Dir. 2008:23

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av kraven för F-skatt m.m.

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av kraven för F-skatt m.m. (Fi 2007:10)

Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 augusti 2007 tillkallade chefen för Finansdepartementet en särskild utredare med uppgift att bl.a. se över självständighetsrekvisitet i inkomstskattelagens (1999:1229) näringsverksamhetsbegrepp. Syftet med uppdraget är att det ska bli enklare att starta näringsverksamhet, bl.a. för dem som har en eller ett fåtal uppdragsgivare (dir. 2007:116). Utredaren ska enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 1 juni 2008.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 juli 2008.

(Finansdepartementet)