Dir. 2008:135

Tilläggsdirektiv till utredningen om Yrkesdansarutbildning i klassisk dans (U 2008:02)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om Yrkesdansarutbildning i klassisk dans (U 2008:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 november 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 3 april 2008 gav chefen för Utbildningsdepartementet en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att en svensk yrkesdansarutbildning med inriktning på klassisk dans, som håller hög internationell klass och leder till anställningsbarhet, ska kunna bedrivas. I uppdraget ingår bl.a. att pröva i vilken utsträckning som yrkesdansarutbildningen behöver avvika från gängse bestämmelser om utbildning inom skolväsendet för barn och unga för att kunna bedrivas (dir. 2008:32). Utredaren ska enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 15 december 2008.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 16 mars 2009. (Utbildningsdepartementet)