillhandahålls. För anställda i

Regeringskansliet som deltar i EU-utbildningar och andra

4

arbetsgivarpolitiskt prioriterade utbildningar inom områdena

jämställdhet, mångfald m.m. ska särskilda villkor gälla.

Ledningsform och lokalisering

Kompetensrådet ska vara en enrådighetsmyndighet. Rådet ska

ha en verksamhets- och kostnadseffektiv lokalisering i

Stockholm.

Uppdraget

Utredaren ska, under förutsättning att beslut fattas av riksdagen,

vidta de åtgärder som krävs för bildandet av kompetensrådet.

Rådet ska kunna inrättas den 1 januari 2009.

Verksamhetsplan m.m.

Utredaren ska till regeringen lämna förslag till

författningsändringar och till instruktion för rådet.

Utredaren ska lämna förslag till verksamhetsplan och

resursfördelning för 2009.

Organisation och bemanning

Utredaren ska förbereda anslutningen av kompetensrådet till det

statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner.

Utredaren ska vidare ingå nödvändiga avtal för rådets

verksamhet. Utredaren ska även tydligt beskriva rådets

ansvarsområde och, med den ovan angivna inriktningen som

grund, besluta om organisation och överväga lämpliga

arbetsformer. Utredaren bör beakta vikten av samverkan och

nära kontakter mellan Arbetsgivarverket och rådet.

Utredaren ska vidare bedöma vilken kompetens som är

nödvändig för rådets verksamhet.

Utredaren ska fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Kompetensrådet

5

ska bemannas med beaktande av reglerna om övergång av

verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Utredaren ska besluta om bemanning och även i övrigt utöva

arbetsgivarens befogenheter.

Uppdragets genomförande och tidplan

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens kommande

beslut med anledning av regeringens förslag i

budgetpropositionen för 2009. Utredaren ska samråda med

Verva och Statskontoret. Utredaren ska vidare samråda med den

avvecklingskommitté för Verva som regeringen avser att

tillkalla. Utredaren ska samråda med Regeringskansliet

(Förvaltningsavdelningen) vad avser EU-utbildningar och andra

arbetsgivarpolitiskt prioriterade utbildningar. Utredaren ska

därutöver samråda med Ekonomistyrningsverket och

Arbetsgivarverket. Myndigheterna ska lämna utredaren det

underlag som han eller hon begär.

Utredaren ska hålla berörda centrala

arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem

tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren ska senast den 1 november 2008 lämna förslag till

författningsändringar, inklusive förslag till instruktion för rådet.

Utredaren ska senast den 15 november 2008 till regeringen

(Finansdepartementet) lämna förslag till verksamhetsplan och

resursfördelning för 2009 samt till regleringsbrev för 2009.

En slutrapport ska lämnas senast den 31 december 2008.

(Finansdepartementet)