Dir. 2009:34

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en pensionsmyndighet (S 2008:05)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen

om inrättande av en pensionsmyndighet (S 2008:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 8 april 2009

Sammanfattning av uppdraget

Utredaren ska i sitt arbete samråda med den särskilde samordnaren för pensionsinformation som regeringen denna dag förordnat samt beakta de åtgärder samordnaren föreslår.

Bakgrund

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 april 2008 har socialförsäkringsministern tillkallat en särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en pensionsmyndighet (dir. 2008:52) som ska inrättas den 1 januari 2010.

Ett viktigt skäl för att inrätta en ny myndighet är att få till stånd en samlad och stärkt pensionsinformation. Mot bakgrund av detta har regeringen denna dag beslutat ge ett uppdrag till en särskild samordnare för pensionsinformation som i nära samarbete och i löpande samråd med utredningen ska svara för förberedelsearbetet rörande pensionsinformation på individnivå och gruppnivå. Utifrån detta uppdrag behövs tilläggsdirektiv rörande samarbetet mellan utredaren och den särskilde samordnaren.

Uppdraget

Utredaren ska under utredningstiden samverka med den särskilde samordnaren i frågor som har betydelse för samordnarens uppdrag. Utredaren ska också bistå med de resurser som behövs för dennes uppdrag. Utredaren ska i förberedelsearbetet beakta de förslag som den särskilde samordnaren lämnar med stöd av sitt uppdrag.

(Socialdepartementet)